Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1220/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Sosnowska

Protokolant: Małgorzata Kwasigroch

przy udziale P. P. - Prokuratora Prokuratury (...) w G.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.11.2018 r., 14.12.2018 r., 08.03.2019 r., 05.04.2019 r., 22.05.2019 r., 12.06.2019 r., 05.07.2019 r., 06.09.2019 r., 28.10.2019 r., 22.11.2019 r., 31.01.2020 r., 17.06.2020 r., 10.07.2020 r., 31.07.2020 r., 05.03.2021 r., 16.04.2021 r., 28.05.2021 r., 30.07.2021 r., 11.08.2021 r., 01.10.2021 r., 19.11.2021 r., 21.01.2022 r., 04.03.2022 r., 08.04.2022 r.,

sprawy:

I.  T. S. (S.), syna J. i K. zd. S., urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od 4 czerwca 2008 r. do 29 listopada 2008 r. w G., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 11.876,42 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkód komunikacyjnych nr (...) i (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki F. (...) nr rej. (...) i R. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) S.A. w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

2.  w dniu 9 marca 2009r. w G., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia komunikacyjnego nr (...), spowodował zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania, w ten sposób, iż doprowadził w warunkach kontrolowanych do zderzenia pojazdów marki C. (...) nr rej. (...) i D. (...) nr rej. (...), czym działał na szkodę (...) SA w W.,- tj. o przestępstwo z art. 298 § 1 kk

3.  w okresie od 9 marca 2009r. do 12 maja 2009r. w G. i B., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby W. W. wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, popełnili czyn zabroniony polegający na doprowadzeniu (...) S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 17.857,14 zł, pomógł w dokonaniu w/wymienionego czynu zabronionego poprzez umożliwienie nawiązania kontaktu i przewiezienie pojazdu marki C. (...) nr rej. (...) do G., wiedząc, iż ma to prowadzić do zgłoszenia a następnie likwidacji szkód komunikacyjnych nr (...) i (...) i wypłaty odszkodowania po uprzednim wprowadzeniu ubezpieczyciela w błąd co do okoliczności powstania zdarzenia będącego podstawą do wypłaty,

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk

II.  P. R., syna J. i I. zd. Ż., urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

4.  w okresie od 2 marca 2009 r. do 25 września 2009 r. w G., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, usiłował doprowadzić (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.500,14 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkody komunikacyjnej nr 100- (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki L. (...) nr rej. (...) i F. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA w W., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

5.  w okresie od 19 stycznia 2009 r. do 20 lutego 2009 r. w G. i W., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.837,81 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkód komunikacyjnych nr (...) i (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki A. (...) nr rej. (...) i D. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

III.  S. K., syna C. i J. zd. L., urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

6.  w okresie od 11 lutego 2009 r. do 25 lutego 2009 r. w G., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. K. (1) i innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.404,79 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkody komunikacyjnej nr (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki F. (...) nr rej. (...) i C. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę, (...) SA w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

7.  w okresie od 18 kwietnia 2010 r. do 28 kwietnia 2010 r. w G. i innych miejscowościach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) S.A. obecnie (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 41.094,45 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkód komunikacyjnych nr (...) i nr (...) podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki B. (...) nr rej. (...) i T. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) S.A. obecnie (...) SA,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

IV.  M. K. (1), syna C. i J. zd. L., urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

8.  w okresie od 11 lutego 2009 r. do 25 lutego 2009 r. w G., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu ze S. K. i innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.404,79 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkody komunikacyjnej nr (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki F. (...) nr rej. (...) i C. (...) nr rej. (...), i pobrał odszkodowanie, wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę, (...) SA w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

9.  w okresie od 10 czerwca 2010 r. do 16 sierpnia 2010 r. w G. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził A. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.788,46 zł w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkody komunikacyjnej nr (...) podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki F. (...) nr rej. (...) i V. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników (...) SA w W. w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, a w konsekwencji spowodował wypłatę odszkodowania przez A. R., zobowiązaną do tego na podstawie umowy zawartej z w/wymienionym towarzystwem, czym działał na jej szkodę,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

V.  G. F. (poprzednio K.), syna Z. i A. zd. D., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o to, że:

10.  w okresie od 13 października 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. w R., G. i S. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 85.000 zł, w ten sposób, iż doprowadził do zgłoszenia szkody komunikacyjnej nr (...), gdzie podano niezgodne z prawdą okoliczności utraty pojazdu marki C. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA w S.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

11.  w okresie od 2 października 2009 r. do 1 marca 2010 r. w K. i G. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 64.900 zł, w ten sposób, iż doprowadził do zgłoszenia szkody komunikacyjnej nr (...), gdzie podano niezgodne z prawdą okoliczności utraty pojazdu marki C. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

12.  w dniu 13 października 2010 r. w R., składając przed funkcjonariuszem policji zeznania w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym o sygn. akt RSD 1558/10 – 2 Ds. 2640/10 prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, zeznał nieprawdę co do okoliczności utraty pojazdu marki C. (...) nr rej. (...)

tj. o przestępstwo z art. 233 § 1 kk

VI.  A. C., córki H. i B. zd. B., urodzonej (...) w G.

oskarżonej o to, że:

13.  w okresie od 23 lutego 2010 r. do 7 kwietnia 2010 r. w G. i S., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z W. S., doprowadziła (...) SA w W. oraz (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.409,73 zł, w ten sposób, iż dokonała zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkód komunikacyjnych nr (...) i (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki S. (...) nr rej. (...) i C. P. Cruiser nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działała na szkodę (...) SA w (...) SA – obecnie (...) SA,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

VII.  W. S., syna J. i B. zd. D., urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

14.  w okresie od 23 lutego 2010 r. do 7 kwietnia 2010 r. w G. i S., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. C., doprowadził (...) SA w W. oraz (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.409,73 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkód komunikacyjnych nr (...) i (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki S. (...) nr rej. (...) i C. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA w W. i (...) SA – obecnie (...) SA,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

VIII.  P. L., syna W. i B. zd. W., urodzonego (...) w T.

oskarżonego o to, że:

15.  w okresie od 29 listopada 2009 r. do 29 stycznia 2010 r. w G. i G., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z R. S. i innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.827,05 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkody komunikacyjnej nr (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki O. (...) nr rej. (...) i L. nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

IX.  R. S., syna H. i H. zd. I., urodzonego (...) we W.

oskarżonego o to, że:

16.  w okresie od 29 listopada 2009 r. do 29 stycznia 2010 r. w G. i G., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z P. L. i innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12827,05 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkody komunikacyjnej nr (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki O. (...) nr rej. (...) i L. nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

X.  M. K. (2), syna Z. i A. zd. D., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o to, że:

17.  w okresie od 20 listopada 2008 r. do 16 grudnia 2008 r. w G. i S., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. M. i innymi ustalonymi osobami, co do których toczy się odrębne postępowanie, doprowadził (...) S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 24.111,49 zł, w ten sposób, iż dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkód komunikacyjnych nr PL (...) i PL (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach marki A. (...) nr rej. (...) i S. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) S.A. w W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

orzeka:

I.  oskarżonego T. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 oskarżenia z tym ustaleniem, że oskarżony działając w sposób opisany w punkcie 1 oskarżenia, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 24.176,42 zł, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę roku pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

II.  oskarżonego T. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 oskarżenia, stanowiącego występek z art. 298 § 1 kk i za to, na podstawie art. 298 § 1 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego T. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 oskarżenia, stanowiącego występek z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i za to, na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę roku pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

IV.  na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego T. S. w punktach I, II i III wyroku kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i wymierza oskarżonemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

V.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego T. S. w punkcie IV wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

VI.  oskarżonego P. R. uznaje za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu w punkcie 4 i 5 oskarżenia, czyn opisany w punkcie 4 kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, zaś czyn opisany w punkcie 5 kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i ustalając, iż czyny te stanowią ciąg przestępstw, przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

VII.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego P. R. w punkcie VI wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

VIII.  oskarżonego S. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 6 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę roku pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

IX.  oskarżonego S. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 7 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

X.  na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego S. K. w punktach VIII, IX wyroku kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i wymierza oskarżonemu karę łączną roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

XI.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego S. K. w punkcie X wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

XII.  oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 8 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę roku pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

XIII.  oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 9 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę roku pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

XIV.  na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego M. K. (1) w punktach XII, XIII wyroku kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i wymierza oskarżonemu karę łączną roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

XV.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. K. (1) w punkcie XIV wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

XVI.  oskarżonego G. F. uznaje za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu w punkcie 10 i 11 oskarżenia z tym ustaleniem odnośnie czynu opisanego w punkcie 10 oskarżenia, iż że oskarżony doprowadził (...) SA w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 56.700 zł, każdy z tych czynów kwalifikuje z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i ustalając, iż czyny te stanowią ciąg przestępstw, przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

XVII.  oskarżonego G. F. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 12 oskarżenia, stanowiącego występek z art. 233 § 1 kk i za to, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 233 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynu - skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVIII.  na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego G. F. w punktach XVI, XVII wyroku kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIX.  oskarżoną A. C. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w punkcie 13 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje ją na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 30 zł (trzydzieści złotych) każda stawka;

XX.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej A. C. w punkcie XIX wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

XXI.  oskarżonego W. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 14 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 30 zł (trzydzieści złotych) każda stawka;

XXII.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego W. S. w punkcie XXI wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

XXIII.  oskarżonego P. L. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 14 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 30 zł (trzydzieści złotych) każda stawka;

XXIV.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego P. L. w punkcie XXIII wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

XXV.  oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 15 oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 30 zł (trzydzieści złotych) każda stawka;

XXVI.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego R. S. w punkcie XXV wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

XXVII.  oskarżonego M. K. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 16 oskarżenia z tym ustaleniem, że oskarżony działając w sposób opisany w punkcie 1 oskarżenia, doprowadził (...) SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45.419,58 zł, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 30 zł (trzydzieści złotych) każda stawka;

XXVIII.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. K. (2) w punkcie XXVII wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

XXIX.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego T. S. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie I sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 8.058,80 zł (osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 80/100);

XXX.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego T. S. obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie III sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 17.857,14 zł (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych (...));

XXXI.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego P. R. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie VII sentencji wyroku przez zapłatę na (...) SA w W. kwoty 10.918,85 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 85/100);

XXXII.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego S. K. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie VIII sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. – solidarnie z M. K. (1) - kwoty 4.851,20 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100);

XXXIII.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego S. K. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie IX sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 20.547,23 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 23/100);

XXXIV.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. K. (1) obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XII sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. – solidarnie ze S. K. - kwoty 4.851,20 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100);

XXXV.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. K. (1) obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XIII sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz A. R. kwoty 3.929,48 zł (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 23/100);

XXXVI.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego G. F. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XVI sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA w S. kwoty 28.350 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 23/100);

XXXVII.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego G. F. obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XVI sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 32.450,00 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

XXXVIII.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonej A. C. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XIX sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA – solidarnie z W. S. - kwoty 20.409,73 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięć złotych 73/100);

XXXIX.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego W. S. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XXI sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA – solidarnie z A. C. - kwoty 20.409,73 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięć złotych 73/100);

XL.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego P. L. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XXIII sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA – solidarnie z R. S. - kwoty 8.551,36 zł (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 36/100);

XLI.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego R. S. obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XXV sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA – solidarnie z P. L. - kwoty 8.551,36 zł (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 36/100);

XLII.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. K. (2) obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie XXVII sentencji wyroku przez zapłatę na rzecz (...) SA kwoty 11.354,90 zł (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 90/100);

XLIII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata K. N. kwotę 1.704,78 zł (tysiąc siedemset cztery złote 78/100) tytułem obrony udzielonej z urzędu oskarżonemu G. F. ;

XLIV.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk, art. 633 kpk i art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2. 3, 4, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza na rzecz Skarbu Państwa od:

- oskarżonych T. S., P. R., S. K., M. K. (1)kwoty po 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych) tytułem opłaty,

- oskarżonych A. C., W. S., P. L., M. K. (2)kwoty po 780,00 zł (siedemset osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty,

zaś na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk w pozostałym zakresie zwalnia oskarżonych T. S., P. R., S. K., M. K. (1), A. C., W. S., P. L., M. K. (2) od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

XLV.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zwalnia oskarżonych G. F. i R. S. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, w tym opłaty.