Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 20 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Biernikowicz

Protokolant: sędzia przewodnicząca

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 20 grudnia 2021r.

sprawy skazanego R. S., syna W. i B. z domu K., urodzonego (...) w N.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020r. sygn. akt III K 219/20, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2021r. sygn. akt II AKa 43/21, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie III K 204/19, wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w sprawie sygn. IX K 581/19, wyrokiem Sądu Rejonowego w Łomży w sprawie sygn. VII K 91/19 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawie sygn. II K 1361/19 wymierzając karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 4 grudnia 2019r., sygn.. akt II K 831/19 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione 17 lipca 2018r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Białogardzie – Zamiejscowym Wydziale Karnym w Świdwinie z dnia 14 października 2019r., sygn. akt VII K 366/19 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione 19 lipca 2018r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Przyszusze z dnia 22 lipca 2020r., sygn. akt II K 397/19 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione 16 stycznia 2018r. na karę grzywny w liczbie 200 stawek dziennych po 20 złotych

V.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 2 września 2020r., sygn. akt IX K 1031/19 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 29 grudnia 2017r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

VI.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 11 lutego 2020r., sygn. akt II K 557/19 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 31 grudnia 2017r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

VII.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 3 listopada 2020r., sygn. akt II K 549/19 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 15 lipca 2018r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

VIII.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2020r., sygn. akt II K 1370/19 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 4 października 2018r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

IX.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2021r., sygn.. akt II K 1394/20 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

X.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2020r., sygn.. akt II K 356/20 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

wszczętej z urzędu na skutek wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w R.

o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia

1.  na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umorzyć w całości postępowanie o wydanie wobec skazanego R. S. wyroku łącznego;

2.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2021r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu na podstawie art. 12 b k.k.w. w zw. z § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.06.2015r., wpłynął wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w R., gdzie skazany R. S. odbywa karę, o wydanie wobec niego wyroku łącznego.

Działając na podstawie art. 570 k.p.k. z urzędu Sąd ustalił w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, że R. S. został skazany wyżej wymienionymi w pkt I - X prawomocnymi wyrokami.

Z informacji o pobytach i orzeczeniach, dołączonej do wniosku, a także dokumentów dołączonych do akt, wynika, że w Sądzie Okręgowym w Poznaniu toczyło się postępowanie o wydanie wyroku łącznego, które zakończyło się wydaniem nieprawomocnego wyroku łącznego z dnia 23 czerwca 2021r. sygn. akt III K 17/21. Sąd, wydając w/w wyrok łączny, rozważał część prawomocnych skazań wyżej wymienionych, jakie zapadły wobec skazanego R. S., jednak wyrok ten w dniu 16 grudnia 2021r. w wyniku apelacji obrońcy skazanego został przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie sygn. akt II AKa 227/21 uchylony i sprawa o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego została przekazana Sądowi Okręgowemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Jeśli brak jest warunków do wydania wyroku łącznego wówczas Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 572 k.p.k.).

Zgodnie zaś z regulacją art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się. Podstawę umorzenia postępowania w przedmiocie wyroku łącznego stanowić może zatem nie tylko okoliczność wskazana w art. 572 k.p.k., ale również i negatywne przesłanki procesowe określone w art. 17 § 1 k.p.k. Rozważenie wystąpienia określonych w art. 17 § 1 k.p.k. przesłanek warunkujących dopuszczalność postępowania karnego jest obowiązkiem organu procesowego na każdym etapie postępowania. Negatywna przesłanka procesowa w postaci zawisłości sprawy ma miejsce wówczas, gdy wcześniej zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego dotyczące tych samych wyroków skazujących i nie zakończyło się prawomocnie.

Rozważając dopuszczalność wydania nowego wyroku łącznego wobec skazanego R. S. w tym zainicjowanym z urzędu postępowaniu, uwzględniając dotychczasową karalność skazanego i wydane dotychczas orzeczenia, tj. prawomocnie orzeczone kary wyrokami wymienionymi na wstępie, stwierdzić należy, iż zachodzi negatywna przesłanka postępowania w postaci zawisłości sprawy. Wprawdzie po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 23 czerwca 2021 roku o sygn. akt III K 17/21, który nie uprawomocnił się, zmieniła się sytuacja skazanego w wyniku uprawomocnienia się kolejnych skazań, jak wynika z informacji nadesłanej przez Dyrektora Zakładu Karnego w R., jednak ten wyrok łączny został w dniu 16 grudnia 2021r. uchylony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyniku kontroli odwoławczej i sprawa wydania wyroku łącznego wobec skazanego R. S. została przekazana Sądowi Okręgowemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania. Sytuacja skazanego i co za tym idzie możliwości ukształtowania nowej kary łącznej będzie zatem rozważana w ponownym postępowaniu przed sądem I instancji w sprawie pierwotnie zarejestrowanej pod sygn. akt III K 17/21. Dlatego należało umorzyć postępowanie wszczęte z urzędu o wydanie wyroku łącznego na skutek zawiadomienia Dyrektora Zakładu Karnego w R. z dnia 24 listopada 2021r. z uwagi na negatywną przesłankę postępowania w postaci zawisłości sprawy. Wydanie wyroku łącznego w sprawie III K 17/21 w dniu 23 czerwca 2021r., nieprawomocnego na datę wpływu wniosku Dyrektora ZK w R., skutkowało brakiem podstaw do wszczynania z urzędu ponownego postępowania o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego, a wobec jego omyłkowego wszczęcia, skutkować musiało już na tym wstępnym etapie umorzeniem tego postępowania o wydanie wobec skazanego R. S. wyroku łącznego na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 574 k.p.k. Zaznaczyć bowiem trzeba, że to w sprawie zainicjowanej wcześniej o sygn. akt III K 17/21 rozstrzygnięto w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec skazanego i skoro wyrok ten został uchylony i sprawa o wydanie wyroku łącznego przekazana została tutejszemu Sądowi do ponownego rozpoznania, to brak podstaw do kontynuowania niniejszego wszczętego później z urzędu postępowania, ponieważ kwestia wydania wyroku łącznego, obejmującego również nowe wyroki skazujące wskazane w zawiadomieniu Dyrektora ZK w R., będzie stanowiła przedmiot rozważań Sądu I instancji w ponownie prowadzonym postępowaniu o wydanie wyroku łącznego w związku z uchyleniem wyroku łącznego z dnia 23 czerwca 2021r. o sygn. akt III K 17/21. Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w pkt 1 sentencji, na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 572 k.p.k.

W związku z umorzeniem postępowania, jak w punkcie 1 sentencji, na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego obciążono Skarb Państwa.

sędzia Dorota Biernikowicz