Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 53/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. C. (1)

w dniu 15 grudnia 2021 r. w G. przy ul. (...), używając wobec małoletniego K. C. przemocy w postaci przytrzymywania ręką za szyję oraz grożąc pobiciem zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3 złotych, czapkę o wartości 120 zł oraz telefon komórkowy marki S. (...) o wartości 800 zł, powodując straty o łącznej wartości 923 zł działając na szkodę małoletniego K. C. oraz D. C. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne .

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-podejście przez oskarżonego D. C. (1) w godzinach wieczornych( około 19.30) 15.12.2021r w G. na ulicy (...) do małoletniego( 15 lat ) pokrzywdzonego K. C.

- używanie przez oskarżonego przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez przytrzymywanie go ręką za szyję oraz grożenie mu pobiciem i żądanie wydania mu pieniędzy a następnie telefonu( bez karty SIM) i czapki

-podejście razem, w tym układzie do postoju TAXI, parę metrów wcześniej zwolnienie przez oskarżonego chwytu małoletniego

- wejście przez oskarżonego do taksówki C. C. (1) ( razem z zabranym małoletniemu telefonem Samsung galaxy wartości 800 zł, pieniędzmi w kwocie 3 zł oraz czapką )

- zamówienie kursu na ulicę (...) do swojego kolegi aby wyjąć kartę SIM , a po paru minutach powrót TAXI w pobliże miejsca zdarzenia i opuszczenie TAXI kilkaset metrów wcześniej na widok radiowozu policji

-odzyskanie na drugi dzień przez policję telefonu małoletniego w wyniku przeszukania mieszkania w którym przebywał oskarżony

- Wcześniejsza karalność oskarżonego i odbywanie kary za przestępstwa przeciwko mieniu

-dopuszczenie się przez oskarżonego zarzucanego mu czynu przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności co najmniej 6 miesięcy , będąc uprzednio skazanym przez Sąd Rejonowy w Giżycku sygn. akt II K 499/16 i wyrokiem łącznym (...) - za umyślne przestępstwo podobne

Bezsporne

Z.. małoletniego K. C.,prot. okazania

D. C. (2)

- pokrzywdzony K. C.

- K. C.

-

Bezsporne ,wyj. oskarżonego

Protokół przeszukania

- odpis wyroku SR w Giżycku ,zapytanie o karalność

Jak wyżej

183v,30v,34v

182-183,7-8

183v

k.183v

182v

13-15

114-115,73-79

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. C. (1)

Czyn z Lp. 1.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

- nie stosowanie jakiejkolwiek przemocy oraz gróźb przez oskarżonego wobec pokrzywdzonego i nie zabranie mu żadnych pieniędzy ani czapki

- wyjaśnienia oskarżonego D. C. (1)

182,42

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

- pokrzywdzony K. C.

- notatka urzędowa

-

- okazanie wraz z protokołem

- zawiadomienie o popełnieniu p-stwa

-płyta Cd

- świadek D. C. (2)

- wyroki SR w Giżycku

- kartoteka karna

Sąd dał w pełni wiarę zeznaniom małoletniego pokrzywdzonemu K. C. co do przebiegu zdarzeń z dnia 15 grudnia 2021 r., albowiem jego wielokrotne zeznania, były spontaniczne ,logiczne, spójne oraz konsekwentne na przestrzeni całego procesu . Na okazaniu wizerunku był w stanie prawidłowo wytypować osobę, która w jego ocenie go okradła po zastosowaniu przemocy i groźby jej użycia. Nadto, jego wersję wydarzeń potwierdzają także załączone do akt dokumenty, m. in. notatki urzędowej, protokół przeszukania oraz zeznania jego matki , która była świadkiem jak ten wzburzony wbiegł do domu, zawiadamiając o zdarzeniu i jak razem – po zawiadomieniu policji- udali się na postój TAXI, gdzie miał pojawić się oskarżony . Mniej istotne w tym kontekście są również podzielone przez sąd jako nie budzące wątpliwości i nie kwestionowane w toku procesu- zeznania świadka C. C. (1) – taksówkarza , który odwoził oskarżonego na ulicę (...). Nie widział on jednak żadnej przemocy ze strony oskarżonego wobec pokrzywdzonego. Jego relacja nie jest sprzeczna z zeznaniami małoletniego ponieważ ten ostatni wyraźnie podał ,że przed dojściem na postój TAXI oskarżony zwolnił jego uścisk , a C .C. zeznał .że z uwagi na nocną porę zauważył obu dopiero z około 4 metrów.(k.192v) O wiarygodności tej wersji zdarzenia ostatecznie przesądza zdaniem sądu fakt ,że skradziony pokrzywdzonemu telefon został odzyskany od oskarżonego następnego dnia, a oskarżony jednoznacznie deklarował ,że jego zamiarem była kradzież telefonu z pominięciem karty SIM.

Zgodnie z art. 8§2 kpk prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawa lub stosunek sądu są wiążące. Są to orzeczenia prawomocne i faktu tego oraz ich rozstrzygnięcia nie kwestionowano.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1

- wyjaśnienia oskarżonego

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego uznając, iż analiza całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego wskazuje ,że jego wyjaśnienia stanowią przyjętą linię obrony, mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności. Oskarżony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem formalnie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ale z treści jego wyjaśnień wnioskować należy ,że temu zaprzeczył. Jednoznacznie natomiast podał- i w tym zakresie sąd jego wypowiedź podzielił - ,że jego zamiarem była kradzież telefonu , a zatem jego słowne deklaracje jakie składał małoletniemu ,że odda mu telefon były w gruncie rzeczy bez pokrycia. W świetle konsekwentnych , przekonywających relacji małoletniego ,sąd odrzucił też zapewnienia oskarżonego , że nie stosował przemocy , ani groźby wobec niego.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

D. C. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W świetle przeprowadzonej analizy materiału dowodowego nie ma żadnych wątpliwości, iż oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu, wypełniając znamiona przestępstwa określonego w art. 280§1kk w zw. z art. 64§1kk, albowiem zaboru mienia pokrzywdzonego dokonał po uprzednim zastosowaniu wobec niego przemocy i groźby jej użycia.. Nadto, wymierzając karę wobec oskarżonego uwzględnić należało, iż zarzucanego mu czynu dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności co najmniej 6 miesięcy będąc uprzednio skazanym przez Sąd za umyślne przestępstwo podobne, czym wypełnił przesłankę z art. 64§1 kk.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. C. (1)

1

1

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu( uzupełniając jego opis o zabór czapki małoletniemu wartej 120 zł ) i wymierzył mu za to karę pozbawienia wolności. W ocenie Sądu jest to kara adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu, winy oskarżonego oraz wskazaniami zawartymi w przepisie art. 53 kk.

Wymierzając karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające, jak i przemawiające na korzyść oskarżonych oraz to, aby kara spełniła swoje cele wychowawcze i zapobiegawcze, jakie ma wobec sprawców osiągnąć, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Jako okoliczności obciążające niewątpliwie należy uznać powszechność tego rodzaju przestępstw.

Istotnym jest również, że czyn popełniony był umyślnie z zamiarem bezpośrednim, a dobrem chronionym jest życie i zdrowie człowieka – małoletniego pokrzywdzonego.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

1.D. C. (1)

3.

2

Sąd orzekł odpowiednio obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego.

Zaliczono na poczet kary 2lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

O kosztach procesu orzeczono na zasadzie art. 624§1 kpk.

8. PODPIS