Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka A. W. (1) (13 lat) reprezentowana przez ojca M. W. wniosła 32.08.2020r. pozew do tutejszego Sądu o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r., w sprawie o rozwód sygn. akt VI C 1188/16 poprzez zasądzenie na jej rzecz od jej matki A. W. (2) alimentów w wysokości 1.000 złotych miesięcznie płatnych do rąk ojca małoletniej do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. Wraz z pozwem małoletnia powódka wniosła także wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Postanowieniem 1 lutego 2021 r. jej roszczenie zostało zabezpieczone na czas trwania postępowania poprzez :

a)  uchylenie pkt 3 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r., w sprawie o rozwód sygn. akt VI C 1188/16,

b)  zobowiązanie pozwanej A. W. (2) do płacenia tytułem alimentów na rzecz małoletniej córki A. W. (1) ur. (...) kwot po 500 (pięćset ) złotych miesięcznie płatne do rąk ojca małoletniej M. W. do 10-go dnia każdego miesiąca z góry z odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat (k.39).

Pozwaną A. W. (2) w postępowaniu reprezentował od 27.04.2022 r. kurator procesowy dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w osobie adw. M. B. ( (...)), prowadzącej Kancelarię Adwokacką w W. przy ul. (...). (...) (...)-(...) W..

Kurator wnosił o oddalenie powództwa (k.189).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2017r. w sprawie syg. akt VI C 1188/16 orzeczony został rozwód związku małżeńskiego M. W. i A. W. (2) bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią A. W. (1) ur.(...) pozostawione zostało obojgu rodzicom z ustaleniem miejsca pobytu małoletniej w miejscu zamieszkania matki A. W. (2). Kosztami utrzymania małoletniej obciążeni zostali oboje rodzice, udział ojca w tych kosztach ustalony został na kwotę 700 złotych miesięcznie.

Postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 12.02.2020r. w sprawie syg. akt VI Nsm 1783/19 wyrok rozwodowym stron zmieniony został w pkt II w ten sposób, że miejsce zamieszkania małoletniej A. W. (1) ustalone zostało w miejscu zamieszkania ojca M. W..

Pozwana A. W. (2) ma 40 lat ( ur. (...)), wyższe wykształcenie, zarządzenie zasobami ludzkimi – ekonomista, pracowała jako kierownik restauracji. W 2016 roku zatrudniona w firmie (...) Sp. z o.o. na umowę zlecenia zarabiała 2.173 zł. miesięcznie ( zaświadczenie o zarobkach k.20 akt sprawy o rozwód VI C 1188/16). Pozwana jest zameldowana w W. pod adresem ul. (...)/ (k.128 wydruk z bazy pesel). Z wywiadu przeprowadzonego przez kuratora sądowego 7.11.2019r. w sprawie syg. akt VI Nsm 1783/19 wynikało, że pozwana mieszka pod tym adresem, wraz z obecnym partnerem P. F., jest aktywna zawodowo, nie odpowiadała na prośby kuratora o kontakt (k.25 akt VI Nsm 1783/19). Pozwana nie odbierała kierowanej do niej korespondencji, zarówno w sprawie opiekuńczej, jak i w sprawie niniejszej. Nie opłacała także mieszkania, które jest własnością jej i M. W., co doprowadziło do jego zadłużenia na kwotę ok. 240 000 będzie prawdopodobnie skutkować licytacją tego lokalu. Pozwana A. W. (2) jest wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego ( informacja z NFZ k.145). W ciągu ostatnich dwóch lat nie pobierała świadczeń z ZUS (k.150 informacja z ZUS). Nie składała zeznań podatkowych za lata 2020-2021. W roku 2021r. Urząd Skarbowy odnotował jedynie informację od płatnika -PI 11 z wykazanym dochodem w kwocie 496,46 zł. (k.192). Toczy się wobec niej postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy tutejszym Sądzie w sprawie XVII Kmp13/21, na podstawie postanowienia zabezpieczającego wydane w tej sprawie 1.02.2021r. , gdzie alimenty zaległe wynoszą 4.500 złotych plus inne koszty (k.134). A. W. (2) w ogóle nie kontaktuje się z córką i nie łoży na jej utrzymanie. Zdaniem jej byłego męża, pozwana ma problemy ze zdrowiem psychicznym, wygląda strasznie, pali papierosy i zażywa najtańsze narkotyki, prawdopodobnie jest na utrzymaniu partnera.

M. W. ma 45 lat, ma wykształcenie średnie, pracował w Służbie Ochrony L., po zwolnieniu był bezrobotny. Jest rozwiedziony, poza małoletnia A. nie ma innych dzieci na utrzymaniu. O października 2021r. wynajmuje połowę bliźniaka w O. za 2.100 złotych miesięcznie, plus opłaty. W sprawie opiekuńczej zeznawał, że mieszka z partnerką, z którą tworzy stały związek. Pozwany twierdzi, że obecnie utrzymuje się z prac dorywczych. W zeznaniach podatkowych za 2021 r. wykazał roczny przychód 3.938,21 zł.(k. 201). W marcu, kwietniu i maju 2022 roku miał wypłacane po 2.800 zł. miesięcznie jako pracownik firmy (...) sp. z o.o.”.

Małoletnia A. W. (1) od lipca 2019 roku mieszka u ojca, po wyrzuceniu jej przez matkę. Obecnie ma ukończone 13 lat, ukończyła szkolę podstawową i będzie kontynuować naukę w szkole średniej. Na jej utrzymanie potrzeba miesięcznie około 1.800 w tym : 700 zł. wyżywienie, w tym obiady w szkole, 300 zł. odzież, obuwie, kosmetyki, 500 złotych koszty mieszkaniowe, 300 zł. inne potrzeby, edukacja, leczenie, kieszonkowe, koszty dojazdów, wypoczynek.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zebrane w aktach niniejszej sprawy, akta sprawy opiekuńczej syg. akt VI Nsm 1783/19, akta sprawy o rozwód Sądu Okręgowego w Warszawie syg. akt VI C 1188/16 oraz dowód z przesłuchania przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki M. W. w charakterze strony.

Sąd zważył co następuje

Powództwo o alimenty od matki na rzecz 13 -letniej A. W. (1) należało uwzględnić do kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie za okres od 01.02.2021r. do 31.07.2022r., a poczynając od dnia 01.08.2022 r. w kwocie po 800 (osiemset) złotych miesięcznie płatne do rąk ojca małoletniej M. W. do 10-dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami, w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. Ponadto należało uchylić pkt 3 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r., w sprawie o rozwód sygn. akt VI C 1188/16, którym były zasądzone alimenty od ojca na rzecz córki w kwocie po 700 złotych miesięcznie, bowiem teraz córka mieszka u ojca i jest na jego utrzymaniu.

W sprawie uległy zmianie istotne okoliczności ( stosunki), a to jest przesłanką zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Od czasu wydania wyroku z dnia 12 stycznia 2017 r., przez Sąd Okręgowy w sprawie o rozwód sygn. akt VI C 1188/16 minęło ponad 5 lat. W tym czasie potrzeby małoletniej A. W. (1) wzrosły i obecnie na jej utrzymanie potrzeba około 1.800 złotych miesięcznie, zgodnie z tym co ustalono w pierwszej części uzasadnienia. W sprawie nie zostały udowodnione obecne możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanej A. W. (2), jednakże mając na uwadze jej wiek : 40 lat, wykształcenie wyższe (zarządzenie zasobami ludzkimi – ekonomista) i poprzednio wykonywane prace ( kierownik restauracji) w ocenie Sądu Rejonowego ma ona teoretycznie możliwości aby w W. znaleźć pracę z wynagrodzeniem 3-5 tysięcy netto miesięcznie. Jej były mąż twierdzi, że obecnie pozwana korzysta z narkotyków i jej stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie jest najlepszy, jednak nie zwalnia to jej z obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania własnej (jedynej) córki. Mając na uwadze jej sytuację, w tym bezskuteczne postępowanie egzekucyjne sąd pozostawił alimenty na małoletnią powódkę w kwocie ustalonej zabezpieczeniem z 01.02.2021r. za okres do 31.07.2022r. to jest po 500 złotych miesięcznie. Jednakże koszty utrzymania dziecka rodzice powinni ponosić mniej więcej po połowie, dlatego też obecnie sąd za adekwatną do potrzeb dziecka uznał kwotę po 800 złotych miesięcznie od matki poczynając od dnia 01.08.2022 r. Koszty utrzymania stale rosną, a w przeciągu ostatniego roku zwiększyły się w sposób odczuwalny w związku z inflacją i powszechnym wzrostem cen. Wydatki na dziecko zawsze są większe na początku roku szkolnego, co też uzasadnia zwiększenie kwoty alimentów od początku sierpnia. Natomiast w pozostałym zakresie sąd powództwo oddalił, uznając iż ojciec małoletniej pracuje i żyje na średnim (dość dobrym) poziomie życia, skoro stać go na wyjęcie połowy bliźniaka za kwotę powyżej 2. 000 złotych miesięcznie. Oznacza to, że ma większe dochody niż 2.800 złotych miesięcznie, ponieważ gdyby miał tylko takie dochody nie byłby w stanie opłacać tak wysokich kosztów utrzymania domu oraz utrzymać siebie i córkę.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 i 100 Kodeksu postępowania cywilnego uznając, iż wobec ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych strony dochodzącej alimentów i braku dokumentów potwierdzających obecne zarobki pozwanej i jej sytuacje, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym koszty te należyało przejąć na rachunek Skarbu Państwa.

O wynagrodzeniu kuratora reprezentującego pozwaną A. W. (2) w osobie adwokat M. B. orzeczono na podstawie §1 . Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej z dnia 9 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 536) w odniesieniu do stawek minimalnych za czynności adwokackie określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400), mając na uwadze czynności kuratora w sprawie ( sporządzenie odpowiedzi na pozew) i stopnia zawiłości sprawy.

Zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego wyrokowi w pkt 2 zasądzającym alimenty nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

sędzia Barbara Ciwińska