Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 854/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska (spr.)

Sędziowie Sławomir Gosławski

Ireneusz Grodek

Protokolant Bożena Sobczyk, Jakub Biernat

przy udziale Prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Radomsku Doroty Bzowskiej i Damiana Mularczyka

po rozpoznaniu w dniach 25 stycznia 2022 r., 4 lutego 2022 r.

sprawy M. S.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 13 października 2021 r. sygn. akt II K 458/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok łączny w ten sposób, że:

1.  uchyla rozstrzygnięcia zawarte w punktach 1 i 3,

2.  ustala, iż M. S. został ponadto skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 22 grudnia 2021r. sygn. II K 1057/20 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk, popełnione w czasie od 13 do 14 marca 2020r. na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczoną w oparciu o art. 33 § 2 kk karę grzywny w rozmiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda, które to kary nie zostały wykonane, z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania w sprawie w dniu 3 września 2020r. od godz. 08:30 do godz. 10:15,

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk oraz art. 86 § 1 kk i art. 87 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dniu 23.06.2020 roku jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach: I , II , IV, V i VI części wstępnej oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w punkcie 2 niniejszego wyroku tj.: Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 22 grudnia 2021r. sygn. II K 1057/20 łączy i w miejsce tych wszystkich kar orzeka wobec skazanego M. S. karę łączną 2 (dwa) lata i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  przyjmuje, że rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 zaskarżonego wyroku dotyczy kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie I.3. niniejszego wyroku,

5.  na podstawie art. 576 § 1 kpk ustala, że w pozostałym nie objętym niniejszym wyrokiem łącznym zakresie wyroki opisane w punktach: I, II, IV, V i VI części wstępnej oraz Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 22 grudnia 2021r. sygn. II K 1057/20 podlegają odrębnemu wykonaniu;

6. na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie I.3. niniejszego wyroku kary łącznej zalicza skazanemu dodatkowo zatrzymanie w dniu 3 września 2020r. od godz. 08:30 do godz. 10:15,

II. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

III. zwalnia skazanego M. S. od zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.