Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

F o r m u l a r z U K 1

Sygnatura akt

II K 197/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

L. J.

W dniu 11 luty 2021 roku około godziny 22.00 w ruchu lądowym w B. na ulicy (...) jechał jako kierujący samochodem m-ki F. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,56 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  w dniu 11 lutego 2021 r. w godzinach wieczornych L. J. spożywał alkohol w postaci piwa, a następnie wsiadł do samochodu m-ki F. (...) nr rej. (...) i kierował nim na ulicy (...) w B., gdzie został zatrzymany do kontroli przez partol Policji.

2.  L. J. przebadano w dniu 11 lutego 2021 r. na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i przy użyciu analizatora wydechu Alkometr 2.0 uzyskano następujące wyniki pomiarów: o godz. 22:09 – 0,56 mg/l, o godz. 22:11 – 0,56 mg/l, zaś o godz. 22:15 – 0,54mg/l.

3.  L. J. nie był uprzednio karany.

4.  L. J. ma (...) lat; mieszka samemu; jest rozwiedziony; posiada na utrzymaniu trzynastoletniego syna na rzecz, którego ma zasądzone alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie; pracuje jako operator maszyn z wynagrodzeniem ok. (...) zł miesięcznie netto (po potrąceniu alimentów); posiada problem z nadużywaniem alkoholu.

5.  L. J. nie jest chory (...) Wykazuje inne zakłócenie czynności(...) pod postacią uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń adaptacyjnych (aktualnie w remisji). W czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał ograniczoną w nieznacznym stopniu zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem jedynie z powodu stanu upojenia alkoholowego prostego, którego skutki mógł przewidzieć. W aktualnym stanie zdrowia może brać udział w toczącym się postępowaniu.

6.  W dniu 5 marca 2021 r. L. J. podjął terapię.

wyjaśnienia oskarżonego

protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

świadectwo wzorcowania

karta karna

wywiad środowiskowy

opinia (...)

zaświadczenie

10

2

3

39-41

54

64

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

wyjaśnienia oskarżonego

protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

świadectwo wzorcowania

karta karna

wywiad środowiskowy

opinia (...)

zaświadczenie

wyjaśnienia złożone przez oskarżonego w trakcie dochodzenia należy uznać za wiarygodne, gdyż są spójne, logiczne i korespondują z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym

protokół spełnia warunki określone przez art. 148 § 1 kpk, a strony nie kwestionowały jego treści, zaś świadectwo nie wzbudzało wątpliwości odnośnie jego autentyczności

niekwestionowany dokument urzędowy

niekwestionowany dokument

jasna, zupełna, logiczna, nie zawierająca sprzeczności, przekonująca

niekwestionowany dokument

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

X

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1.

L. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przypisane L. J. zachowanie wypełnia znamiona występku określonego w art. 178a § 1 kk. Oskarżony prowadził bowiem pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości. Nie może ulegać przecież wątpliwości, że samochód osobowy jest pojazdem mechanicznym. Oskarżony natomiast prowadził go po drodze publicznej, a więc w ruchu lądowym. Zawartość zaś alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła wartość określoną w art. 115 § 16 kk, który zawiera definicję stanu nietrzeźwości.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

L. J.

1.

2.

3.

1.

1.

1.

- jako okoliczności łagodzącą przy wymiarze kary, Sąd wziął pod uwagę przyznanie się do winy oraz uprzednią niekaralność oskarżonego;

- jako okoliczności obciążające Sąd uznał znaczny stopień nietrzeźwości oraz świadomość uzależnienia od alkoholu;

- wymierzona kara grzywny w wysokości 100 stawek dziennych odpowiada przede wszystkim stopniowi winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu, a ponadto pozwala na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do L. J., a także czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa;

- oskarżony działał umyślnie i istotnie naruszył dobra chronione prawem tzn. bezpieczeństwo w ruchu, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przekraczała dozwoloną wartość; stopień zatem winy oskarżonego (niedochowania wierności prawy) był znaczny;

- w oparciu o warunki osobiste, rodzinne i stosunki majątkowe oskarżonego, a przede wszystkim o jego możliwości zarobkowe Sąd ustalił wysokość stawki dziennej na kwotę 10 zł;

- w związku z tym, że oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, będąc w stanie nietrzeźwości, Sąd stosownie do treści art. 42 § 2 kk zobligowany był do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata; Sąd orzekł oskarżonemu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego w ustawowym minimalnym zakresie, gdyż tego rodzaju środek karny koresponduje z czynem przypisanym L. J. i zagrożeniu jakie stworzył;

- kolejną konsekwencją skazania za przestępstwo przeciwko komunikacji określone w art. 178a § 1 kk musiało być orzeczenie na podstawie art. 43a § 2 kk świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; jego wysokość zgodnie z wymienionym przepisem wynosi co najmniej 5 000 zł, a Sąd doszedł do przekonania, że brak jest wystarczających podstaw do orzekania go w wysokości przekraczającej jego minimalną ustawową wartość.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W ocenie Sądu stopień winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego nie mogły zostać ocenione jako nieznaczne. L. J. świadomie bowiem naruszył kardynalną zasadę trzeźwości w ruchu drogowym i to w bardzo istotny sposób, gdyż stopień jego nietrzeźwości był wysoki. Nie bez znaczenia jest także to, że oskarżony bezpośrednio po spożyciu wsiadł za kierownicę i zrobił to tak w zasadzie bez żadnego istotnego powodu. Wszystko to, zdaniem Sądu sprawia, że stopień niedochowania wierności prawu przez L. J. (winy) i społeczna szkodliwość jego czynu są na tyle wysokie, że oskarżony nie zasługiwał na warunkowe umorzenie postępowania.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

W oparciu o art. 627 kpk i art. 616 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem opłaty oraz kwotę 529,28 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków, na którą to sumę składają się wydatki poniesione w postępowaniu przygotowawczym (50 zł), ryczałt za doręczenia na etapie sądowym sprawy (20 zł), ryczałt za wywiad środowiskowy (81,28 zł – k .45) oraz koszty przeprowadzenia opinii (...) (378 zł – k. 57).

8. PODPIS