Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1546/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2020r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku(...) Bank Polska Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko dłużnikom A. S. i B. S.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużników

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt VIII Co 1921/15

postanawia:

1.  odrzucić zażalenie dłużniczki B. S.

2.  oddalić zażalenie dłużnika A. S..

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu postanowieniem z dnia 18 listopada 2015r. nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 19 sierpnia 2015 roku wystawionemu przez Bank (...) Spółka Akcyjna we W. przeciwko dłużnikom solidarnym A. S. (S.) i B. S. (S.) w zakresie należności pieniężnych objętych tym tytułem (pkt 1) oraz zasądził solidarnie od dłużników na rzecz wierzyciela kwotę 81,39 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zażalenie na to postanowienie wnieśli dłużnicy wnosząc o uchylenie klauzuli wykonalności oraz zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużników kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jak wynika z akt egzekucyjnych Km 3003/18 zawiadomienie o wszczęciu egzekucji doręczono dłużnikowi A. S. 25 maja 2018r. (k. 3 akt Km 3003/18), natomiast B. S. 24 maja 2018r. (k. 8 akt Km 3003/18). Zażalenie dłużników zostało wniesione 1 czerwca 2018r.

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.

Z powyższego zatem wynika, ze zażalenie B. S. zostało wniesione po upływie przepisanego terminu, a zatem podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne w oparciu o art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Odnosząc się natomiast do zażalenia dłużnika A. S. stwierdzić należy, że Sąd Rejonowy prawidłowo badał wniosek o nadanie klauzuli wykonalności poprzez art. 96 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) i art. 97 tej ustawy w związku z art. 786 2 § 1 k.p.c. Wówczas przepisy te nie były jeszcze uchylone. Zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym dotyczącym bankowego tytułu egzekucyjnego określa art. 786 2 § 1 k.p.c., z którego wynika, że w istocie zakres badania w tym postępowaniu ogranicza się jedynie do stwierdzenia poddania się przez dłużnika egzekucji oraz ustalenia istoty roszczenia, które musi wynikać bezpośrednio z czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. Nie podlegają więc badaniu przez sąd jakiekolwiek kwestie merytoryczne, które mogłyby przesądzać już o samej zasadności roszczenia. Poza zakresem rozstrzygania pozostają więc powołane przez skarżącego w zażaleniu kwestie.

Nie budzi wątpliwości, że roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej przez dłużnika bezpośrednio z bankiem. Niekwestionowane było także oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji. Dlatego też Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy orzekł w sprawie co do meritum.

Dodać należy, że regulacje art. 96ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz art. 786 2 k.p.c. zostały uchylone 27 listopada 2015 roku odpowiednio na podstawie art.
1 pkt 4 ustawy z 25 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1854) oraz art. 2 tej ustawy. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 25 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 27 listopada 2015 roku, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych. Oznacza to, że ustawodawca pomimo uchylenia części przepisów Prawa bankowego (art. 96 – 98) oraz art. 786 2 k.p.c. zdecydował o konieczności ich stosowania w sytuacji wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności przed 27 listopada 2015 roku.

W rozpoznawanej sprawie klauzula wykonalności została nadana postanowieniem
z 18 listopada 2015r., a więc uchylone przepisy mają w niej zastosowanie poprzez art. 11 ust. 2 ustawy z 25 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, gdyż zgodnie z nim, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych. Tym samym to nie data zakończenia postępowania, co w zażaleniu wskazuje skarżący, ale data wydania postanowienia stanowi o skuteczności bankowego tytułu egzekucyjnego.

Trzeba także podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 kwietnia 2015 r. stwierdzając, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazał, że przepisy te tracą moc obowiązującą 1 sierpnia 2016 r. (sygn. akt P 45/12, Dz. U. z 2015r. poz. 559) i zauważył konieczność interwencji ustawodawcy w zakresie uchwalenia przepisów intertemporalnych, które uregulują sposób zakończenia spraw wszczętych wydaniem bankowych tytułów egzekucyjnych na podstawie zakwestionowanych przepisów przed utratą ich mocy obowiązującej, gdyż samoistne uchylenie tych regulacji mogłoby wprowadzić negatywne konsekwencje w postaci wtórnej niekonstytucyjności. Taką regulację ustawodawca przewidział w art. 11 ustawy z 25 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Ostatecznie więc art. 96 i art. 97 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz art. 786 2 k.p.c. zostały uchylone 27 listopada 2015r., ale można je stosować nadal w sprawach, w których przed tym dniem wydano postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Uznać zatem należało, ze zastosowana przez Sąd Rejonowy regulacja prawna jest prawidłowa.

Reasumując, zażalenie dłużnika było nieuzasadnione dlatego Sąd odwoławczy na zasadzie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 w brzmieniu dotychczasowym wymienionych przepisów, a to na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2019r., poz. 1469 ze zm.) w związku z art. 13 § 2 k.p.c. – orzekł jak w sentencji.

Zażalenie dłużniczki zostało natomiast odrzucone na podstawie art. 373 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym wymienionych przepisów, a to na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2019r., poz. 1469 ze zm.) w związku z art. 13 § 2 k.p.c. – orzekł jak w sentencji.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz