Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII W 251/21

UZASADNIENIE

Obwiniona H. P. zamieszkuje od 2008 roku w miejscowości S. przy ul. (...), powiat (...), woj. (...). Nieruchomość – działki o (...) obręb (...) jest własnością jej syna L. P. (1), który jednak często przebywa za granicą w (...). Działki te od południowej strony graniczą z posesją należącą do m.in. do H. S. (1) przy ul. (...). Grunt należący do państwa S. znajduje się powyżej gruntów rodziny P.. Jest to naturalne jego położenie. Jednakże po zakupie w/w nieruchomości Od strony S. na posesji przy ul. (...) został obniżony teren działki przez samego L. P. (1) poprzez wywiezienie ziemi i ukształtowanie równolegle do granicy z S. prawie pionową skarpę. Dodatkowo od strony posesji S. na posesji przy ul. (...) został wykopany 1,5 rów wzdłuż granicy – oddalony około 1,5-2 m od granicy.

Obecnie różnica w obniżeniu terenu w odległości 0,6 m do 1,1 m wynosi ok.1,4 m do 1,5 m. Grunt skarpy obsypuje się, a podczas opadów deszczu tworzą się w skarpie liczne wyrwy i dziury. Przed 2005 rokiem teren nieruchomości L. P. (2) miał naturalny spadek w kierunku północno-wschodnim, nie było wówczas żadnych skarp ani uskoków terenu.

L. P. (1) na swojej posesji wykonał odwodnienie z rurami dreżanowymi i studniami żelbetonowymi. Również w budynku L. P. (1) umieścił studzienki w pomieszczeniach piwnicznych.

Od początku zamieszkania na w/w nieruchomości H. P. zaczęła posądzać sąsiadów o celowe zalewanie jej oraz działek syna – fekaliami z szamba. H. P. i jej syn wytaczali różne postępowania cywilne i administracyjne.

W związku z licznymi skargami H. P. o wylewanie, pompowanie przez sąsiadów S. na jej nieruchomość fekalii (szamba) m.in. już w roku 2016 wszczęto postępowania administracyjne i przeprowadzano kontrole przez pracowników Urzędu Miasta w S. na posesji H. P. i sąsiedniej posesji H. S. (1). Wówczas nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń w rowie. Były widoczne nacieki na skarpie rowu pochodzące z wód opadowych. Nie znaleziono również rur odprowadzających ścieki z działki S.. Widoczne były naturalne wyżłobienia spowodowane intensywnymi opadami deszczu. W piwnicach budynku zamieszkałego przez H. P. nie stwierdzono wody, a jedynie widoczne nacieki na ścianach. Stwierdzono, że budynek L. P. (1) jest posadowiony niżej co może powodować napływanie wód gruntowych.

Natomiast wtedy u H. S. (1) sprawdzono prawidłowość wykonanej rok wcześniej w 2015r przydomowej oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym na ogród przydomowy, na którą H. S. (1) okazała stosowną dokumentacje techniczną. Stare szambo zostało zasypane i było suche. Również stara studnia była sucha. Brak było jakichkolwiek śladów pompowania ścieków. Także nie stwierdzono żadnych rur odprowadzających zanieczyszczenia na działkę sąsiednią. W budynku gospodarczym usadowionym bezpośrednio przy granicy działek ujawniono pęknięcia. Rynny z budynków odprowadzają wodę opadową z połaci dachu na teren działki. Nie stwierdzono odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

Wówczas w posesji S. nie ujawniono żadnych nieprawidłowości w funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, ani też problemów z jej szczelnością.

Już w 2016 roku H. P. telefonicznie zgłaszała do policji, iż jest zalewana ściekami przez sąsiadów S.. Przeprowadzone kontrole przez funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w S. nie potwierdziły zgłoszenia. a ponieważ H. P. zgłaszała już identyczne interwencje dot. wylewania szamba na jej posesję przez sąsiadkę H. S. (1), a które to nie znajdowały żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, to wszczęto wobec nie postępowanie o wykroczenie z art.66 § 1 kw.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...).02.2018r. obwiniona została skazana za wykroczenie z art.66 § 1 kw na karę grzywny, a został on utrzymany w mocy wyrokiem Sądu (...) w P. sygn. akt (...)

W dniu 1 grudnia 2020 roku H. P. kolejny raz telefonicznie powiadomiła policję o wylewaniu szamba na jej posesję przez sąsiadkę p. H. S. (1). Przeprowadzona kontrol przez funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w S. nie potwierdziły zgłoszenia. a ponieważ H. P. zgłaszała już identyczne interwencje dot. wylewania szamba na jej posesję przez sąsiadkę H. S. (1), a które to nie znajdowały żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, to wszczęto wobec niej postępowanie o wykroczenie z art.66 § 1 kw.

L. P. (1) w 2019 roku wytoczył p-ko H. S. (1) powództwo cywilne o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń oraz o zapłatę z czynu niedozwolonego. Aktualnie toczy się przed Sądem (...) w P. w/w sprawa cywilna o sygn.. akt (...) i nie ma ostatecznego wyroku. W przedmiotowej sprawie w dniu 10.05.2021r. zostały przeprowadzone oględziny przez biegłą z dziedziny ochrony środowiska, które objęły posesje L. P. (1) i H. S. (1).

Biegła w/w w końcowych wnioskach opinii w sprawie IC 191/19 stwierdziła, że:

H. S. (1) nie narusza stosunków wodnych na działkach nr ewid. 80 i 81 położonych w S. przy ul. (...), nie zmienia kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jej terenie wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich ani nie odprowadza wód ani nie wprowadza ścieków na grunty sąsiednie;

Podczas oględzin nie stwierdzono, aby H. S. (1) wykorzystywała nieczynną studnię jako zbiornik na ścieki. Studnia jest czynna a woda wykorzystywana jest do celów gospodarczych;

przydomowa oczyszczalnia (...) spełniała wszystkie normy techniczne tym prawidłową deklaracje właściwości użytkowych,

Prace poczynione przez L. P. (2) na swojej posesji, polegające na wywozie ziemi z działki nr (...), obniżeniu poziomu terenu na działce nr (...) od strony granicy z działką H. S. (1), uformowanie prawie pionowej skarpy ziemnej przy granicy z działką nr (...), nie były uzasadnione okolicznościami faktycznymi, a wręcz przeciwnie stanowiły naruszenie istniejących stosunków wodnych;

Obecnie stan istniejący przy granicy działek (...) stwarza i grozi katastrofą budowlaną, gdyż pionowa skarpa przy granicy działek obsypuje się. Zagrożona jest stateczność budynków na działce Pani H. S. (1), usytuowanych przy granicy z działką nr (...) oraz istniejącego w granicy działek ogrodzenia z płyt betonowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom oraz stateczności w/w obiektów budowlanych, usytuowanych przy granicy i w granicy działek nr (...), teren działki nr granicy z działką nr (...), powinien zostać przywrócony do stanu p ierwotnego w zakresie ukształtowania wysokościowego tego terenu;

to nie prace wykonane przez H. S. (1) na działce nr (...) sprawiły, że doszło do zalewania posesji L. P. (1);

wybudowanie w takiej lokalizacji na działce nr (...) podpiwniczonego budynku mieszkalnego przez L. P. (2) powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badań geologicznych i sprawdzeniem poziomu wód gruntowych, a następnie na etapie wykonawstwa robót — ze szczególna starannością powinna być wykonana izolacja pozioma i pionowa typu ciężkiego piwnic budynku.

w przypadku napływu wód powierzchniowych lub wysokiego poziomu wód gruntowych w rejonie budynku skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w celu odwodnienia budynku jest wykonanie drenażu opaskowego z filtrem piaskowym na zewnątrz budynku. Tymczasem L. P. (1) umieścił w posadzce piwnic dwie studzienki z tworzywa sztucznego z otworami w ścianach i dnie, a wodę zbierającą się w tych studzienkach, systematycznie wypompowuje na zewnątrz budynku, zamiast poprzez prawidłowo wykonaną izolację poziomą i pionową, stworzyć w piwnicy „szczelną wannę” i nie dopuścić do przenikania wody do pomieszczeń piwnicznych i gromadzenia się tej wody. L. P. (1) faktycznie stworzył w piwnicy tzw. „basen”, który ściąga wodę z całej okolicy i wymaga ciągłego wypompowywania wody. Im więcej się tej wody odpompowuje, tym bardziej udrażniają się i tworzą nowe „kanaliki dopływowe” w gruncie i woda łatwiej spływa do najniższego punktu tj. do miejsc pompowania w piwnicy budynku.

ściany i posadzki w budynku mieszkalnym L. P. (1) są zdegradowane na skutek wilgoci i napływu wody

(dowód: częściowo wyjaśnienia obwinionej H. P. k.387verte,

zeznania świadków: D. N., K. P. k.388, Pismo K. w/m, k. 1; Pismo KP w S., k. 7- 8; Pismo obwinionej, k. (...); Notatka służbowa, k. 16- 17; Pismo (...), k. 18-19; Protokołu, k. 22; Wyniki analiz, k. 22; Notatka urzędowa, k. 41; k. 65; k. 133; k. 159; k. 177, Pismo Urzędu (...) w S., k. 66- 78; Protokół z oględzin miejsca, k. 96- 104; Protokół oględzin nieruchomości, k. 112; Opinia, k. 135- 140; Pismo obwinionej, k. 149-158; k. 365-372; k. 390- 402; Dokumentacja fotograficzna, k. 162-171; Notatka służbowa, kl. 204-205; Opinia sadowo- psychiatryczna, k. 249-261; Dokumentacja fotograficzna, k. 140- koperta; Kopia opinii z akt sprawy (...) SR w/m, k. 404-420; Opinia uzupełniająca z akt sprawy (...)SR w/m, K. 421-424; Akta sprawy (...) SR w/m; Akta sprawy (...) SR w/m; Akta sprawy (...) SR w/m; Akta sprawy (...)SR w/m)

Obwiniona H. P. ma 74 lat, legitymuje się wykształceniem zawodowym, z zawodu jest fryzjerką. Obecnie jest emerytką, otrzymuje 1170 zł emerytury, jest rozwiedziona, nie posiada nikogo na utrzymaniu. Nie posiada majątku. Obwiniona nie była karana sądownie za przestępstwa.

(dowód: dane osobopoznawcze k.386)

Obwiniona H. P. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej wykroczenia. W swoich wyjaśnieniach złożonych przed Sądem podała, iż nie ma do czego się przyznawać, gdyż to ją zalewają szambem. Między nią a sąsiadami państwem S. toczy się sprawa cywilna w Sądzie. Jak się zwróciła w 2012 roku do Policji to jej odpisali, że oni mogą tam wypompowywać szambo, bo to są grunty rolne. Ona w 2017 roku powołała biegłego i biegła stwierdziła, że sa zalewani, ale nie wodami gruntowymi. Sprawa cywilna, która toczy się przed tutejszym Sądem jest prowadzona pod sygn. (...). Ta sprawa jest teraz zawieszona, nie wiem dlaczego, to nie od niej zależy. Policja ma chronić i pomagać, a tutaj jest bezkarność. Nie może tak być żeby ktoś niszczył jej dom.

(dowód: wyjaśnienia obwinionej H. P. k. 387 verte)

Sąd zważył co następuje :

Na wstępie tak jak w uzasadnieniach i aktach: (...) SR w/m; (...) SR w/m;(...) SR w/m - należy podnieść, iż w przedmiotowej sprawie istnieje istotny problem geologiczny, wodny, czy nawet budowlany nieruchomości przy ul. (...) w S., dotyczący posadowienia budynku, ukształtowania terenu, poziomu wód gruntowych, ale winien być on rozwiązany na etapie postępowania administracyjnego, czy cywilnego.

Dlatego w niniejszym postępowaniu sąd dokonywał oceny zebranego w sprawie materiału aktowego jedynie w odniesieniu do „petitum” - zarzutu wniosku o ukaranie.

W ocenie Sądu nie wiarygodne są w całości wyjaśnienia obwinionej H. P., które dotyczą motywów i okoliczności związanych w dniu 01.12.2020 roku z wezwaniem policji na kolejną interwencję z powodu tych samych okoliczności, które były przedmiotem poprzednich kilkunastu interwencji, albowiem te wyjaśnienia stoją w całkowitej sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Dlatego Sąd ustalając stan faktyczny przedmiotowego zdarzenia, oparł się w przeważającej mierze na materiale rzeczowym osobowym, zeznaniach świadków: – funkcjonariuszy policji: D. N., K. P.. Zeznania tych świadków są pełne, jasne i logiczne. Ponadto korespondują z pozostałym materiałem dowodowym rzeczowym zebranym w przedmiotowej sprawie (chociażby akta sądowe w/w spraw) oraz bogatej dokumentacji fotograficznej złożonej przez samą H. P., Przedmiotowe dokumenty są pełne i jasne, nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Z zeznań w/w świadków wynika jednoznacznie, iż interwencja przeprowadzona w dniu 01.12.2020r. dotycząca zalewania posesji L. P. (1), celowego wylewania na nią szamba przez sąsiadkę H. S. (1), gromadzenia się wody w piwnicach domu, zwilgocenia budynku i innych rzeczy, była całkowicie bezpodstawna, gdyż nie znajdowała żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Bowiem policjanci nie znaleźli, ani nie ujawnili śladów celowego działania. Tak samo jak w poprzednich interwencjach nie ujawnili żadnych śladów fekali, cieczy o podejrzanej konsystencji, specyficznych zapachów towarzyszących wylewaniu się szamba.

Również materiał zdjęciowy bogato dostarczony przez H. P. znajdujący się w aktach sprawy, mający potwierdzać jej twierdzenia, w rzeczywistości wykazuje jedynie problem naturalnego poziomu wód gruntowych działek, zaistniały wobec różnicy ukształtowania terenu obu przedmiotowych nieruchomości (działki L. P. (1) są położne niżej niż działki H. S. (2)), z czym może wiązać kwestia irygacji gruntów, ich przepuszczalności, poziomu wód gruntowych wobec bliskości położenia Zalewu S..

Z opinii biegłej ds. ochrony środowiska wydanej w sprawie cywilnej (...)

wynikają jednoznaczne i niekorzystne dla L. P. (1) i jego matki H. P. wnioski, wśród których najważniejszą jest, że problemy związane z napływem wód jest skutkiem znacznego obniżenia terenu (0 1,4m-1,5m), wobec posesji H. S. (1), naruszenia stąd równowagi wodnej przez nich samych oraz dalszych błędnych decyzji związanych z wykonaniem wadliwego odwodnienia budynku, jego izolacji. Wg. biegłej becnie stan istniejący przy granicy działek (...) stwarza i grozi katastrofą budowlaną, gdyż pionowa skarpa przy granicy działek obsypuje się. Zagrożona jest stateczność budynków na działce Pani H. S. (1), usytuowanych przy granicy z działką nr (...) oraz istniejącego w granicy działek ogrodzenia z płyt betonowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom oraz stateczności w/w obiektów budowlanych, usytuowanych przy granicy i w granicy działek nr (...), teren działki nr granicy z działką nr (...), powinien zostać przywrócony do stanu p ierwotnego w zakresie ukształtowania wysokościowego tego terenu.

Zatem z zebranego materiału dowodowego wprost wynika, że wyłącznym celem i motywem H. P. - żądania kolejnej interwencji policji, było jej subiektywne niezadowolenie ze sposobu i wyniku przeprowadzenia wcześniejszych interwencji przez funkcjonariuszy policji z KP w S., tzn. nie po jej myśli, gdyż nadal uważała, iż celowo jest zalewana fekaliami, wodą przez sąsiadkę mimo, iż wcześniejsze, liczne zarówno kontrole pracowników Urzędu Miasta w S. oraz oględziny policji w przeszłości – niczego takiego w rzeczywistości nie ujawniły.

Jak wynika z treści art. 66 § 1 kw celem działania sprawcy jest wywołanie niepotrzebnych czynności ze strony instytucji użyteczności publicznej albo innego organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, w tym konkretnym przypadku policji Zachowanie się sprawcy polega na świadomym wprowadzaniu w błąd instytucji lub organu wskazanych w dyspozycji przepisu przez przykładowo podany tam fałszywy alarm czy nieprawdziwą informację, ale również w każdy inny sposób. Użyte w treści przepisu określenie "ze złośliwości lub swawoli" należy pojmować jako spowodowanie przez sprawcę w sposób umyślny, według własnej woli, przy nieliczeniu się z nikim i niczym, niekorzystnego biegu rzeczy, w postaci chęci wywołania niepotrzebnych działań ze strony instytucji użyteczności publicznej albo innego organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia. W tym przypadku chodzi więc głównie o pobudki i motywy działania, o psychiczne podłoże zachowania sprawcy czy też pewne dodatkowe cechy osobowe występujące w jego psychice, a nie o osobę, instytucję czy organ, przeciwko którym było skierowane działanie sprawcy komentowanego wykroczenia. Wykroczenie z art. 66 § 1 kw ma charakter powszechny, za jego popełnienie może więc odpowiadać każdy i jednocześnie formalne, czyli niewymagające żadnego skutku w postaci spowodowania niepotrzebnych czynności ze strony instytucji lub organu wskazanych w dyspozycji przepisu. Użycie w treści przepisu określenia "chcąc" wskazuje, że czyn wyczerpujący znamiona komentowanego wykroczenia można popełnić tylko poprzez działanie umyślne i to w zamiarze bezpośrednim. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 września 2005 r., III KK 155/05 (KZS 2006, nr 6, poz. 69), zasadnie zatem stwierdził, że wykroczenie to można popełnić tylko umyślnie, "wymagane jest bowiem stwierdzenie złośliwości lub swawoli przy wprowadzeniu w błąd oraz chęci wywołania niepotrzebnej czynności.

Reasumując poczynione rozważania prawne i rozważając kwestię winy i odpowiedzialności karnej Sąd zważył, iż wezwanie przez H. P. po raz kolejny policji w oparciu o takie same okoliczności, jakie były przedmiotem wcześniejszych interwencji, zakończonych negatywnie wbrew żądaniu w/w, było jej świadomym, złośliwym działaniem zmierzającym do osiągnięcia zamierzonego celu tj. wykazania zalewania swojej posesji fekaliami ze strony H. S. (1), mimo braku obiektywnych na to dowodów,

Nie ujawniły się okoliczności wyłączające winę obwinionej w rozumieniu kodeksu wykroczeń. Obwiniona jako osoba dorosła i dojrzała miała w czasie dokonywania zarzucanego mu czynu zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i kierowania swoim postępowaniem. Mogła więc zachować się zgodnie z normami prawnymi. Nie zaistniały także w przedmiotowej sprawie żadne szczególne okoliczności, które wyłączałyby bezprawność czynu obwinionej.

Obwiniona H. P. swoim zachowaniem polegającym na tym, iż w dniu 1 grudnia 2020 roku w S., województwo (...), powiat (...), gmina S., przy ulicy (...), chcąc wywołać niepotrzebną czynność powiadomiła funkcjonariuszy Policji o wylewaniu szamba na jej posesję przez sąsiadkę p. H. S. (1), tym samym wprowadzając w błąd funkcjonariuszy Policji; czym wyczerpała dyspozycję art. 66 § 1 pkt.1 kw.

Wobec szczególnych okoliczności sprawy, wieku obwinionej, jej stanu zdrowia Sąd uznał, że należy na podstawie art. 39 § 1 i 2 kw wymierzyć obwinionej karę nagany.

Mając na względzie sytuację majątkową obwinionej (emerytka), a w szczególności stan zdrowia obwinionej (przebyty udar w przeszłości), Sąd zwolnił ją od kosztów postępowania i od opłaty karnej na podstawie art. 119 kpow w zw. z art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. – o opłatach w sprawach karnych /tj. Dz. U. z 1983 r. nr 49 poz. 223 z późn. Zm/.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w sentencji.