Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI GC 543/20

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4 listopada 2019 r. A. T. wniosła przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 21 414,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 9 lutego 2019 r. do dnia zapłaty;

Powódka jako nabywca wierzytelności przysługującej poszkodowanemu zdarzeniem drogowym dochodzi dalszego odszkodowania tytułem świadczonych usług (najmu, podstawienia/odbioru pojazdu zastępczego, parkingu uszkodzonego pojazdu, holowania).

Nakazem zapłaty z dnia 30 grudnia 2019 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Strona pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Zakwestionowała roszczenia powódki co do zasady i co do wysokości. Wskazała na możliwość zorganizowania najmu pojazdu zastępczego za swoim pośrednictwem za niższą stawkę, z którego to pojazdu poszkodowany zrezygnował.

W toku procesu strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 września 2018 r. doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd marki T. (...) nr rej. (...), należący do W. A.. Sprawca zdarzenia objęty był ochroną ubezpieczeniową na podstawie ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartą z (...) spółką akcyjną w W..

Pojazd poszkodowanego z uwagi na zakres uszkodzeń nie nadawał się do ruchu. Został odholowany na lawecie na parking strzeżony powódki. Tego samego dnia poszkodowany udzielił pełnomocnictwa A. T. do reprezentowania go w postępowaniu likwidacyjnym.

Szkodę zgłoszono dzień po zdarzeniu. Pismem z dnia 26 września 2018 r. pozwany poinformował poszkodowanego o przyjęciu odpowiedzialności za szkodę, informując o wymaganych dokumentach w procesie likwidacji szkody.

Dnia 27 września 2018 r. powódka przesłała pozwanemu wymagane dokumenty, wzywając pozwanego do przyjęcia odpowiedzialności.

Wiadomością e-mail z dnia 28 września 2018 r. powódka zwróciła się do pozwanego o nadesłanie warunków najmu pojazdu oferowanych przez pozwanego.

Wiadomością e-mail z dnia 3 października 2018 r. powódka zwróciła się do pozwanego o wskazanie, czy pojazd zastępczy przysługuje poszkodowanemu przez cały okres likwidacji szkody. Następnie wiadomością e-mail z dnia 4 października 2018 r., powódka zwróciła się o wskazanie osoby pokrywającej koszty najmu.

Poszkodowany początkowo korzystał z pojazdu zastępczego zorganizowanego przez pozwanego, jednakże pojazd ten posiadał manualną skrzynię biegów, poszkodowanemu z uwagi na komfort zależało na skrzyni automatycznej, w jaką wyposażony był jego pojazd.

W związku z niemożnością zapewnienia poszkodowanemu pojazdu z automatyczną skrzynią biegów dnia 8 października 2018 r. poszkodowany zawarł z powódką umowę najmu pojazdu zastępczego marki V. (...) nr rej. (...), wyposażoną w taką skrzynię, przy dobowej stawce najmu wynoszącej 250 zł netto oraz 65 zł za wydanie i 65 zł za odbiór. Wynajęty pojazd zastępczy wykorzystywany był przez poszkodowanego do dojazdów do pracy, na zakupy oraz w celu dojazdu do chorej matki poza S..

Dowód:

- pełnomocnictwo k. 23;

- zlecenie holowania k. 12;

- pismo z dnia 26 września 2018 r. k. 65-68;

- zamówienie k. 69-71;

- nagranie zgłoszenia szkody k. 62;

- pismo z dnia 27 września 2018 r. k. 25;

- wiadomość e-mail z dnia 28 września 2018 r. k. 28;

- wiadomość e-mail z dnia 3 października 2018 r. k. 29;

- wiadomość e-mail z dnia 4 października 2018 r. k. 30;

- umowa najmu z dnia 8 października 2018 r. k. 11;

- oświadczenie k. 24;

- akta szkody płyta CD k. 88;

- zeznania świadka W. A. k. 99-100;

- zeznania świadka B. C. k. 101-102;

- zeznania świadka R. T. k. 102-103;

Wiadomością e-mail z dnia 17 października 2018 r. powódka zwróciła się do pozwanego o potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności w szkodzie, informując, iż poszkodowany w dalszym ciągu korzysta z wynajętego pojazdu, a pojazd uszkodzony przebywa na płatnym parkingu strzeżonym.

Wiadomością e-mail z dnia 22 października 2018 r. powódka ponowiła wniosek o udzielenie informacji.

Dowód:

- wiadomość e-mail z dnia 17 października 2018 r. k. 31;

- wiadomość e-mail z dnia 22 października 2018 r. k. 32;

Decyzją z dnia 23 października 2018 r. ubezpieczyciel sprawcy szkody przyznał poszkodowanemu odszkodowanie w kwocie 11.142,04 zł tytułem kosztów naprawy.

Wiadomością e-mail z dnia 23 października 2018 r. powódka ponownie zwróciła się do pozwanego o potwierdzenie odpowiedzialności w szkodzie.

W odpowiedzi pozwany poinformował powódkę, iż trzykrotnie wiadomościami e-mail z dni 11, 17 i 18 października potwierdzał przyjęcie odpowiedzialności, zaś od dnia 11 października 2018 r. pozwany był gotów wypłacić kwotę odszkodowania, jednakże powódka nie przedkładała dyspozycji wypłaty.

Dowód:

- decyzja A. z dnia 23 października 2018 r. k. 20, 36-37;

- potwierdzenie przelewu z dnia 23 października 2018 r. k. 21;

- korespondencja e-mail k. 33-35.

Dnia 24 października 2018 r. odholowano pojazd poszkodowanego z parkingu powódki do warsztatu naprawczego.

Dowód:
- zlecenie holowania k. 13;

- harmonogram naprawy k. 22, 116;

Dnia 17 grudnia 2018 r. poszkodowany zwrócił powódce pojazd zastępczy, po odebraniu naprawionego pojazdu.

Dowód:

- umowa najmu z dnia 8 października 2018 r. k. 11.

Dnia 19 grudnia 2018 r. powódka wystawiła na rzecz poszkodowanego fakturę VAT nr (...) na łączną kwotę 23 714,89 zł, na którą składały się kwoty:

- 400 zł brutto (325,20 zł netto) tytułem holowania pojazdu po kolizji z miejsca zdarzenia na ul. (...) w S., na parking strzeżony powódki przy ul. (...);

- 922,50 zł brutto tytułem przechowywania pojazdu poszkodowanego na parkingu przez okres 30 dni, od dnia 25 września 2018 r. do dnia 24 października 2018 r., przy dobowej stawce wynoszącej 25 zł netto;

- 79,95 zł brutto (65 zł netto) tytułem podstawienia pojazdu zastępczego, pod adres ul. (...) w S.;

- 21 832,50 zł brutto tytułem najmu pojazdu zastępczego przez okres 71 dni, od dnia 8 października 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r., przy dobowej stawce najmu wynoszącej 250 zł netto;

- 79,95 zł brutto (65 zł netto) tytułem odbioru pojazdu zastępczego w dniu 17 grudnia 2018 r., za cenę 65 zł netto;

- 400 zł brutto (325,20 zł netto) tytułem holowania pojazdu z parkingu powódki do warsztatu naprawczego.

Dowód:

- umowa najmu z dnia 9 lipca 2018 r. k. 12;

- faktura VAT k. 14-15;

- zeznania świadka W. A. k. 99-100;

- zeznania świadka R. T. k. 102-103.

Dnia 19 grudnia 2018 r. poszkodowany zawarł z powódką umowę cesji wierzytelności, na mocy której przelał na powódkę wierzytelność przysługującą mu w stosunku do (...) spółki akcyjnej w W., z tytułu faktury VAT nr (...).

Dowód:
- umowa cesji z dnia 19 grudnia 2018 r. k. 9;

- zawiadomienie o cesji k. 10;

- zeznania świadka W. A. k. 99-100;

- zeznania świadka R. T. k. 102-103.

Wiadomością e-mail z dnia 9 stycznia 2019 r. powódka dokonała zgłoszenia nabytej od poszkodowanego wierzytelności.

Dowód:
­ - wiadomość e-mail z dnia 9 stycznia 2019 r. k. 16;

- pismo z dnia 9 stycznia 2019 r. k. 26;

Decyzją z dnia 18 stycznia 2019 r. ubezpieczyciel sprawcy szkody przyznał na rzecz powódki odszkodowanie w kwocie 2300 zł, uznając za zasadne:

- koszt holowania po zdarzeniu w kwocie 400 zł;

- koszt parkingu od dnia 25 września 2018 r., do dnia 10 października 2018 r., przy zweryfikowanej stawce do kwoty 10 zł brutto/doba;

- wynajem pojazdu zastępczego przez okres od 8 października 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz 5 listopada 2018 r. do dnia 14 listopada 2018 r., przy zweryfikowanej dobowej stawce najmu do kwoty 87 zł brutto.

Pozwany odmówił zwrotu kosztów pozostałych usług, wskazując nadto, iż mimo dostarczenia pojazdu zastępczego poszkodowanemu, poszkodowany zwrócił pojazd bez wskazania przyczyny.

Dowód:
- decyzja A. z dnia 18 stycznia 2019 r. k. 17-18;

- potwierdzenie przelewu z dnia 22 stycznia 2019 r. k. 19.

Pismem z dnia 22 lutego 2019 r. powódka wezwała pozwaną do zawarcia ugody, poprzez zapłatę w terminie 7 dni kwoty 20 000 zł.

Dowód:

- pismo z dnia 22 lutego 2019 r. k. 27;

Pojazd uszkodzony T. (...) był w tej samej klasie, co pojazd wynajęty marki V. (...) (klasa C).

Stawki najmu pojazdu odpowiadające klasie pojazdu uszkodzonego z uwzględnieniem rozliczenia bezgotówkowego i dodatkową opcją w zakresie: braku limitu kilometrów, braku ograniczeń co do wieku i liczby kierowców, możliwość wyjazdu poza granice Polski, braku udziału własnego w szkodach, A. 24h na terenie Unii Europejskiej:

- przy najkrótszym okresie najmu stawka zawiera się w kwocie od 217,87 zł do 208,79 zł netto (267,98 zł do 256,81 zł brutto) przy średniej 213,33 zł netto (262,39 zł brutto);

- przy średnim okresie najmu stawka zawiera się w kwocie netto od 198,96 zł do 190,67 zł netto (244,72 zł do 234,52 zł brutto) przy średniej 194,81 zł netto (239,62 zł brutto);

- przy najdłuższym okresie najmu stawka zawiera się w kwocie netto 186,16 zł do 178,42 zł netto (228,98 zł do 219,46 zł brutto) przy średniej 182,29 zł netto (224,22 zł brutto).

Przy rozliczeniach bezgotówkowych koszty usług obejmujących podstawienie i odbiór samochodu zastępczego są wyższe od 20 do 30% w stosunku do czynności realizowanych przy płatnościach gotówkowych. Koszt ten zawiera się w kwotach netto od 48,35 zł do 52,38 zł (brutto od 59,47 zł do 64,42 zł).

Koszty usługi przechowywania na parkingu są wyższe od 20 do 30% w stosunku do czynności realizowanych przy płatnościach gotówkowych. Koszt ten zawiera się w kwotach netto od 24,64 zł do 26,70 zł (brutto od 30,31 zł do 32,84 zł).

Techniczny czas naprawy uwzględniający czynności podejmowane w postępowaniu likwidacyjnym szkody samochodu wynosił 68 dni kalendarzowych.

Koszty usługi parkowania uszkodzonego pojazdu osobowego na terenie miejsca zamieszkania poszkodowanego przez okres 30 dniu uwzględniając parkingi oferujące abonamenty zawiera się w kwotach netto od 150,00 zł do 113,82 zł (brutto od 184,50 zł do 140,00 zł), zaś średnia wartość dla wskazanych cen wynosi netto 129,44 zł (brutto 159,21 zł).

Zakres uszkodzeń, a także fakt zatrzymania dowodu rejestracyjnego samochodu T. (...) o nr rej. (...) dyskwalifikował pojazd z ruchu drogowego do czasu zakończenia naprawy i uzyskania pozytywnego badania technicznego.

Dowód:

- opinia biegłego sądowego Z. N. k. 122-128, 154.

Stan faktyczny w spornym zakresie Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów, w tym akt szkody na płycie CD oraz zeznań świadków W. A., B. C. i R. T.. Sąd nie znalazł podstaw do zdyskredytowania zeznań świadków, gdyż korespondują z materiałem dokumentarnym sprawy. Sąd bazował także na pisemnej opinii biegłego sądowego, a przyjęta przez biegłego metodologia wyceny nie budziła zastrzeżeń sądu. Biegły wykonując opinię, oparł się na dostępnym w sprawie materiale dowodowym, w sposób precyzyjny uzasadnił jej treść. Zauważył, że w zebranym materiale dowodowym brak jest dokumentów dających podstawę do określenia w sposób bezpośredni rzeczywistego technologicznego czasu naprawy samochodu marki T. (...) o nr rej. (...), natomiast w sposób pośredni strony wskazały, że czas ten wynosił 7 dni roboczych. Ustosunkowując się do zarzutów powódki w pisemnej opinii uzupełniającej przychylił się do zarzutów powódki, wskazując, że przetransportowanie pojazdu z N. do S., a także odbycie badania technicznego zasługiwało na uwzględnienie w wymiarze 1 dnia. W zakresie uwag pozwanego co do okresu najmu zauważył, że serwis sporządził swój kosztorys, były zlecone oględziny dodatkowe i pozwany uwzględnił dodatkowe czynności naprawcze. Dla porządku wskazać należy, że sąd pominął wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z kolejnej, uzupełniającej opinii biegłego sądowego lub o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego, albowiem dotychczasowe opinie pisemne biegłego są jasne, logiczne, wyczerpujące, nie budzą wątpliwości sądu, zaś uwzględnienie wniosku powódki spowoduje jedynie przedłużenie niniejszego postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się częściowo zasadne.

Jego podstawę prawną stanowi przepis art. 822 § 1 i § 4 k.c. W rozpoznawanej sprawie niesporny był fakt zawarcia przez sprawcę zdarzenia umowy ubezpieczenia OC z pozwanym i zaistnienie powodującego szkodę zdarzenia, za które odpowiadała osoba ubezpieczona. Odpowiedzialność ubezpieczyciela pokrywa się z odpowiedzialnością sprawcy szkody. Strona pozwana swojej odpowiedzialności również nie kwestionowała.

Nie była przedmiotem sporu legitymacja czynna. Legitymacja powódki wynikała z przywołanego wyżej art. 822 § 4 k.c. oraz przelewu wierzytelności przysługującej poszkodowanej z tytułu roszczeń odszkodowawczych w związku ze zdarzeniem drogowym spowodowanym przez sprawcę ubezpieczonego od OC u pozwanego (art. 509 k.c.). Sąd w pełni podziela przy tym argumentację prawną wyrażoną w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy z dnia 23 maja 2019 r., sygnatura akt VIII Ga 94/19. Zgodnie z nim „oczywistym jest, że umowy przelewu zawierane z podmiotami świadczącymi jednocześnie usługi w zakresie najmu pojazdów zastępczych mają na celu umożliwienie dochodzenia przez wynajmującego roszczeń wobec ubezpieczycieli z pominięciem poszkodowanego.” W ocenie sądu orzekającego powyższe ma zastosowanie również do pozostałych usług świadczonych przez powódkę w związku z zaistniałą szkodą komunikacyjną, co do których poszkodowany przeniósł w drodze cesji swoje roszczenia odszkodowawcze względem pozwanego. W niniejszej sprawie nie zachodzą również podstawy do uznania umowy przelewu za nieważną. W szczególności brak jest naruszenia normy wynikającej z art. 510 § 2 k.c. Powódka była więc czynnie legitymowana do dochodzenia niniejszym pozwem roszczeń z tytułu zdarzenia z dnia 25 września 2018 r. w pojeździe należącym do W. A..

Strona pozwana zakwestionowała także wysokość stawki i okres najmu pojazdu zastępczego, zarzucając, że za pośrednictwem współpracującej z nią wypożyczalni zorganizowała poszkodowanemu auto zastępcze po niższej stawce, który to pojazd poszkodowany zwrócił bez wskazania przyczyny. Kwestia zastosowanych stawek najmu jest przedmiotem wielu wypowiedzi judykatury, a podsumowaniem orzecznictwa w tym zakresie jest uchwała Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie III CZP 20/17 - wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

W świetle poczynionych ustaleń faktycznych istotnie poszkodowany początkowo korzystał z pojazdu zorganizowanego przez ubezpieczyciela, który nie był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, jaką posiadał uszkodzony pojazd. Wobec niemożności zapewnienia poszkodowanemu takiego pojazdu przez ubezpieczyciela poszkodowany zwrócił pierwsze auto zastępcze. Następnie od 8 października 2018 r. wynajął pojazd od powódki, który posiadał automatyczną skrzynię biegów. Najem od powódki trwał kolejne 71 dni. W ocenie sądu mając na uwadze komfort użytkowania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów przy zauważalnej niesprawności ruchowej poszkodowanego, wyposażenie w tego rodzaju skrzynię miało decydujące znaczenie przy rezygnacji z auta ze skrzynią manualną i wynajmie auta od powódki. W ocenie sądu wobec niemożności zapewnienia przez ubezpieczyciela pojazdu ze skrzynią automatyczną poszkodowany mógł rozpocząć najem pojazdu zastępczego od powódki.

Częściowo trafny okazał się również zarzut strony pozwanej w przedmiocie zawyżenia stawki i uzasadnionego okresu najmu pojazdu zastępczego. Ustalono, że stawka zastosowana przez powódkę w fakturze nie mieściła się w przedziale stawek średniorynkowych najmu pojazdu segmentu C przy uwzględnieniu pakietu opcji dodatkowych, które w roku 2018 na rynku lokalnym zawierały się w przedziale 178,42 – 186,16 zł netto (tj. 219,46 zł do 228,98 zł brutto)/doba, przy najdłuższym czasie tego najmu.

Na podstawie przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego, który nie jest powiązany z żadną ze stron, sąd ustalił, że zasadny, tzw. techniczny czas naprawy wynosił 68 dni. Sąd miał na uwadze, że warsztat po rozbrojeniu pojazdu sporządził kosztorys naprawy, który po dodatkowych oględzinach został zaakceptowany przez pozwanego w zakresie dodatkowych czynności. Występowała także konieczność dwukrotnego zamawiania części, co szczegółowo wyjaśnił biegły w opinii pisemnej. Mając na uwadze, że najem od powódki rozpoczął się 8 października 2018 r., należało zatem odjąć 12 dni kalendarzowych. Uzasadniony okres najmu pojazdu zastępczego od powódki wynosił więc 56 dni. Iloczyn 56 dni i maksymalnej średniej stawki dobowej na rynku lokalnym w kwocie 228,98 zł brutto wynosi 12.822,88 zł.

Częściowemu uwzględnieniu zasługiwało roszczenie o zapłatę kosztów podstawienia i odbioru pojazdu zastępczego do i z miejsca zamieszkania poszkodowanego. W ocenie sądu koszt ten był w pełni zasadny. Kwota 79,95 zł brutto dochodzona z tego tytułu przez powódkę, przekracza jednak górną granicę stawek średnich rynku lokalnego wynoszącą 64,42 zł brutto. Z tych przyczyn sąd uwzględnił roszczenie z tego tytułu do tej niższej kwoty. Iloczyn kwoty 64,42 zł i dwóch usług odpowiednio podstawienia/odbioru wynosi 128,84 zł.

Następnym elementem roszczenia powódki jest koszt związany z parkowaniem uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym. W ocenie sądu zasługuje on na uwzględnienie w całości. Powódka zastosowała dobową stawkę 25 zł netto, która mieści się w przedziale stawek na rynku lokalnym. Pozwana negowała potrzebę parkowania pojazdu na strzeżonym parkingu, wskazując na możliwość wykupu abonamentu miesięcznego na parkingu. Podkreślić wypada, że uszkodzony pojazd przebywał na parkingu po zdarzeniu w związku z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, uszkodzenia wykluczały go z ruchu. Po zdarzeniu został odholowany na parking powódki na lawecie. Długość przebywania pojazdu na parkingu determinowana była przebiegiem postępowania likwidacyjnego. Dlatego cały okres parkowania i koszty parkingu powódki w kwocie 922,50 zł były uzasadnione.

Podobnie w całości zasadne były koszty drugiego holowania w kwocie 400 zł, z parkingu do warsztatu. Skoro uszkodzenia pojazdu wykluczały pojazd z ruchu, dowód rejestracyjny był zatrzymany.

Podsumowując, z dochodzonego pozwem roszczenia uwzględnieniu podlegała łączna kwota 11974,22 zł, na którą składają się kwoty: 12.822,88 zł tytułem najmu pojazdu zastępczego, 64,42 zł stanowiąca koszt podstawienia pojazdu zastępczego, 64,42 zł stanowiąca koszt odbioru pojazdu zastępczego, kwota 922,50 zł tytułem kosztów parkowania oraz 400 zł za holowanie z parkingu do warsztatu.

Odsetki od tej kwoty należą się za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego (art. 481 k.c.), a termin spełnienia świadczenia przez zakład ubezpieczeń wynika z art. 817 § 1 i 2 k.c.

Stąd orzeczono jak w punkcie I wyroku.

Przy czym dalej idące powództwo w zakresie odszkodowania za najem pojazdu, kosztów odbioru i podstawienia pojazdu zastępczego nie zasługiwało na uwzględnienie. Mając to na uwadze, powództwo w pozostałym zakresie oddalono, o czym orzeczono jak w punkcie II wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje podstawę prawną w art. 100 k.p.c., mając na uwadze, że powódka wygrała proces w 56%, a pozwany utrzymał się z obroną w 44 %.

Powódka poniosła koszty na poziomie 5203,20 zł, na które składają się 1071 zł opłaty od pozwu, 3600 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego adekwatnie do w.p.s. w myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie, 515,20 zł tytułem wydatku na wynagrodzenie biegłego i 17 zł opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, z czego 56 % zł to 2914 zł. Pozwana poniosła koszty wynagrodzenia radcy prawnego w kwocie 3600 zł, dwie opłaty skarbowe po 17 zł oraz wydatek na wynagrodzenie biegłego 515,20 zł, które zamknęły się kwotą 4149,20 zł, a 44 % z tej kwoty wynosi 1826 zł. Po skompensowaniu tych kwot Sąd zasądził w punkcie III wyroku od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1088 zł ( (...) – 1826 zł). Przy czym przewodniczący zwrócił stronom niewykorzystane zaliczki na wynagrodzenie biegłego (w kwocie ogółem 1030,40 zł , które zostało pokryte po połowie z uiszczonych przez strony zaliczek w kwotach po 800 zł).

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...);

4.  (...)