Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 746/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący sędzia Ewa Trzeja-Wagner

Protokolant Monika Dąbek

przy udziale Małgorzaty Home – Borowicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w G.

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2021 r.

sprawy T. G. ur. (...) w C.

syna W. i A.

oskarżonego z art. 77 pkt 2 oraz 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw.z art. 11§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 25 sierpnia 2020 r. sygnatura akt II K 122/20

na mocy art. 437 § 1 kpk i art. 636 § 1 kpk

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. P. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki postępowania odwoławczego w kwocie 536,60 zł (pięćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy ) i wymierza mu opłatę za II instancję w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 746/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt II K 122/20

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1

T. G.

oskarżony był wielokrotnie karany

dane o karalności oskarżonego

k. 296 - 297

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

dane o karalności oskarżonego

Dokument nie budził wątpliwości co do swojej autentyczności i prawdziwości.

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1

obraza przepisów postępowania art. 4 i 7 k.p.k. mająca wpływ na treść orzeczenia, a wyrażająca się przekroczeniem przez Sąd I instancji zasady swobodnej oceny dowodów przy dokonywaniu oceny wyjaśnień oskarżonego oraz kierowanej przez niego do organów korespondencji w zakresie zamiaru oraz motywacji sprawcy, poprzez dokonanie jej w sposób dowolny, niezgodny z zasadami wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego, a ponadto poprzez zupełnie dowolne wyprowadzenie daleko idących wniosków i domniemań na niekorzyść oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Dla skuteczności zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. konieczne jest wykazanie przez skarżącego jakich konkretnie uchybień w procesie oceny poszczególnych dowodów dopuścił się Sąd meriti. Omawiany zarzut nie może bowiem sprowadzać się tylko do tego, że autor apelacji zakwestionuje sposób oceny określonych dowodów tylko dlatego, że wynik tej oceny nie jest korzystny dla strony skarżącej. Zdaniem Sądu odwoławczego oskarżony kwestionując sposób i wynik oceny swoich wyjaśnień nie wykazał zarówno w treści zarzutu jak również w uzasadnieniu swojego pisma, że dokonana przez Sąd meriti ocena wymienionego dowodu zawiera błędy natury logicznej lub faktycznej, nie respektuje zasad wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego, a skoro tak to brak jest podstaw do uwzględnienia tego rodzaju zarzutu.

Oskarżony T. G. był prezesem zarządu spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. od 25 kwietnia 2007 r. – ujawnionym w KRS. Jako prezes spółki był osobą odpowiedzialną za złożenie rocznego sprawozdania finansowego oraz informacji o działalności spółki do właściwego sądu rejestrowego. Mając świadomość ciążącego obowiązku oskarżony nie uczynił tego za rok 2016.

Sąd Rejonowy w tej części wyjaśnienia oskarżonego uznał za wiarygodne i z taką oceną w pełni zgadza się Sąd odwoławczy. Ocena wyjaśnień oskarżonego dokonana przez Sąd Rejonowy jest prawidłowa.

Okoliczność, że spółka, której oskarżony był prezesem nie prowadziła faktycznej działalności nie może powodować, że podmiot zobowiązany do złożenia sprawozdania zwolniony jest z tego obowiązku.

Wniosek

uchylenie orzeczenia i umorzenie postępowania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Oskarżony nie podał żadnych uzasadnionych powodów mogących doprowadzić do podważenia prawidłowości zaskarżonego wyroku, a w konsekwencji przemawiających za uchyleniem zaskarżonego wyroku i umorzeniem postępowania. Z przeprowadzonych w sprawie dowodów wynika, że oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę z roli jaką odgrywa w spółce. Był prezesem i miał obowiązek wykonywać te czynności, które do tej funkcji zostały przypisane.

Lp.

Zarzut

3.2

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia, będący skutkiem błędnie poczynionej oceny materiału dowodowego, polegającego na uznaniu, iż społeczna szkodliwość popełnionego przez oskarżonego czynu jest wyższa niż znikoma w sytuacji, gdy prawidłowa analiza okoliczności popełnienia czynu tj. rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia, prowadzą do wniosku, iż społeczna szkodliwość zarzucanego oskarżonemu czynu w kontekście sprawy jest znikoma.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Analiza całości środka odwoławczego w powiązaniu z pisemnymi motywami zaskarżonego wyroku wskazuje, iż oskarżony nie poczuwa się do odpowiedzialności jedynie dlatego, że spółka nie prowadziła faktycznie działalności.

Wbrew przekonaniu skarżącego wskazana okoliczność nie mogła mieć jednak najmniejszego znaczenia dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego. Oskarżony w pełni zdawał sobie sprawę, a więc był świadom swych zaniechań. Oskarżony jest osobą niepoprawną, skoro mimo wcześniejszych skazań za czyny z ustawy o rachunkowości nie wyciągnął dla siebie żadnych właściwych wniosków na przyszłość i dopuścił się kolejnego przestępstwa.

Takie ustalenia wystarczały z kolei do stwierdzenia, że oskarżony zrealizował tak przedmiotowe, jak i podmiotowe znamiona przypisanego mu czynu.

Sąd Rejonowy szczegółowo odniósł się do stanowiska oskarżonego jakoby postępowanie należało umorzyć z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Ocena stopnia szkodliwości społecznej czynu, dokonana przez Sąd I instancji uwzględnia okoliczności z art. 115 § 2 k.k., i nie może być uznana za rażąco naruszającą prawo. Sąd odwoławczy w pełni ją popiera, a argumenty przedstawione w apelacji są wyłącznie polemiką z rzeczową argumentacją przedstawioną przez Sąd Rejonowy.

Wniosek

jw.- w sekcji 3.1

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

z przyczyn przytoczonych powyżej – w sekcji 3.1

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1Rozstrzygnięcie w zakresie uznania oskarżonego za winnego popełnienia czynu z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości i art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Odnosząc się do twierdzeń apelującego kwestionujących sprawstwo i winę oskarżonego podkreślenia wymaga, iż Sąd I instancji w prawidłowy sposób przeprowadził postępowanie dowodowe, a zgromadzony materiał dowodowy poddał następnie rzetelnej ocenie, wyprowadzając z niego trafne wnioski końcowe. Tok rozumowania i sposób wnioskowania Sądu Rejonowego przedstawiony w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku jest prawidłowy pod względem logicznym i zgodny ze wskazaniami wiedzy oraz doświadczenia życiowego. Sąd odwoławczy nie doszukał się najmniejszych podstaw do odmiennej od dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny dowodów, ani też do zakwestionowania trafności jego ustaleń faktycznych. Sąd Rejonowy dochodząc do ostatecznych wniosków nie przekroczył bowiem ram swobodnej oceny dowodów, jak i nie popełnił uchybień prawa procesowego, które mogłyby rzutować na treść wydanego przez niego merytorycznego rozstrzygnięcia. Zarzuty apelacyjne okazały się niezasadne z przyczyn wskazanych wyżej i z tego powodu nie mogły być uwzględnione. Zaskarżony wyrok jest prawidłowy zarówno w zakresie ustaleń faktycznych i oceny prawnej zachowania oskarżonego, jak i w zakresie rodzaju i wysokości orzeczonej kary, a także rozstrzygnięcia dotyczącego kosztów postępowania. Orzeczenie o karze grzywny nie nosi cech niewspółmiernej surowości i uwzględnia stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu, a także sytuację życiową, zarobkową i rodzinną oskarżonego.

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.15.2.1

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt 3

Nieuwzględnienie apelacji wywiedzionej na korzyść oskarżonego skutkować musiało również obciążeniem oskarżonego kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze, tj. wydatkami, na które złożył się ryczałt za doręczenie pism w kwocie 20 złotych oraz koszty ustanowienia obrońcy z urzędu i opłatą w wysokości 60 zł odpowiadającej opłacie należnej za pierwszą instancję od samoistnej kary grzywny.

1PODPIS

ZAŁĄCZNIK

do uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2 lutego 2021 r.,

sygn. akt VI Ka 746/20

0.1G. zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

oskarżony

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

przypisanie winy za czyn z art. art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości i art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 k.k.

0.11.3.1.Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2.Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art.438 pkt 1 k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k.– błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k.– rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art.439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana