Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 132/22

Uzasadnienie dotyczy całości wyroku

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

D. M.

Czyn opisany w pkt 1, 2 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn z pkt 1:

W dniu 05.03.2018 r. około godz. 10:33 oskarżony D. M., wraz z nieustalonym pasażerem, przyjechał, prowadzony przez siebie samochodem marki A. (...) na (...) w L. przy ul. (...). Do pojazdu doczepione były tablice rejestracyjne o wyróżniku (...), przypisane do złomowanego samochodu marki F. (...). Po zatankowaniu paliwa w ilości 21,13 litra o wartości 99,10 zł, oskarżony odjechał z terenu stacji, nie dokonując opłaty.

Czyn z pkt 2:

W dniu 01.03.2018 r. około godz. 17:03 D. M. przyjechał, prowadzony przez siebie samochodem marki A. (...) na (...).J. w L. przy ul. (...). Do pojazdu doczepione były tablice rejestracyjne o wyróżniku (...), przypisane do złomowanego samochodu marki F. (...). Po zatankowaniu paliwa w ilości 46,88 zł litra o wartości 216,12 zł, oskarżony odjechał z terenu stacji, nie dokonując opłaty.

zeznania świadków:

- Z. G.

- R. K.

- M. M.

- kopia umowy kupna sprzedaży samochodu

- wyjaśnienia oskarżonego

k. 333, 2, 5, 117v

k.333v., 34, 117v

k.43-44

k.45

k.332v., 57, 81

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

D. M.

Czyn opisany w pkt 1, 2 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Ad. 1 W dniu 05.03.2018 r. w L., po godz. 10:33 na stację paliw (...), oskarżony dokonał oszustwa na szkodę właścicieli w/w stacji, poprzez zatankowanie oleju napędowego do samochodu A. (...) o nr rej. (...). Taki wniosek wynika z tego, że nie były to oryginalne tablice, dokręcone były wyróżniki ze złomowanego samochodu marki F. (...).

Ad 2 W dniu 01.03.2018 r. w L., po godz. 17:04 na stację paliw PHU (...), oskarżony dokonał oszustwa na szkodę właścicieli w/w stacji, poprzez zatankowanie oleju napędowego do samochodu A. (...) o nr rej. (...). Taki wniosek wynika z tego, że nie był to oryginalne tablice, dokręcone były wyróżniki ze złomowanego samochodu marki F. (...).

brak dowodów na przyjęcie takiej kwalifikacji czynów oskarżonego

-------------

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1 – 2

wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, dowody rzeczowe wymienione w tabeli 1.1

Sąd nie miał wątpliwości, że w dniach 01.03.2018 r. oraz 05.03.2018 r. D. M. dokonał kradzieży paliwa w ilości 46,88 zł litra o wartości 216,12 zł, oraz 21,13 litra o wartości 99,10 zł na szkodę właścicieli w/w stacji. Wszystkie te okoliczności znajdują potwierdzenie w zeznaniach wymienionych obok świadków, jak również sam oskarżony nie kwestionował przebiegu tych zdarzeń. Sąd w całości dał wiarę zeznaniom Z. G. (2), R. K. (2) oraz M. M. (1), gdyż ocenił je, jako logiczne oraz spójne. Przez to i wyjaśnienia D. M., w których przyznał się do kradzieży są wiarygodne.

Prawdziwość, autentyczność i rzetelność sporządzenia ujawnionych w sprawie pozostałych dowodów nieosobowych, nie była przedmiotem zarzutów stron, ani też nie wzbudziła wątpliwości sądu. Zostały one sporządzone poprawnie, kompleksowo i w sposób zgodny ze standardami rzetelnego postępowania, z tych też względów sąd w całości uznał te dowody za w pełni wiarygodne.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

--------------

-------------

-------------------------------------------

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1, 2

D. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1. Sąd przyjął, że w dniu 05.03.2018 r. w L. ul. (...) oskarżony dokonał kradzieży na szkodę (...) S.A., poprzez zatankowanie paliwa 21,13 litra o wartości 99,10 zł do samochodu marki A. (...) z tablicą rejestracyjną o wyróżniku (...), przypisaną do innego pojazdu i odjechali z terenu stacji paliw nie dokonując płatności za zatankowane paliwo.

2. Ponadto w dniu 01.03.2018 r. w L. ul. (...) oskarżony dokonał kradzieży na szkodę PHU (...).J., poprzez zatankowanie paliwa w ilości 46,88 litra o wartości 216,12 zł do samochodu marki A. (...) z tablicą rejestracyjną o wyróżniku (...), przypisaną do innego pojazdu i odjechali z terenu stacji paliw nie dokonując płatności za zatankowane paliwo.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1, 2

Daniem M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że poprzez uprzednie umocowaniu tablicy rejestracyjnej o numerze wyróżnika (...), czyli tablicy rejestracyjnej pochodzącej od innego pojazdu, wprowadzili w ten sposób w błąd co do właściwych numerów rejestracyjnych tankowanego A. (...), co stanowi element znamienia oszustwa na szkodę właścicielki stacji (...) oraz PHU (...). Jednakże sąd nie przyjął takiej interpretacji znamion występku z art.286§1kk, ponieważ nie jest wystraczające przyjęcie, że oskarżony wprowadził w błąd sprzedawcę co do numerów rejestracyjnych pojazdu. Konieczne byłoby ustalenie, że na skutek tego błędu doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyli należałoby przyjąć, że gdyby D. M. nie przykręcił innej tablicy rejestracyjnej, to pracownicy w/w stacji, znając prawdziwy numer rejestracyjny, kierowanego przez oskarżonego samochodu, co najmniej nie pozwoliłby na jego zatankowanie. W sposób oczywisty taki wniosek jest błędy, ponieważ nie było powodu, aby którykolwiek z pracowników sprawdzał numery rejestracyjne i tymi też numerami kierował się przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży paliwa. Manipulacje przy oznakowaniu w/w A., zdaniem sądu miały jedynie na celu utrudnienie ewentualnych czynności dochodzeniowych w zakresie ustalenia sprawcy kradzieży, ale nie miały żadnego wpływu na samą transakcję sprzedaży. Stąd też, działania oskarżonego nie wyczerpało znamion występku z art.286§1kk, a jedynie dopuścił się on kradzieży z tym, że z uwagi na wartość skradzionego paliwa, to czyn ten stanowi wykroczenie z art.119§1kw.

Należy w tym miejscu wskazać, że podobną interpretację w zakresie realizacji znamion art.286§1kk przyjął również Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie sygn. akt VI Ka 141/20 także stwierdzając, że między takim jak wyżej opisanym działaniem oskarżonego, a owym „rozporządzeniem mieniem” nie zachodzi konieczny związek przyczynowo – skutkowy. Także początkowo i mniejsza sprawa była prowadzą, jako wykroczenie, nawet D. M. został przesłuchany w charakterze obwinionego (k.56).

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

----------------

--------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

----------------------------------------------

1.6.  Umorzenie postępowania

1, 2

D. M.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Zgodnie z treścią art.45§1kw karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Tym samym postępowania prowadzone wobec oskarżonego co do dwóch w/w wykroczeń, należało umorzyć, wobec przedawnienia ich karalność.

1.7.  Uniewinnienie

-------------

------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

--------------------------------------------------

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-------------

--------------

------------

-------------------------

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

--------

--------------

------------

--------------------------

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

--------------------------------------------------

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Wobec umorzenia postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie, kosztami proces należało obciążyć Skarb Państwa – art.121§1kpw i art.632 pkt 2 kpk.

1.1Podpis