Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 201/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kubasińska-Malcher

Protokolant:

Gabriela Jokiel

przy udziale: ./.

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania I. J. ( I. J. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania I. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 22 listopada 2013 r. Znak (...)

oddala odwołanie.

Sędzia

Sygn. akt IXU 201/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 22.11.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej I. J. ( J. ) na podstawie art.88 ustawy Karta Nauczyciela prawa do emerytury nauczycielskiej, gdyż ubezpieczona do dnia 31.12.2008r. nie udokumentowała 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a jedynie 25 lat, 9 miesięcy i 21 dni oraz nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Organ rentowy wskazał, iż do stażu pracy nie zaliczył okresów pracy ubezpieczonej

w gospodarstwie rolnym ojca: od dnia 05.06.1978r. do dnia 05.11.1981r. i od dnia 01.07.1982r. do dnia 31.12.1982r., ponieważ nie można uznać, iż w tych okresach A. B. był rolnikiem, bo nie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Organ rentowy nie zaliczył również okresu od dnia 01.01.1983r. do dnia 08.11.1983r., gdyż ubezpieczona nie przedłożyła żadnego dokumentu potwierdzającego fakt opłacania składek na (...) jako domownik rolnika.

Ubezpieczona w odwołaniu od decyzji domagała się jej zmiany przez orzeczenie,

iż odmowa przyznania emerytury nastąpiła wyłącznie z powodu nierozwiązania stosunku pracy oraz zasądzenia od organu rentowego na rzecz ubezpieczonej kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska ubezpieczona wskazała, iż bezzasadnie organ rentowy nie zaliczył jej do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym jak w decyzji zaskarżonej podnosząc, iż A. B. prowadził gospodarstwo rolne od 1963r. do 1989r., kiedy to przekazał je ubezpieczonej, ubezpieczona pracowała w tym gospodarstwie od wczesnego dzieciństwa, początkowo jako domownik, a następnie jako właściciel. Niezasadne jest zatem stwierdzenie, iż w okresie od dnia 01.01.1983r. do dnia 08.11.1983r. ubezpieczona nie opłacała składek na (...). Skoro bowiem miała w tym czasie status domownika,

to podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn wskazanych w decyzji zaskarżonej.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona I. J. urodziła się w dniu (...)

W dniu 03.07.2013r. złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury nauczycielskiej.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji

z dnia 22.11.2013r., omówionej na wstępie.

Organ rentowy na dzień 31.12.2008r. uwzględnił ubezpieczonej staż pracy

w łącznym wymiarze 25 lat, 9 miesięcy i 21dni, przy czym do tego stażu nie zaliczył okresów pracy ubezpieczonej w gospodarstwie rolnym wskazanych w decyzji zaskarżonej.

Ubezpieczona posiada wymagany 20 letni okres pracy nauczycielskiej.

Ubezpieczona nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego, pozostaje nadal

w zatrudnieniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr (...) w R..

Powyższe Sąd ustalił na podstawie dokumentacji akt organu rentowego

jako okoliczności bezsporne, bo jednoznacznie wynikające z tych dowodów i nie kwestionowane przez strony.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.88 ust.1 w związku z art.88 ust.2a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela ( t.j. z 2006r., Nr 97, poz.674 ze zm. ) emerytura nauczycielska przysługuje nauczycielowi urodzonemu po dniu 31.12.1948r., a przed dniem 01.01.1969r. jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

1.  udowodnił 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,

2.  rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy,

3.  warunki wymagane do przyznania emerytury spełnił do dnia 31.12.2008r. za wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy,

4.  nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa.

Z literalnego brzmienia cytowanych powyżej uregulowań prawnych wynika jednoznacznie, iż dla przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej koniecznym jest łączne spełnienie wszystkich wymienionych wcześniej w pkt.1 – 4 warunków, w tym jednym

z niezbędnych takich warunków wynikającym z tych przepisów jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

Ubezpieczona posiada wymagany do przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej 20 letni okres pracy nauczycielskiej na dzień 31.12.2008r., nie przystąpiła też do otwartego funduszu emerytalnego.

Niemniej jednak nie rozwiązała stosunku pracy i w dalszym ciągu pozostaje

w zatrudnieniu, co jest okolicznością bezsporną w sprawie.

W takiej sytuacji nie przysługuje jej prawo do dochodzonego świadczenia.

Brak spełnienia tego warunku czyni zbędnym badanie pozostałych przesłanek prawa do świadczenia, w tym przypadku przesłanki posiadania przez ubezpieczoną wymaganego stażu pracy – okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 30 lat na dzień 31.12.2008r.

Należy zauważyć, iż w świetle ukształtowanego już orzecznictwa sądowego,

w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot żądania jest określony treścią decyzji organu rentowego, od której odwołanie wszczyna postępowanie przed sądem,

co oznacza, że przedmiotem oceny sądu w sprawie dotyczącej przyznania emerytury, jest prawo do tego świadczenia, niedopuszczalne jest żądanie ustalenia tylko niektórych przesłanek warunkujących prawo do tego świadczenia - w rozpoznawanej sprawie warunku posiadania przez ubezpieczoną 30 letniego stażu pracy na dzień 31.12.2008r.

( por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13.05.1999r., sygn. II UZ 52/99, 13.10.1999r. sygn. II UK 234/08, 02.03.2011r. sygn. II UZ 1/11, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

z dnia 24.10.2012r. sygn. akt III AUa 803/12 ).

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd kierując się powołanym na wstępie uregulowaniem prawnym z mocy art.477(14) §1 k.p.c. oddalił odwołanie jako bezzasadne.

Sędzia