Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK214/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. K.

I.w dniu 3 lipca 2021 roku, za pośrednictwem sieci internetowej, ze skutkiem w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził K. G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 4.000 (cztery tysiące) złotych za pomocą wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży w ten sposób, że na portalu F. zamieścił ogłoszenie o sprzedaży bonów turystycznych biura (...) a następnie wykorzystując dane konta na Allegro użytkownika (...), po otrzymaniu pieniędzy za oferowany przedmiot w formie kodów BLIK nie wywiązał się z transakcji, przy czym czynu owego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1

A. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Popełnienie przestępstwa oszustwa polegało na tym, że A. K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (taką korzyść w kwocie 4.000 złotych osiągnął zresztą) doprowadził K. G. do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem (w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 4.000 złotych) poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży w ten sposób, że na portalu F. zamieścił ogłoszenie o sprzedaży bonów turystycznych biura (...) a następnie wykorzystując dane konta na Allegro użytkownika (...), po otrzymaniu pieniędzy za oferowany przedmiot w formie kodów BLIK nie wywiązał się z transakcji (na co wskazują dowody zawarte na kartach: 50 odwrót, 52 odwrót-53, 69 odwrót-72 odwrót). Jednocześnie oskarżony czynu owego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne. W okresie od 7 sierpnia 2019 roku do 3 października 2020 roku (k. 113 odwrót, 137) A. K. odbył bowiem karę łączną pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydanego w sprawie o sygnaturze akt VI K 865/19 (który to wyrok łączny obejmował w szczególności wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydany w sprawie o sygnaturze akt VI K 121/19 (k. 114) - skazujący za czyn przeciwko mieniu (podobny do osądzanego przestępstwa oszustwa), tj. z art. 281 kk w zw. z art. 283 kk, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przedmiotowe przestępstwo oszustwa popełnione zostało w dniu 3 lipca 2021 roku (k. 31-34), a zatem w ciągu pięciu lat od odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne (tj. od dnia 3 października 2020 roku).

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. K.

2

I

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 3 stycznia 2022 roku, godzina 11.05 do dnia 4 stycznia 2022 roku, godzina 10.25

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie orzekał obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, albowiem jego szkoda została w całości naprawiona (k. 152, 48).

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów sądowych zapadło na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 152 ze zm.). Sąd miał w tej mierze na uwadze głównie okoliczność, że A. K. odbywa długotrwałą karę pozbawienia wolności w warunkach izolacji penitencjarnej.

7.  Podpis