Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4240/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 2 sierpnia 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. określił wysokość zadłużenia K. R. z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadłużenie za okres od 01.2019 r. do 06.2019 r. wynosi 2 053,92 zł zaś odsetki naliczone na dzień wydania zaskarżonej decyzji wynoszą 33 zł.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy organ rentowy wskazał, że odsetki naliczane będą nadal do dnia zapłaty, włącznie z tym dniem. Odsetki za zwłokę winny być naliczone na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (dz. U. z 2019 r., poz.900).

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, że na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Zgodnie z art. 32 w/w ustawy do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, wzywając jednocześnie do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie przyczyn nieopłacenia składek, pod rygorem wydania decyzji w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na podstawie dotychczas zgromadzonych dowodów.

Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone w sprawie wykazało, że nie zostały przekazane na rachunek Zakładu Ubezpieczeń społecznych wpłaty za miesiące, w których zgodnie z art. 47 ust. 2 a-f płatnik był zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i jednocześnie na koncie płatnika nie stwierdzono nienależnie opłaconych składek, które – zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy mogłyby podlegać zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych działając na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy określił wysokość zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

/ decyzja – k. 1-2 akt ZUS/

Odwołanie od powyższej decyzji w całości w dniu 3 września 2019 r. wniosła K. R. wnosząc o jej zmianę.

W uzasadnieniu swego stanowiska podniosła, iż dnia 07.01.2015r przejęto aportem zorganizowane przedsiębiorstwo (...) Spółka Jawna K. R. w oparciu o artykuł 55 1 K c. Akt notarialny sporządzono dnia 7.01.2015r w Kancelarii Notarialnej M. K. w Ł. REP.A (...).

Zorganizowane przedsiębiorstwo (...) Spółka Jawna K. R. zostało przejęte w całości przez Spółkę (...) z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą od 24.10.2014r na podstawie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym -rejestr Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS : (...).

Wobec powyższych okoliczności (...) Spółka Jawna K. R. w oparciu o art. 55 1kc z dniem 01.01.2015r przestała istnieć i nie prowadzi działalności gospodarczej.

/ odwołanie k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 3 października 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu organ rentowy podniósł argumentację jak w zaskarżonej decyzji nadto wskazał, iż z informacji zapisanych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS wynika, iż K. R. zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych jako prowadząca działalność z
kodem tytułu ubezpieczeń 0510 od 27.03.2003 r., natomiast od 01.06.2016 r. jako wspólnik
spółki z kodem tytułu ubezpieczeń (...).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 2005-04 do 2014-12 rozliczała z tytułu prowadzenia dwóch działalności:

- na (...) Spółka Jawna oraz

- na NIP (...) K. R..

Następnie na koncie indywidualnym NIP (...) od miesiąca 2015-01 do 2016-05 rozliczane są składki FUZ w podwójnej wysokości, a od 2016-06 w pojedynczej wysokości.

W zakwestionowanym okresie od 02.2015- płatnik elektronicznie przesyłał (...) za okres od 02.2015 do 03.2016 r., 07.2016 r. oraz 02-06.2017 r.

Z uwagi na brak dokumentów wyrejestrowujących ubezpieczonego i płatnika Zakład z urzędu uporządkował konto i sporządził brakujące deklaracje rozliczeniowe za okres 06.2016 r. i od 08.2016 r. do 01.2017 r. o czym płatnik został poinformowany pismem z dnia 20.11.2017 r. znak; (...) - (...)2-2-2421- (...). Natomiast za okres 04-05.2016 r. i od 07.2017 r. konto płatnika jest obciążane z urzędu składką FUZ w wysokości z ostatniej deklaracji.

K. R. wydano również inne decyzje informujące o wysokości zadłużenia:
- dnia 12.03.2018 r. znak (...) za okres 01.2014,09.2017-01.2018

- dnia 31.08.2018 r. znak (...) za okres 02.2018-07.2018

- dnia 17.01.2019 r. znak (...) za okres 08.2018-12.2018

Na podstawie ww. decyzji było i jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, a w jego wyniku uzyskano środki, które uregulowały należności do miesiąca 08.2018 r. Płatnik dotąd nie kwestionował zasadności rozliczenia i egzekwowania należnych składek.

Jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego - (...) K., (...) Spółka Jawna NIP (...) nie została wykreślona, a ponadto jest wspólnikiem innego aktywnego podmiotu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP (...). Tym samym na podstawie powyższych okoliczności nie można potwierdzić, że spółka jawna nie istnieje, a K. R. nie ma tytułu do rozliczania składek w tym z bycia wspólnikiem tejże spółki. Ponadto w sprawie kwestii podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu decyzje może wydać dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia.

/odpowiedź na odwołanie – k. 6-7/

Na rozprawie w dniu 15 września 2020 r. strony podtrzymały swoje stanowiska procesowe i wniosły o zasądzenie kosztów procesu od strony przeciwnej.

/ stanowiska procesowe stron protokół z rozprawy z dnia 15 września 2020 r. 00:38:27 -00;57:12/.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

K. R. była wspólnikiem (...) Spółka Jawna K. R. prowadzącej działalność w okresie od 9.12.2004 r. do 10.02.2020 r.

/ bezsporne wypis z KRS k. 15-18/

Przedmiotem prowadzonej działalności ww. firmy była min. sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

/wypis z KRS k. 15-18 /

Z dniem 7 listopada 2014 r. została utworzona spółka (...) Spółka z o.o. W chwili obecnej Spółka jest prowadzona przez prezesa jej zarządu S. R. (1). Przedmiotem działalności jest działalność analogiczna do działalności (...) Spółka Jawna K. R..

/ wypis z KRS 19-22, wypis aktu notarialnego koperta k. 4 oraz k. 23-24 zeznania świadka S. R. (1) protokół z rozprawy z dnia 15 września 2020 r. 00:26:14 -00:38:27 /

Aktem notarialnym z dnia 7.01.2015 r. Rep A nr 15/2015 K. R. i S. R. (1) złożyli oświadczenie o przystąpieniu do spółki (...) sp. z o.o. i objęciu udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, pokrywając wartość tych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1kc prowadzonego pod firmą (...) Spółka Jawna K. R.. Jednocześnie ww. oświadczyli, że spółka (...) Spółka Jawna K. R. przystępuje do spółki pod firmą (...) spółka z o.o. na zasadzie umowy spółki oraz obejmuje w kapitale zakładowym tej spółki udziały wnosząc na ich pokrycie wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (...) Spółka Jawna K. R., na które składały się wszystkie posiadane przez niego aktywa i pasywa tj. pracownicy, koncesje, towar, środki transportu urządzenia wózki, wierzytelności i zobowiązania.

/ wypis aktu notarialnego koperta k. 4 oraz k. 23-24 zeznania świadka S. R. (1) protokół z rozprawy z dnia 15 września 2020 r. 00:26:14 -00:38:27 /

W konsekwencji wspólnikami (...) spółki z o.o. byli K. i S. R. (1) oraz (...) Spółka Jawna K. R..

/wypis aktu notarialnego koperta k. 4 oraz k. 23-24 wypis z KRS 19-22/

Z dniem 7.01.2015 (...) spółka z o.o. przejęła pracowników (...) Spółka Jawna K. R..

/zawiadomienia k. 25-36 wypis aktu notarialnego koperta k. 4 oraz k. 23-24 /

Od chwili przystąpienia (...) Spółka Jawna K. R. do spółki z o.o. to spółka z o.o. faktycznie podejmowała czynności związane z prowadzeniem działalności.

/zeznania świadka S. R. (1) protokół z rozprawy z dnia 15 września 2020 r. 00:26:14 -00:38:27/

K. R. zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych jako prowadząca działalność z kodem tytułu ubezpieczeń 0510 od 27.03.2003 r., natomiast od 01.06.2016 r. jako wspólnik spółki z kodem tytułu ubezpieczeń (...).

/bezsporne/

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 2005-04 do 2014-12 rozliczała z tytułu prowadzenia dwóch działalności:

- na (...) Spółka Jawna oraz

- na NIP (...) K. R..

/ bezsporne/

Następnie na koncie indywidualnym NIP (...) od miesiąca 2015-01 do 2016-05 rozliczane są składki FUZ w podwójnej wysokości, a od 2016-06 w pojedynczej wysokości.

/ bezsporne/

W zakwestionowanym okresie od 02.2015- płatnik elektronicznie przesyłał (...) za okres od 02.2015 do 03.2016 r., 07.2016 r. oraz 02-06.2017 r. Z uwagi na brak dokumentów wyrejestrowujących ubezpieczonego i płatnika Zakład z urzędu uporządkował konto i sporządził brakujące deklaracje rozliczeniowe za okres 06.2016 r. i od 08.2016 r. do 01.2017 r., o czym płatnik został poinformowany pismem z dnia 20.11.2017 r. znak; (...) - (...)2-2-2421- (...).

/ pismo z dnia 20 listopada 2017 r. k. nienumerowane w załączonych aktach ZUS

Natomiast za okres 04-05.2016 r. i od 07.2017 r. konto płatnika jest obciążane z urzędu składką FUZ w wysokości z ostatniej deklaracji.

/ stanowiska w spr konta ubezpieczonego dokumenty k. nienumerowane w załączonych aktach ZUS/

K. R. nie złożyła jakichkolwiek wyrejestrowań zarówno z ubezpieczeń społecznych, jak i ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast korekty dokumentów ubezpieczeniowych sporządzał z urzędu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o czym wnioskodawczyni była informowana. W sprawie K. R. ZUS nie wydawał ponadto żadnych innych decyzji.

/pismo organu rentowego z dnia 28.09.2020 w złożonych dodatkowo aktach ZUS/

Wnioskodawczyni, nie występowała do NFZ o zwolnienie jej z podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

/ bezsporne/

Wnioskodawczyni nie opłaciła składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 01.2019 r. do 06.2019 r. w kwocie 2 053,92 zł

/ bezsporne/

Zadłużenie z ww. tytułu za okres od 01.2019 r. do 06.2019 r. wynosi 2 053,92 zł zaś odsetki naliczone na dzień wydania zaskarżonej decyzji wynoszą 33 zł.

/ bezsporne/

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy dokonał na podstawie dowodów z dokumentów zawartych w aktach organu rentowego i załączonych do akt sprawy oraz częściowo na podstawie zeznań świadka S. R. (1). Podkreślić należy, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwolił podważyć ustaleń organu rentowego zawartych w treści zaskarżonej decyzji. Co istotne, wnioskodawczyni w trakcie procesu nie negowała wyliczenia wysokości swojego zadłużenia ustalonego zaskarżoną decyzją, a jedynie podnosiła, że we wskazanych okresach nie istniał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego bowiem - co miały potwierdzić zeznania jej męża S. R. (1) - (...) Spółka Jawna K. R. faktycznie przejęta przez M. sp zo.o. została zlikwidowana i nie prowadziła działalności gospodarczej.

Odnosząc się do powyższego w pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż treść zgormadzonych w sprawie dokumentów wypisów z KRS i treść złożonego aktu notarialnego przeczą wskazanej okoliczności. (...) Spółka Jawna K. R. została wykreślona z rejestru dopiero 10.02.2020 r. i była wspólnikiem (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP (...). Tym samym zeznania S. R. były w tej części niewiarygodne. Ponadto wskazane przez ubezpieczoną stanowisko i zeznania jej męża, iż podmiot ten faktycznie nie prowadził działalności, a co za tym idzie nie było tytułu do objęcia wnioskodawczyni ubezpieczeniem zdrowotnym odnosiło się do kwestii nie objętych zaskarżoną decyzją, gdyż organ rentowy jedynie poinformował o dalszych konsekwencjach braku uregulowania należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, poprzez uruchomienie procedury przymusowego ściągnięcia należności w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego. W tej sytuacji okoliczność ta nie mogła być wzięta pod uwagę przy rozstrzygnięciu niniejszego sporu.

Sąd nie dał też wiary twierdzeniom wnioskodawczyni iż od 2015 r. skutecznie wyrejestrowała się z ubezpieczeń. Co prawda wnioskodawczyni przedłożyła na tę okoliczność kopię wypełnionego rzekomo z datą 12.01.2015 r. druku (...) P (...) k. 37, jednakże kopia ta nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem, ponadto brak dowodów, iż została faktycznie wysłana do organu rentowego. ZUS natomiast kategoryczniej tej okoliczności zaprzecza. Na okoliczność przeciwną wskazuje też fakt opłacania przez wnioskodawczynię składek na FUZ od miesiąca 2015-01 do 2016-05 w podwójnej wysokości.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawczyni jest nieuzasadnione i jako takie podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 220 poz. 266) do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 5 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Okres podlegania obowiązkowi ubezpieczeń określa przepis art. 13 pkt. 4 zgodnie z którym osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Na mocy art. 46 ust. 1 płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

Natomiast w myśl art. 83 ust. 1 pkt. 3 Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek (…)

Na podstawie art. 66 ust. 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz 1398) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

Powyższe oznacza, że skoro wnioskodawczyni w spornym okresie miała zarejestrowaną działalność gospodarczą była wspólnikiem (...) Spółka Jawna K. R., to spełniała ona warunki do objęcia jej ubezpieczeniami społecznymi, a tym samym podlegała w tym okresie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Jedyną możliwością, aby nie podlegała ona ubezpieczeniu zdrowotnemu było zawieszenie działalności gospodarczej. Na takie zawieszenie wnioskodawczyni jednak w toku postępowania nie wskazywała.

Brak też podstaw do uznania, iż wnioskodawczyni w spornym okresie nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, a co za tym idzie ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tej kwestii nie zostały bowiem wydane żadne decyzje właściwych organów, a sama wnioskodawczyni nie wyrejestrowała się z ubezpieczeń. Tej okoliczności w sprawie nie wykazano.

Na mocy art. 74 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, osób wymienionych w art. 75 i art. 76 oraz członków ich rodzin stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia społecznego rolników oraz wyrejestrowywania z tych ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 1-2a, art. 77 i art. 86 ust. 6. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2-8 i 8b-15 oraz członków ich rodzin, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowywania z tych ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 77 (ust. 2).

Na podstawie art. 79 ust. 1i 2 powołanej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242. Składka jest miesięczna i niepodzielna.

W myśl art. 81 ust. 2 podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń.

Do spraw, o których mowa w ust. 1, nie należą sprawy z zakresu wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne należące do właściwości organów ubezpieczeń społecznych (ust. 2).

Jak wynika z cytowanych przepisów obowiązujące uregulowania prawne przewidują podział kompetencji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego pomiędzy dwa organy: Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustalanie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega wyłącznie orzecznictwu NFZ. ZUS pełni niejako wtórną rolę. Ustala i pobiera składki od tego ubezpieczenia. Do jego kompetencji nie należy jednak ustalanie podstawy prawnej podlegania temu ubezpieczeniu. Od decyzji każdego z tych podmiotów przewidziane jest odwołanie w innym trybie i do innego organu. W przypadku decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” odwołanie wnosi się do Prezesa Funduszu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Natomiast odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na ogólnych zasadach do sądu okręgowego.

Oznacza to, że zarówno ZUS, jak i w konsekwencji Sąd rozpoznający odwołanie od decyzji organu rentowego związane są podstawą podlegania ubezpieczeniu ustalona w decyzji NFZ. Sąd zajmuje się jedynie oceną zgodności decyzji ZUS z podstawa ustaloną w decyzji NFZ oraz prawidłowością naliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko wyrażone w wyrok Sądu Apelacyjnego w
K. z dnia 2 sierpnia 2011 r., w sprawie III AUa 228/11, zgodnie z którym "w
postępowaniu toczącym się z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ustalającej wysokość zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne będącej następstwem
prawomocnej decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
stwierdzającej objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczony nie może
już kwestionować samego faktu podlegania temu ubezpieczeniu" (LEX nr 1129821,
Biul.SAKa (...)-34).

W tym zakresie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r., w sprawie III AUa 823/13, gdzie stwierdził, iż „należy odróżnić kwestię objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, i kwestię obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest instytucją władną do orzekania o obowiązku odprowadzania składek na jakiekolwiek ubezpieczenie ani też do pobierania tych składek, gdyż należy to do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.” (LEX nr 1428031).

Podobnie także Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 października 2013 r., w sprawie III AUa 1821/12, orzekł, że „o ile do kompetencji ZUS nie należą sprawy dotyczące samego objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o tyle Zakład może wydawać decyzje dotyczące wymierzania, pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne i prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek. Decyzje te mogą być zaskarżane zgodnie z art. 83 ust. 2 u.s.u.s.”(LEX nr 1400342).

Przytoczyć należy także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2012 r., w sprawie II GSK 761/11, w którym wyrażono pogląd, iż „decyzje, o których stanowi art. 38 ust. 1 u.s.u.s., wydawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jak wynika z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy dotyczą one wymierzania, pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne i prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek. Decyzje te mogą być zaskarżane zgodnie z art. 83 ust. 2 tej ustawy tylko w zakresie wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do kompetencji ZUS nie należą natomiast sprawy dotyczące samego objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym zakresie właściwym jest Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.”(LEX nr 1244826).

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy organ rentowy słusznie stwierdził, że K. R. jest dłużnikiem ZUS z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za wskazane w decyzji okresy.

Sąd ustalił, że na podstawie art. 66 ust. 1c ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, K. R. w okresie prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (...) Spółka Jawna K. R., w spornym okresie od stycznia do czerwca 2019 r., była zobowiązana do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jako podstawę rozstrzygnięcia należy przyjąć ustalenie, że w ww. wnioskodawczyni prowadziła działalność. Wskazana spółka formalnie funkcjonowała do chwili wykreślenia jej z rejestru z dniem 10.02.2020 r., a nadto była wspólnikiem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odwołująca się reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających nieprawidłowość obciążenia jej obowiązkiem składkowym. Zgodnie natomiast z dyspozycją art.6 KC to na odwołującym się ciążył ciężar dowodowy w przedmiotowej sprawie, zatem to on winien udowodnić okoliczności, z których wywodzi skutki prawne. Sąd nie jest zaś zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 kpc).

W szczególności wnioskodawczyni na żadnym etapie postępowania nie wskazywała, żeby wystąpiła do NFZ o ustalenie, iż w spornym okresie nie podlegała ona ubezpieczeniu zdrowotnemu wobec tego, iż prowadzona przez nią i męża spółka jawna została wspólnikiem spółki zoo i w konsekwencji tego nie prowadzi działalności.

Podkreślić należy, iż ZUS zajmuje się jedynie poborem składek zdrowotnych, ale nie jest właściwy do merytorycznego rozpoznawania spraw dotyczących podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, więc skarżąca chcąc wykazać, że nie podlegała w spornym okresie ubezpieczeniom zdrowotnym, powinna złożyć wniosek o ustalenie niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu za sporny okres do Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, że odwołująca się takiego wniosku nie złożyła, zarówno ZUS, jak i Sąd są związani zgłoszeniem wnioskodawczyni do ubezpieczenia zdrowotnego. Prawidłowość naliczenia składek nie była natomiast przez odwołującą kwestionowana. Jeśli wnioskodawczyni pragnęła udowodnić, iż w spornym okresie nie prowadziła działalności gospodarczej to mogła to uczynić jedynie na podstawie wniosku inicjującego postępowanie przed NFZ.

Trzeba zauważyć, iż do 10.02.2020 r. (...) Spółka Jawna K. R. widniała w KRS jako przedsiębiorca. K. R. zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych jako prowadząca działalność z kodem tytułu ubezpieczeń 0510 od 27.03.2003 r., natomiast od 01.06.2016 r. jako wspólnik spółki z kodem tytułu ubezpieczeń (...). Jak wynika wprost z powołanych przepisów skarżąca, spełniająca warunki do objęcia jej ubezpieczeniami społecznymi, jako osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, której wykonywania nie zawiesiła, podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Tym samym w oparciu o poczynione ustalenia i obowiązujące przepisy prawa Sąd Okręgowy uznał, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa .

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., oddalił odwołanie.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.98 k.p.c. , a wysokość wynagrodzenia pełnomocnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalił zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.265) biorąc pod uwagę wartość zgłoszonych w procesie roszczeń.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawczyni.

J.L.