Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 835/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

S. K.

W dniu 26 czerwca 2020 roku około godziny 20.10 w miejscu publicznym, na wysokości skrzyżowania ulicy (...) z ulicą (...) na Osiedlu (...) w B., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. H., D. S., J. M., K. K. oraz innymi nieustalonymi w chwili obecnej osobami brał udział w bójce, w przebiegu której uczestnicy zadawali sobie nawzajem uderzenia rękoma oraz kopnięcia nogami, co naraziło jej uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czyn ten stanowi występek o charakterze chuligańskim, tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 26 czerwca 2020 roku około godziny 20.00 w B., po meczu (...)- (...),na wysokości skrzyżowania ulicy (...) z ulicą (...) na (...) w B., kierujący samochodem K. S. nr rej. (...) Ł. H. zajechał drogę jadącemu z przeciwka kierującemu samochodem V. (...) nr rej. (...) J. M.. Kierowcy i pasażerowie ww. samochodów: S. K., J. M., K. K., Ł. H. i inna osoba wdali się w bójkę, podczas której zadawali sobie nawzajem uderzenia rękoma oraz kopnięcia nogami, co naraziło jej uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Atak zaczęli pasażerowie i kierowca samochodu K..

zeznania M. G.

30, 484-485

zeznania R. R.

26, 484

rzeczy zatrzymane u S. K.: ochraniacz gumowy na szczękę, kominiarka, rękawice z ochraniaczami na kostki

16

rzeczy zatrzymane u Ł. H.: ochraniacz na zęby, kominiarka

13

rzeczy zatrzymane u K. K.: rękawice skórzane, kominiarka

19

notatka dot. usunięcia samochodu V. (...) nr rej. (...), oględziny pojazdu

34, 43

notatka dot. usunięcia samochodu K. S.

35

zeznania Ł. H.

58

oględziny K. K.

73

zeznania J. M.

78

opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej

147

nagranie z monitoringu

136, 152-157

wyjaśnienia S. K.

425

S. K. wyrokiem z 20-02-2018 r. (prawomocnym od 28-02-2018 r.) był skazany za udział w bójce, w której doszło do spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu (trwającego ponad 7 dni).

karta karna

42

S. K. ur. (...), nie nikogo na utrzymaniu, mieszka u rodziców, pracuje na stałe z wynagrodzeniem 2800 zł netto.

dane osobopoznawcze

62

1.1.2.

J. M.

W dniu 26 czerwca 2020 roku około godziny 20.10 w miejscu publicznym, na wysokości skrzyżowania ulicy (...) z ulicą (...) na (...)w B., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze S. K., Ł. H., D. S., K. K. oraz innymi nieustalonymi w chwili obecnej osobami brał udział w bójce, w przebiegu której uczestnicy zadawali sobie nawzajem uderzenia rękoma oraz kopnięcia nogami, co naraziło jej uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czyn ten stanowi występek o charakterze chuligańskim, tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

J. M. wyrokiem z 18-07-2017 r. (prawomocnym od 26-07-2017 r.) był skazany za udział w bójce (art. 158 § 1 kk)

karta karna

46

J. M. ur. (...) nie ma nikogo na utrzymaniu, mieszka u rodziców, pracuje na czas określony na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem około 200 zł netto miesięcznie. Nie ma wyuczonego zawodu.

dane osobopoznawcze

77

J. M. w czasie popełnienia czynu mógł rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem.

opinia biegłych psychiatrów

187

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

rzeczy zatrzymane u K. K.: rękawice skórzane, kominiarka

Policjanci, którzy zauważyli bójkę widzieli, że uczestnicy mieli założone kominiarki i rękawice sportowe (notatka k. 1, zeznania R. R. k. 26). Wymienione dowody rzeczowe potwierdzają, że osoby, przy których je zatrzymano, brały udział w bójce.

rzeczy zatrzymane u Ł. H.: ochraniacz na zęby, kominiarka

Policjanci, którzy zauważyli bójkę widzieli, że uczestnicy mieli założone kominiarki i rękawice sportowe (notatka k. 1, zeznania R. R. k. 26). Wymienione dowody rzeczowe potwierdzają, że osoby, przy których je zatrzymano, brały udział w bójce.

rzeczy zatrzymane u S. K.: ochraniacz gumowy na szczękę, kominiarka, rękawice z ochraniaczami na kostki

Policjanci, którzy zauważyli bójkę widzieli, że uczestnicy mieli założone kominiarki i rękawice sportowe (notatka k. 1, zeznania R. R. k. 26). Wymienione dowody rzeczowe potwierdzają, że osoby, przy których je zatrzymano, brały udział w bójce.

zeznania R. R.

Naoczny świadek będący policjantem, zeznania logiczne i zbieżne z innymi dowodami; świadek rozpoznał S. K. na rozprawie jako uczestnika bójki.

zeznania M. G.

Naoczny świadek będący policjantem, zeznania logiczne i zbieżne z innymi dowodami.

notatka dot. usunięcia samochodu K. S.

Posiadaczem pojazdu stojącego w miejscu bójki jest Ł. H., ponadto prowadził pojazd w chwili kolizji, co wraz z innymi dowodami potwierdza, że brał udział w bójce.

notatka dot. usunięcia samochodu V. (...) nr rej. (...), oględziny pojazdu

Kierującym pojazdem (który następnie stał w miejscu bójki) był J. M., co wraz z innymi dowodami potwierdza, że brał udział w bójce; w samochodzie ujawniono rękawice, kominiarkę, szczękę ochronną.

zeznania Ł. H.

Zeznania w zakresie faktu, że Ł. H. prowadził pojazd K. S. i zjechał na przeciwległy pas ruchu przed samochód V. (...), są zbieżne z innymi dowodami.

oględziny K. K.

Obrażenia mogące być wynikiem udziału w bójce: na czole otarcia, za uchem podbiegnięcie krwawe, na brodzie rozcięcie.

zeznania J. M.

Zeznania co do faktu, że prowadził pojazd V. (...) przed kolizją, nie budzą wątpliwości.

opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej

Opinia sporządzona przez osobę mającą wiadomości specjalne, nie wzbudza zastrzeżeń, niekwestionowana. Samochód K. S. w chwili kolizji był sprawny technicznie. Stan techniczny nie był przyczyną kolizji. Wykluczona jest zatem wersja podawana przez Ł. H., że przyczyną zjechania na przeciwległy pas ruchu przed samochód V. (...) była usterka koła.

nagranie z monitoringu

Nie wzbudza wątpliwości co do autentyczności, przedstawia przebieg kolizji i bójki.

opinia biegłych psychiatrów

Opinia sporządzona przez lekarzy, nie wzbudza zastrzeżeń, niekwestionowana.

wyjaśnienia S. K.

Składając wyjaśnienia przed sądem oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

Zeznania J. S. potwierdzały jedynie, że D. S. nie było w domu w czasie czynu. Świadek nie miał informacji o udziale J. M. i S. K..

zeznania Ł. H.

Niewiarygodne co do przyczyny zjechania samochodem K. S. na przeciwległy pas ruchu - sprzeczne z opinią biegłego i nagraniem z monitoringu.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1 i 5

S. K., J. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ustalony stan faktyczny odpowiada znamionom udziału w bójce z art. 158 § 1 kk. Oskarżeni działali z zamiarem bezpośrednim, byli przygotowani do udziału w bójce - mieli rękawiczki, kominiarki, ochraniacze na szczęki. Występek miał charakter chuligański: umyślny zamach na zdrowie, w miejscu publicznym (na środku ulicy), z oczywiście błahego powodu (przy okazji meczu, z chęci okazania przewagi), z okazaniem przez to lekceważenia porządku prawnego.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. K.

1, 3

1

Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Wymierzona kara nie byłaby surowsza od roku (uczestnicy bójki godzili się na udział w niej, byli w podobnym wieku i o podobnych warunkach fizycznych, częściowo zabezpieczeni przed urazami, nie doszło do powstania istotnych uszczerbków na zdrowiu, oskarżony przyznał się do popełnienia czynu i nie utrudniał postępowania karnego, jest młody), stąd na podstawie art. 37a kk wymierzono karę ograniczenia wolności, jednocześnie orzekając środek karny (świadczenie pieniężne na rzecz (...)). Z drugiej strony oskarżony był już karany za przestępstwo podobne, stąd kara w maksymalnym wymiarze dwóch lat. Oskarżony jest na stałe zatrudniony, dlatego celowe było orzeczenie kary w postaci potrąceń z wynagrodzenia.

S. K.

2

1

Na poczet kary należało zaliczyć okres zatrzymania - na podstawie art. 63 kk.

J. M.

5

5

Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Uczestnicy bójki godzili się na udział w niej, byli w podobnym wieku i o podobnych warunkach fizycznych, częściowo zabezpieczeni przed urazami, nie doszło do powstania istotnych uszczerbków na zdrowiu. Oskarżony jest młody. Z drugiej strony oskarżony był już karany za przestępstwo podobne.

J. M.

6

5

Sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności, jest młody, nie uchyla się od pracy. Poza wcześniejszym udziałem w bójce przestrzega porządku prawnego. Jest szansa na trwałe skorygowanie postawy.

Oddanie pod dozór kuratora ma pomóc w pozytywnym przejściu okresu próby oraz z drugiej strony w kontrolowaniu jej przebiegu.

J. M.

7

5

Konieczność zadania sprawcy efektywnie odczuwalnej dolegliwości w sytuacji, gdy kara pozbawienia wolności jest warunkowo zawieszana, a więc w założeniu nie będzie efektywnie wykonywana. Niska stawka dzienna wynika z niskich dochodów i niewielkich możliwości zarobkowych (niskie kwalifikacje, brak wyuczonego zawodu, małe doświadczenie zawodowe).

J. M.

8

5

Na poczet kary należało zaliczyć okres zatrzymania - na podstawie art. 63 kk

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionychw innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowałokreślonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

W przypadku skazania podstawową zasadą jest poniesienie kosztów przez oskarżonego (art. 627 kpk). Oskarżony powinien zwrócić wydatki poniesione przez Skarb Państwa (część wydatków na doręczenia i opinie biegłych, opłata za informację z rejestru karnego) oraz uiścić opłatę (art. 616 § 2 kpk) w kwocie 200 zł (art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych).

8

W przypadku skazania podstawową zasadą jest poniesienie kosztów przez oskarżonego (art. 627 kpk). Oskarżony powinien zwrócić wydatki poniesione przez Skarb Państwa (część wydatków na doręczenia i opinie biegłych, opłata za informację z rejestru karnego) oraz uiścić opłatę (art. 616 § 2 kpk) w kwocie 120 i 300 zł (art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych).

7.  Podpis