Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 172/22

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 lutego 2022 roku, znak (...) Z. Oddział w S. przyznał R. D. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w dniu 2 grudnia 2020 roku, powołując się na orzeczenie komisji lekarskiej Z. z dnia 24 lutego 2022 r. o pięcioprocentowym uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego stanowiącego następstwo zdarzenia. W decyzji wskazano, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje w kwocie 5.165 zł (5% x 1033 zł).

R. D. wniósł odwołanie od wymienionej decyzji kwestionując prawidłowość orzeczenia komisji lekarskiej Z., które legło u podstaw jej wydania i domagając odszkodowania w wyższym niż przyznany wymiarze. Ubezpieczony wskazał, iż w wyniku potracenia przez samochód doznał rozległych obrażeń wywołanych urazem głowy, którą uderzył i zbił przednią szybę samochodu oraz ciała, które wywołało wgniecenie w karoserii samochodu. Ponadto odwołujący się wskazał jakich obrażeń doznał w związku z wypadkiem w pracy.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, iż wobec braku nowych okoliczności i dowodów dotyczących ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, nie ma podstaw do dokonania zmiany zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

R. D. prowadzi działalność gospodarczą- „indywidualną (...)”.

Bezsporne, a nadto wydruk z CEIDG k. 9 akt rentowych,

W dniu 2 grudnia 2020 r. R. D. w czasie drogi do poradni chirurgicznej przy ul. (...) w S., w której w tym dniu wykonywał usługi jako lekarz, ok. 9:30, kiedy poruszał się rowerem ścieżką rowerową, został potrącony przez samochód. Pierwszej pomocy udzielił mu lekarz z karetki pogotowia. Następnie został przywieziony do szpitala przy ul. (...) w S., gdzie stwierdzono wstrząśnienie mózgu, złamanie wyrostka poprzecznego VL1 oraz stenoze kanału kręgowego C5/ C6.

Zgodnie z opinią w sprawie prawnej kwalifikacji wypadku z 30 listopada 2021 r. uznano zdarzenie z 2 grudnia 2020 r. za wypadek podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności.

Bezsporne, a nadto: dokumentacja wypadkowa k. 2-7 akt rentowych, dokumentacja medyczna - k. 2-26 ; opinia w sprawie prawnej kwalifikacji wypadku z 30 listopada 2021 r. - k. 42 akt organu rentowego

Badający ubezpieczonego w dniu 21 stycznia 2022 roku lekarz orzecznik Z. ustalił u badanego długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany skutkiem wypadku przy działalności gospodarczej z dnia 2 grudnia 2020 r. i określił go na 5 %. Komisja Lekarska Z. wydała 24 lutego 2022 roku orzeczenie stwierdzające 5% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. U ubezpieczonego Komisja Lekarska rozpoznała przebyty uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu, przebyte złamanie wyrostka poprzecznego VL 1, odwracalną bezwzględną stenozę kanału kręgowego C5/C6- bez zmian w rdzeniu kręgowym.

Dowód: dokumentacja orzeczniczo- lekarska stanowiąca podstawę wydania opinii i orzeczeń lekarskich k. 2-26; orzeczenie lekarza orzecznika Z. k. 47 akt rentowych; orzeczenie komisji lekarskiej Z. k. 49 akt rentowych.

Ubezpieczony obecnie skarży się na ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego, zaburzenie połykania, zaburzenie równowagi. W zakresie nerwów czaszkowych nie stwierdza się u niego odchyleń. W kończynach górnych i dolnych wygląd, siła i napięcie mięśniowe są prawidłowe. U R. D. nie stwierdza się również patologicznych odruchów, czucie jest niezaburzone, zborność prawidłowa. Kręgosłup jest ustawiony prawidłowo, ruchomość ograniczona w odcinku szyjnym i lędźwiowo- krzyżowym, bolesności także się nie stwierdza. Objaw Laseque’a u ubezpieczonego jest obustronnie ujemny, chód również niezaburzony. Próba Rombera u R. D. wyszła ujemna.

Pod względem ortopedycznym czucie powierzchniowe jest zachowane. Kończyny górne- obwody jednakowe, obrysy stawów prawidłowe. Ruchomość w stawach czynna i bierna w pełnym zakresie. Siła mięśniowa u ubezpieczonego jest prawidłowa. Chwytność rąk zachowana. Klatka piersiowa u R. D. jest oddechowo ruchoma, niebolesna przy ucisku. Na kręgosłupie znajdują się blizny pooperacyjne w odcinku L/S. Występuje bolesność uciskowa po lewej stronie wyrostków C4/ C5. Napięcie mięśni przykręgosłupowych jest prawidłowe, ruchomość w odcinku szyjnym jest ograniczona: odległość broda-mostek 3 cm, wyprost pełny, skłon głowy w prawo: 15 o, w lewo: 15 o, rotacja w prawo: 30 o, w lewo: 40 o. Ruchomość w odcinku lędźwiowym jest ograniczona: odległość palców od podłoża 20 cm, skłon w prawo 25 o, w lewo 25 o. U ubezpieczonego zaobserwowano objaw szczytowy ujemny. Kończyny dolne - obwody jednakowe, obrysy stawów prawidłowe. Ruchomość w stawach również w granicach prawidłowych. Siła mięśniowa jest symetrycznie jednakowa, objawy rozciągowe ujemne, chód prawidłowy.

Trwałym następstwem doznanym przez ubezpieczonego jest ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego – określone na 7% (pkt 94a), uwzględniając zmiany zwyrodnieniowo dyskopatyczne oraz przebyte złamanie wyrostka poprzecznego vL1 z ograniczeniem ruchomości kręgosłupa lędźwiowego – określane na 5 % (pkt 90a). Łączny uszczerbek z przyczyn neurologicznych i ortopedycznych wynosi zatem 12 %.

Wstrząśnienie mózgu jest zaburzeniem czynnościowym i nie daje długotrwałych/ trwałych następstw.

Dowód: opinia sądowa- lekarska biegłych sądowych T. P. i H. M. k. 35-36

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1205 ze zm. dalej „ustawa wypadkowa”) jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Definicję wypadku przy pracy zawiera art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Stosownie do ust. 3 pkt 8 wskazanego przepisu za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Definicja stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zawarta została w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy wypadkowej. Zgodnie z przywołanymi przepisami, stały uszczerbek na zdrowiu stanowi takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy, natomiast uszczerbek długotrwały naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie jego czynności na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. Za wypadek przy pracy uważa się: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. (art. 3 ust. 1 ustawy).

W rozpoznawanej sprawie poza sporem leżało, iż zdarzenie z 2 grudnia 2020 r. z udziałem ubezpieczonego stanowiło wypadek podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności. Spornym natomiast pozostawało, w jakiej wysokości odwołujący się R. D. doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, co ma wpływ na prawo do jednorazowego odszkodowania. Spór ten wynikał z odmiennej oceny stron w zakresie następstw wypadku, organ rentowy bowiem wskazywał na długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na poziomie 5 %, z czym nie zgadzał się ubezpieczony.

Z wydanej w niniejszej sprawie opinii biegłych sądowych z zakresu ortopedii H. M. oraz neurologii T. P. wynika, iż uraz ubezpieczonego doznany wskutek zdarzenia z 2 grudnia 2020 roku skutkował dwunastoprocentowym długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu odwołującego się.

W ocenie Sądu biegli wyczerpująco opisali stwierdzane przez siebie odchylenia od stanu prawidłowego w zakresie układu ruchu badanego oraz w zakresie neurologicznym. Stwierdzili oni, iż trwałym następstwem doznanego przez ubezpieczonego jest ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego – 7% (pkt 94a), uwzględniając zmiany zwrydonieniowo0 dyskopatyczne oraz przebyte złamanie wyrostka poprzecznego vL1 z ograniczeniem ruchomości kręgosłupa lędźwiowego – 5 % (pkt 90a). Zaś wstrząśnienie mózgu jest zaburzeniem czynnościowym i nie daje długotrwałych/ trwałych następstw.

Ustalenia biegłych są odpowiednie z uregulowaniami dotyczącymi oceny uszczerbku na zdrowiu zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2020 r., poz. 233), wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 11 ust. 5 ustawy wypadkowej. Stanowiąca załącznik do tego rozporządzenia tabela obejmuje wyszczególnienie urazów czy zaburzeń i możliwą wysokość uszczerbku w razie ich zaistnienia.

Pozycja 94 a wskazana przez biegłych dotyczy szyjnego urazowego zespołu korzonkowego (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zależności od stopnia w zakresie od 5 do 20 %. Natomiast pozycja 90 a to uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji powyżej 20 stopni lub zginania do 50 cm – 15 %.

Z uzasadnienia opinii wynika, że na kręgosłupie odwołującego się znajdują się blizny pooperacyjne w odcinku L/S, ponadto występuje bolesność uciskowa po lewej stronie wyrostków C4/ C5, ruchomość w odcinku szyjnym jest ograniczona: odległość broda-mostek 3 cm, wyprost pełny, skłon głowy w prawo: 15 o, w lewo: 15 o, rotacja w prawo: 30 o, w lewo: 40 o, również ruchomość w odcinku lędźwiowym jest ograniczona: odległość palców od podłoża 20 cm, skłon w prawo 25 o, w lewo 25 o. W tych warunkach zasadna wydaje się wartość uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przyjęta przez biegłego.

Zdaniem Sądu opinia biegłych jest jasna, pełna i spójna, a ich wnioski w sposób logiczny i przekonujący umotywowane, wreszcie wydana zostały przez wysokiej klasy fachowców ze stopniem naukowym, o wieloletnim doświadczeniu klinicznym, o specjalnościach odpowiednich do schorzeń ubezpieczonego po badaniu przedmiotowym oraz dogłębnej analizie dokumentacji medycznej. W tych warunkach Sąd w pełni podzielił opinię biegłych nie znajdując podstaw do ich kwestionowania. Również strony nie zgłosiły zarzutów do zapisów i wniosków opinii. Ustalenia biegłych, w świetle zakresu następstw wypadku, są odpowiednie z uregulowaniami dotyczącymi oceny uszczerbku na zdrowiu zawartymi w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Mając na uwadze wszystko powyższe, sąd podzielając opinię biegłych, w oparciu o art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję poprzez przyznanie ubezpieczonemu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 2 grudnia 2020 roku za 12% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Sygn. akt IX U 172/22

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska