Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 769/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. K. (1)

w okresie od połowy stycznia 2020 r. do dnia 4 marca 2020 roku w B. na ul. (...), w krótkich odstępach czasu w wykonywaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z A. T. (1), I. R. i Ł. B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P. ul. (...) do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w łącznej kwocie 6411,83 złotych w ten sposób, że będąc zatrudnionym w w/w spółce na stanowisku kierowcy godził się na dopisywanie przez pracowników stacji paliw (...) I. R. i Ł. B. na drukach WZ oraz dokumentach asygnaty dodatkowych ilości oleju napędowego w łącznej ilości 1423,26 litrów podczas tankowania pojazdów ciężarowych o nr rejestracyjnych (...), za co otrzymywał pieniądze z powstałej nadwyżki, czym wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do ilości i wartości faktycznie zatankowanego paliwa czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P.

2.

A. T. (1)

w okresie od połowy stycznia 2020 r. do dnia 4 marca 2020 roku w B. na ul. (...), w krótkich odstępach czasu w wykonywaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. K. (1) , I. R. i Ł. B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P. ul. (...) do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w łącznej kwocie 6411,83 złotych w ten sposób, że będąc zatrudnionym w w/w spółce na stanowisku kierowcy godził się na dopisywanie przez pracowników stacji paliw (...) I. R. i Ł. B. na drukach WZ oraz dokumentach asygnaty dodatkowe ilości oleju napędowego w łącznej ilości 1423,26 litrów podczas tankowania pojazdów ciężarowych o nr rejestracyjnych (...), za co otrzymywał pieniądze z powstałej nadwyżki, czym wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do ilości i wartości faktycznie zatankowanego paliwa czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.Oskarżeni J. K. (1) i A. T. (1) byli zatrudnieni jako kierowcy w firmie (...) sp. z o.o. , sp.k. z siedzibą w P. ul. (...). Samochody należące do w.w. spółki były tankowane przez kierowców na stacji paliw (...) w B. przy ul. (...). Płatność za paliwo następowała przelewem na podstawie wystawionych faktur.

- wyjaśnienia J. K. (1)

- k. 209-210 w zw. z k. 94-95

- wyjaśnienia A. T. (1)

- k. 208-209 w zw. z k. 62-64

- zeznania S. S.

- k. 210-212 w zw. z k. 33-34

- zeznania S. N.

- k. 212-213 w zw. z k. 41

2.Na początku 2020 r. oskarżony J. K. (1) zaproponował A. T. (1) oraz pracownikom stacji paliw I. R. i Ł. B., iż będą zawyżać ilość tankowanego przez kierowców paliwa, nadwyżka paliwa będzie sprzedawana, a uzyskane w ten sposób pieniądze będą dzielone pomiędzy nich. A. T. (1), I. R. i Ł. B. wyrazili na to zgodę.

- zeznania I. R.

- k. 213-214 w zw. z k. 185

- zeznania Ł. B.

- k. 214-215 w zw. z k. 185-186

3.Po zatankowaniu paliwa przez kierowców firmy (...), I. R. i Ł. B. przedkładali im do podpisu puste kartki tj. bez wpisanej ilości zatankowanego paliwa. Wskazywali, że dokumentacja ta zostanie uzupełniona w późniejszym czasie i przekazana do firmy celem rozliczenia. Następnie na drukach WZ oraz dokumentach asygnaty dopisywali dodatkowe ilości oleju napędowego. I tak w okresie od połowy stycznia 2020 r. do dnia 4 marca 2020 roku dopisali dodatkowe:

- 119,78 litra oleju napędowego o wartości 537,83 zł przy tankowaniu samochodu o nr rej. (...), którego kierowcą był A. T. (1),

- 666,25 litra oleju napędowego o wartości 3.008,14 zł przy tankowaniu samochodu o nr rej. (...), którego kierowcą był A. N.,

- 457,93 litra oleju napędowego o wartości 2.069,28 zł przy tankowaniu samochodu o nr rej. (...), którego kierowcą był S. J.,

- 179,3 litra oleju napędowego o wartości 796,58 zł przy tankowaniu samochodu o nr rej. (...), którego kierowcą był J. K. (1),

czyli łącznie 1423,26 litrów o wartości 6411,83 złotych.

Nadwyżka paliwa była następnie sprzedawana przez oskarżonych, a uzyskana kwota dzielona pomiędzy oskarżonych oraz w.w. pracowników stacji.

Częściowo zeznania I. R.

- k. 213-214 w zw. z k. 185

Częściowo zeznania Ł. B.

- k. 214-215 w zw. z k. 185-186

- treść zawiadomienia z załącznikami

k. 1-7

Kopie faktur

k. 14-28

- zeznania S. S.

- k. 210-212 w zw. z k. 33-34

- zeznania S. N.

- k. 212-213 w zw. z k. 41

4.W czasie kontroli ilości paliwa spalanego przez samochody ciężarowe przeprowadzonej w dniu 04.03.2020 r. w firmie (...) ujawniono, iż ilość paliwa zakupiona na stacji paliw (...) znacznie przekracza normy spalania tankowanych pojazdów.

Pracownik spółki (...) przekazał powyższą informację kierownikowi stacji paliw S. N..

S. N. dokonał sprawdzenia ilości tankowanego paliwa i przeprowadził rozmowę z I. R. i Ł. B.. Pracownicy stacji przyznali się do manipulacji przy ilości tankowanego paliwa i wskazali na współudział w procederze oskarżonych.

Należność w kwocie 6411,83 złotych została w całości zwrócona pokrzywdzonemu przez pracowników stacji paliw.

- zeznania S. S.

- k. 210-212 w zw. z k. 33-34

- zeznania S. N.

- k. 212-213 w zw. z k. 41

- zeznania I. R.

- k. 213-214 w zw. z k. 185

- zeznania Ł. B.

- k. 214-215 w zw. z k. 185-186

- pismo

- k. 88-90

- zeznania J. P.

k. 123-124 w zw. z k. 215

5.Kierowcy A. N. i S. J. samodzielnie dokumentowali ilość tankowanego przez nich paliwa (własne zapiski oraz zdjęcia dystrybutorów). Po ujawnieniu nieprawidłowości przekazali swoją dokumentację pracodawcy. Pozostawała ona w zgodzie z faktyczną ilością zatankowanego paliwa wynikającą z dystrybutora.

- dokumentacja

- k. 6-8

- zeznania S. J.

-k. 236-237

- zeznania A. N.

k. 235-236

6. Firma (...) rozwiązała z oskarżonymi umowę o pracę za porozumieniem stron w dniu 07.03.2020 r. ze skutkiem natychmiastowym.

- rozwiązanie umowy o pracę

- k. 70, 133-136, 155-1

- pismo V.

- k. 71

- zeznania J. P.

k. 123-124 w zw. z k. 215

7.Oskarżony J. K. (1) ma 39 lat. Jest żonaty ma dwoje dzieci. Z zawodu jest mechanikiem samochodowym. Uzyskuje dochód w kwocie 4000 zł miesięcznie. Nie był karany.

- dane o karalności

- k. 148-149

- informacja Z SR w Chodzieży

- k. 197-206

- notatka urzędowa

- k.97

8.Oskarżony A. T. (1) ma 40 lat. Jest żonaty ma troje dzieci. Z zawodu jest mechanikiem. Uzyskuje dochód w kwocie 2200 zł netto. Nie był karany.

- notatka urzędowa

- k. 66-67

- dane o karalności

- k. 128, 145

9.I. R. i Ł. B. za opisane powyżej zachowanie stanowiące przestępstwo z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. zostali skazani wyrokiem tut. Sądu z dnia 23.12.2020 r. Sygn.. akt II K 526/20 na kary 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł.

- wyrok

- k. 188-189

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

J. K. (1)

w okresie od połowy stycznia 2020 r. do dnia 4 marca 2020 roku w B. na ul. (...), w krótkich odstępach czasu w wykonywaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z A. T. (1), I. R. i Ł. B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P. ul. (...) do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w łącznej kwocie 6411,83 złotych w ten sposób, że będąc zatrudnionym w w/w spółce na stanowisku kierowcy godził się na dopisywanie przez pracowników stacji paliw (...) I. R. i Ł. B. na drukach WZ oraz dokumentach asygnaty dodatkowych ilości oleju napędowego w łącznej ilości 1423,26 litrów podczas tankowania pojazdów ciężarowych o nr rejestracyjnych (...), za co otrzymywał pieniądze z powstałej nadwyżki, czym wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do ilości i wartości faktycznie zatankowanego paliwa czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P.

2

A. T. (1)

w okresie od połowy stycznia 2020 r. do dnia 4 marca 2020 roku w B. na ul. (...), w krótkich odstępach czasu w wykonywaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. K. (1) , I. R. i Ł. B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P. ul. (...) do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w łącznej kwocie 6411,83 złotych w ten sposób, że będąc zatrudnionym w w/w spółce na stanowisku kierowcy godził się na dopisywanie przez pracowników stacji paliw (...) I. R. i Ł. B. na drukach WZ oraz dokumentach asygnaty dodatkowe ilości oleju napędowego w łącznej ilości 1423,26 litrów podczas tankowania pojazdów ciężarowych o nr rejestracyjnych (...), za co otrzymywał pieniądze z powstałej nadwyżki, czym wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do ilości i wartości faktycznie zatankowanego paliwa czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w P.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Okoliczność, iż dodatkowe ilości paliwa były dopisywane przez pracowników stacji bez wiedzy i zgody oskarżonych ,

- wyjaśnienia oskarżonych

- k. 209-210 w zw. z k. 94-95

- k. 208-209 w zw. z k. 62-64

Okoliczność, iż pracownicy stacji nie dawali kierowcom do podpisu niewypełnionej listy tj. bez wskazanej ilości zatankowanego paliwa.

- zeznania I. R. i Ł. B.

- k. 213-214 w zw. z k. 185,

- k. 214-215 w zw. z k. 185-186

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. K.

i A. T.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonych w zakresie stwierdzonych w firmie (...) nieprawidłowości przy tankowaniu paliwa (dopisywanie ilości tankowanego oleju napędowego) oraz w zakresie rozwiązania z nimi umowy o pracę albowiem korespondują z zeznaniami S. S., J. P. oraz dokumentacją w postaci faktur Vat i dokumentacją pracowniczą.

1,3,4,6,

Zeznania S. S., J. P. i S. N.

Stanowiły pełnowartościowy materiał dowodowy, są konsekwentne, spójne i korespondują z zeznaniami I. R., Ł. B., S. J., A. N. oraz dokumentami w postaci faktur Vat.

2-4

Częściowo zeznania I. R. i Ł. B.

Sąd dał wiarę zeznaniom w.w. świadków w zakresie w jakim wskazali na proceder zawyżania ilości paliwa tankowanego przez kierowców firmy (...) oraz na udział w nim oskarżonych albowiem w tym zakresie zeznania świadków były spójne, konsekwentne i korespondują z dokumentacją w postaci faktur Vat, zeznaniami S. S. i S. N..

5

Zeznania S. J. i A. N.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków albowiem były spójne i korespondowały z zeznaniami S. S. oraz dokumentacją dotyczącą tankowania samochodów wykonaną przez każdego z nich (k. 6-8).

3-9

Dokumenty ujawnione na k. 237 akt

sporządzone zgodnie z zasadami wiedzy, są prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym, nie budziły żadnych wątpliwości.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonych

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych, iż dodatkowe ilości paliwa były dopisywane przez pracowników stacji bez wiedzy i zgody oskarżonych. Przeczą temu bowiem konsekwentne w tym zakresie zeznania I. R. i Ł. B.. Należy przy tym wskazać, iż I. R. i Ł. B. przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i nie mieli żadnego powodu do tego, aby podawać nieprawdziwe okoliczności w zakresie udziału w przestępczym procederze oskarżonych. Ponadto należy wskazać, iż w.w. świadkowie na udział oskarżonych wskazywali już po ujawnieniu procederu w rozmowie z pracodawcą S. N. i w toku całego postepowania konsekwentnie podawali, że J. K. (1) był pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.

Dodatkowo Sąd miał na uwadze zeznania świadka A. N., który zeznał, że to J. K. (1) poinformował go że „ma tylko podpisać listę że tankował, a on już resztę załatwi”. Dodatkowo – jak wskazał świadek – informacją tą potwierdził pracownik stacji „mówił, że pan K. przyjedzie i wszystko załatwi i poodbiera faktury”. Podobne zeznania złożył S. J.: „od pracownika stacji wyszło, aby podpisywać puste kartki, mówił, że K. będzie odbierał pokwitowania”.

W ocenie Sądu powyższym ustaleniom nie przeczą dokumenty załączone przez oskarżonego J. K. (1) (k.160 i faktury), to bowiem przedmiotowe listy miały być przedkładane jako niewypełnione kierowcom, a następnie wypełniane przez kierowników stacji paliw i na ich podstawie były dalej wystawiane faktury. Oczywistym jest zatem, że ilości paliwa na tych dokumentach zgadzają się.

Dodatkowo należy wskazać, że jak wyjaśnił J. K. (1) tylko raz miał podpisać niewypełniony dokument, podczas gdy w jego pojeździe ujawniono nieprawidłowości w zakresie czterech tankowań paliwa, co także poddaje w wątpliwość wersję przedstawioną przez tego oskarżonego.

Zeznania I. R. i Ł. B.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadków, iż nie dawali kierowcom do podpisu niewypełnionej listy tj. bez wskazanej ilości zatankowanego paliwa albowiem powyższe pozostaje w sprzeczności z zeznaniami S. J. i A. N..

Ponadto w zeznaniach świadków widoczna jest ich niechęć do podawania szczegółów zachowań opisanych w akcie oskarżenia i częste zasłanianie się niepamięcią. W ocenie Sądu powyższe wynika z tego, iż świadkowie – skazani już prawomocnym wyrokiem - nie chcieli ujawniać szczegółów swojego zachowania.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Charakteryzując znamiona strony przedmiotowej przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. należy stwierdzić, iż występek ten polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, które następuje na skutek określonego działania sprawcy. Może ono przejawiać się w trzech formach. Po pierwsze poprzez wprowadzenie drugiej strony w błąd, po drugiej wyzyskanie błędu, w którym znajduje się osoba pokrzywdzona. Trzecią formą jest wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Pierwszy i drugi przypadek opiera się na błędzie pokrzywdzonego, którego wyobrażenie o rzeczywistości nie odpowiada faktom w zakresie istotnym dla podjęcia decyzji o określonym rozporządzeniu mieniem (wyr. SN z 2.12.2002 r., IV KKN 135/00, Prok. i Pr. – wkł. 2003, Nr 6, poz. 8). Sprawca albo błąd ten wywołuje, przedstawiając pokrzywdzonemu fałszywy obraz rzeczywistości, albo wykorzystuje fakt, że pokrzywdzony z innego powodu jest już w błędzie.

Wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie, działanie oskarżonych A. T. (1) i J. K. (1) polegające na zawyżaniu ilości i tym samym wartości tankowanego paliwa mieści się w ramach pierwszej wskazanej wyżej formy wykonawczej oszustwa. W ten sposób wprowadzali bowiem w błąd pracodawcę, firmę (...) co do ilości i wartości faktycznie zatankowanego paliwa.

Kolejnym znamieniem przestępstwa jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym. Przez rozporządzenie mieniem rozumieć należy wszelkie czynności prowadzące do zmiany stanu majątkowego, w szczególności zmiany we władaniu mieniem. Pojęcie "niekorzystne rozporządzenie mieniem" ma szeroki zakres znaczeniowy, obejmuje zarówno rzeczywiste uszczerbki w majątku poszkodowanego ( damnum emergens), jak i spodziewane a utracone, w wyniku zachowania sprawcy prowadzącego do niekorzystnego rozporządzenia, korzyści ( lucrum cessans). Niekorzystne rozporządzenie mieniem może także sprowadzać się do sytuacji, w której interesy majątkowe pokrzywdzonego ulegają pogorszeniu, mimo iż nie doszło do powstania po stronie rozporządzającego lub osoby, w imieniu której rozporządzenie nastąpiło, szkody majątkowej.

W omawianej sprawie i ta przesłanka zaistniała. Pokrzywdzony – firma (...) płaciła bowiem za paliwo, które faktycznie nie zostało wykorzystane do prowadzonej przez nią działalności. Nadwyżka paliwa w łącznej ilości 1423,26 litrów została sprzedana przez oskarżonych, a kwota 6411,83 złotych podzielona pomiędzy oskarżonych i pracowników stacji.

Przechodząc do rozważań strony podmiotowej omawianego przestępstwa, stwierdzić należy, iż występek oszustwa popełnić można jedynie umyślnie, w zamiarze bezpośrednim. Dodatkowo jest to przestępstwo kierunkowe, gdyż do jego znamion należy cel w postaci osiągnięcia korzyści majątkowej. W ocenie Sądu, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jednoznacznie świadczy o tym, iż w takim właśnie celu działali oskarżeni. Plan działania był przez nich starannie przygotowany i zmierzał do uzyskania dodatkowego, nienależnego dochodu. Jak już wyżej wskazano pieniądze ze sprzedaży nadwyżki paliwa były dzielone pomiędzy współsprawców.

W ocenie Sądu opisane wyżej zachowanie oskarżonych należało zakwalifikować z art. 12 § 1 k.k. Do dopisywania dodatkowej ilości paliwa dochodziło bowiem w krótkich odstępach czasu (w okresie od połowy stycznia 2020 r. do 4 marca 2020 roku było 15 takich sytuacji – k.5), za każdym razem oskarżeni realizowani z góry powzięty zamiar uzyskania korzyści majątkowej.

Sąd przyjął przy tym, iż oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz pracownikami stacji I. R. i Ł. B..

Współsprawstwo polega na tym, że dwie lub więcej osób, działając w porozumieniu, realizuje czyn zabroniony, przy czym owo porozumienie musi nastąpić przed lub w trakcie tej realizacji, jego forma jest dowolna, a istotę wyczerpuje uzgodnienie popełnienia wspólnie przestępstwa. Ponadto do przyjęcia współsprawstwa nie jest konieczne, aby każda z osób działających w porozumieniu „własnoręcznie” realizowała znamiona czynu zabronionego (np. „zabijania z użyciem broni palnej”, „bicia”, „zabierania”), gdyż decydujące znaczenie ma tutaj wspólne popełnienie przestępstwa według uzgodnionego podziału ról ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1978 roku, I KR 120/78, OSNKW z 1978 roku, poz. 110).

Wszystkie wskazane powyżej osoby wspólnie podjęły decyzję o dopisywaniu dodatkowej ilości paliwa w celu uzyskania korzyści majątkowej, a następnie wspólnie zamiar ten zrealizowali, stosowanie do podziału ról. Razem uczestniczyli także w podziale zysków.

Sąd dostrzega, iż w toku postępowania pojawiły się wątpliwości co do udziału w przestępczym procederze także innych kierowców zatrudnionych w firmie (...). Zgromadzony w sprawie materiał dowody nie pozwolił jednak na poczynienie w tym zakresie stanowczych ustaleń. I. R. i Ł. B. nie potrafili albo nie chcieli podać nazwisk innych kierowców, a świadkowie S. J. i A. N. zaprzeczyli, aby uczestniczyli w przestępstwie. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż świadkowie Ci przedstawili dokumentację w postaci własnych zapisków i zdjęć dystrybutorów, co przyczyniło się do wyjaśnienia okoliczności sprawy. Przedstawione przez nich dokumenty korespondują przy tym z zestawieniem sporządzonym przez pokrzywdzonego, a załączonym do zawiadomienia (k. 5).

Należy jednak zaznaczyć, że nawet w przypadku przyjęcia współdziałania w przestępczym procederze także innych kierowców, nie zmieniłoby niczego w zakresie odpowiedzialności oskarżonych za przypisane im przestępstwo. Nie można bowiem przyjąć, iż każdy z kierowców odpowiada tylko w zakresie tankowanego przez niego paliwa, bowiem jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, to oskarżony J. K. (1) był inicjatorem całego przedsięwzięcia, a pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży nadwyżki paliwa były dzielone pomiędzy wszystkich uczestników.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. K. (1)

A. T. (1)

1 i 2

1 i 2

Na korzyść oskarżonych Sąd uwzględnił ich niekaralność oraz prowadzenie ustabilizowanego trybu życia. Dodatkowo, jak wskazał S. S., dotychczas nie było uwag w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych przez oskarżonych.

Sąd miał także na uwadze fakt, iż wyrządzona szkoda nie była mała. Nadto oskarżeni nadużyli zaufania pracodawcy, a do udziału w przestępczym zachowaniu przekonali także inne osoby (pracowników stacji).

Dysproporcja w zakresie ilości stawek dziennych grzywny wymierzonych oskarżonym i pracownikom stacji paliw I. R. i Ł. B. w sprawie II K 526/20 wynika z faktu, że w.w. bezpośrednio po ujawnieniu przestępstwa naprawili wyrządzona szkodę, a nadto przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali się karze, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w wymiarze kary.

Różnica w wysokości stawki dziennej orzeczona wobec oskarżonych wynika z ich odmiennej sytuacji finansowej i rodzinnej. J. K. (1) uzyskuje dochód w kwocie 4000 zł i ma dwoje dzieci, podczas gdy A. N. uzyskuje dochód w kwocie 2200 zł i ma na utrzymaniu troje dzieci.

Sąd zastosował art. 12 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji wprowadzonej ustawą z 19.06.2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086 w zw. z art. 4 § 1 k.k. albowiem był on korzystniejszy dla oskarżonych. Powołaną nowelizacją dodano bowiem art. 57 b kk, który zobowiązuje sąd do wymierzenia kary w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia do jego podwójnej wysokości.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Oskarżeni uzyskują stały dochód i dlatego powinni ponieść trud uiszczenia kosztów postępowania wywołanych ich niewłaściwym zachowaniem. Koszty te zostały rozdzielone w częściach równych pomiędzy wszystkich współsprawców (po ¼ części).

6.  1Podpis