Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VII K 297/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

K. K.

W dniu 11 marca 2020 roku, o godzinie 08:35, na drodze wojewódzkiej (...) km (...), pomiędzy miejscowościami Ł., a D., gmina S., powiat (...), województwo (...), kierował pojazdem mechanicznym marki A. (...) o nr rej.: (...), nie stosując się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie sygn. akt (...), do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie sygn. akt (...), a ponadto w tym samym miejscu i czasie nie stosował się do decyzji Starosty (...) (...) nr (...) z dnia (...) roku o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

2.

K. K.

W dniu 02 czerwca 2020 roku, o godzinie 18:00, na drodze wojewódzkiej (...) (...) w miejscowości Ł. (...) gmina S., powiat (...), województwo (...), kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej.: (...), nie stosując się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie sygn. akt (...), a ponadto w tym samym miejscu i czasie nie stosował się do decyzji Starosty (...) (...) nr (...) z dnia (...) roku o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Decyzją Starosty (...) z dnia (...) roku nr (...) K. K. cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B.

decyzja Starosty (...)

9-10

2.  W dniu 11 marca 2020 roku o godz. 08:35 K. K. jadąc samochodem osobowym marki A. (...) o nr rej. (...) drogą wojewódzką (...) km (...) pomiędzy miejscowościami Ł. a D. został zatrzymany przez patrol policji.

1)  wyjaśnienia oskarżonego K. K.

2)  notatka urzędowa

1)  72v-73

2)  1

2.  W dniu 2 czerwca 2020 roku o godz. 18.00 K. K. jadąc samochodem osobowym marki A. (...) o nr rej. (...) drogą wojewódzką (...) (...) w miejscowości Ł. 111a został zatrzymany przez patrol policji.

1)  wyjaśnienia oskarżonego K. K.

2)  notatka urzędowa

1)  72v-73

2)  29

3.  Oskarżony był wielokrotnie karany.

Został skazany między innymi wyrokiem nakazowym Sądu (...) w P. (...) z dnia (...)roku w sprawie (...) za czyn z art. 180a § 1 kk. Powyższym wyrokiem orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 16.04.2019 r.

Został także skazany wyrokiem nakazowym Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 244. Powyższym wyrokiem orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 1 roku. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 27.09.2019 r.

1)  dane o karalności

2)  odpis wyroku (...)

3)  odpis wyroku (...)

1)  28

2)  7

3)  13

3.1.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2, 3

1

4

4

4

wyjaśnienia oskarżonego K. K.

decyzja Starosty (...)

dane o karalności

odpis wyroku w sprawie (...)

odpis wyroku w sprawie (...)

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego, przyznającego się do popełnienia zarzucanego mu czynu, gdyż wyjaśnienia te są spójne i zgodne z pozostałymi dowodami zebranymi w sprawie.

W ocenie Sądu za wiarygodny uznać należy także pozostały materiał dowodowy, zgromadzony w sprawie jako nie budzący wątpliwości co do swojej prawdziwości i autentyczności.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

zeznania świadka Ł. M.

Zeznania świadka nie wnoszą nic istotnego do sprawy.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

K. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że oskarżony dopuścił się dwukrotnie, w krótkich odstępach czasu przestępstwa opisanego w art. 244 k.k w zw. z art. 180a kk w zw. z art. 11 k.k § 2 k.k.

W myśl art. 244 k.k. karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd m.in. zakazu prowadzenia pojazdów.

Omawiany występek ma charakter umyślny, a zatem podmiotową przesłanką odpowiedzialności jest świadomość sprawcy, iż narusza ciążący na nim z mocy orzeczenia sądu zakaz.

Natomiast na zasadzie art. 180a k.k. karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 podlega ten kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy należy wskazać, że oskarżony miał orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) oraz wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...), a także decyzją Starosty (...) z dnia (...) roku nr (...) zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B. W okresie obowiązywania zakazu i cofnięcia uprawnień, oskarżony K. K. prowadził pojazd mechaniczny po drodze publicznej. Zatem oskarżony jednocześnie złamał orzeczony zakaz, jak i nie zastosował się do wydanej wobec niego decyzji. W ten sposób popełnił on jeden czyn zabroniony, wypełniający znamiona obu wyżej typizowanych przestępstw - na zasadzie art. 11 § 2 k.k.

Sąd przyjął, że w sprawie ma zastosowanie instytucja tzw. ciągu przestępstw.

Treść artykułu 91 § 1 k.k jednoznacznie przesądza, że przepis ten ma zastosowanie w sytuacji, w której sprawca popełnił co najmniej dwa przestępstwa, które nie zostały przedzielone chociażby nieprawomocnym wyrokiem w stosunku do któregokolwiek z nich. Nadto, brzmienie przepisu 91 § 1 k.k. wskazuje, że jest to przykład realnego zbiegu przestępstw, jednakże wykazujący szczególny rodzaj więzi łączącej poszczególne zachowania przestępne w postaci podobnego sposobu ich popełnienia, krótkich odstępów czasu oraz tożsamości prawnej kwalifikacji każdego z zachowań, przy braku chociażby nieprawomocnego wyroku co do któregokolwiek z nich.

W przedmiotowej sprawie zachowanie oskarżonego w taki sposób należało ocenić, bowiem prowadził on ten sam pojazd pomimo cofnięcia decyzją Starosty (...) uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B, jak również orzeczonego wyrokami Sądu (...) w P. (...) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, w stosunkowo niedługim odstępie czasowym, a nadto brak jest chociażby nieprawomocnego wyroku co do któregokolwiek z tychże czynów.

W związku z tym, że czyn oskarżonego wypełnia znamiona określone w dwóch przepisach podstawę wymiaru kary stanowi w takim przypadku przepis przewidujący karę najsurowszą. W sprawie będącej przedmiotem osądu podstawę wymiaru kary stanowił więc art. 244 k.k. w zw. z art. 11 k.k. § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k.

W ocenie Sądu wina oskarżonego została udowodniona. Mając świadomość obowiązywania wobec niego zakazu prowadzenia samochodu, zakaz ten złamał. W realiach tej sprawy nie zachodzą okoliczności wyłączające bezprawność czynu oskarżonego lub jego winę. Znajdował się on w normalnej sytuacji motywacyjnej, zatem można było od niego wymagać zachowań zgodnych z prawem, a nie zachowań realizujących znamiona przestępstw.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. K.

1

I, II

Kara 3 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia winy oskarżonego oraz stopnia społecznej szkodliwości jego czynu, a uwzględnia jako:

a/ okoliczności obciążające:

-

znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu,

-

znaczny stopień zawinienia,

-

wcześniejszą wielokrotną karalność,

a/ okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do popełnienia zarzucanego czynu.

Oskarżony nie zasługuje na warunkowe zawieszenie jej wykonania. Był już karany, w tym za przestępstwo z art. 244 kk, a mimo to nie zaniechał naruszenia norm prawnych. Jego zachowanie należy ocenić jako uporczywe naruszanie zakazu prowadzenia pojazdów.

Z tego też powodu tylko kara bezwzględna pozbawienia wolności może spełnić swoje cele.

10

2

I, II

Orzeczenie zakazu prowadzenia przez oskarżonego wszelkich pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż jeden rok było obowiązkowe w świetle dyspozycji art. 42 § 1a pkt 1 i 2 k.k. Przesłanką stosowania środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest zagrożenie, które mogłoby w przyszłości spowodować prowadzenie pojazdu danego rodzaju przez daną osobę. Zakres, a także czas trwania tegoż środka zależy od stopnia zagrożenia jakie może stwarzać powrót sprawcy do ruchu.

Jest to najskuteczniejszy sposób wzmożenia bezpieczeństwa na drogach, zmuszenia naruszających zasady bezpieczeństwa do ich przestrzegania w przyszłości, przekonania wszystkich uczestników ruchu o potrzebie bezwzględnego podporządkowania się ustanowionym zasadom ruchu. Sąd orzekł powyższy zakaz na okres 1 roku, uznając że będzie to dla oskarżonego wystarczająco dolegliwe, a jednocześnie adekwatne do stopnia zawinienia.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

W oparciu o art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 618 § 1 kpk, art. 616 § 2 kpk, art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu wydatków związanych z udziałem w sprawie kwotę 70 zł obejmującą:

- opłatę przewidziana za udzielenie informacji z rejestru skazanych w wysokości 30 zł,

- ryczał za doręczenia korespondencji w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym –łącznie 40 zł (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym /Dz. U. Nr 108, poz. 1026 z późn. zm./),

Opłatę w wysokości 60 zł wymierzono na podstawie art. 627 kpk oraz art. 2 ust 1. Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983 roku , Nr 49, poz. 223 z późn. zm.).

6.  1Podpis