Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: IV K 125/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, w IV Wydziale Karnym, w składzie:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Kaczmarek (spr.)

SSO Marek Kapała

Ławnicy: Elżbieta Sikorska, Iwona Karpińska, Izabela Skoczyńska

Protokolant: Karolina Jurkowska

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim Wiesława Kucińskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 28 października 2021, 15 grudnia 2021 roku, 25 stycznia 2022 roku sprawy:

E. A. , s. N. zd. Górska, ur. (...) w miejscowości W.,

oskarżonego o to, że:

w nocy z 20 na 21 lutego 2021 roku w C. usiłował zabić K. H., godząc nożem w tylną część jego ciała i powodując u niego obrażenia w postaci głębokiej rany kłutej klatki piersiowej po stronie lewej, zlokalizowanej w linii pachowej tylnej na wysokości łopatki, o długości rany w powłokach 4 cm, z uszkodzeniem w obrębie kanału miąższu płuca lewego od jego obwodu, aż do wnęki, z krwiakiem i odmą lewej jamy opłucnej oraz masywną odmą podskórną, wymagających pilnej interwencji torakochirurgicznej w postaci złożenia drenażu do lewej jamy opłucnej, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, jednakże zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na opór pokrzywdzonego oraz interwencję innej osoby, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art.156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

orzeka

I.  oskarżonego E. A. uznaje za winnego tego, że w nocy z 20 na 21 lutego 2021 roku w miejscowości C. zadał K. H. ciosy nożem w tylną część jego ciała, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń w postaci głębokiej rany kłutej klatki piersiowej po stronie lewej, zlokalizowanej w linii pachowej tylnej na wysokości łopatki, o szerokości rany w powłokach skórnych 4 cm, z uszkodzeniem w obrębie kanału miąższu płuca lewego od jego obwodu, aż do wnęki, z krwiakiem i odmą lewej jamy opłucnej oraz masywną odmą podskórną, wymagających pilnej interwencji torakochirurgicznej w postaci założenia drenażu do lewej jamy opłucnej, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, czyn ten kwalifikuje z art. 156 § 1 pkt 2 kk i za to na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kk wymierza mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego K. H. kwoty 10.000,- (dziesięć tysięcy) zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

III.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 20 lutego 2021 roku godz. 23:00 do dnia 03 lutego 2022 roku, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić E. A. dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych nr I/140/21/P pod pozycją od 7 do 8;

V.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek dowodu rzeczowego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/140/21/P pod pozycją 1;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. Nr 123 z 2002 r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 2 pkt 5 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. K. kwotę 1402,20,- zł (jeden tysiąc czterysta dwa złote dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonemu;

VII.  na podstawie 626 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk oraz art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu.