Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 925/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Polikowska

Protokolant: Joanna Szmel

po rozpoznaniu w dniach: 22.03.2019 r., 22.05.2019 r. 25.09.2019 r., 25.10.2019 r., 29.11.2019 r., 22.01.2020 r., 31.01.2020 r., 04.03.2020 r. i 23.09.2020r.

s p r a w y:

Ł. K.

syna T. i D. zd. M.

urodzonego w dniu (...) w L.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14.02.2017 r. w J. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w ten sposób, że po uprzednim posłużeniu się dowodem osobistym (...) na nazwisko B. Z. (1), złożeniu zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...), ul. (...), (...)-(...) Ś., w której nie świadczył pracy, wprowadził w błąd przedstawiciela (...) co do swoich możliwości zarobkowych oraz tożsamości, nie mając zamiaru ani możliwości spłaty pożyczki, złożył wniosek pożyczkowy nr (...), w którym podpisał się cudzym nazwiskiem usiłując wyłudzić kwotę 4 000 zł, do wypłaty której nie doszło ze względu na negatywną weryfikację dokumentów jakie podał do wniosku czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s B., ul. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział III Karny o sygnaturze IIIK 34/13 z dnia 24 maja 2013 za przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. na karę 3 (trzech) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, zmieniony następnie na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20.11.2013r. sygn. IIAKa 259/13 w zakresie kary, którą obniżono do 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie 30.01.2013 - 16.10.2014 r.,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego Ł. K. winnym tego, że w dniu 14 lutego 2017 r. w J. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić do niekorzystanego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w B. w ten sposób, że po uprzednim posłużeniu się dowodem osobistym (...) na nazwisko B. Z. (1), złożeniu jako autentycznego podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...), ul. (...), (...)-(...) Ś., w której nie był zatrudniony, złożył wniosek pożyczkowy nr (...) o udzielenie mu pożyczki w kwocie 8.520 zł, w którym podpisał się cudzym nazwiskiem, czym usiłował wprowadzić w błąd przedstawiciela (...) S.A. w B. co do swoich możliwości zarobkowych oraz co do swojej tożsamości, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, czym działał na szkodę (...) S.A. w B., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sygn. akt III K 34/13 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie sygn. akt II AKa 259/13 na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 30 stycznia 2013 r. do dnia 16 października 2014 r., tj. występku z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. N. kwotę 1092 zł plus 251,16 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej obrony z urzędu;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego Ł. K. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 925/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1

Ł. K.

art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

- udanie się przez oskarżonego w dniu 14 lutego 2017 r. do (...) S.A. w B., do biura w J. celem uzyskania pożyczki gotówkowej,

- złożenie wniosku pożyczkowego nr (...) o udzielenie pozyczki gotówkowej w kwocie 8.520 zł,

- podpisanie się na wniosku nazwiskiem – B. Z. (1),

- posłużenie się dowodem osobistym (...) na nazwisko B. Z. (1),

- złożenie podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) ul. (...), (...)-(...) Ś.,

- negatywna weryfikacja złożonego wniosku

- uprzednia karalność oskarżonego, w tym za przestępstwo podobne wyrokiem Sądu Okregowego w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie III K 34/13 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie II AKa 259/13 na karę 3 lat pozbawienia wolności, ktorą odbył w okresie od 30.01.2013 r. do 16.10.2014 r.

zeznania świadka A. E. k. 2-4,

wniosek o udzielenie pożyczki, kserokopia dowodu osobistego, (...) na nazwisko B. Z. (1), zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach k. 33,

zeznania świadka B. Z. (1) k. 35-36,

zeznania świadka A. P. k. 53-54,

opinia biegłego z zakresu badań porównawczych podpisów k. 88-98,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego Ł. K. k. 189-190,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie III K 34/13 wraz z danymi o odbyciu kary k. 146-147,

odpis wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie II AKa 259/13 k. 148,

dane o karalności oskarżonego k. 292-294,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

Ł. K.

art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

- chęć spłacania pożyczki gotówkowej

- pozostawanie w zatrudnieniu Niemczech w czasie składania wniosku o pożyczkę

- możliwość spłacania pożyczki

częściowo wyjaśnienia oskarżonego Ł. K. k. 189-190,

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

1.1

cześciowo wyjaśnienia oskarżonego Ł. K.

k.189-190,

wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim przyznawał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu korespondowały z zeznaniami wiarygodnych świadków A. E., B. Z. (1) i A. P.. Korespondowały one także z dowodami dokumentów uzyskanymi z (...) S.A. w B. w postaci wniosku o udzielenie pożyczki wraz z przedłożonymi przez oskarżonego do tego wniosku dokumentami, a także treścią opinii biegłego z zakresu badań porównawczych podpisów, z której wynika, iż dowodowe podpisy (...) w pozycjach „czytelny podpis wnioskodawcy” na stronach 1-6 wniosku o udzielenie pozyczki nr (...) S.A. z 14 lutego 2017 r. wypisanego na nazwisko B. Z. (1) nakreślił Ł. K..

zeznania świadków A. E., B. Z. (1) i A. P. k. 2-4, 35-36, 53-54,

Zeznania wskazanych świadków korespondowały z wyjaśnieniami oskarżonego przyznającego się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Świadkowie A. E. i A. P. opisali okoliczności, w jakich oskarżony złożył wniosek o uzyskanie pożyczki gotówkowej, dokumenty jakie zostały załączone do wniosku oraz przyczynę negatywnej weryfikacji wniosku. Świadek B. Z. (1) w złożonych zeznanich wskazał na okoliczności utraty dowodu osobistego (...) oraz zgłoszenia jego utraty. Zeznania świadka B. Z. (2) w tym zakresie korespondują z dokumentami w postaci informacji Urzędu Miasta i Gminy w G. z dnia 14 kwietnia 2017 r., z którego wynika, iż dnia 01.10.2016 r. zgłaszał on utatę dowodu osobistego (...), zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z datą zgłoszenia dnia 30.10.2016 r., potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z dnia 02.11.2016 r.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

1.1.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego Ł. K..189-190,

zeznania świadka B. K. k. 202

zeznania świadka R. P. k. 210-211

Odmowa wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie w jakim wskazywał on, iż na chęć spłacania pożyczki gotówkowej, możliwość spłacania pożyczki oraz pozostawanie w zatrudnieniu Niemczech w czasie składania wniosku o pożyczkę. Brak jest jakichkolwiek dowodów w sprawie, które potwierdzalyby wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie. Oskarżony wskazywał, iż do pracy do Niemeic wyjeżdżał na trzy miesiące i zarabiał wtedy do 20.000 zł. Świadek R. P. nie potwierdził, aby oskarżony zarabiał takie kwoty. Wskazywał on także na inny czas, gdy oskarżony jeździł do pracy do Niemiec niż ten, który obejmował zarzut. Nie bez znaczenia dla oceny wyjaśnień oskarżonego w tym zakresie pozostaje także okoliczność, iż wobec oskarżonego wyrokiem Sądu Rejonwoego w Lwówku Sląskim z dnia 21.10.2016 r. w sprawie sygn. akt II K 388/16 została orzeczona kara 2 lat i 6 miesiecy pzobawienia wolności. Składając wniosek o udzielenie pożyczki oskarżony liczył się z tym, iż w każdej chwili może rozpocząć odbywanie tej kary i nie będzie miał możliwości spłacania pożyczki.

Świadek B. K. nie posiadał żadnej wiedzy w zakresie zarzutu stawianego oskarżonemu w przedmiotowej sprawie. Zeznania świadka zmierzały do uwiarygodnienia linii obrony oskarżonego, że miał zamiar splacać pożyczkę. Świadek zeznał wprawdzie, iż oskarżony miał zamiar spłacać jakąś pożyczkę. Nie miał żadnej wiedzy jaką pożyczkę miał spłacać oskarżony, nie rozmawial na ten temat z oskarżonym. Podał, że wiedzę o tym, że oskarżony miał spłacać pożyczkę powziął od znajomej osoby, której danych nie potrafił wskazać. Z oskarżonym pokłócił się w 2016 r. i od tego czasu nie rozmawiali.

Świadek R. P. nie posiadał wiedzy w zakresie okoliczności zlożenia przez oskarżonego wniosku o pożyczkę gotówkową oraz załączonych do wniosku dokumentów. Zeznania świadka zmierzały do uwiarygodnienia linii obrony oskarżonego w zakresie tego, iż miał on możliwość splacać pożyczkę. Z jego zeznań wynika, iż oskarżony nie miał stałej pracy w Polsce. Podejmował pracę na terenie Niemiec w czasie, gdy pozostawal pod dozorem kuratora sądowego, bowiem kurator udzielał mu zgody na wyjazdy do Niemiec. Do pracy przyjeżdżał na tydzień – dwa tygodnie i zarabiał 700-800 Euro. Oskarżony Ł. K. pod dozorem kuratora sądowego, jak wynika z pisma kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim I. M. z dnia 12.12.2019 r., pozostawał w okresie od 12.06.2015 r. do 16.10.2016 r. Dozór kuratora sądowego nad oskarżonym zakończył się wczesniej niż oskarżony ubiegał się o uzyskanie pożyczki gotówkowej w firmie (...) S.A. w B.. Od dnia 23.03.2017 r. oskarżony rozpoczął odbywanie kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonwoego w Lwówku Sląskim z dnia 21.10.2016 r. w sprawie sygn. akt II K 388/16

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

x

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt I.

Ł. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Zachowniem swoim oskarżony Ł. K. zrealizował znamiona występku z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Oskarżony bowiem w dniu 14 lutego 2017 r. w J. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić do niekorzystanego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w B. w ten sposób, że po uprzednim posłużeniu się dowodem osobistym (...) na nazwisko B. Z. (1), złożeniu jako autentycznego podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...), ul. (...), (...)-(...) Ś., w której nie był zatrudniony, złożył wniosek pożyczkowy nr (...) o udzielenie mu pożyczki w kwocie 8.520 zł, w którym podpisał się cudzym nazwiskiem, czym usiłował wprowadzić w błąd przedstawiciela (...) S.A. w B. co do swoich możliwości zarobkowych oraz co do swojej tożsamości, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, czym działał na szkodę (...) S.A. w B.. Oskarżony wskazanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sygn. akt III K 34/13 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie sygn. akt II AKa 259/13 za występek z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 30 stycznia 2013 r. do dnia 16 października 2014 r.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

     

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

     

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

     

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

     

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

L. K.

pkt I

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego ocenić należy jako znaczny. Na ocenę tę wpływają okoliczności popełnienia tego czynu. Oskarżony bowiem wszedł w posiadanie utraconego przez B. Z. (1) dowodu osobistego (...) i posługując się tym dokumentem oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) ul. (...), (...)-(...) Ś. wystawionym na nazwisko B. Z. (1) złożył wniosek o uzyskanie pożyczki gotówkowej podpisując się imieniem i nazwiskiem B. Z. (1) na tym wniosku. Usiłował wprowadzić w błąd firme (...) S.A. w B. B. co co swojej tożsamości oraz możliwości zarobkowych. Nie bez znaczenia dla ceny stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jest też kwota pożyczki gotówkowej, o którą wnioskował oskarżony – 8.250 zł.

Wina oskarżonego w zakresie przypisanego mu czynu nie budzi wątpliwości. Wobec oskarżonego nie zachodziły jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wpływać na umniejszenie jego winy. Oskarżony działał z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim.

Jako okoliczność obciążającą oskarżonego Sąd uwzględnił jego uprzednią karalność za wyjątkiem tej, która stanowiła podstawę do przyjęcia popełnienia przez niego przypisanego czynu w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k.

Jako okoliczność łagodząca zostało uwzględnione przyznanie się na rozprawie przez oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Kara pozbawienia wolności w orzeczonym wymiarze spełni swoje cele zarówno w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

Ł. K.

pkt II

pkt I

w toku postępowania oskarżony korzystał z ustanowionego mu obrońcy z urzędu adw. T. N., która wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu według norm wynikających z przepisów i oświadczyła, że koszty te nie zostały uiszczone – wysokość kosztów obrony z urzędu została ustalona na podstawie § 17 ust 2 pkt 3 oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy udzielonej przez adwokata z urzędu

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

     

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

Ł. K.

pkt III

Oskarżony L. K. jest z zawodu magazynierem, w toku postępowania w sprawie odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie – placówkę penitencjarną opuścił dnia 26 maja 2019 r., nie posiada wartościowego majątku, na jego utzryamniu pozostaje syn w wieku 14 lat, orzeczona została wobec niego kara pozbawienia wolności - nie ma więc możliwości uiszczenia kosztów sądowych

Podpis

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku doręczyc obrońcy oskarżonego z poucz.

3.  Kal. 14 dni

Dnia 12 października 2020 r.