Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI GC 280/20

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 31 października 2019 r. A. T. wniosła przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 3506,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 17 września 2018 r. do dnia zapłaty, wnosząc o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

Powódka jako nabywca wierzytelności przysługującej poszkodowanemu zdarzeniem drogowym, dochodzi dalszego odszkodowania tytułem świadczonych usług (najem i odbiór pojazdu zastępczego, koszty parkingu).

Nakazem zapłaty z dnia 30 grudnia 2019 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Zakwestionowała legitymację czynną oraz roszczenia powódki ponad dotychczas wypłacone w postępowaniu likwidacyjnym kwoty. Wskazała na możliwość zorganizowania najmu pojazdu zastępczego za swoim pośrednictwem za niższą stawkę.

W toku procesu strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sad ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 9 lipca 2018 r. doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd marki S. (...) nr rej. (...), należący do A. R.. Sprawca zdarzenia objęty był ochroną ubezpieczeniową na podstawie ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartą z pozwanym zakładem ubezpieczeń.

Uszkodzony pojazd został odholowany przez powódkę na parking strzeżony przy ul. (...) w S..

W związku z niemożnością korzystania przez poszkodowanego z uszkodzonego pojazdu dnia 9 lipca 2018 r. poszkodowany zawarł z powódką umowę najmu pojazdu zastępczego marki V. (...) nr rej. (...), przy dobowej stawce najmu wynoszącej 225 zł netto oraz 50 zł za wydanie i 65 zł za odbiór. Pojazd został wydany poszkodowanemu o godz. 18.

Tego samego dnia poszkodowany udzielił pełnomocnictwa A. T. i jej pracownikom do reprezentowania go w postępowaniu likwidacyjnym. Szkodę zgłoszono ubezpieczycielowi, który wszczął postępowanie likwidacyjne.

Wynajęty pojazd zastępczy wykorzystywany był przez poszkodowanego do dojazdów do pracy, na zakupy oraz w celach dojazdów do lekarza i do matki.

Dowód:

- pełnomocnictwo k. 25, 51;

- zlecenie holowania k. 11;

- umowa najmu z dnia 9 lipca 2018 r. k. 12;

- oświadczenie k. 26;

- akta szkody płyta CD k. 57;

- zeznania świadka A. R. k. 120-123;

- zeznania świadka E. F. k. 123-124;

- zeznania świadka R. T. k. 124-125.

Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. pozwany poinformował powódkę o zarejestrowaniu szkody, informując o dokumentach niezbędnych w toku likwidacji oraz o możliwości zorganizowania nieodpłatnego najmu pojazdu zastępczego po skontaktowaniu się z pozwanym pod wskazanym numerem telefonu, wskazując jednocześnie wysokość akceptowalnych stawek najmu w razie skorzystania z wypożyczalni zewnętrznej, w zależności od segmentu pojazdu.

Dowód:

- pismo z dnia 11 lipca 2018 r. k. 54-56;

- zeznania świadka E. F. k. 123-124;

- zeznania świadka R. T. k. 124-125.

Wiadomością e-mail z dnia 12 lipca 2018 r. powódka przesłała pozwanemu wymagane dokumenty, jednocześnie zwracając się o nadesłanie ogólnych warunków najmu pojazdów zastępczych oferowanych przez pozwanego lub regulaminu, a także o wskazanie w jakich wariantach pojazdy zastępcze są wynajmowane.

Nadto powódka wezwała pozwanego do potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 12 lipca 2018 r. k. 20, 52;

- pismo z dnia 12 lipca 2018 r. k. 27;

- zeznania świadka E. F. k. 123-124.

Pismem z dnia 16 lipca 2018 r. ubezpieczyciel sprawcy szkody poinformował powódkę, iż w przypadku szkody całkowitej, zasadny czas najmu przypada do dnia oględzin i przekazania poszkodowanemu informacji o kwalifikacji szkody z podaniem kwoty odszkodowania, podlegający przedłużeniu o 7 dni w celu zakupu nowego pojazdu i zagospodarowania wraku, nie dłużej jednakże niż do dnia wypłaty odszkodowania.

Dowód:

- pismo z dnia 16 lipca 2018 r. k. 21;

- wiadomość e-mail z dnia 16 lipca 2018 r. k. 53;

Wiadomością e-mail z dnia 30 lipca 2018 r. powódka zwróciła się do pozwanego o pilną odpowiedź, czy została przyjęta odpowiedzialność za szkodę, informując jednocześnie pozwanego o korzystaniu przez poszkodowanego z pojazdu zastępczego.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 30 lipca 2018 r. k. 53.

Decyzją z dnia 31 lipca 2018 r. pozwane towarzystwo ubezpieczeń przyznało poszkodowanemu odszkodowanie w kwocie 2800 zł tytułem szkody całkowitej. Wypłata odszkodowania nastąpiła po telefonicznym monicie poszkodowanego.

Dowód:

- decyzja A. z dnia 31 lipca 2018 r. k. 22-24;

- zeznania świadka A. R. k. 120-123;

Dnia 3 sierpnia 2018 r., tj. następnego dnia po wypłacie odszkodowania, poszkodowany osobiście zwrócił powódce pojazd zastępczy na parkingu powódki przy ul. (...) w S., skąd odebrał uszkodzony pojazd. Poszkodowany zdecydował się na naprawę pojazdu. Kwotę z odszkodowania przeznaczył na naprawę auta. Kwota wypłaconego odszkodowania nie wystarczyła na przeprowadzenie kompleksowej naprawy, którą poszkodowany przeprowadzał stopniowo.

Tego samego dnia powódka wystawiła na rzecz poszkodowanego fakturę VAT nr (...) na łączną kwotę 5452,59 zł, na którą składały się kwoty:

- 895,44 zł tytułem przechowania pojazdu poszkodowanego przez okres 26 dni od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r., przy dobowej stawce wynoszącej 28 zł netto;

- 4477,20 zł tytułem najmu pojazdu zastępczego przez okres 26 dni, od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r., przy dobowej stawce najmu wynoszącej 140 zł netto;

- 79,95 zł tytułem odbioru pojazdu zastępczego w dniu 3 sierpnia 2018 r., za cenę 65 zł netto.

Powódka obniżyła stawkę dobową najmu do kwoty 140 zł netto stosowanej przez powódkę dla pojazdów segmentu B.

Dowód:

- umowa najmu z dnia 9 lipca 2018 r. k. 12;

- faktura VAT k. 13-14;

- zeznania świadka A. R. k. 120-123;

- zeznania świadka R. T. k. 124-125.

Wiadomością e-mail z dnia 7 sierpnia 2018 r. powódka dokonała zgłoszenia wierzytelności, doręczając ubezpieczycielowi sprawy szkody fakturę VAT oraz umowę najmu pojazdu zastępczego, wraz z wezwaniem do zapłaty.

Dowód:

­ - wiadomość e-mail z dnia 7 sierpnia 2018 r k. 15;

- wezwanie do zapłaty k. 28;

Dnia 10 sierpnia 2018 r. poszkodowany zawarł z powódką umowę cesji wierzytelności, na mocy której przelał na powódkę wierzytelność przysługującą mu w stosunku do Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W., z tytułu faktury VAT nr (...).

Dowód:
- umowa cesji z dnia 10 sierpnia 2018 r. k. 9;

- zawiadomienie o cesji k. 10;

- zeznania świadka A. R. k. 120-123;

- zeznania świadka R. T. k. 124-125.

Decyzją z dnia 14 sierpnia 2018 r. pozwane towarzystwo ubezpieczeń przyznało na rzecz powódki odszkodowanie w kwocie 1945,86 zł, uznając za uzasadniony okres parkowania pojazdu 14 dni, przy dobowej stawce powódki wynoszącej 28 zł netto, oraz koszt najmu pojazdu zastępczego przez okres 14 dni, przy zweryfikowanej dobowej stawce do kwoty 85 zł netto.

Dowód:

- decyzja A. z dnia 14 sierpnia 2018 r. k. 16-18;

- potwierdzenie przelewu z dnia 16 sierpnia 2018 r. k. 19;

Pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. powódka wniosła odwołanie od decyzji z dnia 14 sierpnia 2018 r. wnosząc o zapłatę kwoty 3200 zł w ramach ugody.

Dowód:

- pismo z dnia 22 sierpnia 2018 r. k. 29-30;

Pojazd uszkodzony był w klasie niższej (B) od pojazdu wynajętego (C).

Stawki najmu pojazdu odpowiadające klasie pojazdu uszkodzonego z uwzględnieniem rozliczenia bezgotówkowego i dodatkową opcją w zakresie: braku limitu kilometrów, braku ograniczeń co do wieku i liczby kierowców, możliwość wyjazdu poza granice Polski, braku udziału własnego w szkodach, A. 24h na terenie Unii Europejskiej:

- przy najkrótszym okresie najmu stawka zawierała się w kwocie od 162,56 zł do 155,79 zł netto (199,95 zł do 191,62 zł brutto) przy średniej 159,17 zł netto (195,78 zł brutto);

- przy średnim okresie najmu stawka zawierała się w kwocie netto od 149,94 zł do 143,69 zł netto (184,42 zł do 176,74 zł brutto) przy średniej 146,81 zł netto (180,56 zł brutto);

- przy najdłuższym okresie najmu stawka zawiera się w kwocie netto 137,05 zł do 131,34 zł netto (168,64 zł do 161,55 zł brutto) przy średniej 134,19 zł netto (165,09 zł brutto).

Stawki najmu pojazdu odpowiadające klasie pojazdu wynajętego z uwzględnieniem rozliczenia bezgotówkowego i dodatkową opcją w zakresie: braku limitu kilometrów, braku ograniczeń co do wieku i liczby kierowców, możliwość wyjazdu poza granice Polski, braku udziału własnego w szkodach, A. 24h na terenie Unii Europejskiej.

- przy najkrótszym okresie najmu stawka zawiera się w kwocie od 217,87 zł do 208,79 zł netto (267,98 zł do 256,81 zł brutto) przy średniej 213,33 zł netto (262,39 zł brutto);

- przy średnim okresie najmu stawka zawiera się w kwocie netto od 198,96 zł do 190,67 zł netto (244,72 zł do 234,52 zł brutto) przy średniej 194,81 zł netto (239,622 zł brutto);

- przy najdłuższym okresie najmu stawka zawiera się w kwocie netto 186,16 zł do 178,42 zł netto (228,98 zł do 219,46 zł brutto) przy średniej 182,29 zł netto (224,22 zł brutto).

Przy rozliczeniach bezgotówkowych koszty usług obejmujących podstawienie i odbiór samochodu zastępczego są wyższe od 20 do 30% w stosunku do czynności realizowanych przy płatnościach gotówkowych. Koszt ten zawiera się w kwotach netto od 48,35 zł do 52,38 zł (brutto od 59,47 zł do 64,42 zł).

Dowód:

- opinia biegłego sądowego Z. N. k. 130-133, 171-172.

Stan faktyczny w spornym zakresie Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów, w tym akt szkody na płycie CD oraz zeznań świadków. Sąd jako szczere i prawdziwe ocenił zeznania świadka A. R.. Oceniając zeznania świadków E. F. i R. T., Sąd miał na uwadze, że wymienieni świadkowie są pracownikami powódki, dodatkowo świadek R. T., będąc ojcem powódki, jest bezpośrednio, tj. nie tylko zawodowo, ale i rodzinnie związany z powódką. Dlatego uznano je w zakresie, w jakim potwierdzone zostały innymi dowodami. Sąd bazował także na pisemnej opinii biegłego sądowego, a przyjęta przez biegłego metodologia wyceny nie budziła zastrzeżeń sądu. Biegły wykonując opinię, oparł się na dostępnym w sprawie materiale dowodowym, w sposób precyzyjny uzasadnił jej treść. Przekonywająco ustosunkował się również do zarzutów stron. Z kolei złożona przez pozwanego opinia biegłego sądowego sporządzona na potrzeby sprawy przed innymi sądem rejonowym w zakresie średnich stawek za parking w P. (k. 148) nie była adekwatna do ustalenia stawek średnich na rynku w województwie (...). Zwraca przy tym uwagę, że na etapie postępowania likwidacyjnego stawka powódki za parking została uznana przez pozwanego, o czym będzie mowa niżej.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się częściowo zasadne.

Jego podstawę prawną stanowi przepis art. 822 § 1 i § 4 k.c. W rozpoznawanej sprawie niesporny był fakt zawarcia przez sprawcę zdarzenia umowy ubezpieczenia OC z pozwanym i zaistnienie powodującego szkodę zdarzenia, za które odpowiadała osoba ubezpieczona. Odpowiedzialność ubezpieczyciela pokrywa się z odpowiedzialnością sprawcy szkody. Strona pozwana swojej odpowiedzialności również nie kwestionowała.

Kwestionowana przez pozwanego w toku niniejszego procesu legitymacja czynna, nie była przedmiotem sporu w toku postępowania likwidacyjnego. Jako że pozwany wypłacił powódce, jako nabywcy wierzytelności, odszkodowanie (choć nie w pełnej wysokości). W związku z tym to na pozwanym spoczywał ciężar dowodu przeciwnego, a mianowicie, że powódce legitymacja czynna nie służy. Zarzut w tym przedmiocie okazał się chybiony. Legitymacja powódki wynikała z przywołanego wyżej art. 822 § 4 k.c. oraz przelewu wierzytelności przysługującej poszkodowanemu z tytułu roszczeń odszkodowawczych w związku ze zdarzeniem drogowym spowodowanym przez sprawcę ubezpieczonego od OC u pozwanego (art. 509 k.c.). Sąd w pełni podziela przy tym argumentację prawną wyrażoną w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy z dnia 23 maja 2019 r., sygnatura akt VIII Ga 94/19. Zgodnie z nim „oczywistym jest, że umowy przelewu zawierane z podmiotami świadczącymi jednocześnie usługi w zakresie najmu pojazdów zastępczych mają na celu umożliwienie dochodzenia przez wynajmującego roszczeń wobec ubezpieczycieli z pominięciem poszkodowanego.” W ocenie sądu orzekającego powyższe ma zastosowanie również do pozostałych usług świadczonych przez powódkę w związku z zaistniałą szkodą komunikacyjną, co do których poszkodowany przeniósł w drodze cesji swoje roszczenia odszkodowawcze względem pozwanego. W niniejszej sprawie nie zachodzą również podstawy do uznania umowy przelewu za nieważną. W szczególności brak jest naruszenia normy wynikającej z art. 510 § 2 k.c. Powódka była więc czynnie legitymowana do dochodzenia niniejszym pozwem roszczeń z tytułu zdarzenia z dnia 9 lipca 2018 r. w pojeździe należącym do A. R..

Strona pozwana zakwestionowała okres najmu i wysokość stawki pojazdu zastępczego powódki, zarzucając, że za pośrednictwem współpracującej z nią wypożyczalni mogła zorganizować poszkodowanemu auto zastępczego po niższej stawce. W związku z tym wypłacona powódce kwota odszkodowania wynika ze zweryfikowanej przez pozwanego stawki dobowej najmu do kwoty 85 zł netto (104,55 zł brutto), za którą ubezpieczyciel sam zorganizowałby najem poszkodowanemu. Kwestia zastosowanych stawek najmu jest przedmiotem wielu wypowiedzi judykatury, a podsumowaniem orzecznictwa w tym zakresie jest uchwała Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie III CZP 20/17 - wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

W świetle poczynionych ustaleń faktycznych zdarzenie miało miejsce 9 lipca 2018 r., najem pojazdu od powódki rozpoczął się w godzinach wieczornych (o godz. 18). Szkodę zgłoszono ubezpieczycielowi w trakcie najmu, przy czym pozwany ubezpieczyciel sprawcy szkody zaproponował upoważnionemu pracownikowi powódki (pełnomocnikowi poszkodowanego) zorganizowanie najmu pojazdu zastępczego, którego koszt poniesie pozwany. Znalazło to w szczególności potwierdzenie w wiadomości e-mail z dnia 11 lipca 2018 r. Zastrzegł zweryfikowanie stawki dla aut segmentu B, gdyby poszkodowany wynajmował lub zamierzał wynająć auto, poza siecią wypożyczalni pozwanego. Zapytanie o przesłanie umowy i regulaminu najmu, które w odpowiedzi wysłała pracownica powódki, nie ma znaczenia w sprawie. W orzecznictwie dopuszcza się złożenie propozycji najmu pojazdu zastępczego pełnomocnikowi poszkodowanego w toku postępowania likwidacyjnego. Jak wskazuje zachowanie jej upoważnionego pracownika, nawet nie zamierzała tego uczynić. Tym samym odebrała ubezpieczycielowi szansę na zorganizowanie auta zastępczego po niższej stawce dobowej. Po otrzymaniu oferty ubezpieczyciela nie dostosowała również stawki do poziomu akceptowanego przez ubezpieczyciela, kontynuowała wynajem poszkodowanemu pojazdu zastępczego po wyższej stawce dobowej (wg faktury obniżonej do 140 zł netto dla segmentu B jak uszkodzony). Ubezpieczyciel uprzedził natomiast pełnomocnika poszkodowanej o konsekwencjach najęcia takiego auta po stawkach przekraczających limity akceptowane przez pozwaną. Pismo ubezpieczyciela w tym przedmiocie zostało skierowane do powódki wprawdzie po rozpoczęciu najmu, ale po zgłoszeniu szkody i przed wystawieniem faktury za ten najem. W takich okolicznościach powódka (pełnomocnicy poszkodowanego), powinni liczyć się z tym, że pozwany nie zaakceptuje najmu pojazdu zastępczego od powódki po wyższej stawce dobowej, aniżeli wynegocjowana z asystorem pozwanej. Przy czym stawka zastosowana przez powódkę w fakturze praktycznie mieściła się w przedziale stawek średniorynkowych najmu pojazdu segmentu B jak uszkodzony przy uwzględnieniu pakietu opcji dodatkowych, które w dacie szkody na rynku lokalnym zawierały się w przedziale od 131,35 zł do 137,05 netto (tj. średnio 134,19 zł netto /doba) przy najdłuższym okresie najmu. Różnica około 3 zł stawki powódki na poziomie 140 zł netto od stawki max. 137,05 netto w ocenie sądu jest pomijalna.

Nietrafny okazał się zarzut strony pozwanej w przedmiocie uzasadnionego okresu najmu pojazdu zastępczego. W ugruntowanym orzecznictwie przyjmuje się, że w przypadku szkody całkowitej adekwatny jest okres 7-14 dni od dnia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w celu umożliwienia poszkodowanemu nabycia innego pojazdu w miejsce uszkodzonego. Sąd ustalił, że poszkodowany zwrócił, a tym samym zakończył najem 3 sierpnia 2018 r., a więc jeden dzień po wypłacie odszkodowania z tytułu szkody całkowitej. Poszkodowany oczekiwał na kwotę odszkodowania, gdyż zdecydował się pojazd naprawić, choć wypłacona przez pozwanego kwota nie pokryła pełnych kosztów naprawy. Zwraca uwagę, że poszkodowany i powódka monitowali pozwanego o przyjęcie odpowiedzialności i wypłatę odszkodowania. Nie sposób poszkodowanemu zarzucić opieszałości w tym przedmiocie. Dlatego cały okres najmu pojazdu zastępczego, wynoszący 26 dni, był uzasadniony. Pozwany w toku likwidacji szkody uwzględnił natomiast 14 dni najmu wg stawki 85 zł netto (104,55 zł brutto). W związku z powyższym w ocenie sądu pierwsze 4 doby najmu w okresie 9-12 lipca 2018 r. powinny być uwzględnione po stawce powódki 172,20 zł brutto (140 zł netto). Iloczyn tych kwot wynosi 688,80 zł. Poszkodowany wynajął pojazd w dniu zdarzenia, w godzinach wieczornych, udzielając pełnomocnictwa powódce. Po zgłoszeniu szkody i otrzymaniu oferty najmu nic nie stało na przeszkodzie, aby dokonano zamiany pojazdów i rozpoczęto najem pojazdu od ubezpieczyciela (poszkodowany mógł odstawić pojazd wynajmowany od powódki dnia 12 lipca 2018 r.). Natomiast kolejne 22 dni winny być liczone wg stawki 104,55 zł brutto, za jaką pozwany mógł zapewnić poszkodowanemu pojazd zastępczy, skoro powódka nie dostosowała swojej stawki do akceptowalnej przez ubezpieczyciela. Iloczyn tych kwot wynosi 2.300,10 zł. Tym samym z tego tytułu zasądzeniu podlegała kwota 1525,20 zł, przy uwzględnieniu dotychczas wypłaconego odszkodowania w kwocie 1463,70 zł (688,80 zł + 2.300,10 zł = 2988,90 zł; (...),90 – 1463,70 zł = 1525,20 zł).

Następnym elementem roszczenia powódki jest koszt związany z parkowaniem uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym. W ocenie sądu zasługuje on na uwzględnienie w całości. Pozwana w decyzji wydanej w toku postępowania likwidacyjnego nie kwestionowała przyjętej przez powódkę dobowej stawki, negowała potrzebę parkowania pojazdu poszkodowanej na strzeżonym parkingu ponad uznane 14 dni i wypłacone z tego tytułu 482,16 zł brutto. Uszkodzony pojazd przebywał na parkingu po zdarzeniu aż do dnia 3 sierpnia 2018 r., czyli dzień po wypłacie odszkodowania z tytułu szkody całkowitej. W niniejszej sprawie ustalono, że poszkodowany po otrzymaniu odszkodowania zdecydował się przeznaczyć tę kwotę na naprawę pojazdu, mimo zakwalifikowania szkody jako całkowitej (nieopłacalności naprawy). Z tych przyczyn odebrał pojazd z parkingu strzeżonego i odwiózł go do warsztatu. Dlatego cały okres parkowania był w ocenie sądu uzasadniony. Z tych przyczyn sąd uwzględnił roszczenie powódki o zapłatę dalszej kwoty 413,28 zł z tego tytułu (895,44 zł – 482, 16 zł = 413,28 zł).

Nie zasługiwało natomiast na uwzględnienie roszczenie o zapłatę kosztów odbioru pojazdu zastępczego w dniu 3 sierpnia 2018 r. Ustalono, że poszkodowany odstawił wynajmowany pojazd po zakończonym najmie na parking powódki na ul. (...) w S., skąd odebrał uszkodzony pojazd w związku z decyzją o oddaniu go do naprawy. W ocenie sądu koszt ten był niezasadny. Skoro poszkodowany odstawił osobiście pojazd na parking powódki, to nie było potrzeby generowania dodatkowych kosztów tytułem odbioru wynajmowanego pojazdu. Ponadto kwota 79,95 zł brutto dochodzona z tego tytułu przez powódkę, przekracza górną granicę stawek średnich rynku lokalnego wynoszącą 64,42 zł brutto.

Podsumowując, z dochodzonego pozwem roszczenia uwzględnieniu tytułem niewypłaconego dotychczas odszkodowania podlegała łączna kwota 1938,48 zł, na którą składają się kwoty: 1525,20 zł tytułem dopłaty do kosztów najmu pojazdu zastępczego i kwota 413,28 zł dopłaty do kosztów parkingu.

Odsetki od tej kwoty należą się za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego (art. 481 k.c.), a termin spełnienia świadczenia przez zakład ubezpieczeń wynika z art. 817 § 1 i 2 k.c.

Stąd orzeczono jak w punkcie I wyroku.

Przy czym dalej idące powództwo w zakresie odszkodowania za najem pojazdu, kosztów parkowania, odbioru pojazdu zastępczego nie zasługiwało na uwzględnienie. Mając to na uwadze, powództwo w pozostałym zakresie oddalono, o czym orzeczono jak w punkcie II wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje podstawę prawną w art. 100 k.p.c., mając na uwadze, że powódka wygrała proces w 55%, a pozwany utrzymał się z obroną w 45 %.

Powódka poniosła koszty na poziomie 1551,70 zł, na które składają się 200 zł opłaty od pozwu, 900 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego adekwatnie do w.p.s. w myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie, 434,70 zł tytułem wydatku na wynagrodzenie biegłego i 17 zł opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, z czego 55 % zł to 853 zł. Pozwana poniosła koszty wynagrodzenia radcy prawnego w kwocie 900 zł (przy czym brak dowodu opłaty skarbowej 17 zł) oraz wydatek na wynagrodzenie biegłego 434,70 zł, które zamknęły się kwotą 1334,70 zł, a 45% z tej kwoty wynosi 601 zł. Po skompensowaniu tych kwot Sąd zasądził w punkcie III wyroku od pozwanej na rzecz powódki kwotę 252 zł (853 – 601 zł). Przy czym przewodniczący zwrócił stronom niewykorzystane zaliczki na wynagrodzenie biegłego (w kwocie ogółem 869,40 zł , które zostało pokryte po połowie z uiszczonych przez strony zaliczek w kwotach po 800 zł).

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...) (...)

4.  (...)