Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 666/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021r.

Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Joanna Bednarz

Protokolant: Joanna Opala

W obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

po rozpoznaniu w postępowaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 roku

sprawy

P. W. (W.) syna M. i R., urodzonego (...) w K.

oskarżonego o to, że

W dniu 19 listopada 2019 roku w C. przy ul (...) w sklepie (...) bezpośrednio po dokonaniu kradzieży butów sportowych marki Jordan o wartości 679 PLN w celu utrzymania się w ich posiadaniu i opuszczeniu sklepu użył przemocy wobec pracownicy M. P. w ten sposób, że popchnął ją wskutek czego straciła równowagę i wpadła na element wyposażenia sklepu przy czym, czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2017 roku o sygn. akt IXK1605/16 za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 158§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014 roku o sygn. akt IXK839/14 za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 279§1 kk na karę 1 roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności objętych wyrokiem łącznym Sadu okręgowego w Kielcach z dnia 18 września 2017 roku o sygn. akt IIIK115/17, którą odbywał w okresie od 13 września 2017 roku do 03 września 2018roku,

tj. o czyn z art. 281 k.k. i art. 283 k.k. przy zast. z art. 64§1k.k.

1)  uznaje oskarżonego P. W. za winnego tego, że w dniu 19 listopada 2019 roku w C. w sklepie (...) przy ul. (...) działając w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych rzeczy w postaci butów sportowych marki Jordan o wartości 679 złotych bezpośrednio po dokonaniu ich kradzieży, użył przemocy wobec pracownika sklepu (...) w ten sposób, iż popchnął ją mocno w wyniku czego straciła równowagę i wpadła na element wyposażenia sklepu po czym na koleżankę M., przy czym zarzucanego czynu dopuścił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2017 roku o sygn. akt IXK1605/16 za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 158§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014 roku o sygn. akt IXK839/14 za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 279§1 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności objętych wyrokiem łącznym Sadu Okręgowego w Kielcach z dnia 18 września 2017 roku o sygn. akt IIIK115/17, którą odbywał w okresie od 13 września 2017 roku do 03 września 2018 roku, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to z podstawie art. 281 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

2)  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1. kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie w dniach o dnia 19.11.2019r. godz. 13.45 do dnia 21.11.2019. godz. 12.40;

3)  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Bartłomieja Górczyńskiego kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

4)  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r Nr 49 poz. 223) zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, wydatkami obciążając Skarb Państwa.