Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 10/21

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSA Jarosław Mazurek (spr.)

Sędziowie SSA Wiesław Pędziwiatr

SSA Jerzy Skorupka

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron

skargi pełnomocnika skarżącego P. L. z dnia 15 marca 2021r. (18 marca 2021r. - data wpływu do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu) na naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu (sygn. akt II K 1467/10, II K 900/14, II K 395/17, II K 1113/20) i przed Sądem Okręgowym w Świdnicy (sygn. akt IV Ka 330/14, IV Ka 923/16, IV Ka 818/19)

na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 75)

p o s t a n a w i a

I.  stwierdzić, że w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu w sprawie II K 1113/20 (poprzednie sygnatury akt – II K 1467/10, II K 900/14, II K 395/17) oraz przed Sądem Okręgowym w Świdnicy (sygn. akt IV Ka 330/14, IV Ka 923/16, IV Ka 818/19) nastąpiła przewlekłość, przez co naruszone zostało prawo oskarżonego – P. L. – do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,

II.  przyznać skarżącemu P. L. od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Wałbrzychu) sumę pieniężną w wysokości 15.000 (piętnastu tysięcy) zł,

III.  oddalić dalej idące żądania skargi,

IV.  zwrócić skarżącemu opłatę od skargi w wysokości 200 zł,

V.  kosztami postępowania skargowego obciążyć Skarb Państwa.

Wiesław Pędziwiatr Jarosław Mazurek Jerzy Skorupka

ZARZĄDZENIE

(...)