Pełny tekst orzeczenia

7.W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu w Wydziale II Karnym,

w składzie :

Przewodniczący : Sędzia Antonina Surma

Protokolant : Magdalena Górska

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2021 roku we Wrocławiu

sprawy karnej z oskarżenia publicznego :

K. S. (1)

ur. (...) w J.,

syna S. i T. z domu C.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że :

I.  w dniu 18 grudnia 2020 roku we W. przy ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia kabel zasilający o przekroju fi 150 ze słupa trakcyjnego w punkcie zasilającym (...)o wartości 2000 złotych na szkodę Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W.;

- tj. przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

II.  w dniu 18 grudnia 2020 roku we W. przy ul. (...) usiłował zabrać w celu przywłaszczenia odłącznik sieciowy ze słupa trakcyjnego w punkcie zasilającym (...) o wartości 8000 złotych na szkodę Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez Policję,

– tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k.

I.  uniewinnia oskarżonego K. S. (1) od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku;

II.  uznaje oskarżonego K. S. (1) za winnego zarzuconego jemu czynu, opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 14 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 37 a § 1 k.k., wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka o przepadku dowodów rzeczowych w postaci klucza stalowego koloru srebrnego, klucza stalowego koloru brązowego, klucza francuskiego, metalowej blaszki i latarki czołowej, opisanych pod poz. od 1 do 5 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) na k. 44 akt sprawy, zarządzając jednocześnie ich zniszczenie;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie w dniach od 18 grudnia 2020 roku godz. 20:15 do dnia 19 grudnia 2020 roku godz. 13:00;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. Nr 27, poz. 152) – w zakresie skazania - zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od opłaty;

VI.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. – w zakresie uniewinnienia – kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 187/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

K. S. (2)

w dniu 18 grudnia 2020 roku we W. przy ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia kabel zasilający o przekroju fi 150 ze słupa trakcyjnego w punkcie zasilającym (...) o wartości 2000 złotych na szkodę Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W.;

2.

K. S. (2)

w dniu 18 grudnia 2020 roku we W. przy ul. (...) usiłował zabrać w celu przywłaszczenia odłącznik sieciowy ze słupa trakcyjnego w punkcie zasilającym (...) o wartości 8000 złotych na szkodę Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez Policję,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. K. S. (2) utrzymuje się ze zbiorki surowców wtórnych.

W punkcie wydawania posiłków dowiedział się, że przy ul. (...) we W. prowadzony jest remont i są tam nieużywane słupy, z których można zdemontować złom.

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 22, 65

2. Dnia 18 grudnia 2020r. K. S. (2) udał się na ul. (...), gdzie zamierzał zdemontować metalowe sztaby ze starych slupów trakcyjnych. Kiedy dotarł na miejsce, nie było tam kabli zasilających o przekroju fi 150 . Wszedł, natomiast, na slup trakcyjny i zaczął rozmontowywać zauważone sztaby. Kiedy na miejsce przybyli funkcjonariusze Policji, K. S. (2) powiedział, ze za pozyskane ze sprzedaży złomu pieniądze zamierzał zakupić dla córki płaszcz.

Przy mężczyźnie wykryto klucz stalowy koloru srebrnego, klucz stalowy koloru brązowego, klucz francuski, metalowa blaszkę i latarkę czołowa

Wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadka J. S.

Częściowo zeznania świadka K. P.

Protokół przeszukania

k. 22, 65

k. 30, 65

k. 36, 72

k. 9 - 11

3. Wartość skradzionego kabla zasilającego wynosiła 2000 zł. Wartość odłącznika sieciowego wyceniono na 8000 zł. Ich właścicielem była Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W.

Zeznania świadka J. S.

Zeznania świadka P. K.

k. 30, 65

k. 5-6, 65- 66

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

K. S. (2)

w dniu 18 grudnia 2020 roku we W. przy ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia kabel zasilający o przekroju fi 150 ze słupa trakcyjnego w punkcie zasilającym B4 o wartości 2000 złotych na szkodę Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W.

2.

K. S. (2)

w dniu 18 grudnia 2020 roku we W. przy ul. (...) usiłował zabrać w celu przywłaszczenia odłącznik sieciowy ze słupa trakcyjnego w punkcie zasilającym (...) o wartości 8000 złotych na szkodę Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez Policję

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

w dniu 18 grudnia 2020 roku we W. przy ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia kabel zasilający o przekroju fi 150 ze słupa trakcyjnego w punkcie zasilającym (...) o wartości 2000 złotych na szkodę Z. (...) z siedzibą we W. i (...) z siedzibą we W.

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1., 1.1.2.

Wyjaśnienia oskarżonego

Szczere, jednoznaczne, potwierdzone zeznaniami K. P. – w zakresie, w jakim uznano je za wiarygodne oraz protoko0lem przeszukania,

Obiektywne, gdyż oskarżony wskazywał też na fakty dla siebie niekorzystne (przyznał się do usiłowania kradzieży)

1.1.2.

Częściowo zeznania świadka K. P.

W zakresie, w jakim opisał stan zastany na miejscu interwencji, w szczególności, zaś, w jakim opisał przedmioty wykryte przy oskarżonym oraz w zakresie relacjonowanej przez oskarżonego przyczyny dokonania przez niego przestępstwa:

- obiektywne (świadek jest dla oskarżonego osobą obcą)

- potwierdzone wyjaśnieniami oskarżonego

1.1.2., 1.1.3.

zeznania świadka J. S.

W zakresie, w jakim podał wartość skradzionego mienia – jednoznaczne, obiektywne, fachowe;

- w szczególności dano jemu wiarę w zakresie, ze został powiadomiony przez funkcjonariuszy Policji o kradzieży kabla, co automatycznie nie oznacza, iż czynu tego dopuścił się oskarżony K. S. (2), lecz jedynie, że kradzieży takiej dokonano

1.1.3.

Zeznania świadka P. K.

Kierownik robót budowlanych na miejscu kradzieży – jego relacje uznano za szczere, jednoznaczne, obiektywne, fachowe wskazujące na zabór mienia i wskazującego jego wartość

1.1.2

Protokół przeszukania

Sporządzony przez uprawnione podmioty, potwierdzony przez obecnego na miejscu funkcjonariusza oraz wyjaśnieniami oskarżonego

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Częściowo zeznania świadka K. P.

W zakresie, w jakim wskazał, że ujęty mężczyzna chciał „zdemontować elementy konstrukcyjne oraz kable i sprzedać je na złom” – nie potwierdzone wyjaśnieniami oskarżonego ani protokołem przeszukania w zakresie kabli, zaś informacja taka udzielona została przez właścicieli zabranego mienia, w związku z czym poczytywać ją należy za nieobiektywną i nie wynikająca z obserwacji samego K. P., lecz relacji innych osób obecnych na miejscu zdarzenia

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II.

K. S. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Na dopuszczenie się tego czynu, polegającego na usiłowaniu dokonania zaboru mienia wskazywał sam oskarżony oraz obecny na miejscu zdarzenia naoczny świadek - funkcjonariusz Policji – K. P., który wskazywał, że kiedy oskarżony zobaczył funkcjonariuszy, zaczął schodzić ze słupa trakcyjnego. Oskarżony sam przyznał, że zamierzał dokonać kradzieży dwóch metalowych elementów, które – jak wynikało z relacji P. K. i J. S. – stanowiły odłącznik sieciowy o wartości 8000 zł.

Oskarżonego uznano zatem, za winnego czynu z art. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

I.

K. S. (2)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Brak jest dowodów na to, że oskarżony dopuścił się kradzieży kabla zasilającego. –Nie ulega wątpliwości, że w chwili wykrycia oskarżonego na słupie trakcyjnym, kabla nie było na miejscu. W toku dokonywanych czynności, jednak, go nie znaleziono. – Ani po zejściu K. S. ze słupa trakcyjnego (mimo, że wykryto przy nim narzędzia do demontażu i stosowne oświetlenie), ani też w okolicy miejsca zdarzenia, zaś na fakt, że nie został znaleziony podczas interwencji wskazywał też świadek K. P., a jego stwierdzenie, że oskarżony chciał ukraść także przedmiotowy kabel, wynika zdaniem Sądu, jedynie, z faktu, iż obecny na miejscu przedstawiciel pokrzywdzonego wskazywał, że osoba ta wiedziała, co oskarżony chciał ukraść. K. S. (2), tymczasem, nie przyznawał się do popełnienia tego czynu, choć przyznał się do usiłowania kradzieży i szczerze wyjaśniał o motywach tego zachowania. Wskazywał także na fakt, że w środowisku osób bezdomnych było przekonanie, że na terenie przebudowy przy ul. (...) jest możliwość demontażu i zaboru złomu.

Oskarżonemu, zatem, nie można przypisać przedmiotowego zaboru.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. S. (2)

II.

II

Mając na względzie fakt, że oskarżony nie był wcześniej karany i konsekwentnie wskazywał na chęć zakupu córce prezentu za pieniądze pozyskane w wyniku spieniężenia zabranych elementów, a co potwierdzał też K. P. (w zakresie uznania jego relacji za wiarygodne), uznano, że kara 6 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie jest współmierna do tego, czego się dopuścił i uwzględnia tak stopień jego winy, jak i społecznej szkodliwości popełnionego czynu. Oceniając ten ostatni, Sad rozważył przy tym wartość rzeczy, którą ukraść zamierzał oskarżony oraz stadium, w jakim zatrzymało się jego działanie. Wzięto także pod uwagę jego skruchę, jak też okoliczność, że tak wymierzona kara spełni swoje cele w sferze prewencji indywidualnej, a zatem, że oskarżony nie powróci do przestępstwa, jak również prewencji ogólnej, sprowadzające się do uzmysłowienia osobom ze środowiska oskarżonego surowej i nieuchronnej kary, jaka grozi za popełnianie przestępstw.

K. S. (2)

III.

Mając na względzie okoliczność , ze w toku postepowania zabezpieczono przedmioty służące oskarżonemu do popełnienia przypisanego mu czynu, orzeczono o ich przepadku.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. S. (2)

IV.

W związku z tym, że oskarżony był w sprawie zatrzymany, okres ten zaliczono na poczet orzeczonej wobec niego kary

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Oskarżony K. S. (2) to pięćdziesięcioletni rozwiedziony mężczyzna, ojciec siedemnastoletniej córki. Uzyskał wyksztalcenie średnie i jest monterem podzespołów elektronicznych. Jest zarejestrowany jako bezrobotny w PUP. Utrzymuje się ze zbiorki surowców wtórnych, z którego to tytułu otrzymuje dochód w kwocie 150 zł miesięcznie.

Zgodnie z własnym oświadczeniem, nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Leczył się z powodu depresji. W czasie zarzucanego czynu nie miał z przyczyn chorobowych zniesionej ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postepowaniem. Nie był wcześniej karany.

Powyższe ustalono w oparciu o nie kwestionowane przez strony oświadczenia oskarżonego, potwierdzone danymi zebranymi przez uprawnione organa oraz sporządzone przez uprawnione podmioty dane o karalności

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V.

W związku z tym, że oskarżony utrzymuje się ze skromnych dochodów – w zakresie jego uznania za winnego - orzeczono o jego zwolnieniu od kosztów postepowania, w tym od opłaty, uznaj ac, iż ich pokrycie będzie dla niego nadmiernie uciążliwe

IV.

W zakresie uniewinnienia – kosztami postepowania obciążono Skarb Państwa.

6.  1Podpis