Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 957/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. D.

Występek z art. 178a § 4 KK polegający na tym, że w dniu 09 października 2021 roku o godzinie 20.00 w miejscowości P., gm. B., woj. (...) w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, orzeczonym za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 505/21 obowiązującym od dnia 10 września 2021 r. do dnia 10 września 2024 r., kierował pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 1,33 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

K. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonego wypełnia znamiona występku określonego w art. 178a § 4 kk, gdyż oskarżony prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości. Nie ulega, bowiem wątpliwości, że samochód osobowy jest pojazdem mechanicznym. Oskarżony natomiast prowadził go po drodze publicznej m.in. przez miejscowość P., w kierunku B., a więc w ruchu lądowym. Zawartość zaś alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła wartość określoną w art. 115 § 16 kk, który zawiera definicję stanu nietrzeźwości. Jednocześnie oskarżony był już uprzednio karany za czyn z art. 178a § 1 kk, zaś skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie II K 505/21 w chwili popełnienia przedmiotowego czynu istniało w obrocie prawnym, albowiem nie uległo zatarciu.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. D.

1

1

Sąd wymierzając oskarżonemu karę miał na uwadze dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 KK. Jako okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego Sąd potraktował jego przyznanie się do popełnienia zarzucanego czynu, zaś na jego niekorzyść uprzednią sądową karalność za podobne przestępstwo.

Zdaniem Sądu kara pozbawienia wolności w rozmiarze 10 miesięcy odniesie pozytywne efekty wobec osoby oskarżonego. Jest adekwatna do stopnia jego winy oraz stopnia społecznej szkodliwości czynu. Spełni także cele kary w zakresie jej ogólnospołecznego oddziaływania oraz cele represyjne względem osoby oskarżonego.

K. D.

2

2

Na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k .oraz art. 70 § 1 k.k. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary 10 miesięcy pozbawienia wolności na okres próby 2 lat. W ocenie Sądu jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobiegnięciu powrotowi do przestępstwa. Stawiając pozytywną prognozę kryminologiczną wobec oskarżonego należało zważyć nade wszystko, że dotychczas nie stosowano wobec niego środków oddziaływania w warunkach izolacji penitencjarnej. Sąd co prawda rozważał orzeczenie wobec oskarżonego kary o charakterze izolacyjnym, jednakże uwzględnił fakt, iż mimo że prowadził on pojazd w stanie znacznej nietrzeźwości, to nie spowodował zagrożenia bezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu oraz sam dobrowolnie przerwał jazdę na skutek interwencji osób trzecich. Z tych względów Sąd uznał, iż nie ma potrzeby umieszczania oskarżonego w warunkach izolacji penitencjarnej i zastosował wobec niej dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia kary.

Jednocześnie zobligowany treścią art. 72 § 1 k.k. Sąd nałożył na oskarżonego przewidziany w punkcie 5 tego przepisu środek probacyjny i zobowiązał go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

K. D.

3

3

Stosownie do treści art. 42 § 3 KK Sąd zobligowany był do orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

K. D.

4

4

Sąd stosownie do treści art. 43a § 2 KK zobligowany był do orzeczenia od oskarżonego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Orzekając owo świadczenie w najniższym ustawowym rozmiarze tj. 10000 PLN Sąd miał na uwadze sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

O kosztach orzeczono na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.), nakładając na oskarżonego obowiązek zwrotu wydatków sądowych w kwocie 70 złotych oraz opłatę w kwocie 180 złotych.

1.Podpis