Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK227/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. J. (1)

I. w dniu 16.12.2018 roku na terenie posesji przy ul. (...) w Z., woj. (...) złapał za kurtkę pod szyją, uderzył pięścią w twarz w okolicę policzka lewego i uderzył kantem ręki w okolicę karku A. S., w wyniku czego doznała ona obrażeń w postaci urazu twarzoczaszki okolicy lewego policzka, urazu skrętnego odcinka szyjnego kręgosłupa i stłuczenia przedniej części szyi oraz okolicy karku, a obrażenia te spowodowały naruszenie czynności ciała na okres powyżej siedmiu dni.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. J. J. (1) jest synem B. J.. Zamieszkują razem w jednym domu. Matka oskarżonego mieszka na parterze, a J. J. (1) wraz z rodziną na piętrze domu. A. S. jest wnuczką B. J. - córką brata oskarżonego. Zamieszkuje w domu naprzeciwko posesji oskarżonego. W październiku 2018 roku B. J. miała udar i przebywała w szpitalu. Do tego czasu sama była w stanie zatroszczyć się o siebie. Obecnie potrzebuje pomocy ze strony osób trzecich. J. J. (1) oskarża A. S. o to, że nie interesuje się B. J., tylko przychodzi do niej, żeby zabierać jej pieniądze z renty.

wyjaśnienia oskarżonego J. J. (1)

k. 76-77, k. 7-8, k. 45

zeznania świadka A. S.

k. 78-79, k. 38, k. 9-11

2. W dniu 12 grudnia 2018 r. wezwane zostało przez J. J. (1) pogotowie ratunkowe do B. J., gdyż krzyczała przez okno, że jest zamykana w domu i zabierane są jej pieniądze z emerytury. B. J. poszła po pomoc do wnuczki A. S. i tam też zastał ją zespół karetki pogotowia ratunkowego. Była w pełni zorientowana i logiczna.

karta medyczna

k. 5

3. W dniu 16 grudnia 2018 r. A. S. poszła do B. J., aby posprzątać u niej i pomóc jej w zjedzeniu posiłku. Kiedy chciała wyjść z domu zauważyła, że drzwi wyjściowe główne i od kotłowni są zamknięte, więc krzyknęła, że chce wyjść. J. J. (2) otworzył jej drzwi i kiedy była w przejściu uderzył ją ręką w lewy oczodół, a potem swoją ręką opuścił jej głowę w dół i uderzył kantem ręki w kręgosłup. Zrobił to bez żadnego powodu. Oskarżał ją, że znowu przyszła kraść. Pokrzywdzona wybiegła z domu za bramę i krzyczała, że została pobita. Wezwała policję. W tym czasie J. J. (1) wyjechał z posesji rowerem. A. S. próbowała go zatrzymać.

częściowo zeznania świadka D. J.

k. 95-96 i k-12-13

częściowo zeznania świadka K. S.

k. 97, k. 13-14

zeznania świadka A. S.,

nagranie zgłoszenia na Policję

k. 78-79, k. 38, k. 9-11

k-109 w zw. z k-18

4. Kiedy na miejsce przyjechała Policja oskarżony zdążył wrócić. Podczas interwencji atmosfera była nerwowa. Między oskarżonym, a pokrzywdzoną doszło do nieporozumienia co do opieki nad B. J.. Pokrzywdzona podnosiła, że naruszono jej nietykalność cielesną, natomiast oskarżony wskazywał, iż naruszony został jego mir domowy.

zeznania świadka A. F.

k. 92-93, k. 11

zeznania świadka S. G.

k. 93-94, k. 30

kserokopia notatnika służbowego

k. 3

5. B. P. zawiózł pokrzywdzoną do szpitala celem wykonania obdukcji, a następnie zawiózł ją na Komisariat Policji w Z.. Na twarzy pokrzywdzonej była widoczna opuchlizna.

zeznania świadka B. P.

k. 99, k. 26-27

6. W wyniku zdarzenia A. S. doznała urazu twarzoczaszki okolicy lewego policzka, urazu skrętnego odcinka szyjnego kręgosłupa i stłuczenia przędnej części szyi oraz okolicy karku, a obrażenia te naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni.

opinia biegłego lekarza

k. 34

7. J. J. (1) nie był karany.

karta karna

k.47

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. J. (1)

I.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Oskarżony wypchnął jedynie pokrzywdzoną z domu za drzwi.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 76, k. 7-8, k. 45

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

W zakresie relacji rodzinnych wyjaśnienia oskarżonego należy uznać za wiarygodne, gdyż korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym i były spójne z zeznaniami A. S..

zeznania A. S.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne. Nie były w zakresie relacji rodzinnych kwestionowane przez oskarżonego.

1.1.1.2

karta medyczna

Dowód niekwestionowany przez strony, sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach kompetencji.

1.1.1.3

zeznania A. S.

Zeznania są logiczne, spójne i konsekwentne, znajdują potwierdzenie w obrażeniach ciała stwierdzonych u A. S. opisanych przez biegłego w opinii, która potwierdza, że mogły one powstać w wyniku zdarzenia opisywanego przez pokrzywdzoną. Ponadto z zeznaniami pokrzywdzonej koresponduje nagranie jej rozmowy podczas zgłoszenia zdarzenia na Policję, gdzie wyraźnie informowała, że została pobita przez oskarżonego. Zgłoszenie to było tuz po zaistniałym zdarzeniu, a więc podane w nim okoliczności są wiarygodne.

częściowo zeznania K. S.

Zeznania wiarygodne co do tego, że A. S. była u B. J. i doszło do awantury pomiędzy pokrzywdzoną, a oskarżonym. Korespondują one w tym zakresie ze zgromadzonym materiałem dowodowym i są logiczne.

częściowo zeznania D. J.

Zeznania wiarygodne co do tego, że A. S. była u B. J. i doszło do awantury pomiędzy pokrzywdzoną, a oskarżonym. Korespondują one w tym zakresie ze zgromadzonym materiałem dowodowym i są logiczne.

1.1.1.4

zeznania A. F.

Zeznania wiarygodne, konsekwentne i spójne. Świadek jako interweniujący w sprawie funkcjonariusz Policji obcy dla oskarżonego i pokrzywdzonej nie miał interesu w tym, aby zeznawać nieprawdę. Poza tym świadek wskazywał jedynie na okoliczności, iż między pokrzywdzoną, a oskarżonym atmosfera była nerwowa, a pokrzywdzona podnosiła, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej.

zeznania S. G.

Zeznania wiarygodne, konsekwentne i spójne. Świadek jako interweniujący w sprawie funkcjonariusz Policji obcy dla oskarżonego i pokrzywdzonej nie miał interesu w tym, aby zeznawać nieprawdę. Poza tym świadek wskazywał jedynie na okoliczności, iż między pokrzywdzoną, a oskarżonym atmosfera była nerwowa, a pokrzywdzona podnosiła, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej.

Kserokopia notatnika służbowego

Notatka została sporządzona bezpośrednio po interwencji przez funkcjonariuszy Policji, którzy brali w niej udział. Potwierdza ich przybycie na miejsce.

1.1.1.5

zeznania świadka B. P.

Zeznania spójne i konsekwentne. Korespondowały ze zgromadzonym materiałem dowodowym co do tego, że B. P. zawiózł po zdarzeniu pokrzywdzoną do szpitala na obdukcję, a potem na komisariat policji celem złożenia zeznań. Świadek nie widział jak doszło do zdarzenia, ale widział opuchliznę na twarzy pokrzywdzonej.

1.1.1.6

opinia biegłego lekarza

Wyczerpująca, logiczna i spójna. Treść nie budzi wątpliwości.

1.1.1.7

Karta karna

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana przez strony.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania J. K.

Świadek widział jedynie przepychanie się oskarżonego i pokrzywdzonej przed bramą. Nie był świadkiem zdarzenia, które miało miejsce w domu.

częściowo zeznania D. J.

Świadek bezpośrednio nie widział, czy doszło do uderzenia pokrzywdzonej, posiadał jedynie wiedzę z własnych obserwacji co do tego, że A. S. była w domu u B. J. i sytuacja pomiędzy nią a J. J. (1) była nerwowa. Jako bliska osoba do oskarżonego ma interes w tym, aby zeznawać na jego korzyść i umniejszać rolę J. J. (1) w całym zajściu.

częściowo zeznania K. S.

Świadek bezpośrednio nie widział, czy doszło do uderzenia pokrzywdzonej, posiadał jedynie wiedzę z własnych obserwacji co do tego, że A. S. była w domu u B. J. i sytuacja pomiędzy nią a J. J. (1) była nerwowa. Jako bliska osoba do oskarżonego ma interes w tym, aby zeznawać na jego korzyść.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

J. J. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona z art. 157 § 1 kk.

J. J. (1) swoim zachowaniem tj. uderzeniem pokrzywdzonej pięścią w twarz w okolice lewego policzka oraz kantem ręki w okolicę karku spowodował u niej obrażenia, które to naruszyły czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni tj. urazu twarzoczaszki okolicy lewego policzka, urazu skrętnego odcinka szyjnego kręgosłupa i stłuczenia przedniej części szyi oraz okolicy karku.

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym oskarżony mógł zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły okoliczności wyłączające jego winę. Zachowanie oskarżonego było bezprawne, a stopień szkodliwości wyższy niż znikomy.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. J. (1)

1.

I.

Sąd na podstawie art. 157 § 1 kk w zw. z art. 37a § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierzył oskarżonemu karę grzywny 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych w oparciu o dochody oraz możliwości zarobkowe, a także sytuację rodzinną.

Zdaniem Sądu powyższa kara odpowiada stopniowi winy oskarżonego, stopniowi społecznej szkodliwości jego czynu oraz czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na korzyść Sąd przypisał oskarżonemu jego uprzednią niekaralność. Na niekorzyść oskarżonego przemawia okoliczność, iż zaatakował on mając przewagę fizyczną, bez żadnego racjonalnego powodu.

Oskarżony musi zdać sobie sprawę z tego, że nieporozumień rodzinnych nie można rozwiązywać za pomocą agresji i siły.

J. J. (1)

2.

I.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 46 § 1 kk zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej kwotę 1500 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z popełnionym przestępstwem, mając na uwadze rodzaj oraz intensywność poniesionych przez pokrzywdzoną obrażeń.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem opłaty (por. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. 1983 r. Nr 29 poz. 2272 z późn. zmianami) oraz kwotę 436,48 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków na którą składały się koszty postępowania przygotowawczego, ryczałt z tytułu doręczeń, koszty dojazdu świadków.

7.  Podpis