Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK969/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. B.

został oskarżony o to, że w okresie od 9 grudnia 2019 roku, do 16 czerwca 2021 roku, w B. woj. (...), uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna K. B. w kwocie po 400 zł miesięcznie, którego wysokość określono i potwierdzono wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu, I Wydział Cywilny z dnia 15 kwietnia 2013 roku wydanym w sprawie syg akt. I C 397/12 czym spowodował zaległość alimentacyjną, której wartość przekroczyła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, a ponadto naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

tj o czyn z art 209 § la k.k.,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 15.04.2013r. w sprawie I C 397/12 zobowiązano oskarżonego do obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna K. B. w kwocie po 400 zł miesięcznie. W okresie od 9 grudnia 2019 roku, do 16 czerwca 2021 roku, oskarżony nie płacił alimentów. Matka dziecka w zarzucanym czasookresie pobierała zasiłek alimentacyjny z MOPS-u

zawiadomienie z MOPS

k. 1

decyzja

k.2

wyrok S.O. w Sieradzu

k. 4

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

k. 3

akt urodzenia

k. 9

pismo z PUP

k. 7-8

zeznania S. B.

k. 92,14-15

D. B. cierpi na (...). Od 01.02.2019r. do dnia 31.08.2022r. jest uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy i osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Jest (...) i jego opiekunem prawnym jest K. F.. Oskarżony ma przyznany lokal socjalny oraz zasiłek w kwocie (...) zł miesięcznie. Od 07.07.2021r. do 30.07.2021r. przebywał na leczeniu psychiatrycznym w Szpitalu w W..

wyjaśnienia oskarżonego

k. 48

zeznania K. F.

91-91, 36

orzeczenie lekarza ZUS

k 49-50

orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

k. 52

karta leczenia szpitalnego

k. 52

decyzja (...)

k. 56

decyzja ZUS

k. 57-58

umowa lokalu socjalnego

59-60

opinia biegłych psychiatrów

63-65

zaświadczenie o ustanowieniu opiekunem prawnym

39

D. B. był karany

karta karna

k. 17

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. B.

został oskarżony o to, że w okresie od 9 grudnia 2019 roku, do 16 czerwca 2021 roku, w B. woj. (...), uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna K. B. w kwocie po 400 zł miesięcznie, którego wysokość określono i potwierdzono wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu, I Wydział Cywilny z dnia 15 kwietnia 2013 roku wydanym w sprawie syg akt. I C 397/12 czym spowodował zaległość alimentacyjną, której wartość przekroczyła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, a ponadto naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

tj o czyn z art 209 § la k.k.,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

nie udowodniono by oskarżony był zdolny do pracy i uchylał się umyślnie od płacenia alimentów.

orzeczenie lekarza ZUS

k. 49-50

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

akt urodzenia

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

decyzja

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

decyzja (...)

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

decyzja ZUS

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

karta karna

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

opinia biegłych psychiatrów

jasna, spójna, niekwestionowana.

orzeczenie lekarza ZUS

niebudzące wątpliwości, niekwestionowane

orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

pismo z PUP

niebudzące wątpliwości, niekwestionowane

umowa lokalu socjalnego

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

wyjaśnienia oskarżonego

wiarygodne korespondujące z materiałem dowodowym w postaci dokumentów.

wyrok S.O. w Sieradzu

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

niebudzące wątpliwości, niekwestionowany.

zaświadczenie o ustanowieniu opiekunem prawnym

niebudzące wątpliwości, niekwestionowane.

zawiadomienie z MOPS

niebudzące wątpliwości, niekwestionowany.

zeznania K. F.

spójne, konsekwentne, korespondujące z pozostałymi dowodami w postaci dokumentów.

zeznania S. B.

wiarygodne w części potwierdzonej przez dowody w postaci dokumentów w zakresie niepłacenia przez oskarżonego alimentów

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

zeznania S. B.

niewiarygodne w tej części w której świadek twierdziła, że oskarżony może pracować i umyślnie uchyla się od płacenia alimentów. Z załączonych dokumentów w tym w orzeczeniach lekarza ZUS jasno wynika, że oskarżony w czasookresie zarzucanego czynu był całkowicie niezdolny do pracy i do samodzielnej egzystencji. To że wykonuje jakieś drobne prace pomocnicze nie może świadczyć o tym, że jest zdolny do podjęcia stałego zatrudnienia.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

1

D. B.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Istotą zamachu sprawcy jest uchylanie się od wykonania obowiązku utrzymania finansowego własnej rodziny. Samo zachowanie zawierające się w pojęciu "uchylanie się" polega na niewypełnieniu ciążącego na sprawcy obowiązku, takiego jednak, który – jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy – jest w ogóle możliwy do wykonania (wyr. SN z 9.5.1995 r., III KRN 29/95, OSNKW 1995, Nr 9–10, poz. 64; wyr. SN z 4.9.2008 r., II KK 221/08, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 1755). Przestępstwa z art. 209 § 1 KK może zatem dopuścić się tylko ten, kto mógłby wykonać ciążący na nim obowiązek, ale nie czyni tego mimo realnych możliwości. Sprawca nie wypełnia zatem obowiązku, bo nie chce go wypełnić lub ten obowiązek lekceważy (post. SN z 17.4.1996 r., II KRN 204/96, Prok. i Pr. 1996, Nr 11, poz. 4). W pojęciu uchylania się zawarty jest zatem zawsze negatywny stosunek psychiczny sprawcy do świadczenia, sprawiający, że nie dopełnia on swojego obowiązku, mimo że ma obiektywną możliwość jego wykonania. Tak więc sam fakt niewypełniania obowiązku opieki materialnej nie jest równoznaczny z uchylaniem się od jego spełnienia. Należy bowiem zawsze zbadać przyczyny niewywiązywania się z tego obowiązku, które mogą mieć również charakter obiektywny i usprawiedliwiać sprawcę.

Do powodów uzasadniających niewykonanie ciążącego na sprawcy obowiązku w orzecznictwie zaliczono np. ciężką chorobę (uchw. SN z 9.6.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7–8, poz. 86) Do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności konieczne jest wykazanie, że celowo i umyślnie nie wykonuje on obowiązku opieki, mając jednocześni świadomość możliwości jego wykonania.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że oskarżony w czasookresie zarzucanego czynu nie miał możliwości spełnienia swojego obowiązku. Jest bowiem chory na (...). Przez lekarza orzecznika ZUS został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji od dnia 01.02.2019r. do dnia 31.08.2022r. (czyli w czasookresie zarzucanego czynu). Jest ubezwłasnowolniony całkowicie i jego opiekunem prawnym jest K. F.. Oskarżony ma przyznany lokal socjalny oraz zasiłek w kwocie 645 zł miesięcznie. Trudno zatem przyjąć, że jest w takiej sytuacji w stanie płacić alimenty w kwocie 400 zł. Nadto podkreślić należy, że oskarżony nie mógł w tym okresie podjąć legalnej pracy bowiem zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik przed przystąpieniem do pracy winien mieć orzeczenie lekarza o zdolności do wykonywania danej pracy. Nie uzyskałby takiego orzeczenia skoro jest orzecznik ZUS uznał go za niezdolnego całkowicie do pracy. Tym samym nie można przypisać mu umyślnego uchylania się od płacenia alimentów

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Zgodnie z art. 632 pkt 2 kpk w przypadku uniewinnienia koszty postępowania przejmuje Skarb Państwa.

7.  Podpis