Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VII K 37/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

W. O.

W dniu 8 września 202 Ir. w miejscowości W. ul. (...), gm. T., woj. (...), nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...), nie zachował należytej ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy i nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu, jadącemu na wprost z kierunku przeciwległego kierującemu pojazdem marki R. (...) o nr rej. (...), wskutek czego nieumyślnie spowodował wypadek w wyniku którego obrażeń ciała doznał kierujący pojazdem marki R.B. P. (1) w postaci: złamania nasady dalszej prawej kości udowej oraz złamania mostka, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała trwające dłużej niż siedem dni w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego, a które to obrażenia były inne niż określone w art. 156 kk,

tj. o czyn z art. 177 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 8 września 2021 r. w miejscowości W. W. O. kierując pojazdem marki F. (...), nie zachował należytej ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy i nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu, jadącemu na wprost z kierunku przeciwległego kierującemu pojazdem marki R. (...). W wyniku zdarzenia kierujący samochodem R. (...) B. P. (2) doznał obrażeń ciała u w postaci : złamania nasady dalszej prawej kości udowej oraz złamania mostka , które spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała trwające dłużej niż siedem dni w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego

Obaj uczestnicy zdarzenia drogowego byli trzeźwi.

Przesłuchany w dniu 13.01.2022 r. w charakterze podejrzanego W. O. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że skręcając w lewo nie widział aby jakiś samochód jechał z naprzeciwka. Wniósł o warunkowe umorzenie postępowania.

Wyjaśnienia oskarżonego W. O.

Zeznania świadka

G. W.

Zeznania pokrzywdzonego B. P. (1)

Notatka urzędowa

Protokół oględzin miejsca wypadku drogowego

Protokoły badania stanu trzeźwości

Szkic

Protokoły oględzin pojazdów

nośnik– płyta CD i

jego metryka

dokumentacja medyczna

opinia biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych M. R.

karta karna

43-44

27-28

35-36

1

2-3

4-5

6

7-8, 9-10

17, 18-19

20-21

30-33

41

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Jak wyżej

Zgromadzony materiał dowodowy w pełni daje podstawy do oceny, iż oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu, gdyż przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia korespondujące z zabranym w sprawie materiałem dowodowym, potwierdzając okoliczności przytoczonej powyżej.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

W. O.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd podzielił w całości przyjętą przez oskarżyciela publicznego kwalifikację prawną czynu z art. 177 § 1 kk

Art. 66 § 1 i 2 kk przewiduje bowiem, iż Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa, zaś przypisane sprawcy przestępstwo zagrożone jest karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 115 § 2 kk przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

W niniejszej sprawie okoliczności dokonania przez oskarżonego zarzucanego mu czynu były niebudzące wątpliwości.

Dlatego Sąd uznał, iż tak stopień winy umyślnej sprawcy, jak i stopień społecznej szkodliwości jego czynu umożliwia zastosowanie wobec niego instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Bowiem:

1)  Zebrany materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że okoliczności popełnienia przestępstw nie budzą wątpliwości;

2)  Oskarżony jest osobą niekaraną;

3)  Oskarżony ma ustabilizowaną sytuację zawodową i rodzinną.

4)  Oskarżony nie wykazywała dotąd skłonności do naruszania obowiązującego porządku prawnego.

Dlatego Sąd uznał, iż zarzucony mu czyn miał charakter incydentalny. Ponadto jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, w szczególności ustabilizowana sytuacja majątkowa, zawodowa i rodzinna, dają podstawę do przypuszczenia, że oskarżony nie poczyta sobie warunkowego umorzenia za bezkarność i będzie mimo to przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa.

Art. 66 § 2 kk

Przestępstwo z art. 66 § 2 kk zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności, karą pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 67 § 1 kk

Ustalając okres próby na 1 roku Sąd miał przede wszystkim na uwadze fakt, iż odniesione obrażenia ciała przez pokrzywdzonego nie były ciężkie, a sam sprawca wyraził skruchę.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. O.

2

2

Orzeczenia o zasądzeniu świadczenia pieniężnego w kwocie 500 zł jest oczywistą omyłką sadu i winna podlegać korekcie.

W. O.

3

3

Art. 67 § 3 kk uprawnia Sąd w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania karnego do nałożenia na oskarżoną nawiązki na rzecz pokrzywdzonej w związku ze złożonym przez nią takim wnioskiem. Dlatego Sąd uznał, że kwota 1000 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest adekwatna do okoliczności sprawy.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Sąd w oparciu o art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa poniesiony zwrot wydatków.

Wysokość opłaty ustalona została na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm. ).

6.  1Podpis