Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 7 grudnia 2021 r.

Sygn. akt VI Ka 647/20

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk

Sędziowie:SO Jacek Matusik

SO Anna Zawadka

protokolant: protokolant sądowy - stażysta Adrianna Sadowska

4.przy udziale prokuratora Mariusza Pieczka

po rozpoznaniu dnia 7 grudnia 2021 r.

5.sprawy R. S., syna J. i K., ur. (...) w W.

6.oskarżonego o przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

7.na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonego

8.od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

9.z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn. akt VIII K 690/14

11.zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

SSO Adam Bednarczyk SSO Jacek Matusik SSO Anna Zawadka

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 647/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

3

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn. akt. VIII K 690/14

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

R. S.

pobyt oskarżonego w gospodarstwie agroturystycznym w lipcu 2007 r.

zeznania świadka I. R.

1977-1978

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

błąd w ustaleniach faktycznych ( zarzut apelacji obrońcy adw. A. R.)

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut został skonstruowany w sposób ogólny bowiem wskazane w nim zostały personalia świadków, których depozycje miały przesądzić zdaniem skarżącego o uznaniu winy oskarżonego w zakresie przypisanych mu czynów, tymczasem z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika jakie dowody osobowe stanowiły podstawę skazania, jakie zaś nie, a nadto sad wskazał w jakiej części dał wiarę poszczególnym dowodom, a w jakiej nie dał i na jakiej podstawie poczynił ustalenia faktyczne. Do tak sformułowanego zarzutu nie sposób odnieść się w sposób zwięzły dlatego sąd odwoławczy odniesie się do niego w części 5.1.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.2.

zarzuty apelacji drugiego obrońcy adw T. S. odnośnie powiadamiania oskarżonego o rozprawach

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wskazać trzeba, iż oskarżony zawsze był zawiadamiany o terminach rozpraw na wszystkie trzy dostępne sądowi adresy korespondencyjne, w sytuacji gdy przebywał w Instytucie psychiatrii także był zawiadamiany na adres tej placówki leczniczej. Natomiast oświadczenie obrońcy o nadsyłanie korespondencji do oskarżonego na adres kancelarii okazało się nieskuteczne na co wskazuje oświadczenie tego obrońcy na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2019 r. ( k-3282) , iż nie ma on kontaktu z klientem, w tej sytuacji nie sposób twierdzić, iż skoro obrońca nie ma kontaktu z klientem, to zawiadomienia o rozprawach dla oskarżonego winny być wysyłane na ten adres, nie zaś na adresy podawane przez samego oskarżonego.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.3.

zarzut naruszenia art. 6 kpk. poprzez przesłuchanie oskarżonego na rozprawie w dniu 20.01.2016 r.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

obrońca jak się zdaje nie dostrzegł informacji z k 2284 tom XII , iż akta zostały przesłane oskarżonemu do AŚ (...) celem zapoznania się , dodać należy , że przed rozprawą w dniu 20.01 2016 r. oskarżony przebywał na wolności, jeżeli zatem nie było wystarczające uprzednie przesłanie mu akt do placówki penitencjarnej to nic nie stało na przeszkodzie by zapoznał się z aktami sprawy w siedzibie sądu.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.4.

zarzut nie dopuszczenia dowodów z zeznań świadków W. i I. R.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut niezasadny. Trzeba dostrzec, iż wniosek o przesłuchanie tych świadków, został uwzględniony częściowo w toku poprzedniego postępowania odwoławczego. W ponownym postępowaniu jurysdykcyjnym, ani oskarżony, ani też żaden z jego obrońców takiego wniosku nie składał. Oczywiście sąd dostrzegając ten dowód i mając na uwadze, że może on dotyczyć częściowego alibi oskarżonego co do jednej z zarzucanych mu transakcji mógł dopuścić ten dowód z urzędu. Jednakże sąd odwoławczy w tym postępowaniu konwalidował to uchybienie poprzez zaliczenie do materiału dowodowego bez odczytania zeznań świadka I. R.. Jeżeli zaś chodzi o W. R. to już na poprzedniej rozprawie odwoławczej I. R. wskazała, iż świadek ten wyjechał do Niemiec i ona jako jego żona nie zna jego danych adresowych.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.5.

zarzut nie dopuszczenia z urzędu dowodów z zeznań świadków R. P. i B. L., oraz nieustalonych funkcjonariuszy policji.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

w tym zakresie wskazać trzeba, iż w piśmie z dnia 5 .05.2019 r. k- 3285 tom XVII obrońca oskarżonego zrezygnował z przesłuchania w/w świadków w związku z zobowiązaniem sadu do zajęcia stanowiska w tym zakresie.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.6.

zarzut przesłuchania świadka A. G. pod nieobecność oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut niezasadny trzeba bowiem zauważyć, iż świadek nie zeznawała na okoliczności związane z ustaleniami faktycznymi w sprawie, lecz na okoliczności związane ze stanem zdrowia oskarżonego jako osoba o wiadomościach specjalnych. Zatem treść tych zeznań nie miała wpływu na treść wyroku, a mogła mieć jedynie znaczenie dla dalszego procedowania w zakresie możliwości uczestnictwa oskarżonego w rozprawach, w którym to zakresie sąd dopuścił szereg opinii biegłych. Nadto zarzut jest niezrozumiały, bowiem skoro jak twierdzi autor zarzutu oskarżony sam najlepiej zna swój stan zdrowia, to przesłuchiwanie specjalistów w tym zakresie jest w ogóle zbędne.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.7.

zarzut nie przesłuchania w charakterze świadka J. S. ojca oskarżonego

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut niezasadny zwłaszcza w sposób w jaki został sformułowany. Skoro oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, to logicznym jest , iż J. S. nie mógł być świadkiem czynów które nie miały miejsca.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.8.

zarzut odczytania na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 r. zeznań 16 świadków wymienionych w pkt.7 zarzutów apelacji.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut niezasadny, albowiem odczytanie zeznań 16 świadków na w/w rozprawie nastąpił za zgodą stron w tym obrońcy oskarżonego i prokuratora.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.9.

zarzut obrazy art. 424§1 pkt.1 kpk.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

w ocenie sądu odwoławczego uzasadnienie zaskarżonego wyroku uzasadnienie zaskarżonego wyroku pozwala na instancyjną kontrolę odwoławczą.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

brak takich okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn. akt VIII K 690/14

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Sąd rejonowy przeprowadził zasadniczo wszystkie dowody jakie dostępne mu były w sprawie, za wyjątkiem zeznań I. R., o których wcześniej i który to brak uzupełnił sąd odwoławczy. Przeprowadzone dowody ocenione zostały w sposób nie wykraczający poza ramy art. 7 jak i 5 §2 kpk. Na podstawie zaś tak ocenionych dowodów trafnie zrekonstruowany został stan faktyczny w sprawie.

Niewątpliwie zasadnicze znaczenie dla ustaleń faktycznych w sprawie miały zeznania M. S. i tym zeznaniom sąd orzekający poświęcił szczególnie wnikliwą uwagę, analizując ich spójność i wiarygodność na wszystkich etapach postępowania. Trzeba wskazać , iż sąd od początku miał na uwadze, iż M. S. od samego początku nie ukrywał swojej motywacji , a mianowicie chęci uzyskania nadzwyczajnego złagodzenia kary w swojej sprawie. Niemniej jak trafnie dostrzegł sąd rejonowy jego zeznania były i są konsekwentne i szczegółowe na wszystkich etapach postępowania, zwłaszcza zaś świadek nie ukrywał lub też nie umniejszał swojej roli. Pomimo wielokrotności przesłuchań ich treść była konsekwentna i logiczna. Co więcej świadek potrafił przyznać się do błędu w zakresie wielkości jednej z transakcji i logicznie wyjaśnił swoją pomyłkę , co skutkowało pozytywnie dla oskarżonego S. zmniejszeniem ilości kupionego narkotyku. Nie sposób dopatrzeć się u świadka S. chęci bezpodstawnego obciążenia oskarżonego. Dodać do tego należy, iż w dużej części zeznania M. S. potwierdzone są innymi dowodami, choćby K. M. czy też P. B.. Owszem zeznania te nie obciążają bezpośrednio oskarżonego S. niemniej wskazują, iż M. S. nie wskazywał na wyimaginowane zdarzenia, które nie miały miejsca. Reszcie podobnie zeznania J. B. w podobny sposób potwierdzają sam fakt zawarcia transakcji na stacji benzynowej pod C.. Wracając zaś do zeznań świadka B. potwierdzeniu w jego zeznaniach uległy nawet tego rodzaju szczegóły jak tzw. dosypka., czyli inaczej mówiąc transakcja reklamacyjna. Sąd także wyjaśnił dlaczego nie dał wiary części dowodów osobowych lub też uznał , iż nie miały one znaczenia dla ustaleń faktycznych w sprawie i sąd odwoławczy ocenę tą podziela.

Sąd odwoławczy nie dał też wiary zeznaniom I. R.. Pomijając już odległość czasową jak dzieliła moment zeznań świadka od zdarzeń jakie opisywała to jest 6 lat, wskazać trzeba, iż zeznania te są całkowicie nielogiczne i niespójne.. Świadek bowiem twierdziła, iż oskarżony cały czas był zmuszony pracować w jej gospodarstwie agroturystycznym z uwagi na brak środków finansowych by stwierdzić, iż już w roku następnym oskarżony S. zakupił dla swojego syna konia i utrzymywał go w tym gospodarstwie. Ponadto nie sposób dać wiarę przyjmując nawet, iż oskarżony w tym czasie o jakim mówi świadek , a więc w czasie transakcji na stacji benzynowej pod C. , pracował przez całe wakacje w gospodarstwie agroturystycznym mając tak wypełniony czas , iż niemożliwym był jakikolwiek zresztą niezbyt odległy wyjazd.

Sąd odwoławczy podzielił też argumentację sądu orzekającego w kontekście wymierzonej oskarżonemu kary. Trafnie wskazano na ilość narkotyków w których obrocie uczestniczył oskarżony, jak też na fakt , iż nie były to czyny incydentalne na co wskazuje choćby wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sprawie XVIII K 309/10, a nadto , iż miały owe czyny charakter procederu zorganizowanego z zaangażowaniem wielu osób.

Odnośnie kary grzywny to odpowiada ona możliwościom finansowym oskarżonego biorąc pod uwagę treść wywiadu kuratorskiego dotyczącego standardu życia rodziny oskarżonego. Niemniej sąd odwoławczy zwolnił, oskarżonego od kosztów postępowania odwoławczego uznając, iż orzeczona grzywna jest na tyle dolegliwa, iż jej wykonanie będzie obciążające dla majątku oskarżonego.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn akt VIII K 690/14

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.12.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn. akt VIII K 690/14

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.13.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

3

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn. akt VIII K 690/14

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana