Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 28/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Szynk

Protokolant: Agnieszka Ogrodnik

w obecności Prokuratora Michała Mazurczyka

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 roku

sprawy M. N.

urodzonego (...) w Ł.

syna T. i H. z domu (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Łodzi z 16 kwietnia 1996 roku w sprawie IX K 597/95, za przestępstwo popełnione w okresie od 24 czerwca 1995 roku do 30 lipca 1995 roku z art. 208 k.k. z 1969 r. i art. 11 § 1 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 208 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 58 k.k. z 1969 r. i art. 10 § 2 k.k. z 1969 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia 2 czerwca 1999 r. oraz karę 300 zł grzywy,

II.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 13 lipca 2005 roku w sprawie VIII K 246/05, za popełnione w dniu 16 sierpnia 2004 roku przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia 30 stycznia 2008 r.,

III.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 27 lutego 2006 roku w sprawie XVII K 664/05, za popełnione w dniu 24 marca 2005 roku przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia 30 maja 2007 r.

IV.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 16 marca 2006 roku w sprawie VII K 310/05, za popełnione w dniu 23 marca 2005 roku przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia 30 stycznia 2008 r., prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 21 listopada 2013 roku przypisany M. N. tym wyrokiem czyn został uznany za wykroczenie, zaś orzeczona kara pozbawienia wolności została zamieniona na karę 30 dni aresztu,

V.  Sądu Okręgowego w Łodzi z 27 sierpnia 2007 r. w sprawie IV K 59/07 za popełnione w okresie od 12 do 13 października 2006 r. przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 165 § 1 pkt 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia 16 grudnia 2008 r.,

VI.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie VII K 813/07 na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, obejmującą skazania za popełnione:

a)  w dniu 6 czerwca 2007 roku przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b)  w dniu 16 czerwca 2007 roku przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  w dniu 16 czerwca 2007 roku przestępstwo z art. 193 k.k. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

d)  w dniu 15 lipca 2007 roku przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

e)  w okresie od 19 września 2007 roku do 24 września 2007 roku przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

VII.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 3 września 2008 roku w sprawie III K 266/08, za popełnione w dniu 20 grudnia 2007 roku przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

VIII.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 7 listopada 2008 roku w sprawie VIII K 466/07, za popełnione w dniu 17 lutego 2007 roku przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

IX.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie IV K 124/09 na kary łączne:

a)  3 lat pozbawienia wolności obejmującą skazania w sprawach: VIII K 246/05 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, XVII K 664/05 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i VII K 310/05 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

b)  3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności obejmujące skazania w sprawach: IV K 59/07 Sądu Okręgowego w Łodzi, VII K 813/07 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i VIII K 466/07 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

1.  stwierdza, iż wyrok łączny Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie IV K 124/09 utracił moc w zakresie rozstrzygnięcia zawartego w punkcie 1.,

2.  na podstawie art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k. z wyroków opisanych w punktach II i III orzeka wobec skazanego M. N. karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech ) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  wyroki opisane w punktach II i III w zakresie kar pozbawienia wolności uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, w pozostałej części podlegają one odrębnemu wykonaniu,

4.  na podstawie art.577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie 1 łącznej kary pozbawienia wolności zalicza skazanemu M. N. okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygnaturze akt XVII K 664/05 : dzień zatrzymania -24 marca 2005 roku oraz okresy od 21 kwietnia 2008 roku do 22 sierpnia 2008 roku i od 6 września 2008 roku do 2 lutego 2009 roku

5.  na podstawie art.572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroku opisanego w punkcie IV,

6.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w pozostałej części,

7.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. C., Kancelaria Adwokacka w Ł., ulica (...)/pok.421 kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) w tym kwotę 27,60 zł (dwudziestu siedem złotych sześćdziesięciu groszy) należnego podatku VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

8.  zwalnia skazanego M. N. od kosztów sądowych.