Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 269/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Wiśniewski

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk

SA Jacek Szreder (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Macieja Mielcarka

po rozpoznaniu w dniach: 16 września 2021 r., 17 lutego i 14 kwietnia 2022 r. sprawy

1)  P. K. (1) oskarżonego o czyny z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 189 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i 12 k.k., z art. 56 ust. 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne,

2)  R. Ś. oskarżonego o czyny z art. 56 ust. 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne,

3)  M. S. (1) oskarżonego o czyny z art. 56 ust. 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne,

4)  A. W. oskarżonego o czyny z art. 56 ust. 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne,

5)  A. M. oskarżonego o czyny z art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2003 , poz. 198) w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne,

6)  A. R. oskarżonego o czyn z art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2003 , poz. 198) w zw. z art. 65 § 1 k.k.

7)  Z. F. (1) oskarżonego o czyny z art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2003 , poz. 198) w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne,

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 10 grudnia 2019 r. sygn. akt II K 172/18,

a nadto na podstawie art. 435 k.p.k. sprawy

J. T.

oskarżonego o czyny z art. 56 ust. 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne

I.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do P. K. (1) w ten sposób, że:

1)  uchyla orzeczenia o wymierzonych mu karach łącznych pozbawienia wolności i grzywny,

2)  obniża wymierzone mu kary jednostkowe pozbawienia wolności:

- za czyn przypisany mu w pkt. II jego części dyspozytywnej do 7 (siedmiu) lat,

- za czyn przypisany w pkt. IV jego części dyspozytywnej do 4 (czterech) lat,

- za czyn opisany w pkt. VI jego części wstępnej, uzupełniając podstawę prawną wymiaru kary za niego o przepisy art. 60 § 2 k.k. i art. 60 § 6 pkt 2 k.k., do 3 (trzech) lat,

3)  wysokość stawek dziennych kar jednostkowych grzywien za czyny przypisane mu w pkt. II i IV jego części dyspozytywnej oraz za czyn opisany w pkt. V jego części wstępnej obniża do kwoty 50 (pięćdziesięciu) złotych,

4)  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. wymierza P. K. (1) kary łączne 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności oraz 500 (pięciuset) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do R. Ś. w ten sposób, że:

1)  uchyla orzeczenie o wymierzonej mu karze łącznej pozbawienia wolności,

2)  karę pozbawienia wolności wymierzoną mu za czyn opisany w pkt. VII jego części wstępnej obniża do 9 (dziewięciu) miesięcy, zaś karę pozbawienia wolności wymierzoną za czyn przypisany mu w pkt. X jego części obniża do 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy,

3)  wysokość stawki dziennej kary jednostkowej grzywny za czyn przypisany mu w pkt. X jego części dyspozytywnej obniża do kwoty 50 (pięćdziesięciu) złotych,

4)  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierza R. Ś. karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

5)  uchyla zawarte w pkt. XII jego części dyspozytywnej orzeczenia o przepadku równowartości korzyści majątkowych z popełnienia przestępstwa wydane w trybie art. 45 § 1 k.k.;

III.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do M. S. (1) w ten sposób, że:

1)  uchyla orzeczenie o wymierzonej mu karze łącznej pozbawienia wolności,

2)  karę pozbawienia wolności wymierzoną mu za czyn opisany w pkt. XII jego części wstępnej obniża do 7 (siedmiu) miesięcy, zaś karę pozbawienia wolności wymierzoną za czyn przypisany mu w pkt. XIX jego części dyspozytywnej obniża do 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy,

3)  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierza M. S. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

4)  uchyla zawarte w pkt. XXI jego części dyspozytywnej orzeczenie o przepadku równowartości korzyści osiągniętych z popełnienia przestępstwa wydane w trybie art. 45 § 1 k.k.;

IV.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do A. W. w ten sposób, że:

1)  uchyla orzeczenie o wymierzonej mu karze łącznej pozbawienia wolności,

2)  karę pozbawienia wolności wymierzoną mu za czyn opisany w pkt. XIV jego części wstępnej obniża do 9 (dziewięciu) miesięcy, zaś karę pozbawienia wolności wymierzoną za czyn przypisany mu w pkt. XXIII jego części dyspozytywnej obniża do 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca,

3)  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierza A. W. karę łączną 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

4)  wysokość zawartego w pkt. XXV jego części dyspozytywnej orzeczenia o przepadku równowartości korzyści osiągniętych z popełnienia przestępstwa wydanego w trybie art. 45 § 1 k.k. obniża do kwoty 2.118,40 (dwóch tysięcy stu osiemnastu i 40/100) złotych;

V.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do A. R. w ten sposób, że:

1)  karę pozbawienia wolności wymierzoną mu za czyn opisany w pkt. XX jego części wstępnej obniża do 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy,

2)  wysokość zawartego w pkt. XXXV jego części dyspozytywnej orzeczenia o przepadku równowartości korzyści osiągniętych w popełnionego przestępstwa wydanego w trybie art. 45 § 1 k.k. obniża do kwoty 21.787 (dwudziestu jeden tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu) złotych;

VI.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do Z. F. (1) w ten sposób, że:

1)  uchyla orzeczenie o wymierzonej mu karze łącznej pozbawienia wolności,

2)  karę pozbawienia wolności wymierzoną za czyn przypisany mu w pkt. XXXVII jego części dyspozytywnej obniża do 4 (czterech) lat,

3)  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierza Z. F. (1) karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

VII.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do A. M. w ten sposób, że:

1)  uchyla orzeczenia o wymierzonych mu karach łącznych pozbawienia wolności i grzywny,

2)  karę pozbawienia wolności wymierzoną za czyn przypisany mu w pkt. XXX jego części wstępnej obniża do 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności,

3)  wysokość stawek dziennych grzywien za czyn opisany w pkt. XIX jego części wstępnej i za czyn przypisany mu w pkt. XXX jego części dyspozytywnej obniża do kwoty 50 (pięćdziesięciu) złotych,

4)  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. wymierza A. M. kary łączne 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 500 (pięciuset) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych,

5)  uchyla zawarte w pkt. XXXIII jego części dyspozytywnej orzeczenie o przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstwa wydane w trybie art. 45 § 1 k.k.;

VIII.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do J. T. w ten sposób, że:

1)  uchyla orzeczenie o wymierzonej mu karze łącznej pozbawienia wolności,

2)  karę pozbawienia wolności wymierzoną mu za czyn opisany w pkt. XVI jego części wstępnej obniża do 6 (sześciu) miesięcy, zaś karę pozbawienia wolności wymierzoną za czyn przypisany mu w pkt. XXVII jego części dyspozytywnej obniża do 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy,

3)  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierza J. T. karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  kwalifikacje prawne czynów w stosunku do P. K. (1), M. S. (1) i P. W., w których ujęto art. 12 k.k., uzupełnia o § 1 tego przepisu;

X.  jako podstawę wszystkich rozstrzygnięć wskazuje, na podstawie art. 4 § 1 k.k., przepisy Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 czerwca 2020 r.;

XI.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

XII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r. pr. P. B. kwotę 1.033,20 (tysiąca trzydziestu trzech i 20/100) złotych, w tym podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonemu A. W. w postępowaniu odwoławczym;

XIII.  zasądza od P. K. (1), R. Ś., M. S. (1), A. W., A. R., Z. F. (1) i A. M. na rzecz Skarbu Państwa wydatki związane z postępowaniem odwoławczym w częściach spowodowanych ich udziałem w sprawie, zwalnia zaś od ich ponoszenia J. T., a nadto wymierza opłaty za obie instancje:

- P. K. (1) w kwocie 5.600 (pięciu tysięcy sześciuset) złotych,

- R. Ś. w kwocie 3.900 (trzech tysięcy dziewięciuset) złotych,

- M. S. (1) w kwocie 3.900 (trzech tysięcy dziewięciuset) złotych,

- A. W. w kwocie 1.900 (tysiąca dziewięciuset) złotych,

- A. R. w kwocie 3.400 (trzech tysięcy czterystu) złotych,

- Z. F. (1) w kwocie 5.400 (pięciu tysięcy czterystu) złotych,

- A. M. w kwocie 5.600 (pięciu tysięcy sześciuset) złotych,

- J. T. w kwocie 2.400 (dwóch tysięcy czterystu) złotych.

SSA Jacek Szreder SSA Andrzej Wiśniewski SSA Stanisław Kucharczyk