Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 921/19

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sądu Okręgowego Magdalena Balion-Hajduk

Sądu Okręgowego Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 marca 2020 r. w Gliwicach

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko dłużnikowi B. M. (M.)

o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt VIII Co 172/19

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion-Hajduk

Sygn. akt III Cz 921/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w postanowieniu z dnia 13 03 2019 r. oddalił wniosek wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności dołączonemu do wniosku tytułowi wykonawczemu, uznając. że nie zostały zrealizowane przesłanki przewidziane w art. 788 k.p.c.

Orzeczenie zaskarżył wierzyciel (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. , który wnosił
o jego uchylenie i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie
na jego rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarzucał, że przy ferowaniu postanowienia nauszno regulację art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jej błędną wykładnię i mylne uznanie, iż wnioskodawca nie wykazał przejścia uprawnień w rozumieniu powołanej regulacji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wierzyciel domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu powinien - zgodnie z regulacją art. 788 § 1 k.p.c. - wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym przejście na niego uprawnień wskazanych w tytule.

W przypadku dokumentów prywatnych wymóg ten jest dochowany wtedy, gdy z treści dokumentu opatrzonej urzędowo uwierzytelnionymi podpisami wynika przejście na wierzyciela praw stwierdzonych w tytule.

Skarżący domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności złożonemu tytułowi wykonawczemu odwołał się do zawartej w dniu 19 09 2017 r., pomiędzy nim a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. umowy przelewu wierzytelności.

W postanowieniach § 1 ust. 5 tej umowy uzgodniono, że „Na mocy niniejszej Umowy Zbywca oświadcza, że przenosi na Nabywcę Wierzytelności, wymienione w ust. 1 Umowy, za cenę i na warunkach określonych w niniejszej umowy”, a w po-stanowieniach jej § 5 ust. 1, że „Wierzytelności przechodzą na Nabywcę w dniu zawarcia umowy pod warunkiem uiszczenia przez Nabywcę w całości Ceny nabycia Wierzytelności zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy (Dzień Przeniesienia)”.

Zgodnie zatem z tymi postanowieniami powstanie skutku prawnego w postaci nabycia przez skarżącego przedmiotowej wierzytelności zostało uzależnione
od spełnienia się wskazanego warunku (art. 89 k.c.), a okoliczność ta – co należy podkreślić – powinna była zostać wykazana przez skarżącego w sposób wskazany
w przywołanej na wstępie regulacji prawnej tj. dokumentem urzędowym
lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wymogów tych nie spełnia załączony do wniosku wydruk z „Systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES” - „Potwierdzenie wykonania operacji” (k. 15 akt), który nie należy do kategorii dokumentów wymienionych

w art. 95 ustawy z dnia 29 08 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1988), nie jest opatrzony żadnym podpisem i nie został uwierzytelniony, przez co już tylko z tego powodu wniosek był bezzasadny.

Niezależnie od tego w treści umowy nie skonkretyzowano także wierzytelności stanowiących jej przedmiot.

W tym zakresie umowa odwołuje się do „Załącznika nr 5”, co wobec tego, iż treść tego załącznika została wyłączona poza treść umowy obligowało skarżącego do jego przedłożenia z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę.

Załączona do wniosku kserokopia załącznika nie odwołuje się do konkretnej umowy, której ma on stanowić integralną część, gdyż nie wskazano w nim stron umowy i miejsca jej zawarcia, co w sposób jednoznaczny pozwoliło by ją skonkretyzować
i nie wynika to również ze zamieszczonego na nim poświadczenia pełnomocnika skarżącej (w poświadczeniu zawarto tylko wzmiankę „Za zgodność z oryginałem”).

Z tej przyczyny nie można przyjąć, iż załącznik ten dotyczy wskazanej
przez skarżącego umowy (nie można wszak wykluczyć, iż dotyczy on innej umowy).

Ponadto pod jego treścią widnieją tylko parafy podpisu, które nie spełniają wymogów stawianych podpisom i uniemożliwiają zidentyfikowania osób, które je złożyły.

Z tych względów w materiale sprawy nie sposób przyjąć – jak domaga się tego zażalenie – że skarżący wykazał w sposób przewidziany prawem przejście na niego uprawnień wskazanych w przedmiotowym tytule wykonawczym, co w świetle przywołanej na wstępie regulacji prawnej czyni jego wniosek bezzasadnym.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu
i zażalenie jest nieuzasadnione.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie wierzyciela jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c.
w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion – Hajduk