Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1553/19

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędzia Sądu Okręgowego Gabriela Sobczyk

Sędzia Sądu Okręgowego Magdalena Balion - Hajduk

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

egzekucyjnej z wniosku wierzyciela H. P.

przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o egzekucję świadczeń pieniężnych

w przedmiocie skargi dłużnika na postanowienia zawarte w punktach 1 i 2 postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej B. W. z dnia

18 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt GKm 24/19

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 10 czerwca 2019 r., sygn. akt I Co 1466/19

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zmienić postanowienie Komornika w punktach 1 i 2 o tyle, że ustalić koszty postępowania w celu wykonania zabezpieczenia na kwotę 2056,89 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), a w pozostałej części zmienić je przez ich uchylenie;

2.  oddalić zażalenie w pozostałej części.

SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 1553/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w punkcie 1 postanowienia z dnia 10 06 2019r. oddalił skargę obowiązanej (...) sp. z o.o. w K. na orzeczenie zawarte w punkcie pkt 1 postanowienia Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej B. W. z dnia 18 04 2019r. w sprawie o sygn. akt GKm 24/19 (pkt 1), uznając, że brak było podstaw (również celowościowych) do wyłączenia kosztów zastępstwa prawnego z kategorii kosztów postępowania zabezpieczającego, których wysokość ustala komornik w orzeczeniu kończącym wykonanie zabezpieczenia w drodze postępowania egzekucyjnego.

Postanowienie zaskarżyła obowiązana (...) sp. z o.o. w K. , która wniosła o „ jego zmianę poprzez uwzględnienie skargi

na czynności komornika sądowego w postaci postanowienia z dnia 18 04 2019r. o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego pkt 1, przyznającym koszty zastępstwa prawnego adwokatowi M. P. (pełnomocnikowi uprawnionej H. P.)

Zarzuciła, że przy ferowaniu zaskarżonego postanowienia naruszono przepisy prawa procesowego tj.:

a)  art. 770 k.p.c. w zw. z art. 745 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie,

b)  art. 770 k.p.c. w zw. z art. 743 k.p.c. w zw. z art. 48 ustawy z dnia 28 02 2018r. o kosztach komorniczych poprzez jego niezastosowanie.

Podnosiła, że ustalenie przez komornika sądowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym pozostaje w sprzeczności z dyspozycją art. 745 k.p.c., gdyż orzekanie o tychże kosztach postępowania zabezpieczającego należy do sądu, który jest związany postanowieniem komornika co do wysokości kosztów ustalonych na zasadzie art. 770 k.p.c.

Dlatego sprzeczne z treścią art. 745 § 1 k.p.c. byłoby przyjęcie, że w postępo-waniu zabezpieczającym komornik może ustalić wysokość kosztów innych

niż mu należne, stanowiłoby to wkroczenie w zakres kompetencji sądu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosowanie do regulacji art. 745 § 1 k.p.c. o kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Do czasu wydania takiego orzeczenia każda ze stron ponosi swoje koszty, do których należy zaliczyć nie tylko koszty związane ze wszczęciem postępowania, lecz także jego przebiegiem oraz wykonaniem zabezpieczenia. Koszty te ustala komornik stosowanie do regulacji art. 770 k.p.c. i informuje o nich sąd. Nie może jednak ściągnąć tych kosztów od stron. Komornik ustala koszty postanowieniem zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji (por. uchwałę SN z dnia 22 09 1195r., III CZP 117/95) . Dotyczy to wysokości kosztów postępowania zabezpieczającego, wszczętego na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (por. uchwałę SN z dnia 22 10 2002 r., III CZP 65/02).

Reprezentowana przez fachowego pełnomocnika H. P.,

w toku postępowania zabezpieczającego nie wnosiła jednak o przyznanie

jej od przeciwnika zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w tym postępowaniu.

Z tych względów - w oparciu o regulację art. 386 § 1 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. - należało zmienić zaskarżone postanowienie i od ustalonych przez Komornika kosztów wykonania zabezpieczenia należało odjąć kotwę stanowiącą koszty zastępstwa prawnego (kwotę 900 zł).

W pozostałym zakresie - tj. ustalającej wysokości opłaty stosunkowej

oraz kosztów doręczenia korespondencji - postanowienie Komornika jest prawidłowe, a zażalenie bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. co z z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego oddalenia.

  Reasumując zaskarżone postanowienie jest w częściowo wadliwe i dlatego zażalenie jako częściowo uzasadnione uwzględniono orzekając jak w pkt 1 sentencji przy zastosowaniu w regulacji art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., a w pozostałym zakresie zażalenie jako bezzasadne oddalono przy zastosowaniu regulacji art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Magdalena Balion-Hajuk SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk