Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Aka 260/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.06.2021r. w sprawie IIIK 359/20

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1.

rażącej niewspółmierności kary wymierzonej oskarżonemu D. K.- roku pozbawienia wolności w sytuacji gdy oskarżony przyznał się częściowo do winy, złożył obszerne wyjaśnienia, przepraszał pokrzywdzonych już w trakcie zdarzenia, wyraził skruchę i żal,

ma ustabilizowane życie, pracuje,

mieszka z konkubiną,

ma na utrzymaniu 4,5 letnie dziecko, na które płaci alimenty,

oskarżony jest świadomy swojego problemu z alkoholem i podejmuje leczenie odwykowe,

tak długi okres pozbawienia wolności pozbawi jego bliskich środków do życia, a on straci pracę

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut rażącej niewspółmierności kary wymierzonej D. K. za przypisane mu zaskarżonym wyrokiem przestępstwo jest bezzasadny albowiem z rażącą niewspółmiernością kary mamy do czynienia wówczas kiedy zachodzi nienadająca się do zaakceptowania dysproporcja pomiędzy karą wymierzoną a karą, która powinna w danych warunkach zostać wymierzona aby była karą sprawiedliwą, zasłużoną dla sprawcy przestępstwa przypisanego mu w wyroku,

Sąd I instancji, wymierzając karę, uwzględnił wszystkie okoliczności wiążące się z dyrektywami wymiaru kary z art.53kk, i nie przekroczył granic swobodnego uznania sędziowskiego, stanowiącego ustawową zasadę sądowego wymiaru kary,

pisemne motywy zaskarżonego wyroku uzasadniają stwierdzenie, że Sąd Okręgowy prawidłowo zastosował dyrektywy wymiaru kary i uwzględnił okoliczności obciążające oraz łagodzące dla oskarżonego, w tym okoliczności łagodzące wskazane przez obrońcę w apelacji,

w przedmiotowej sprawie należy zgodzić się z Sądem I instancji, że tylko wymierzenie kary bezwzględnego pozbawienia wolności spełni cele kary zarówno w stosunku do oskarżonego jak i jej społecznego oddziaływania,

oskarżony jest osobą wielokrotnie karaną, w tym kilkukrotnie za przestępstwa z art.190§1kk,

D. K. nie wyciągnął żadnych wniosków z wcześniejszych rozstrzygnięć i próba przerzucenia na Sąd konsekwencji własnego karygodnego działania dla niego i jego bliskich jest nieuprawniona,

oskarżony groził nożem w miejscu publicznym- w galerii handlowej, będąc w stanie nietrzeźwości,

kara roku pozbawienia wolności jest, w ocenie Sądu Odwoławczego, karą sprawiedliwą w okolicznościach przedmiotowej sprawy, adekwatną do przestępczego zachowania D. K. w dniu 20 lutego 2020r., i nie może zostać uznana za karę surową a tym bardziej rażąco surową

Wniosek

zmiana zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie oskarżonemu łagodniejszej kary, przede wszystkim z zastosowaniem warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

kara roku pozbawienia wolności wymierzona oskarżonemu D. K. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrokiem z dnia 30 czerwca 2021r., w sprawie IIIK 359/20 jest karą adekwatną do jego przestępczego działania w dniu 20 lutego 2020r. i jest karą sprawiedliwą,

wymierzenie oskarżonemu kary łagodniejszego rodzaju lub kary pozbawienia wolności w niższej wysokości, o co wnioskował obrońca w apelacji, nie spełniłoby celów kary zarówno w stosunku do sprawcy jak i w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa,

wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wymierzonej D. K. jest bezzasadny, ponieważ zgodnie z treścią art.69§1kk warunkowe zawieszenie wykonania kary jest możliwe jeżeli w dacie czynu sprawca nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, a oskarżony jest osobą wielokrotnie karaną, w tym na kary pozbawienia wolności

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.1I.

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.06.2021r. w sprawie IIIK 359/20, w którym wymierzono oskarżonemu D. K. za przypisane mu przestępstwo z art.190§1kk, na podstawie art.190§1kk karę roku pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

zarzut apelacji obrońcy oskarżonego był bezzasadny i sformułowany w środku odwoławczym wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie

w apelacji obrońca podał, że skarży wyrok Sądu I instancji, nie tylko w zakresie punktu1., co do którego sformułowano zarzut rażącej niewspółmierności kary wymierzonej D. K. ale również w części co do punktu 2. dotyczącego zaliczenia okresu zatrzyamania oskarżonego na poczet wymierzonej mu kary pozbawienia wolności i co do punktu 5., w którym oskarżony został obciążony kosztami postępowania i wymierzono mu opłatę,

apelujący nie podniósł jednak żadnych zarzutów co do rozstrzygnięć z punktów 2. i 5. zaskarżonego wyroku a Sąd Apelacyjny nie stwierdził uchybień podlegających korekcie z urzędu i dlatego wyrok Sądu I instancji został utrzymany w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. G. kwotę 738zł (siedemset trzydzieści osiem złotych), w tym podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu D. K. z urzędu w postępowaniu odwoławczym, na podstawie §2pkt1, §3, §4ust.1i3, §17ust.2pkt5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

III.

zasądzono od oskarżonego D. K. na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze na podstawie art.636§1kpk w zw. z art.627kpk i wymierzono mu 180zł(sto osiemdziesiąt złotych) opłaty za drugą instancję na podstawie art.2ust.1pkt 3) w zw. z art.8 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych

7.  PODPIS

SSO(del.) Robert Mąka SSA Maciej Żelazowski SSA Stanisław Kucharczyk

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego D. K.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.06.2021r. w sprawie IIIK 359/20, w którym wymierzono oskarżonemu D. K. za przypisane mu przestępstwo z art.190§1kk, na podstawie art.190§1kk karę roku pozbawienia wolności

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana