Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 71/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Wioletta Paprotna

Protokolant: Andrzej Cichowicz

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2021 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko A. G. (1)

o alimenty

I.  Zasądza od pozwanego A. G. (1) na rzecz powoda J. G. alimenty w wysokości 850 ( osiemset pięćdziesiąt ) złotych miesięcznie za okres od dnia 10 maja 2021r. do dnia 30 września 2021r., płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

II.  Zasądza od pozwanego A. G. (1) na rzecz powoda J. G. alimenty w wysokości 1400 (tysiąc czterysta) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca do rąk J. G. wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 października 2021r.

III.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

IV.  Zasądza od pozwanego A. G. (1) na rzecz powoda J. G. kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty

V.  Nakazuje pobrać od pozwanego A. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w (...) kwotę 1000 ( tysiąc) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej.

VI.  Wyrokowi w pkt. I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

sędzia Wioletta Paprotna

Sygn. akt III RC 71/21

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 10 maja 2021 r. ( data wpływu ) powód J. G. , reprezentowany przez adw. R. R. złożył pozew przeciwko pozwanemu A. G. (1) o alimenty wnosząc o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda renty alimentacyjnej w kwocie po 1.400 zł miesięcznie, płatnej do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk J. G., wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Wniósł także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Jednocześnie wniósł o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania roszczeń alimentacyjnych poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania na rzecz powoda kwoty w wysokości 1.400 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk powoda wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że powód urodził się (...) i jest synem pozwanego A. G. (1) . Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...)z dnia 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt (...) małżeństwo rodziców powoda zostało rozwiązane. Pozwany zaproponował e jedynie 850 zł alimentów dla powoda, ale kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb powoda. Możliwości zarobkowe pozwanego pozwalają na wypełnienie obowiązku alimentacyjnego w wysokości dochodzonej pozwem. Koszty utrzymania i wychowania powoda ponosi w całości jego matka B. G. z którą zamieszkuje. Wskazał, iż ma obecnie 18 lat i jego miesięczne koszty utrzymania wynoszą co najmniej 2.500 zł , w tym opłaty za mieszkanie w części przypadającej na powoda to kwota 372 zł, wyżywienia 900 zł, kosmetyki i środki czystości 20 zł, odzież i obuwie 120 zł. P., iż jste pod stałą opieką lekarzy specjalistów a miesięczny koszt z tym związany to kwota 230 zł , na co składają się wizyty u ortodonty, alergologa, ortopedy oraz reumatologa. Przyjmuje ponadto zalecone przez specjalistów suplementy diety C. i V., których łączny koszt zakupu wynosi 360 zł. Ponosi też koszty korepetycji z matematyki i języka angielskiego, których miesięczny koszt to 450 zł. Z końcem maja 2021 r. powód kończy te dodatkowe zajęcia ale od października rozpoczyna studia, co zwiększy jego koszty utrzymania o kwotę minimum 800 zł. Koszty zakwaterowania w akademiku to kwota minimum 410 zł a przejazdy na uczelnie i czesne za uczelnie to kwota około 500 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Miesięczne koszty przeznaczane na hobby to jest książki i akcesoria sportowe to 50 zł. Na wyjazdy wakacyjne powód przeznacza miesięcznie 96 zł (jeden wyjazd w kraju na 7 dni za kwotę 1.160 zł). Ponadto rodzice opłacili mu kurs prawa jazdy i na pewno będą potrzebne środki na dodatkowe lekcje jazdy bo nie był dotychczas uczony jazdy samochodem. Wskazał , iż matka powoda pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr (...) i zarabia około 3.200 zł, natomiast pozwany jest żołnierzem zawodowym i zarabia około 4.900 zł. Wskazał , iż uwzględniając zakres usprawiedliwionych potrzeb powoda oraz możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego roszczenie jest zasadne (pozew k.3-7).

Postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w (...) udzielił zabezpieczenia w sprawie w ten sposób, że zobowiązał pozwanego A. G. (1) do uiszczania na rzecz powoda alimentów w wysokości po 850 zł miesięcznie, płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 12 maja 2021 r. do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postepowania w sprawie (postanowienie k. 43).

W odpowiedzi na pozew z dnia 28 maja 2021 r. (data wpływu do Sądu) pozwany A. G. (1), reprezentowany przez r.pr. P. D. wniósł o oddalenie powództwa ponad kwotę 850 zł a ponadto zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu zaprzeczył aby kwota 850 zł była niewystarczająca na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb powoda, bowiem wbrew twierdzeniom powoda nie wynoszą one 2.500 zł. Zwiększenie potrzeb związane z zamiarem rozpoczęcia studiów jest hipotetyczne i nie mogą być brane pod uwagę na obecnym etapie sprawy. Co do kursu na prawo jazdy nie można z góry zakładać, że będą potrzebne dodatkowe lekcje, natomiast jeżeli to byłoby konieczne pozwany takie dodatkowe wsparcie rozważy. Zdaniem pozwanego usprawiedliwione koszty utrzymania powoda nie powinny przekraczać 1.400 zł. Pozwany kwestionuje koszty wyżywienia ponad 500 zł oraz 450 zł kosztów korepetycji. Pozwany przyznaje, że jest żołnierzem zawodowym a jego dochody to około 4.900 zł netto. Z tej kwoty płaci w sumie na dwóch synów w łącznej kwocie 1.700 zł. Ponadto ponosi koszty czynszu 447 zł, prądu 100 zł na miesiąc, gazu 30 zł, prąd w garażu wspólnym pozwanego i matki powoda 30 zł, telefon 53 zł, raty za (...),9 zł, wyżywienie 500 zł, leków i suplementów 50 zł, odzież i obuwie 120 zł środków higienicznych 50 zł, detergentów 40 zł, koszty samochodu 250 zł, koszty ubezpieczenia i przeglądu samochodu 83 zł miesięcznie, koszty utrzymania synów związane ze wspólnymi spotkaniami 500 zł. W sumie koszty utrzymania pozwanego to kwota (...),9 zł a zatem miesięczne wydatki to kwota (...),9 zł. Z pozostałej kwoty finansuje koszty okazjonalnych prezentów dla dzieci i pozostałe własne potrzeby. Z tych środków wygospodarował 1500 zł na kurs prawa jazdy dla powoda. Matka powoda otrzymuje 3200 zł, uzyskuje również płacone na synów alimenty, zasiłek wychowawczy na młodszego syna 500 zł, korzysta również z ulgi podatkowej 2.200 zł rocznie. W sumie daje to dochody matki około 5.583 zł miesięcznie. Ponadto pozwany mieszka samotnie i musi w całości pokrywać koszty utrzymania zajmowanego lokalu. Zatem matka powoda powinna w wyższym stopniu partycypować w kosztach utrzymania powoda mimo, że dochody pozwanego są wyższe niż matki powoda. Pozwany stanowczo nie zgadza się z tym jakoby utrzymanie powoda w całości spoczywało na matce B. G. zarówno gdy idzie o osobiste starania jak i finansowanie wydatków powoda. Pozwany uiszcza alimenty a ponadto w ramach swoich możliwości partycypuje w prezentach czy dodatkowe dołożenie 50 zł w maju przed dniem dziecka. Ponadto powód jest już osobą dorosłą i nie wymaga już takich osobistych starań ze strony rodziców jak jego młodszy brat. Nie ma również podstaw aby obciążać pozwanego kosztami utrzymania syna w wyższym stopniu niż jego matka, ponieważ ostatecznie ich sytuacja ekonomiczna jest bardzo podobna (odpowiedź na pozew k.54-58)

Na rozprawach w dniu 01 czerwca 2021 r., 29 lipca 2021 r. oraz 14 września 2021 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie (protokoły rozpraw k.71,94, 103).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Powód J. G. urodził się (...) w Ś. i jest synem pozwanego A. G. (1) . Sąd Okręgowy w (...) wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie (...) rozwiązał związek małżeński rodziców powoda. Matka powoda po rozwodzie z pozwanym powróciła do nazwiska rodowego M.. Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym obciążył oboje rodziców kosztami utrzymania i wychowania młodszego małoletniego brata powoda i zasądził od A. G. (1) na rzecz syna A. G. (2) ur. (...) alimenty w kwocie po 850 zł miesięcznie, płatne do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności każdej raty, poczynając od uprawomocnienia się wyroku.

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia k.9;

- wyrok Sądu Okręgowego k.10;

Powód J. G. ma obecnie 18 lat. , ukończył szkołę średnią z bardzo dobrymi wynikami i uzyskał świadectwo dojrzałości z czerwonym paskiem. Składał podania na studia na kilka uczelni. Obecnie jest studentem I roku studiów stacjonarnych bezpłatnych w S. na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie (...) na kierunku wychowanie fizyczne. Został też zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek logistyka Wydział (...) Morskiej i (...) w S.. Poniósł koszty opłaty rekrutacyjne na studia po 85 zł. Obecnie zostało mu przydzielone miejsce w domu studenckim (...), którego koszt wynosi 380zł.

W sezonie letnim pracował i zarobił w czerwcu 500zł, w lipcu 2100zł, w sierpniu 2100zł .

Od rodziców otrzymał na urodziny kwotę 3.000 zł i przeznaczył na kurs prawa jazdy. Wykupił też dodatkowy pakiet godzin szkoleniowych. W związku z podjęciem studiów konieczne było zakupienie laptopa oraz niezbędnych akcesoriów, poniesienia kosztów opłat rekrutacyjnych oraz związanych z przyjęciem na studia a także wyprawki do akademika.

Rozwija swoje pasje związane ze sportem i rozpoczętym kierunkiem studiów. Prowadzi aktywny styl życia. Lubi narty i wędrówki po górach. W Ś. chodzi na darmową wspinaczkę sponsorowaną przez miasto w (...). Odbywa leczenie ortodontyczne aparatem stałym cienko łukowym w gabinecie M. U.. Na dzień 10.06.2021 r. całkowity koszt pozostałego leczenia aktywnego w tym leczenie retencyjne to 2700 zł. Jest pod stałą opieką alergologa. Chodził też na wizyty do reumatologa.

Miesięczne usprawiedliwione koszty utrzymania powoda wynoszą około 2000 zł, w tym wyżywienie 700 zł, akademik 380 zł, odzież i obuwie 200 zł, kosmetyki i środki czystości 50 zł, koszty wizyt lekarskich i ortodonta 150 zł, hobby i rozrywka 50 zł, koszty wyjazdu na wakacje 96 zł, dojazdy na uczelnię i do domu 60 zł, komunikacja miejska w miejscu nauki 180 zł za bilet półroczny tj. 30 zł miesięcznie, koszt zakupu książek i podręczników – 50 zł , telefon 55zł, internet przenośny 50zł , suplemnety 50 zł, koszty mieszkania do 30.06.2021r. – 354zł ( czynsz 615, internet 50zł, prąd 120zł, tv 37zł, kablówka 100zł, woda 140zł,= (...)=354zł ), a od 1 lipca 2021r. koszty mieszkania z matką 101zł ( czynsz 169 zł ( gdyż ojciec płaci 446zł ), internet 50zł, prąd 120zł, tv 37zł, kablówka 100zł, woda 140zł,=616 /3=203zł /2=101zł )

Dowód: - wydruki z konta k. 11-12,14-18, 20-26;

- faktury ortodonty, zaświadczenie o kosztach leczenie k.19,27,84, 90;

- przesłuchanie świadka B. M. k. 71v -72v;

- informacja z uczelni k. 74;

- zarządzenie rektora US o opłatach za zakwaterowanie k. 75;

- paragony fiskalne za kurs kat. B k.76;

- faktury za zakup sprzętu komputerowego, ubezpieczenia i maty do jogi k.77-80;

- świadectwo ukończenia liceum i świadectwo dojrzałości k.81-83;

- lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studnia k.85-86;

- potwierdzenie przelewu za lekarza medycyny pracy k. 87;

- opłaty rekrutacyjne k. 88-89;

- przesłuchanie powoda k. 94v -95v;

- zawiadomienie o przyznaniu miejsca w domu studenckim k. 101-102;

- informacjo kosztach biletów okresowych semestralnych k.100;

- informacja o akademiku k. 101-102;

- oświadczenie powoda k. 98-100, 103 ;

Matka powoda B. M. ma 43 lata i jest nauczycielką. Zatrudniona jest w Szkole Podstawowej nr (...) w Ś. i zarabia około 3200 zł netto. Dodatkowo dostaje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w różnych kwotach od 100 do 400 zł. Otrzymuje 13-tą pensje i urlopowe 600 zł. Oprócz powoda posiada małoletniego syna A.. Mieszka z synami w mieszkaniu służbowym należącym do pozwanego. Opłaciła połowę podatku od nieruchomości za mieszkanie przy ul. (...). Nie posiada kluczy do mieszkania przy ul. (...) ani do garaży użytkowanych przez pozwanego. Dostaje alimenty na syna A. 850 zł oraz 500+ . Do dnia 30 czerwca 2021 r. ponosiła koszty utrzymania mieszkania, w którym zamieszkuje z synami w tym czynsz w wysokości 612 zł oraz pozostałe opłaty eksploatacyjne. Od lipca 2021r. pozwany płaci część czynszu w kwocie 446 zł za mieszkanie na ul. (...). W. .

Dowód: - przesłuchanie świadka B. M. k. 71v -72v;

- wydruk z konta k.13, 28 -31;

- oświadczenie powoda k.98-100;

Pozwany A. G. (1) ma 46 lat i jest żołnierzem zawodowym. Zarabia miesięcznie około 5.000 zł netto. Dodatkowo otrzymuje 13-stą pensje, równoważnik mundurowy w kwocie 2.578 zł , za dyżury i służby oraz świadczenie urlopowe po 1000 zł na dziecko. W okresie od lutego do czerwca 2021r. otrzymał łącznie kwotę 38.788,80 zł , co miesięcznie daje kwotę 6464 zł brutto.

W 2020 roku osiągnął dochód w łącznej wysokości 92.872,45 zł/12 = 7739 zł brutto . Po odliczeniu podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięczne wynagrodzenie netto to kwota 6.368, 87 zł.

Pozwany po rozwodzie nie dokonał podziału majątku wspólnego. Mieszka sam w mieszkaniu przy ul. (...), które wchodzi w skład majątku wspólnego z byłą żoną. Posiada dwa garaże, które użytkuje. W jednym jest magazyn a drugi stanowi jego warsztat majsterkowicza. W garażu spędza czas i majsterkuje z młodszym synem. Młodszemu synowi poświęca obecnie więcej czasu. Chodzi z nim na spacery i planuje wyjazd na kilka dni. Wcześniej częściej zajmował się powodem. Posiada mieszkanie służbowe przy ul. (...) IV, gdzie mieszka była żona z dziećmi. Płaci alimenty na młodszego syna w wysokości 850 zł miesięcznie.

Na koszty utrzymania pozwanego w kwocie 2.293.90 zł składają się : koszty utrzymania mieszkania w tym czynsz 447 zł za mieszkanie przy ul. (...), czynsz 446zł za mieszkanie na ul. (...). W. IV ( od lipca 2021r.) , prąd 50 zł miesięcznie, gaz 30 zł miesięcznie, prąd za garaż 30 zł, wyżywienie 500 zł, odzież i obuwie 120 zł, środki czystości i higieny 90 zł, leki i suplementy diety 50 zł, abonament za telefon 53 zł, rata za zakup (...),9 zł, internet 50 zł, koszty utrzymania samochodu w tym koszty paliwa w kwocie 250 zł miesięcznie oraz ubezpieczenie samochodu 83 zł miesięcznie.

Dowód: - potwierdzenie przelewu k.61-70;

- wydruk z wysokością uposażenia w 2021 r. k. 91;

- informacja PIT-11 k.92-93;

-przesłuchanie pozwanego k. 95v-96v;

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w przedmiotowej sprawie okazało się uzasadnione.

Powództwo zostało wysunięte w oparciu o treść przepisu art. 128 k.r.o. oraz art. 133 § 1 k.r. o., zgodnie z którymi obowiązek alimentacyjny polegający na dostarczaniu środków utrzymania, a więc w miarę potrzeby środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 133 k.r.o. określa ogólne przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. I tak obowiązek ten istnieje, jeżeli dziecko, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie a dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, bądź też, jeżeli jest ono wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie a dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższymi przypadkami uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Dziecko pozostaje w takiej samej sytuacji wobec zobowiązanych do alimentacji rodziców, jak każdy krewny uprawniony do alimentacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy trwanie, bądź ustanie obowiązku jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie. Oczywistym jest przy tym, że nie można tego oczekiwać od dziecka, które kontynuuje naukę. Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, również nie traci uprawnień do alimentacji, w sytuacji gdy dziecko chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje w usprawiedliwionych w dotychczas osiąganych przez nie wynikach w nauce. W przypadku powoda niewątpliwym jest, iż ze względu na kontynuowanie nauki w systemie studiów stacjonarnych, nie jest on jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać i alimentowanie należy uznać za usprawiedliwione.

Zdaniem Sądu powód ma potencjał możliwości intelektualnej, jest osobą ambitną, chce studiować na wymarzonym kierunku, na który został przyjęty i dlatego obowiązkiem obojga rodziców powoda jest dołożenie wszelkich należytych starań ku temu, by umożliwić mu zdobycie jak najpełniejszego wykształcenia, tak, aby pozwoliło jemu ono na realizację w przyszłości swoich planów w wyuczonym zawodzie i oczywiście na uzyskanie w przyszłości samodzielności finansowej. Jak bowiem wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997r. , III CKN 257/97 ( OSNC 1998, nr 4, poz. 70) : „ Przy orzekaniu obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”. W ocenie Sądu powód może i powinien kształcić się na wybranym kierunku studiów. W ocenie Sądu powód obecnie przede wszystkim powinien skupić się na nauce a pozwany powinien dołożyć wszelkich starań, by wspierać powoda finansowo.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych ( kulturalnych), także środki wychowania . Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego

Granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego powoda uwarunkowany jest kosztami jego utrzymania i wychowania. W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że powód wskazując, co składa się na koszt jego utrzymania, podał bardzo niewygórowane sumy, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych pozwanego.

Łączny koszt utrzymania powoda Sąd ocenił na kwotę około 2.000 zł, w tym wyżywienie 700 zł, akademik 380 zł, odzież i obuwie 200 zł, kosmetyki i środki czystości 50 zł, koszty wizyt lekarskich i ortodonta 150 zł, hobby i rozrywka 50 zł, koszty wyjazdu na wakacje 96 zł, dojazdy na uczelnię i do domu 60 zł, komunikacja miejska w miejscu nauki 180 zł za bilet półroczny tj. 30 zł miesięcznie, koszt zakupu książek i podręczników – 50 zł , telefon 55zł, internet przenośny 50zł , suplemnety 50 zł, koszty mieszkania do 30.06.2021r. – 354zł ( czynsz 615, internet 50zł, prąd 120zł, tv 37zł, kablówka 100zł, woda 140zł,= (...)=354zł ), a od 1 lipca 2021r. koszty mieszkania w domu 101zł ( czynsz 169 zł ( gdyż ojciec płaci 446zł ), internet 50zł, prąd 120zł, tv 37zł, kablówka 100zł, woda 140zł,=616 /3=203zł /2=101zł ) .

Otóż – w ocenie Sądu – na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się powód są to potrzeby jak najbardziej usprawiedliwione. Sąd nie zgodził się natomiast z twierdzeniami powoda zawartymi w pozwie podtrzymanymi następnie przez pełnomocnika powoda na rozprawach, iż uzasadnione koszty utrzymania wynoszą minimum 2.500 zł. Sąd zakwestionował przede wszystkim kwotę 900 zł jaką powód wskazał w pozwie a następnie zwiększając ją do 1000 zł podczas przesłuchania jako koszty ponoszone na jego wyżywienie. W ocenie Sądu, opartej o zasady doświadczenia życiowego oraz wiadomości z innych, podobnych rodzajowo spraw (doświadczenie zawodowe), koszt wyżywienia nie powinien przekraczać 700 zł. Kwota ta nie jest w ocenie Sądu kwotą niską ale biorąc pod uwagę wiek powoda i jego aktywny tryb życia w pełni uzasadnioną. Kierując się takimi samymi przesłankami jak powyżej Sąd uznał za zasadne wydawanie 200 zł miesięcznie na odzież i obuwie oraz kosmetyki i środki czystości w wysokości 50 zł. Pozostałe koszty jakie zostały uznane za usprawiedliwione koszty utrzymania powoda zostały udokumentowane dołączonymi dowodami albo pozwany nie kwestionował ich wysokości. Pozwany w odpowiedzi na pozew zakwestionował przede wszystkim koszty wyżywienia powoda oraz koszty ponoszone na korepetycje w kwocie 450 zł. Co do kosztów wyżywienia Sąd wypowiedział się już powyżej, natomiast koszty korepetycji wskazywane w takiej wysokości nie zostały wzięte pod uwagę, gdyż powód już takich kosztów nie ponosi. Odnosząc się natomiast do kosztów utrzymania mieszkania i kwoty czynszu za mieszkanie w jaki partycypuje powód, Sąd wziął pod uwagę koszt w wysokości połowy wskazywanej wysokości płaconego wcześniej czynszu, która wynosiła 612 zł. Wynika to z tego, że od lipca 2021 r. matka powoda i pozwany płacą czynsz za mieszkanie, w którym zamieszkuje powód i powinien ponosić koszty jego utrzymania, po połowie a od lipca ponosić koszty w 1/3 części. Sąd uznał też za konieczne wydatki w kwocie po około 50 zł miesięcznie przeznaczonych na rozrywkę i hobby, wydatki na wakacje wskazywane przez powoda, akademik, koszty wizyt lekarskich i ortodonty, dojazdy na uczelnię i do domu, koszty komunikacji miejskiej w miejscu nauki oraz koszt zakupu książek i podręczników oraz opłat na studiach. Koszty te są dla powoda niezbędne i usprawiedliwione.

Przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego oraz usprawiedliwionych kosztów utrzymania powoda Sąd wziął też pod uwagę fakt, że powód w miesiącach wakacyjnych osiąga dochody z pracy dorywczej. Dlatego też Sąd nie wziął pod uwagę wskazywanych przez niego kosztów opłaty za dodatkowe lekcje nauki jazdy czy kosztów związanych z rozpoczętym kursem prawa jazdy. Oboje rodzice dali mu pieniądze na ten kurs, a z uwagi na to, że ma swoje dochody z sezonowej pracy dorywczej ma też możliwości pokrycia tych dodatkowych kosztów jak tez innych swoich drobnych potrzeb. Podobnie sprawa wygląda z planowanymi zajęciami dodatkowymi z nauki języka angielskiego, czy niemieckiego w przypadku konieczności ponoszenia opłaty za nie, tym bardziej, że w chwili obecnej ich nie ponosi.

Sąd ustalił , iż oboje rodzice powoda mają możliwości zarobkowe aby pokryć wydatki związane z usprawiedliwionym potrzebami powoda. Pozwany ma stałą pracę i osiąga zarobki w wysokości około 5.000 zł a z dodatkowymi świadczeniami pobieranymi w ciągu roku jest to kwota na rękę w wysokości 6.368,87 zł (dochody netto za 2020 rok), a więc zarabia więcej od matki powoda. Z uwagi na charakter zatrudnienia nie można zakładać aby dochody pozwanego uległy zmniejszeniu. Matka powoda zarabia około 3.200 zł na rękę oraz wynagrodzenie dodatkowe od 100 do 400 zł za godziny nadprogramowe, 13-pensję oraz dodatek za urlop 600 zł. Biorąc pod uwagę różnice w wysokości wynagrodzenia oraz fakt, że pozwany mieszka z matką i to ona w większym stopniu czyni obecnie osobiste starania w wychowaniu i utrzymaniu syna nie jest zasadnym aby koszty utrzymania powoda rozłożone było pomiędzy rodziców po połowie, tym bardziej , iż pozwany zarabia więcej i nie ma pod bezpośrednią opieką dzieci. Taka dysproporcja pomiędzy zarobkami osiąganymi przez rodziców powoda skutkuje tym , że obciążenie ich w równym stopniu obowiązkiem utrzymania powoda byłaby sprzeczne z zasadą stosunkowego rozkładu obowiązku alimentacyjnego. Z tych względów Sąd przyjął za właściwe rozdzielenie tych wydatków w zbliżonym do 70% -30% , przy czym te drugie oczywiście dotyczą matki powoda. Zdaniem Sądu chybiony jest zarzut pozwanego, że matka powoda powinna ponosić koszty powoda większym zakresie lub w połowie, gdyż mieszka z synami, ma niższe koszty a pozwany , że sam mieszka to ponosi większe wydatki. Również nietrafny jest zarzut pozwanego, że koszt utrzymania powoda wynosi 1400zł albowiem postepowanie dowodowe wykazało, iż koszty powoda wynoszą miesięcznie około 2000zł.

Miesięczne koszty utrzymania pozwanego zostały ustalone na kwotę 2.293,90zł , plus alimenty na młodszego syna 850zł oraz alimenty na powoda 1400zł, co daje łączna kwotę 4. 543,90zł wydatków. Pozostaje mu zatem do dyspozycji jeszcze kwota wolnych środków miesięcznie 500zł przy pensji bez dodatków.

W ocenie Sądu pozwany ma zatem możliwości finansowe aby płacić alimenty większym zakresie niż matka powoda w kwocie 1400zł. Biorąc pod uwagę różnice w zarobkach matka powoda zarabia netto 3200zł bez dodatków a pozwany 5000zł netto bez dodatków oraz fakt że czyni starania osobiste o wychowanie i utrzymanie Sąd uznał, że pozwany powinien partycypować w kosztach utrzymania powoda w kwocie 1400zł ( 70% ) a w pozostałym zakresie 600zł ( 30%) - matka powoda.

Zdaniem Sądu kwota alimentów uwzględnia możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, które uznał za wiarygodne oraz na dowodach z przesłuchania powoda i pozwanego w charakterze stron oraz na zeznaniach matki powoda w charakterze świadka. Zeznania te Sąd uznał za wiarygodne poza twierdzeniami świadka i powoda, co do kosztów ponoszonych na wyżywienie powoda. Mając na uwadze treść art. 6 k.c. ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne a skoro powód nie wykazał konieczności ponoszenia tak wysokich wydatków na wyżywienie Sąd ustalił je w oparciu o wyżej wspomniane przesłanki.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd rozstrzygnął o żądaniu pozwu i zasądził od pozwanego na rzecz powoda alimenty za okres od 10 maja 2021r do 30 września 2021r. w wysokości po 850zł płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W tej kwocie nie uwzględniono kosztów związanych ze studiami, gdyż powstaną one dopiero od 1.10.2021r.

Natomiast od 1 października 2021r. zasądza od pozwanego na rzecz powoda alimenty w wysokości 1400 złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca do rąk J. G. wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat uwzględniając koszty jakie poniesie powód w związku ze studiami .

W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu określoną w art. 98 § 1k.p.c. strona przegrywająca jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Na koszty procesu składały się: koszty zastępstwa procesowego powoda, reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika– adwokata, którego wynagrodzenie wyniosło 3.600 zł zgodnie z § 4 ust.1 pkt.9 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W niniejszej sprawie Sąd zasądził alimenty w kwocie 1400 zł, dlatego wartość przedmiotu sporu wynosiła 16.800 zł i wobec czego Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w (...) kwotę 1000 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych na podstawie art. 113 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a od której uiszczenia powód jako strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie miał obowiązku uiszczenia ( art. 96 ust 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi pkt I i II wynika z dyspozycji przepisu art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd, jeśli zasądza alimenty, z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji wyroku .

sędzia Wioletta Paprotna