Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 396/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA – Przemysław Filipkowski (spr.)

Sędziowie: SA – Piotr Schab

SA – Przemysław W. Radzik

Protokolant: – st. sekr. sąd. Katarzyna Rucińska

przy udziale prokuratora Stanisława Wieśniakowskiego

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 r.

sprawy:

1) J. P. (1) urodz. (...) w N. syna S. i I. z d. P.

oskarżonego z art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 263 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

2) M. W. (1) urodz. (...) w N. syna J. i A. z d. D.

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

3) R. L. (1) urodz. (...) w N. syna A. i D. z d. M.

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

4) P. C. (1) urodz. (...) w W. syna I. i T. z d. B.

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. /x 3/,

5) M. S. (1) urodz. (...) w N. syna Z. i D. z d. M.

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k., z art. 65 § 1 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s.,

6) D. M. (1) urodz. (...) w W. syna L. i H. z d. S.

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. /x 3/, z art. 65 § 1 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 k.k.s.,

7) P. M. (1) urodz. (...) w T. syna L. i H. z d. S.

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

8) R. S. (1) urodz. (...) w C. córki Z. i B. z d. W.

oskarżonej z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. /x 2/, z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców wszystkich oskarżonych oraz prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2019 r. sygn. akt VIII K 201/14

I. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie;

II. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. W., adw. P. W. i adw. R. B. kwoty po (...),20 (jeden tysiąc trzydzieści trzy i 20/100) zł brutto każda, w tym VAT, a na rzecz adw. M. M. kwotę 885,60 (osiemset osiemdziesiąt pięć i 60/100) zł brutto, w tym VAT - tytułem pomocy prawnej udzielonej oskarżonym z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 396/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

9

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. VIII K 201/14 z dnia 24.04.2019 r.

1.2. Podmiot wnoszący apelację

x oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

x obrońcy osk. J. P., M. W., R. L., P. C., M. S., D. M., P. M. i R. S.

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść co do wszystkich oskarżonych

x na niekorzyść co do osk. R. S.

x w całości co do osk. R. L., P. C., M. S., D. M., P. M. i R. S.

x w części co do osk. J. P., M. W. i R. S.

x

co do winy

x

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

x

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

x

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Nie dotyczy

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Nie dotyczy

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1/

Obrońcy osk. J. P. (1) pkt 1-9 obrazy przepisów postępowania karnego, a to art. 2 § 2 kpk, art. 4 kpk, art. 7 kpk, art. 9 § 1 kpk, art. 167 kpk, art. 170 § 1 kpk, art. 366 kpk, art. 424 § 1 kpk;

Obrońcy osk. M. W. (1) pkt 1 i 2 obrazy przepisów postępowania tj. art. 5 § 2 kpk, art. 7 kpk, art. 410 kpk, art. 170 kpk;

Obrońcy osk. R. L. (1) pkt 1-3 obrazy przepisów postępowania tj. art. 4 kpk, art. 5 § 2 kpk, art. 7 kpk, art. 9 kpk, art. 167 kpk, art. 170 kpk, art. 410 kpk, art. 424 § 1 kpk;

Obrońcy osk. M. S. (1) pkt V-VI obrazy przepisów postępowania tj. art. 7 kpk, art. 410 kpk, art. 424 § 1 kpk;

Obrońcy osk. D. M. (1) pkt 1 i 2 obrazy przepisów postępowania tj. art. 4 kpk, art. 7 kpk, art. 5 § 2 kpk, art. 410 kpk, art. 170 § 2 kpk;

Obrońcy osk. P. M. (1) pkt 1 obrazy przepisów postępowania tj. art. 4 kpk, art. 7 kpk, art. 5 § 2 kpk, art. 410 kpk, art. 170 § 2 kpk;

Obrońcy osk. R. S. (1) pkt I obrazy przepisów postępowania tj. art. 7 kpk i art. 410 kpk poprzez:

- niepoczynienie samodzielnych i prawidłowych ustaleń faktycznych;

- ustalenie, że oskarżony J. P. dopuścił się przestępstwa z pkt IV aktu oskarżenia;

- nieprawidłową ocenę zeznań świadków M. C. (1), M. C. (2), M. C. (3), B. O.;

- niedokonanie oceny i nieprawidłową ocenę zeznań M. R. (1), R. Z., J. S., P. S., M. R. (2) oraz wyjaśnień J. P.;

- oddalenie większości wniosków dowodowych J. P. i niezweryfikowanie jego linii obrony;

- nierozpoznanie wniosku dowodowego J. P. z 05.07.2017 r. i wniosków obrońcy M. W. z 14.07.2017 r.;

- nieprzeprowadzenie z urzędu dowodów;

- sporządzenie lakonicznego uzasadnienia i nieprzedstawienie procesu myślowego;

- oddalenie szeregu wniosków dowodowych dotyczących M. W., R. L., D. M.;

- przyjęcie, że wpłaty tzw. wypiski na rzecz J. P. miały świadczyć o udziale D. M. w tzw. grupie (...);

- przyjęcie, że P. M. był członkiem grupy przestępczej i umyślnie udzielił pomocy co do czynu pkt 29.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Rozpoznanie zarzutów obrońców oskarżonych jest bezprzedmiotowe z uwagi na wystąpienie tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 kpk, nakazującej uchylenie zaskarżonego wyroku.

Lp.

Zarzut

2/

Obrońcy osk. M. W. (1) 3 błędu w ustaleniach faktycznych poprzez ustalenie, że oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej;

Obrońcy osk. P. C. (1) błędu w ustaleniach faktycznych, polegającego na pozbawieniu wiarygodności wyjaśnień osk. P. C..

Obrońcy osk. M. S. (1) pkt I-IV błędów w ustaleniach faktycznych, polegających na uznaniu, że oskarżony popełnił przestępstwa i uczynił sobie stałe źródło dochodów.

Obrońcy osk. D. M. (1) pkt 3 błędu w ustaleniach faktycznych poprzez wskazanie, że D. M. dopuścił się zarzucanych czynów.

Obrońcy osk. P. M. (1) pkt 2 błędu w ustaleniach faktycznych poprzez wskazanie, że P. M. dopuścił się zarzucanych czynów.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Rozpoznanie zarzutów obrońców oskarżonych jest bezprzedmiotowe z uwagi na wystąpienie tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 kpk, nakazującej uchylenie zaskarżonego wyroku.

Lp.

Zarzut

3/

Obrońcy osk. M. S. (1) pkt VII naruszenia prawa materialnego tj. art. 63 § 1 kk poprzez niezaliczenie okresu tymczasowego aresztowania M. S..

Prokuratora pkt 1 obrazy przepisów prawa materialnego tj. art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynu z pkt XXVI i 33 w dniu 9.05.2014 r. poprzez wskazanie, że podstawą skazania R. S. jest art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 9.12.2011 r., gdy obwiązywała nowelizacja, która weszła w życie 9.12.2011 r.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Rozpoznanie zarzutów obrońcy i prokuratora jest bezprzedmiotowe z uwagi na wystąpienie tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 kpk, nakazującej uchylenie zaskarżonego wyroku.

Lp.

Zarzut

4/

Obrońcy osk. D. M. (1) pkt 4 rażącej niewspółmierności wymierzonej oskarżonemu kary pobawienia wolności co do czynów z pkt 22-26.

Obrońcy osk. P. M. (1) pkt 3 rażącej niewspółmierności wymierzonej oskarżonemu kary pobawienia wolności co do czynów z pkt 28-29.

Obrońcy osk. R. S. (1) pkt II rażącej niewspółmierności wymierzonej oskarżonej kary łącznej 4 lat pobawienia wolności.

Prokuratora pkt II rażącej niewspółmierności wymierzonej oskarżonej R. S. kary łącznej 4 lat pobawienia wolności.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Rozpoznanie zarzutów obrońców oskarżonych i prokuratora jest bezprzedmiotowe z uwagi na wystąpienie tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 kpk, nakazującej uchylenie zaskarżonego wyroku.

Wniosek

Obrońcy osk. J. P. (1), M. W. (1), R. L. (1), M. S. (1), D. M. (1), P. M. (1) wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonych od czynów, za które zostali skazani J. P., M. W., R. L., M. S., D. M., P. M., a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, zaś dodatkowo z ostrożności procesowej obrońca osk. D. M. (1), P. M. (1) wniósł o wymierzenie kar w dolnych granicach ustawowego zagrożenia.

Obrońca osk. P. C. (1) wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych czynów.

Obrońca osk. R. S. (1) wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie oskarżonej kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez : 1/ wyeliminowanie w pkt 33 wyroku stwierdzenia, iż podstawą skazania osk. R. S. za czyn z pkt XXVI jest art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed nowelizacji, która weszła w życie 9.12.2011 r., gdy podstawą skazania była norma art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii obowiązująca w dacie czynu tj. po nowelizacji, która weszła w życie 9.12.2011 r.;

2/ wymierzenie oskarżonej R. S. w pkt 34 kary łącznej 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

☐ zasadny

x częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wnioski o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji okazały się zasadne, ale z innych powodów niż te, które podnieśli skarżący. W tej sytuacji pozostałe wnioski nie zasługiwały na uwzględnienie.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Nie dotyczy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot i zakres zmiany

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach zmiany

Nie dotyczy

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

W sprawie wystąpiła tzw. bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 2 kpk, nakazująca uchylenie zaskarżonego wyroku w całości.

x art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Sąd Okręgowy rozpoznał niniejszą sprawę w składzie 1 sędziego i 2 ławników od dnia 03.03.2015 r. do dnia 24.04.2019 r. Natomiast stosownie do treści art. 28 kpk, sąd na rozprawie głównej orzeka w składzie jednego sędziego /§ 1/, a w sprawach o zbrodnie – w składzie jednego sędziego i dwóch ławników /§ 2/. Aktualnie art. 28 § 3 kpk stanowi, że ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd I instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędziego i dwóch ławników. Nie budzi wątpliwości, że zawarte w akcie oskarżenia czyny zarzucane i czyny przypisane w zaskarżonym wyroku nie stanowią zbrodni, ale występki /art. 258 § 1, 2 i 3 kk, art. 263 § 1 kk, art. 56 ust. 1 i 3 oraz art. 62 ust. 2 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 291 § 1 kk, art. 65 § 1 kks i art. 91 § 1 kks/. Zatem właściwym do rozpoznania sprawy składem orzekającym był skład jednego sędziego.

Ponadto do dnia 30.06.2015 r. obowiązywał art. 28 § 3 kpk w poprzednim brzmieniu, zgodnie z którym ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd I instancji mógł postanowić o jej rozpoznaniu jedynie w składzie trzech sędziów. Tak więc aż do dnia 1.07.2015 r. skład ławniczy tj. 1 sędzia i 2 ławników – nie był w ogóle przewidziany do rozpoznania sprawy o występki. Przy tym nie budzi wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, że prawidłowość składu sądu należy oceniać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w chwili rozpoczęcia procesu /tj. odczytania aktu oskarżenia/, a nie na datę późniejszą. Niewłaściwy skład sądu polegający na jego ukształtowaniu w sposób nieprzewidziany przez ustawę karnoprocesową dla danej kategorii spraw – a tak było w szczególności na rozprawach 3, 4 i 24.03.2015 r. oraz 08.05.2015 r. - powoduje zaistnienie tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 kpk w postaci nienależytej obsady sądu /porównaj np. D. Świecki, Komentarz do art. 439 kpk, teza 24, lex 2018; J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 439 kpk, teza 15, lex 2013/. Powyższe uchybienie Sąd odwoławczy musi uwzględnić z urzędu i nie ma znaczenia, że strony nie zamieściły takiego zarzutu w apelacjach. Oznacza to konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku w całości niezależnie od wpływu tego uchybienia na treść orzeczenia.

Zauważyć można, że nie chodzi tu o brak wydania postanowienia o zmianie składu na szerszy, ale dopuszczalny ustawowo, co stanowiłoby uchybienie procesowe o względnym charakterze /art. 438 pkt 2 kpk/, ale o skład w ogóle niedopuszczalny. Dodatkowo Sąd Okręgowy nie rozważał ewentualności przyjęcia surowszej kwalifikacji prawnej żadnego z czynów w postaci zbrodni i brak było ku temu jakichkolwiek podstaw – a dopiero to uzasadniałoby wskazanie w niniejszej sprawie składu ławniczego jako właściwego dla rozpoznania spraw o zbrodnie /1 sędzia i 2 ławników/.

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

Nie dotyczy

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

Nie dotyczy

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

Nie dotyczy

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. W., adw. P. W. i adw. R. B. kwoty po 1033,20 zł brutto każda, w tym VAT, a na rzecz adw. M. M. kwotę 885,60 zł brutto, w tym VAT, tytułem pomocy prawnej udzielonej oskarżonym J. P., M. S., P. C. i R. L. z urzędu w postępowaniu odwoławczym - na podstawie § 17 ust. 2 pkt 5 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy

7.  PODPIS

Przemysław Filipkowski

Piotr Schab Przemysław Radzik

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. J. P. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 1, 2, 3, 5, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

x w części

x

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. M. W. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 6, 7, 9, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

x w części

x

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

3

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. R. L. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 10, 11, 12, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

x w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

4

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. P. C. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 13, 14, 15, 16, 17, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

x w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

5

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. M. S. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 18, 19, 20, 21, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

x w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

x

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

6

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. D. M. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

x w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

x

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

7

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. P. M. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 28, 29, 30, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

x w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

x

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

8

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. R. S. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 31, 32, 33, 34, 36 i 37 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść

☐ na niekorzyść

x w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

x

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

9

Podmiot wnoszący apelację

Prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty 33 i 34 wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

x na niekorzyść

☐ w całości

x w części

x

co do winy

x

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

x

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

x

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

x

zmiana