Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 969/21

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 12 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daniel Hudak

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Jolanta Konieczna

W obecności

po rozpoznaniu w dniach: 22.03.2022 r., 12.04.2022r.

sprawy

M. Z. syna H. i H. z domu G.,

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

w dniu 11 lipca 2021 roku w miejscowości T., powiat (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. I – 0,95 mg/l, II – 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował motorowerem Y. S. o nr rej. (...) w strefie ruchu lądowego przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział II Karny, w sprawie o sygn. II K 151/19 za kreowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres /trzech/ 3 lat wynikającego z tego wyroku,

tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k.

1. oskarżonego M. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 178a § 4 k.k. i za ten czyn na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego dożywotnio środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

3. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie (...) (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

4. zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 969/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. Z.

w dniu 11 lipca 2021 roku w miejscowości T., powiat (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. I – 0,95 mg/l, II – 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował motorowerem Y. S. o nr rej. (...) w strefie ruchu lądowego przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział II Karny, w sprawie o sygn. II K 151/19 za kreowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres /trzech/ 3 lat wynikającego z tego wyroku

tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony M. Z. w dniu 11 lipca 2021 roku w miejscowości T. kierował motorowerem marki Y. (...) o nr rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji w O. zatrzymali oskarżonego do kontroli drogowej został na wysokości posesji oznaczonej numerem (...). Od kierującego pojazdem wyczuwalna była woń alkoholu.

Pierwsze badanie stanu trzeźwości przeprowadzone urządzeniem A. I. o nr seryjnym (...) o godzinie 15:21 wykazało 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Drugie badanie przeprowadzone o godzinie 15:37 wykazało 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolejne badania przeprowadzone były urządzeniem A. A.2.0/04 nr (...).

Trzecie badanie przeprowadzone o godzinie 16:26 wykazało 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Czwarte badanie przeprowadzone o godzinie 16:30 wykazało 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ponadto oskarżony kierował pojazdem mechanicznym pomimo orzeczonego i obowiązującego w okresie od 30.07.2020r. do 30.07.2023r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

Zeznania świadków: M. M.

K. P.

protokoły badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwami wzorcowania

informacja ze Starostwa Powiatowego w K.

46v

46v


k. 2-5

k.9

Oskarżony był w przeszłości karany:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 11 grudnia 2019 roku (sygn. akt II K 151/19) za czyn z art. 178a § 1 k.k. zmienionym przez wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 30 lipca 2020 r. sygn. akt III Ka 64/20 na mocy którego orzeczono wobec M. Z. za występek z art. 178a§1 k.k. karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, orzeczono wobec oskarżonego trzyletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego i orzeczono świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

odpisy wyroków: SR w Kaliszu sygn. akt II K 151/119,

SO w Kaliszu sygn. akt III Ka 64/20.

Informacja z K.

k.25-26

k. 18

Oskarżony w postępowaniu przygotowawczym jak i przed sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W postępowaniu przygotowawczym wyjaśnił, że tego dnia był trzeźwy. Pamiętał, że badanie przeprowadzone na terenie Komisariatu w O. wykazało 0.01 mg.

Przed sądem wskazał, że pchał skuter, gdyż nie mógł uruchomić silnika. Gdy stał na drodze i próbował go naprawić wtedy przyjechała Policja, która chciała mu wmówić, że nim kierował. Na posterunku przebadano go na urządzeniem stacjonarnym z wynikiem 0.01 mg. Był trzeźwy i wtedy nie pił.

Nie chciał poddać się badaniu na posterunku, gdyż cyt: „ludzie mówią, że alkomaty mają poustawiane”.

M. Z. jest w wieku 59 lat. Posiada wykształcenie podstawowe. Nie posiada wyuczonego zawodu. Zatrudniony jako pracownik fizyczny w gospodarstwie (...) z wynagrodzeniem w wysokości najniższej krajowej. Rozwodnik. Na utrzymaniu była żona na rzecz której komornik egzekwuje kwotę 400 zł. Bez majątku. Karany za przestępstwo z art. 178 a §1 k.k. w 2020 r.

wyjaśnienia oskarżonego M. Z.

wyjaśnienia

informacja z K.

k. 22-23

43-43v

k.43.

k.18

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. Z.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Okoliczność, że oskarżony nie kierował motorowerem i był trzeźwy.

Wyjaśnienia oskarżonego przeczą wiarygodnym i spójnym zeznaniom świadków i dokumentom w postaci protokołów z użycia analizatorami wydechu typu A. i A..

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1

nieosobowy materiał dowodowy

Sąd dał wiarę i oparł się na zgromadzonej w sprawie dokumentach w postaci protokołów z badań trzeźwości (podpisanych także przez oskarżonego) , odpisom wyroków Sądów: Rejonowego i Okręgowego w K., sygn. akt II K 151/19 III Ka 64/20 i karcie karnej. Dokumenty te sporządzone zostały przez uprawnione organy w ramach przyznanych im kompetencji.

Zeznania świadków

Sąd dał wiarę i oparł się na zeznaniach świadków funkcjonariuszy Policji M. M. i K. P.. Zeznania te ocenione zostały jako spontaniczne i przekonywujące. Świadkowie w sposób logiczny i przekonywujący przedstawili przebieg wydarzeń z udziałem oskarżonego. Zeznania ich korelują z zebranymi w sprawie dokumentami urzędowymi w tym w szczególności z badania stanu trzeźwości, które nie potwierdzają wersji oskarżonego o wyniku 0.01 mg/l/ . Natomiast jeden z wyników pomiarów przeprowadzonych na terenie KP w O. wyniósł. 1.01 mg/l./

Reasumując w ocenie Sądu zeznania te zasługują na wiarę albowiem korespondują z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym (protokół badania stanu trzeźwości, zeznania świadków), jak i z zasadami logiki i doświadczenia życiowego..

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony wyjaśnił, że nie kierował motorowerem a nadto był trzeźwy. Twierdzenie jego pozostają w jaskrawej opozycji do zeznań świadków M. M. i K. P., którzy w sposób logiczny i przekonywujący przedstawili przebieg interwencji wobec oskarżonego. Wskazali na jazdę oskarżonego pojazdem mechanicznym a po zatrzymaniu wyczuwalną od niego woń alkoholu, zweryfikowaną pozytywnie czterokrotnym badaniem analizatorem wydechu.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. Z.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony M. Z. jest sprawcą zarzucanego mu czynu. Czyn którego się dopuścił jest czynem zabronionym, bezprawnym i karalnym. Sąd nie znalazł okoliczności wyłączających winę oskarżonego. Jest on osobą pełnoletnią i w pełni poczytalną. Miał pełną możliwość rozpoznania bezprawności czynu i bezprawności był świadomy. Dokonując czynu oskarżony działał w normalnej sytuacji motywacyjnej, Sąd wykluczył możliwość zaistnienia któregoś z kontratypów. Oskarżony miał możliwość zachować się w zgodzie z panującym porządkiem prawnym, a jednak nie zrobił tego. Z uwagi na to Sąd uznał oskarżonego za winnego wskazanego czynu.

Przypisanym czynem oskarżony wypełnił znamiona przestępstwa opisanego w art. 178a § 4 k.k. Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przestępstwo to jest przestępstwem powszechnym – zatem oskarżony jako osoba zdatna do ponoszenia odpowiedzialności karnej może być podmiotem tego czynu. Dobrem chronionym przez art. 178a k.k. jest bezpieczeństwo w komunikacji w aspekcie eliminowania z ruchu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Przestępstwo ma charakter formalny, polega na abstrakcyjnym narażeniu na niebezpieczeństwo. Czyn ten można popełnić jedynie z winy umyślnej (Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, C.H. Beck, wyd. 7, 2021).

Warunkiem przypisania sprawcy popełnienia występku z art. 178a § 4 KK jest wcześniejsze prawomocne skazanie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 stycznia 2020 r. III KK 610/18, L.). Oskarżony był karany za czyn z art. 178a § 1 k.k. Wyrok w tej sprawie uprawomocnił się w dniu 30 lipca 2020 r. i od tego dnia należy liczyć rozpoczęcie okresu próby z faktu warunkowego zawieszenia wykonania kary 3 miesięcy pozbawienia wolności na okres lat trzech a nadto biegu orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonego również na 3 lata. Nie ulega również wątpliwości, że motorower jest pojazdem mechanicznym.

Według przepisu art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu przekracza granicę 0,5‰, albo 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza lub prowadzi do stężenia przekraczającego te wartości. M. Z. w dniu 11 lipca 2021 roku prowadził pojazd mechaniczny mając 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak wskazują podane wyżej wyniki badań, oskarżony w chwili czynów znajdował się w stanie nietrzeźwości, stężenie alkoholu w jego organizmie przekraczało wskazaną granicę (k.3-6). Oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim. Wynika to z działań podjętych przez sprawcę. Wskazać przy tym trzeba, że oskarżony jest osobą dorosłą, znającą skutki spożycia alkoholu dla organizmu, mimo to po spożyciu alkoholu kierował pojazdem. Zdaniem Sądu stopień społecznej szkodliwości czynu był wysoki. Oceniając stopień szkodliwości społecznej tego czynu, mając w tym zakresie na względzie elementy wskazane w art. 115 § 2 k.k.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

M. Z.

1

Za popełnienie przypisanego czynu z art. 178a § 4 k.k. oskarżonemu groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W ocenie Sądu karą adekwatną do wagi popełnionego czynu, stopnia społecznej szkodliwości oraz stopnia winy jest kara 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W myśl art. 53 k.k. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego, a ponadto potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. Oskarżony był już karany za czyn z art. 178a§1 k.k. na karę pozbawienia wolności i w okresie próby dopuścił się popełnienia podobnego umyślnego czynu o tożsamej kwalifikacji prawnej. Norma z art. 69§1 k.k. nie pozwalała na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, gdyż sprawca w czasie popełnienia czynu tj. 11 lipca w 2021r. był już skazany na karę pozbawienia na mocy wyroku SO w Kaliszu z dnia 30.07.2020r. zmieniającego zaskarżony wyrok sądu niższej instancji. Okoliczność ta stanowiła obciążającą, podobnie jak znaczny stopień upojeni alkoholem.

W ocenie Sądu kara pozbawienia wolności jawi się jako kara odpowiednia, zarówno przez wzgląd na popełniony czyn, towarzyszące temu okoliczności, ale i postawę sprawcy, który nie zmienia swojego postępowania i lekceważy orzeczenia sądu. Zdaniem Sądu wymierzona kara będzie dla oskarżonego będzie również dolegliwa w stopniu odpowiadającym wadze popełnionego przez oskarżonego czynu. Sąd nie doszukał się przy tym szczególnych okoliczności łagodzących po stronie oskarżonego.

M. Z.

2

Ze względu na rodzaj przestępstwa (przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) i okoliczność, że dokonano go w stanie nietrzeźwości, co zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, Sąd orzekł wobec oskarżonego na zasadzie art. 42§3 k.k. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

M. Z.

3

Zawartość normatywna art. 43a § 2 k.k. obligowała Sąd do zasądzenia od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000,00 złotych. Zdaniem Sądu, uwzględniając sytuację oskarżonego zasadnym było wymierzenie świadczenia pieniężnego w najniższej przewidzianej ustawą wysokości.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Biorąc pod uwagę sytuację finansową oskarżonego, mającego na utrzymaniu byłą żonę i skromne dochody, Sąd uznał za zasadne zwolnienie oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za niniejsze postępowanie, orzekając o tym na podstawie art. 624§1 k.p.k.

Podpis

Sędzia Daniel Hudak