Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 40/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Koninie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Robert Rafał Kwieciński

Ławnicy: Henryk Janiak, Andrzej Trocha

Protokolant: p.o. sekr. sąd. Sandra Czerniejewska

przy udziale prokuratora Adama Webera

po rozpoznaniu w dniach: 23 maja 2022 r. i 5 września 2022 r.

sprawy:

A. K. (1), s. J. i M. zd. (...), ur. (...) w T.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 18 lipca 2018 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) S.A. z/s we W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 21.279,91 zł z tytułu udzielonego kredytu (...), za pomocą wprowadzenia (...) Bank S.A. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę kredytu, uzyskiwanych odchodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Bank S.A. umowy kredytu nr (...), a przy tym złożył nierzetelne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Bank S.A. i K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2.  w dniu 27 sierpnia 2018 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Sp. z o.o. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 10.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) Sp. z o.o. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. i K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3.  w dniu 25 września 2018 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Sp. z o.o. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 4.600 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) Sp. z o.o. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. i K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

4.  w nieustalonym dniu miesiąca grudzień 2018 r., w K., kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec K. K. (1), które wzbudziły u w/w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione

tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k.

5.  w grudniu 2018 r., w K., podrobił inny środek płatniczy - kartę kredytową o nr (...) **** **** (...), wydaną na skutek zawarcia przez K. K. (1) w dniu 4 grudnia 2018 r. umowy nr (...) o kratę kredytową z (...) Bank S.A. z/s w W., w ten sposób, że na karcie kredytowej, w miejscu oznaczonym jako „podpis posiadacza” własnoręcznie podrobił podpis K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 310 § 1 k.k.

6.  w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 5 marca 2019 r., w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Bank S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie 44.106,31 zł, w ten sposób, że posługując się kartą kredytową o nr (...) **** **** (...) wydaną dla K. K. (1) przez (...) Bank S.A. z/w w W., na skutek zawarcia przez nią w dniu 4 grudnia 2018 r. umowy nr (...) o kartę kredytową i dokonując z rachunku powiązanego z tą kartą przelewów środków pieniężnych oraz płatności, wprowadził w/w Bank w błąd co do osoby używającej karty kredytowej oraz zamiaru i możliwości spłaty zobowiązań wynikających z używania karty kredytowej, czym działał na szkodę (...) Bank S.A. z/s w W. oraz K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

7.  w dniu 20 stycznia 2019 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Sp. z o.o. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 2.800 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) Sp. z o.o. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. i K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

8.  w dniu 24 stycznia 2019 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) S.A. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 7.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) S.A. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) S.A. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) S.A. i K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

9.  w dniu 1 lutego 2019 r. w K., działając w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej w kwocie 2.400 zł, za pośrednictwem Internetu zawarł umowę pożyczki nr (...) z podmiotem (...) Sp. z o.o. z/s w W., podając się za K. K. (1), wykorzystując bez jej zgody i wiedzy jej dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, a przy tym złożył za pośrednictwem Internetu nierzetelne pisemne oświadczenie co do tożsamości osoby zawierającej umowę pożyczki oraz wysokości osiąganych dochodów, co miało istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, czym działał na (...) Sp. z o.o.

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k.

I.  Oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego czynów zarzucanych mu w punktach 1, 2, 3, 7 i 8, popełnionych w sposób opisany w akcie oskarżenia, przy czym uzupełnia te opisy przez dodanie słowa „pisemne” przed słowem „oświadczenie”, eliminuje ze wskazanych opisów słowa zawarte w ich części końcowej i (...) oraz przyjmuje, że czyn zarzucany w punkcie 3 popełniony został w dniu 16 stycznia 2019 r., a wskazane czyny popełnione zostały w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, zanim zapadł pierwszy wyrok, co do któregokolwiek z nich, tj. w ramach ciągu 5 przestępstw z art. 286§1 k.k. i art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i za to na podstawie art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

II.  Oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego przestępstwa z art. 190§1 k.k., popełnionego w sposób opisany w punkcie 4 i za to na podstawie art. 190§1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

III.  Oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 5 marca 2019 r. w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podrobił inny środek płatniczy - kartę kredytową o nr (...) **** **** (...), wydaną na skutek zawarcia przez K. K. (1) w dniu 4 grudnia 2018 r. umowy nr (...) o kartę kredytową z (...) Bank S.A. z/s w W., w ten sposób, że na karcie kredytowej, w miejscu oznaczonym jako „podpis posiadacza” własnoręcznie podrobił podpis K. K. (1) i następnie tak podrobiony środek płatniczy puścił w obieg w ten sposób, że doprowadził (...) Bank S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie 44.106,31 zł, w ten sposób, że posługując się kartą kredytową o nr (...) **** **** (...) wydaną dla K. K. (1) przez (...) Bank S.A. z/w w W., na skutek zawarcia przez nią w dniu 4 grudnia 2018 r. umowy nr (...) o kartę kredytową i dokonując z rachunku powiązanego z tą kartą przelewów środków pieniężnych oraz płatności, wprowadził w/w Bank w błąd co do osoby używającej karty kredytowej oraz zamiaru i możliwości spłaty zobowiązań wynikających z używania karty kredytowej, czym działał na szkodę (...) Bank S.A. z/s w W., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. przestępstwa z art. 310§3 k.k. w zw. z art. 310§1 k.k. i art. 310§2 k.k., art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. i za to na podstawie art. 310§1 k.k. w zw. z art. 310§3 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w zw. z art. 60§1 i § 6 pkt 2 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

IV.  Oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego przestępstwa z art. 297§1 k.k., popełnionego w sposób opisany w punkcie 9, z tą zmianą, iż po słowach „czym działał na” dodaje słowo „szkodę” i za to na podstawie art. 297§1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

V.  Na podstawie art. 85§1 i 2 k.k. oraz art. 86§1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyżej i wymierza oskarżonemu A. K. (1) karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

VI.  Na podstawie art. 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek zadośćuczynienia za doznaną przez pokrzywdzoną K. K. (1) krzywdę wynikającą z przestępstwa przypisanego wyżej w pkt II przez zapłatę na rzecz tej pokrzywdzonej kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy złotych) zł.

VII.  Na podstawie art. 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem zarzucanym w punkcie 1 przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej (...) Bank S.A. we W. kwoty 17.996,11 (siedemnastu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu sześciu złotych i jedenastu groszy) zł.

VIII.  Na podstawie art. 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem zarzucanym w punkcie 2 przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej (...) Sp. z o.o. w W. (która przejęła (...) Sp. z o.o. w W.) kwoty 6.368,71 (sześciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu ośmiu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) zł.

IX.  Na podstawie art. 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem zarzucanym w punkcie 3 przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 4.600 (czterech tysięcy sześciuset) złotych.

X.  Na podstawie art. 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem zarzucanym w punkcie 8 przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej (...) S.A. w W. kwoty 6.400 (sześciu tysięcy czterystu) złotych.

XI.  Na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. t.j. z 2009 roku, Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), art. 618§1 pkt 11 k.p.k. oraz § 17 ust. 2 pkt 5 w zw. z § 20 i § 2 pkt 1 i 2, § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. M. kwotę 885,60 zł z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

XII.  Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 roku Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych.

XIII.  Na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. t.j. z 2009 roku, Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 oraz § 17 pkt 1 i § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze. zm.) zasądza od oskarżonego A. K. (1) na rzecz oskarżycielki posiłkowej K. K. (1) kwotę 4.789,10 zł z tytułu wydatków poniesionych w toku postępowania przygotowawczego i przed sądem I instancji.

Henryk Janiak Robert Rafał Kwieciński Andrzej Trocha

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 40/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. K. (1)

1.  w dniu 18 lipca 2018 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Bank S.A. z/s we W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 21.279,91 zł z tytułu udzielonego kredytu (...), za pomocą wprowadzenia (...) Bank S.A. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę kredytu, uzyskiwanych odchodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Bank S.A. umowy kredytu nr (...), a przy tym złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Bank S.A.,

2.  w dniu 27 sierpnia 2018 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Sp. z o.o. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 10.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) Sp. z o.o. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o.,

3.  w dniu 16 stycznia 2019 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Sp. z o.o. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 4.600 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) Sp. z o.o. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o.,

4.  w dniu 20 stycznia 2019 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) Sp. z o.o. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 2.800 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) Sp. z o.o. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o.,

5.  w dniu 24 stycznia 2019 r. w K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) S.A. z/s w W., do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 7.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...), za pomocą wprowadzenia (...) S.A. w błąd co do osoby zawierającej w/w umowę pożyczki, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że podając się za K. K. (1) wykorzystał bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, do zawarcia za pośrednictwem Internetu z (...) S.A. umowę pożyczki nr (...), a przy tym złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu, co miało istotne znaczenie dla jego uzyskania, czym działał na szkodę (...) S.A.,

6.  w nieustalonym dniu miesiąca grudzień 2018 r., w K., kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec K. K. (1), które wzbudziły u w/w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,

7.  w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 5 marca 2019 r. w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podrobił inny środek płatniczy - kartę kredytową o nr (...) **** **** (...), wydaną na skutek zawarcia przez K. K. (1) w dniu 4 grudnia 2018 r. umowy nr (...) o kartę kredytową z (...) Bank S.A. z/s w W., w ten sposób, że na karcie kredytowej, w miejscu oznaczonym jako „podpis posiadacza” własnoręcznie podrobił podpis K. K. (1) i następnie tak podrobiony środek płatniczy puścił w obieg w ten sposób, że doprowadził (...) Bank S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie 44.106,31 zł, w ten sposób, że posługując się kartą kredytową o nr (...) **** **** (...) wydaną dla K. K. (1) przez (...) Bank S.A. z/w w W., na skutek zawarcia przez nią w dniu 4 grudnia 2018 r. umowy nr (...) o kartę kredytową i dokonując z rachunku powiązanego z tą kartą przelewów środków pieniężnych oraz płatności, wprowadził w/w Bank w błąd co do osoby używającej karty kredytowej oraz zamiaru i możliwości spłaty zobowiązań wynikających z używania karty kredytowej, czym działał na szkodę (...) Bank S.A. z/s w W., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

8.  w dniu 1 lutego 2019 r. w K., działając w celu uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej w kwocie 2.400 zł, za pośrednictwem Internetu zawarł umowę pożyczki nr (...) z podmiotem (...) Sp. z o.o. z/s w W., podając się za K. K. (1), wykorzystując bez jej zgody i wiedzy jej dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe, a przy tym złożył za pośrednictwem Internetu nierzetelne pisemne oświadczenie co do tożsamości osoby zawierającej umowę pożyczki oraz wysokości osiąganych dochodów, co miało istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Ad.1-8:

a)  poznanie się K. K. (1) i A. K. (1) w 2015 r. za po pośrednictwem Internetu,

b)  wspólne zamieszkanie ww. osób w 2017 r. najpierw w R., a następnie w 2018 r. w K.,

c)  niepełnosprawność K. K. (1) od okresu noworodkowego, kiedy to została ona zarażona gronkowcem złocistym w szpitalu, spowodowało to skrzywienie kręgosłupa i zwyrodnienie stawów,

d)  niepodjęcie przez A. K. w K. żadnej pracy i jego problemy finansowe wynikające z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wymieniony spłacał wcześniejsze zobowiązania zawierając kolejne umowy pożyczki i kredytu

e)  A. K. poinformował o swojej sytuacji finansowej K. K., która udostępniła mu swój rachunek bankowy prowadzony w (...) Bank S.A. o nr (...);

Ad. 1:

a)  doprowadzenie przez A. K. w dniu 18 lipca 2018 r. (...) Banku S.A. we W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 21.279,91 zł z tytułu udzielonego kredytu (...) (umowa opiewała na kwotę 25692,13 zł, jednak bank przekazał na ww. rachunek prowadzony na nazwisko K. K. (1) wskazaną na wstępie kwotę 21.279,91 zł, k. 29 akt),

b)  doprowadzenie do udzielenia ww. kredytu przez A. K. za pomocą wprowadzenia w błąd ww. banku co do osoby zawierającej umowę kredytu, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że wymieniony podał się za K. K. (1) wykorzystując bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe i dodatkowo złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu (oświadczenie pożyczkobiorcy k. 30v), doprowadzając do zawarcia ww. umowy kredytu za pośrednictwem Internetu,

c)  działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

d)  dokonanie spłaty ww. kredytu do kwoty 3.283,80 zł;

Ad. 2:

a)  doprowadzenie przez A. K. w dniu 27 sierpnia 2018 r. (...) Sp. z o.o. w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 10.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...),

b)  doprowadzenie do udzielenia ww. pożyczki przez A. K. za pomocą wprowadzenia w błąd ww. spółki co do osoby zawierającej umowę kredytu, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że wymieniony podał się za K. K. (1) wykorzystując bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe i dodatkowo złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu w kwocie 1.500 zł miesięcznie ( k. 78), doprowadzając do zawarcia ww. umowy pożyczki za pośrednictwem Internetu,

c)  działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

d)  dokonanie spłaty ww. pożyczki do kwoty 3.631,29 zł;

Ad. 3:

a)  doprowadzenie przez A. K. w dniu 16 stycznia 2019 r. (...) Sp. z o.o. w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 4.600 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...),

b)  działanie ww. spółki za pośrednictwem (...) Sp. z o.o. w W.,

c)  doprowadzenie do udzielenia ww. pożyczki przez A. K. za pomocą wprowadzenia w błąd ww. spółki co do osoby zawierającej umowę kredytu, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że wymieniony podał się za K. K. (1) wykorzystując bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe i dodatkowo złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu doprowadzając do zawarcia ww. umowy pożyczki za pośrednictwem Internetu,

d)  działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

e)  nie dokonanie nawet najmniejszej spłaty na poczet ww. pożyczki;

Ad. 4:

a)  doprowadzenie przez A. K. w dniu 20 stycznia 2019 r. (...) Sp. z o.o. w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 2.800 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...),

b)  doprowadzenie do udzielenia ww. pożyczki przez A. K. za pomocą wprowadzenia w błąd ww. spółki co do osoby zawierającej umowę kredytu, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że wymieniony podał się za K. K. (1) wykorzystując bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe i dodatkowo złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu (3.500 zł miesięcznie k. 240) doprowadzając do zawarcia ww. umowy pożyczki za pośrednictwem Internetu,

c)  działanie w celu osiągniecia korzyści majątkowej,

d)  nie dokonanie nawet najmniejszej spłaty na poczet ww. pożyczki,

e)  refinansowanie ww. umowy ostatecznie przez (...) Sp. z o.o. w W.;

Ad. 5:

a)  doprowadzenie przez A. K. w dniu 24 stycznia 2019 r. (...) S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 7.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki nr (...),

b)  doprowadzenie do udzielenia ww. pożyczki przez A. K. za pomocą wprowadzenia w błąd ww. spółki co do osoby zawierającej umowę kredytu, uzyskiwanych dochodów, zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganego zobowiązania, w ten sposób, że wymieniony podał się za K. K. (1) wykorzystując bez jej zgody i wiedzy dane osobowe, w tym nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe i dodatkowo złożył nierzetelne pisemne oświadczenie co do wysokości uzyskiwanego dochodu doprowadzając do zawarcia ww. umowy pożyczki za pośrednictwem Internetu,

c)  spłata kwoty 600 złotych na poczet przedmiotowej pożyczki,

d)  działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;

Ad. 6:

kierowanie przez A. K. w grudniu 2018 r. w K. gróźb pozbawienia życia wobec K. K. w ten sposób, że w lokalu mieszkalnym w pomieszczeniu kuchni podczas przygotowywania posiłku wymieniony trzymając w lewej dłoni nóż złapał pokrzywdzoną za kark, mocno ścisnął i powiedział: „zaraz cię kurwa rozpierdolę” (k. 804v); groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione;

Ad. 7:

a)  podrobienie przez A. K. w grudniu 2018 r. w K. innego środka płatniczego - karty kredytowej o nr (...) **** **** (...), wydanej na skutek zawarcia przez K. K. (1) w dniu 4 grudnia 2018 r. umowy nr (...) o kartę kredytową z (...) Bank S.A. z/s w W., w ten sposób, że na karcie kredytowej, w miejscu oznaczonym jako „podpis posiadacza” własnoręcznie podrobił (nakreślił) podpis K. K. (1),

b)  zawarcie ww. umowy o kartę kredytową z limitem do 50.000 złotych przez K. K. w miejscu zamieszkania, gdzie przyjechał przedstawiciel banku, za namową A. K., który twierdził, że „coś sobie zrobi”, jest to mu potrzebne na spłatę wcześniejszych zobowiązań (k. 323v),

c)  powiązanie przedmiotowej karty kredytowej z rachunkiem rozliczeniowym nr (...),

d)  podrobienie ww. podpisu na karcie kredytowej po jej przesłaniu przez bank do miejsca zamieszkania wymienionych, K. K. była obecna przy tym, gdy A. K. składał jej podpis na ww. karcie,

e)  puszczenie w obieg przez oskarżonego podrobionego w opisany wyżej sposób środka płatniczego w ten sposób, że w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 5 marca 2019 r. w K. doprowadził (...) S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie 44.106,31 zł, w ten sposób, że posługując się przedmiotową kartą kredytową o nr (...) **** **** (...) wydaną dla K. K. (1) i dokonując z rachunku powiązanego z tą kartą przelewów internetowych środków pieniężnych oraz płatności internetowych (m.in. 04.12.2018 r. dokonał przelewu kwoty 16.900 zł na rachunek bankowy, którym dysponował i 05.12.2018 r. kwoty 21.398,56 zł k. 485-487), wprowadził w/w Bank w błąd co do osoby używającej karty kredytowej oraz zamiaru i możliwości spłaty zobowiązań wynikających z używania karty kredytowej, czym działał na szkodę (...) S.A. z/s w W.,

f)  działanie w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

g)  wypadek mniejszej wagi co do opisanego wyżej zachowania;

Ad. 8:

a)  zawarcie przez A. K. w dniu 1 lutego 2019 r. w K. za pośrednictwem Internetu umowy pożyczki nr (...) z (...). (...) Sp. z o.o. w W., przy czym podał się on za K. K., wykorzystując bez jej zgody i wiedzy jej dane osobowe w ty nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz adresowe i dodatkowo złożył za pośrednictwem Internetu nierzetelne pisemne oświadczenie co do tożsamości osoby zawierającej umowę pożyczki oraz wysokości osiąganych dochodów, czym działał na szkodę ww. spółki,

b)  dokonanie spłaty w całości ww. pożyczki w kwocie 2.400 złotych.

Ad. 1-8:

a)  uprzednia niekaralność oskarżonego,

b)  pozytywna opinia w miejscu pracy dot. oskarżonego,

c)  pozytywna opinia środowiskowa dot. oskarżonego.

- zeznania świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego A. K. (1);

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- dokumenty dot. wskazanego obok kredytu,

- zeznania świadka R. P.;

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- dokumenty dot. wskazanej obok pożyczki,

- zeznania świadka P. S.;

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- dokumenty dot. wskazanej obok pożyczki,

- zeznania świadka K. C.;

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- dokumenty dot. wskazanej obok pożyczki,

- zeznania świadka N. P.;

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- dokumenty dot. wskazanej obok pożyczki,

- zeznania świadka N. I.;

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- karta kredytowa,

- umowa o kartę kredytową wraz z wyciągiem z rachunku i innymi dokumentami,

- pismo (...),

- wyciągi z rachunku z opisami;

- zeznań świadka K. K. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego,

- dokumenty dot. wskazanej obok umowy pożyczki,

- zeznania świadka I. P.;

- dane o karalności

- opinia pracodawcy,

- wywiady środowiskowe.

k. 15-16,223-224, 265-266, 323-324, 445-446 w zw. z k. 804v-807;

k. 295-297, 305-306, 333-334, 535-536 w zw. z k. 801-804;

karty j/w;

karty j/w,

karty 28-70,

k. 270-272 w zw. z k. 816;

karty j/w;

karty j/w,

k. 77-79, 173-178;

k. 129-132 w zw. z k. 816;

karty j/w;

karty j/w,

k. 84-90, 179-186;

k. 126 w zw. z k. 816;

karty j/w;

karty j/w,

k. 204-205, 208-209, 240-241, 254, 255;

k. 236-237 w zw. z k. 816;

karty j/w;

karty j/w,

k. 99-113, 195-200;

k. 116-117 w zw. z k. 816;

karty j/w;

karty j/w,

karty j/w;

karty j/w,

k. 326,

k. 447-479,

k. 389-403, 549-580,

k. 485-499;

karty j/w;

karty j/w,

k. 153-172, 278-289,

k. 382-383 w zw. z k. 816;

k. 509,

k. 800,

k. 735 i 741.

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

xxxxx

xxxxx

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

xxxxx

xxxxx

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad.1-8;

Ad. 1-8;

Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 8;

Ad. 1-8;

- wyjaśnienia oskarżonego;

- zeznania świadka K. K. (1);

- zeznania świadków: P. I., K. C., P. S., N. P., R. P. i I. P.;

- dane o karalności, wywiady środowiskowe, opinia od pracodawcy, dokumenty dot. pożyczek i karty kredytowej;

- zeznania świadków K. N. (k. 228-229) i K. M. (k. 815v).

- wyjaśnienia oskarżonego były w większości wiarygodne, ponieważ korespondowały z zeznaniami świadka K. K. (1) oraz pozostałych wyżej wymienionych świadków, którzy są pracownikami pokrzywdzonych instytucji finansowych oraz z dowodami z dokumentów, w szczególności umów pożyczek; wyjaśnienia oskarżonego złożone przed sądem nie zasługiwały na przymiot wiarygodności jedynie we fragmencie, w którym nie przyznał się on do popełnienia przestępstwa z art. 190§1 k.k., te wyjaśnienia pozostawała bowiem w jaskrawej sprzeczności z zeznaniami pokrzywdzonej K. K. (1), a także były wewnętrznie sprzeczne, gdyż w toku śledztwa oskarżony przyznał się do popełnienia tego występku i podał okoliczności jego popełnienia (VIDE: k. 306), dodać trzeba, że zamiar realizacji groźby nie należy do znamion czynu z art. 190§1 k.k., nawet jeżeli oskarżony nie miał zamiar zrobić pokrzywdzonej krzywdy, to zrealizował dyspozycję tego przepisu, o ile groźba wywołała uzasadnioną obawę, że będzie spełniona;

- zeznania świadka K. K. (1) były spójne, logiczne, konsekwentne i zgodne z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie, w tym w większości z wyjaśnieniami oskarżonego; sąd uznał więc te zeznania za w pełni wiarygodne; dodać trzeba, że zachowanie tego świadka można ocenić jako nierozważne, pozwoliła ona bowiem na korzystanie przez oskarżonego z jej rachunku bankowego i karty kredytowej wydanej na jej nazwisko, działała jednak w zaufaniu do A. K. i jednocześnie będąc pod jego presją, twierdził on bowiem, że ma długi, może „coś sobie zrobić” niezbędna mu jest ww. karta kredytowa i rachunek bankowy;

- wskazani obok świadkowie to pracownicy pokrzywdzonych pożyczkodawców, relacje ich oparte były na dokumentach i ich wiarygodność nie budziła wątpliwości; dodać trzeba, że zeznania te zostały ujawnione w oparciu o przepis art. 405 k.p.k., ponieważ strony wyraziły zgodę na odstąpienie od ich bezpośredniego przesłuchiwania w toku posiedzenia poprzedzającego rozprawę główną (k.449v);

- dowody ze wskazanych dokumentów nie były kwestionowane przez żadną ze stron i ich wartość dowodowa nie budziła wątpliwości;

- zeznania wskazanych obok świadków nie wniosły nic istotnego do niniejszej sprawy.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

xxxxx

xxxxx

xxxxx

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Ad. I: ciąg pięciu przestępstw z art. 286§1 k.k. i art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.

Ad. II: art. 190§1 k.k.

Ad. IV: art. 297§1 k.k.

A. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Art. 286§1k.k. penalizuje przestępstwo oszustwa, które polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem m.in. za pomocą wprowadzenia tej osoby w błąd; oskarżony wprowadzał pokrzywdzonych pożyczkodawców w błąd i to co do kilku istotnych okoliczności dotyczących zawieranych umów pożyczek, i tak: po pierwsze błąd dot. samej strony umowy – osoby pożyczkobiorcy, sam oskarżony był bowiem osobą zadłużoną, która już wcześniej – jak wynika z jego wyjaśnień – obrała sposób życia polegający nie na pracy zarobkowej, ale na zaciąganiu szeregu pożyczek i kredytów i następnie spłacaniu ich z kolejnych pożyczek lub kredytów albo i niespłacaniu, oskarżonemu żaden bank lub firma pożyczkowa nie udzieliłaby więc już kolejnego wsparcia finansowego, z tego powodu posługiwał się on danymi K. K., po drugie błąd dotyczył dochodów uzyskiwanych przez pożyczkobiorcę – takowych oskarżony w ogólne nie posiadał, ponieważ nie podjął pracy, z którą wiązały się codzienne dojazdy, a rozwijał swoją wyżej opisaną działalność na polu pożyczek on line, po trzecie błąd pokrzywdzonych dotyczył zamiaru i możliwości wywiązania się z umów, co do możliwości to one nie istniały, ponieważ oskarżony nie posiadał dochodów, co do zamiaru spłaty długów, to nie mając takiej możliwości deklaracje oskarżonego w tym zakresie były całkowicie iluzoryczne; obrońca oskarżonego wniosła o jego uniewinnienie, ponieważ miał zamiar spłacić pożyczki (k. 817), zważyć jednak należy, że do chwili obecnej zobowiązania te nie zostały spłacone, spłaty dotyczą niewielkiego procentu zaciągniętych zobowiązań, często spłaty następowały tylko po to, aby zaciągnąć kolejną pożyczkę, generalnie spłata pożyczek uzależniona była od otrzymania kolejnej pożyczki lub kredytu; w takiej sytuacji oskarżony z całą pewnością zrealizował znamiona występku z art. 286§1 k.k., doprowadził bowiem pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, nawet w sytuacji spóźnionej spłaty pożyczek nastąpiło niekorzystne rozporządzenie mieniem, bo wypłata nastąpiła na rzez osoby, która nie miała zdolności kredytowej, nie miała dochodów pozwalających na zaciągniecie pożyczek, takiej osobie pokrzywdzeni w ogóle nie przyznaliby pożyczki; oskarżony działał przy tym z zamiarem bezpośrednim – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – uzyskania kwot objętych pożyczkami i od początku zakładał, że spłata zobowiązań nie nastąpi albo nastąpi jeżeli uzyska kolejne pożyczki, warunkowane to więc było od zdarzenia przyszłego i niepewnego;

jednocześnie w pięciu przypadkach oskarżony wyczerpał również znamiona z art. 297§1 k.k. (kwalifikacja kumulatywna), a w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt IV jedynie z art. 297§1 k.k.;

art. 297§1 k.k. opisuje przestępstwo tzw. oszustwa kredytowego, które polega m.in. na przedłożeniu nierzetelnego pisemnego oświadczenia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego m.in. kredytu lub pożyczki; oświadczenia nierzetelne to zarówno takie oświadczenia, które zawierają informacje nieprawdziwe lub niepełne, jak i takie, które ze względu na sposób wypowiedzi mogą sugerować adresatowi istnienie stanu rzeczy niezgodnego z prawdą; oskarżony przedkładał za pośrednictwem Internetu oświadczenia nierzetelne – zawierające informacje nieprawdziwe co do wysokości uzyskiwanego dochodu przez pożyczkobiorcę, a także co do samej osoby pożyczkobiorcy (pkt 9 aktu oskarżenia) i ponadto miały one istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowych pożyczek; były to oświadczenia pisemne przesyłane za pośrednictwem Internetu; w odniesieniu do tego przestępstwa oskarżony również działał umyślnie z zamiarem bezpośrednim kierunkowym – w celu uzyskania dla siebie pożyczek;

odnośnie czynów przypisanych w punkcie I wyroku oskarżony działał w ramach ciągu przestępstw, ponieważ popełnione one zostały w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, zanim zapadł pierwszy wyrok, co do któregokolwiek z nich;

art. 190§1 k.k. stanowi, iż karze podlega ten kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona; nie może ulegać wątpliwości, że oskarżony groził pokrzywdzonej K. K. (1) popełnieniem na jej szkodę przestępstwa opisanego w art. 148, art. 156-157 k.k. i groźby te wzbudziły w wymienionej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione; na to, iż obawa była uzasadniona wskazuje agresywne, brutalne i irracjonalne zachowanie oskarżonego, a także fakt, iż pokrzywdzona jest kobietą, osobą słabszą i dodatkowo niepełnosprawną.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Ad. III: art. 310§3 k.k. w zw. z art. 310§1 k.k. i art. 310§2 k.k., art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k.

A. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyny zarzucane oskarżonemu w punktach 5 i 6 aktu oskarżenia stanowią jedno przestępstwo kwalifikowane jako czyn ciągły z art. 12§1 k.k. i wyczerpujący znamiona określone w trzech przepisach Kodeksu karnego: po pierwsze z art. 310§1 k.k. – podrobienie innego środka płatniczego, tj. karty kredytowej przez podrobienie podpisu jej posiadacza K. K. (1) oraz po drugi z art. 310§2 k.k. i art. 286§1 k.k. – puszczenie w obieg tego podrobionego środka płatniczego i zarazem wypełnienie znamion oszustwa na szkodę pokrzywdzonego (...) S.A. Każda transakcja dot. przyznanego limitu w karcie kredytowej, w tym dokonywane przez oskarżonego przelewy i płatności uważana jest za dokonywaną przy użyciu karty kredytowej (umowa o kartę kredytową), istotą umowy było bowiem właśnie posiadanie karty kredytowej i powiązanego z nią limitu, rachunek rozliczeniowy nie funkcjonuje odrębnie od tej karty, jest z nią powiązany; oskarżony wprowadził w błąd pokrzywdzony bank co do osoby użytkującej kartę kredytową oraz zamiaru i możliwości spłaty zobowiązań wynikających z używania karty kredytowej; jednocześnie nie budzi wątpliwości, iż karta kredytowa stanowi inny środek płatniczy w rozumieniu art. 310 k.k. (wyrok SA we Wrocławiu z 11.07.2008 r., II AKa 143/08, z 20.11.2002 r., II AKa 467/02); ponadto oskarżony już w momencie podrabiania przedmiotowej karty działał z zamiarem jej użycia, dokonania za jej pomocą transakcji i tym samym czyny zarzucane w punktach 5 i 6 aktu oskarżenia należało zakwalifikować jako jeden czyn ciągły; wreszcie mając na uwadze to, iż oskarżony działał za wiedzą K. K. i uwzględniając wartość szkody, sąd uznał, iż ww. zachowanie wyczerpuje znamiona wypadku mniejszej wagi z art. 310§3 k.k.

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

xxxxx

xxxxx

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

xxxxx

1.6.  Umorzenie postępowania

xxxxx

xxxxx

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

xxxxx

1.7.  Uniewinnienie

xxxxx

xxxxx

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

xxxxx

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. K. (1)

Ad. I: kara 1 roku pozbawienia wolności;

Ad. II: kara 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Ad. III: jara 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

Ad. IV: kara 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Ad. V kara łączna 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

Ad. VI: zadośćuczynienie za doznaną przez pokrzywdzoną K. K. krzywdę wynikającą z przestępstwa opisanego w pkt II wyroku w kwocie 10.000 zł;

Ad. VII: obowiązek naprawienia szkody w kwocie 17.996,11 zł na rzecz (...) S.A. w związku ze skazaniem w pkt I, zarzut 1;

Ad. VIII: obowiązek naprawienia szkody w kwocie 6.368,71 zł na rzecz (...) Sp. z o.o. (następca Z. k. 539) w związku ze skazaniem w pkt I, zarzut 2;

Ad. IX: obowiązek naprawienia szkody w kwocie 4.600 zł na rzecz (...) Sp. z o.o. w związku ze skazaniem w pkt I, zarzut 3;

Ad. X: obowiązek naprawienia szkody w kwocie 6.400 zł na rzecz (...) S.A. w związku ze skazaniem w pkt I, zarzut 8.

1, 2, 3, 7, 8;

4;

5, 6;

9;

kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone w pkt I-IV;

II;

I zarzut 1;

I zarzut 2;

I zarzut 3;

I zarzut 8.

- okoliczności obciążające: wykorzystanie osoby K. K., która darzyła oskarżonego zaufaniem,

- okoliczności łagodzące: uprzednia niekaralność, pozytywna opinia środowiskowa i w miejscu pracy;

- okoliczności obciążające: kierowanie gróźb wobec kobiety, która jest przy tym osobom niepełnosprawną,

- okoliczności łagodzących - jak wyżej w odniesieniu do punktu I;

- okoliczności wpływające na wymiar kary j/w w pkt I,

odnośnie tego czynu sąd przyjął kwalifikację z art.. 310§3 k.k. – to jest wypadek mniejszej wagi, zgodnie z powołany przepisem w wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary; wg przepisu art. 60§6 pkt 2 k.k. w przypadku zbrodni innej niż wskazana w pkt 1, sąd wymierza, przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary, karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, dolna granica ustawowego zagrożenia zbrodni z art. 310§1 k.k. to 5 lat pozbawienia wolności, najniższa kara jaką sąd mógł więc wymierzyć to kara 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i taka też została orzeczona w pkt III wyroku, orzeczenie kary zgodnie z wnioskiem obrońcy – z warunkowym zawieszenie wykonania lub w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy (k. 817), nie było więc możliwe w obecnym stanie prawnym;

- okoliczności wpływające na wymiar kary j/w w pkt I;

- karę łączne Sąd wymierzył przy zastosowaniu zasady zbliżonej do absorpcji, mając na uwadze ww. okoliczności łagodzące oraz to, iż przestępstwa popełnione zostały w tym samym czasie i w większości były to czyny podobne za wyjątkiem występku z art. 190§1 k.k.

określając wysokość zadośćuczynienia sąd uwzględnił poziom cierpienia psychicznego spowodowanego przez oskarżonego, który działał agresywnie i brutalnie wobec niepełnosprawnej kobiety, która miała do niego wcześniej pełne zaufanie;

kwota 21.279,91 zł pomniejszona o 3.283,80 zł, daje 17.996,11 zł;

kwota 10.000 zł pomniejszona o 3.631,29, daje 6.368,71 zł;

kwota wynikająca z pożyczki, ponieważ nie dokonano jej spłaty nawet w części;

Kwota 7.000 złotych pomniejszona o 600 złotych, co daje 6.400 złotych.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

xxxxx

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt XI, XII i XIII.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisów powołanych we wskazanych obok pkt wyroku; orzekając o kosztach obrony z urzędu nie uwzględniano orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 66/19 – o co wnosiła obrońca (k. 817) – a aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy;

wydatki oskarżycielki posiłkowej K. K. (1) ustalono zgodnie z przedłożonym przez jej pełnomocnika zestawieniem (k. 814) – koszty dojazdu oskarżycielki wyliczone tam zostały na podstawie „kilometrówki”, natomiast koszty dojazdu pełnomocnika to wartość biletów PKP z Ł. do K..

Podpis

Robert Rafał Kwieciński