Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 2025/21

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 października 2022 roku

4.Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II Wydział Karny w składzie:

5. Przewodniczący: sędzia Jarosław Staszkiewicz

6. Protokolant: Magdalena Muszkiet

7.przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Patrycji Szubert-Król

8.po rozpoznaniu na rozprawie 14 IV, 2 VI, 7 VII i 6 X 2022 roku sprawy przeciwko

10.R. N.

11.PESEL: (...)

13.oskarżonemu o to, że:

1.  w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż do dnia 5 sierpnia 2021 roku w S., woj. (...), na terenie posesji przy ul. (...), działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadził uprawę łącznie 28 krzaków konopi innych, niż włókniste różnych rozmiarów, która to uprawa mogła dostarczyć znaczne ilości środka odurzającego w postaci żywicy i ziela konopi innych niż włókniste w postaci tzw. Marihuany w ilości nie mniejszej niż 616 gramów, dających w przeliczeniu nie mniej niż 6.160 działek konsumenckich,

tj. o czyn z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

2.  w bliżej nieustalonych dniach w okresie pomiędzy listopadem 2017 roku a lutym 2018 roku w S., woj. (...), na terenie posesji przy ul. (...), dwukrotnie udzielił S. Ł. środek odurzający w postaci ziela konopi innych, niż włókniste – tzw. Marihuany każdorazowo w ilości po 0,5 grama,

tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

3.  w dniu 5 czerwca 2021 roku w S., woj. (...), na terenie posesji przy ul. (...), udzielił Ł. B. substancję psychotropową w postaci metamfetaminy w ilości 0,5 grama, otrzymując za to odpłatność w kwocie 100 złotych,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

4.  w dniu 26 czerwca 2021 roku w S., woj. (...), na terenie posesji przy ul. (...), udzielił Ł. B. substancję psychotropową w postaci metamfetaminy w ilości 0,5 grama, otrzymując za to odpłatność w kwocie 100 złotych,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

5.  w dniu 10 lipca 2021 roku w J., woj. (...), przy ul. (...), udzielił A. K. środek odurzający w postaci ziela konopi innych, niż włókniste – tzw. marihuany w nieustalonej ilości, otrzymując za to odpłatność w kwocie 100 złotych,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

6.  w okresie od daty dziennej nie ustalonej do dnia 5 sierpnia 2021 roku w S., woj. (...) ukrywał dokument, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, to jest dowód osobisty na nazwisko H. B. (1) o numerze (...),

tj. o czyn z art. 276 k.k.

7.  w okresie od co najmniej 29 maja 2020 roku do dnia 5 sierpnia 2021 roku w S., woj. (...) ukrywał dokument, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, to jest dowód osobisty na nazwisko Ł. K. o numerze (...),

tj. o czyn z art. 276 k.k.

I.  uznaje oskarżonego R. N. za winnego tego, że w okresie od 6 lipca do 5 sierpnia 2021 roku w S. uprawiał 28 krzaków konopi innych niż włókniste, z których można było uzyskać 616 gramów marihuany, a więc znaczną ilość, to jest występku z art. 63 ust. 3 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to, na podstawie art. 63 ust. 3 tej ustawy, wymierza mu karę 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, orzeka przepadek ziela konopi, opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Drz (...) Prokuratury Rejonowej w J.;

III.  uznaje oskarżonego R. N. za winnego popełnienia zarzucanego czynu, opisanego w punkcie 2 części wstępnej, przy przyjęciu, że w obu przypadkach udzielił on marihuany ze z góry powziętym zamiarem, to jest występku z art. 58 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 58 ust. 1 wspomnianej ustawy, wymierza mu karę miesiąca pozbawienia wolności;

IV.  uznaje oskarżonego R. N. za winnego popełnienia zarzucanych czynów, opisanych w punktach 3 i 4 części wstępnej, przy przyjęciu, że stanowiły wypadki mniejszej wagi, to jest występków z art. 59 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, przyjmując jednocześnie, że były one elementami ciągu przestępstw i za to, na podstawie art. 59 ust. 3 wspomnianej ustawy w zw. z art. 91 § 1 k.k., wymierza mu karę 3 ( trzech ) miesięcy pozbawienia wolności oraz, na podstawie art. 33 § 2 k.k., karę grzywny w wysokości 80 ( osiemdziesięciu ) stawek dziennych, ustalając jedną stawkę na 10 ( dziesięć ) złotych;

V.  na podstawie art. 45 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., orzeka wobec oskarżonego przepadek równowartości korzyści majątkowej w łącznej kwocie 200 ( dwustu ) złotych;

VI.  na podstawie art. 44 § 2 k.k., orzeka przepadek dwóch telefonów komórkowych, opisanych w wykazach dowodów rzeczowych Drz (...) Prokuratury Rejonowej w J.;

VII.  uznaje oskarżonego R. N. za winnego popełnienia zarzucanego czynu, opisanego w punkcie 5 części wstępnej, przy przyjęciu, że stanowił wypadek mniejszej wagi, to jest występku z art. 59 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to, na podstawie art. 59 ust. 3 tej ustawy, wymierza mu karę miesiąca pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 45 § 1 k.k., orzeka wobec oskarżonego przepadek równowartości korzyści majątkowej w wysokości 100 ( stu ) złotych;

IX.  uniewinnia oskarżonego R. N. od popełnienia zarzucanych czynów, opisanych w punktach 6 i 7 części wstępnej;

X.  na podstawie art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., łączy orzeczone wobec oskarżonego w punktach I, III, IV i VII części wstępnej kary pozbawienia wolności i wymierza mu łączną karę roku pozbawienia wolności;

XI.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k., wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego łącznej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 ( trzy ) lata;

XII.  na podstawie art. 73 § 1 k.k., oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora;

XIII.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 4 i 5 k.k., zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do powstrzymania się od używania środków odurzających oraz do wykonywania stałej pracy zarobkowej;

XIV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny zalicza jego tymczasowe aresztowanie od 5 sierpnia 2021 roku godzina 12:00 do 14 września 2021 roku godzina 12:00, a na poczet łącznej kary pozbawienia wolności tymczasowe aresztowanie od 14 września 2021 roku godzina 12:00 do 14 października 2021 roku godzina 15:00;

XV.  zwalnia oskarżonego od zapłaty przypadających od niego kosztów sądowych stwierdzając, że wydatki związane z oskarżeniem w części uniewinniającej ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 2139/21

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Oskarżony

Czyny przypisane i zarzucane oskarżonemu

R. N.

Czyny przypisane:

- w okresie od 6 lipca do 5 sierpnia 2021 roku w S. uprawiał 28 krzaków konopi innych niż włókniste, z których można było uzyskać 616 gramów marihuany, a więc znaczną ilość

- w bliżej nieustalonych dniach w okresie pomiędzy listopadem 2017 roku a lutym 2018 roku w S., woj. (...), na terenie posesji przy ul. (...), dwukrotnie ze z góry powziętym zamiarem udzielił S. Ł. środek odurzający w postaci ziela konopi innych, niż włókniste – tzw. Marihuany każdorazowo w ilości po 0,5 grama,

- 5 czerwca 2021 roku w S., woj. (...), na terenie posesji przy ul. (...), udzielił Ł. B. substancję psychotropową w postaci metamfetaminy w ilości 0,5 grama, otrzymując za to odpłatność w kwocie 100 złotych, przy przyjęciu, że stanowiło to wypadek mniejszej wagi,

- w dniu 26 czerwca 2021 roku w S., woj. (...), na terenie posesji przy ul. (...), udzielił Ł. B. substancję psychotropową w postaci metamfetaminy w ilości 0,5 grama, otrzymując za to odpłatność w kwocie 100 złotych, przy przyjęciu, że stanowiło to wypadek mniejszej wagi,

- 10 lipca 2021 roku w J., woj. (...), przy ul. (...), udzielił A. K. środek odurzający w postaci ziela konopi innych, niż włókniste – tzw. marihuany w nieustalonej ilości, otrzymując za to odpłatność w kwocie 100 złotych, przy przyjęciu, że stanowiło to wypadek mniejszej wagi,

Czyny zarzucone:

- w okresie od daty dziennej nie ustalonej do dnia 5 sierpnia 2021 roku w S., woj. (...) ukrywał dokument, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, to jest dowód osobisty na nazwisko H. B. (1) o numerze (...),

- w okresie od co najmniej 29 maja 2020 roku do dnia 5 sierpnia 2021 roku w S., woj. (...) ukrywał dokument, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, to jest dowód osobisty na nazwisko Ł. K. o numerze (...).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

R. N. dwa razy, w okresie pomiędzy listopadem 2017 roku, a lutym 2018 roku poczęstował swojego znajomego S. Ł. marihuaną. Miało to miejsce w S.. W obu przypadkach przekazał mu do zażycia 0,5 grama substancji.

W czerwcu 2021 roku, 5 i 26 dnia miesiąca, dwa razy R. N. sprzedał sąsiadowi z S. - Ł. B. - po pół grama metamfetaminy. Za każdym razem otrzymywał za to 100 złotych. Działo się to w S., gdzie mieszkali wówczas obaj mężczyźni.

Od 6 lipca do 5 sierpnia 2021 roku R. N. w okolicy swojego domu w S. uprawiał 28 krzaków konopi innych niż włókniste. Rośliny do 5 sierpnia 2021 roku nie osiągnęły jeszcze pełnego rozwoju. Można było z nich uzyskać 616 gramów marihuany.

10 lipca 2021 roku R. N. sprzedał A. K. porcję marihuany za 100 złotych. Stało się to w J..

W domu należącym do R. N. w S. 5 sierpnia 2021 roku znaleziono dwa dowody osobiste – wystawione dla H. B. (2) i Ł. K.. Trafiły tam one wcześniej, nie złożył ich tam R. N.. Nie wiedział nawet, że są tam przechowywane.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego z k. 24-27, 45-48, 50, 177-178 i 234

zeznania D. L. z k. 186-188 i 234-235

częściowo zeznania Ł. B. z k. 94-95 i 235

zeznania J. B. z k. 249

zeznania A. M. z k. 249-250

zeznania A. K. z k. 152-154 i 265

protokół oględzin z k. 5-6a

protokół przeszukania z k. 7-11

protokół przeszukania z k. 13-15

protokół oględzin z k. 21-22

protokół ważenia z k. 36

zeznania M. R. z k. 105-107

zeznania A. G. z k. 133-135

zeznania M. L. z k. 140-142

opinia z k. 147-149

kopie dowodów osobistych z k. 157-158

wydruk i informacja z k. 161 i 168

zeznania Ł. K. z k. 163-165

pismo z k. 244

R. N. nie był dotąd karany. Jest uzależniony od marihuany.

dane o karalności z k. 17-18

odpis wyroku z k. 19-20

opinia z k. 89-92

kwestionariusz zebrania informacji z k. 96-100

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego uznano za w większości wiarygodne. Zgodnie z innymi dowodami podał on, że przed zatrzymaniem zajmował się pielęgnowaniem krzaków konopi innych, niż włókniste w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, że dzielił się marihuaną z S. Ł. oraz, że przekazał tę substancję A. K.. W tym zakresie brak jest powodów, by podważać jego wiarygodność.

Za wiarygodne uznano też wyjaśnienia oskarżonego, że to nie on uzyskał i przechowywał dowody osobiste, które znaleziono w domu w S. przy ulicy (...). Z jego twierdzeń wynika, że nawet nie wiedział, że się tam znajdowały. Na podstawie dostępnych informacji można przyjąć, że zostały utracone przez pokrzywdzonych przed 29 V 2019 roku ( w przypadku Ł. K. ) i przed 3 XII 2020 roku ( śmierć H. B. (1) ). Do lutego 2021 roku w domu oskarżony mieszkał z konkubiną - D. L. - i ich wspólnym dzieckiem. Dokumenty znaleziono w pomieszczeniu, w którym przyjmowano gości, miała zatem do niego dostęp nieokreślona liczba różnych osób. W tej sytuacji wiązanie ich uzyskania i przechowywania z oskarżonym jest tylko w pewnym stopniu prawdopodobne. Mogły one tam trafić bez jego wiedzy i aktywności. Korzystnie dla R. N. przyjęto, że nie miał on nic wspólnego z ich zatrzymywaniem wbrew woli uprawnionych podmiotów. Dodatkowo, po 3 XII 2020 roku dowód osobisty wystawiony dla H. B. (2) nie stwierdzał już tożsamości żadnej żyjącej osoby.

Za wiarygodne uznano wyjaśnienia oskarżonego, że Ł. B. zwrócił się do niego z prośbą o uzyskanie dla siebie metamfetaminy. R. N. nie miał żadnego powodu, by przyznawać tę okoliczność niezgodnie z prawdą. W pierwszych zeznaniach świadek potwierdził, że prosił o to sąsiada. Dlatego uznano to za zgodne z prawdą. Wpływa to na ocenę wiarygodności Ł. B. w odniesieniu do zeznań złożonych na rozprawie. Wówczas przecież nie tylko przeczył kupieniu podobnych środków od oskarżonego, ale wykluczał jakiekolwiek kontakty z nim w tej kwestii. Skoro za zgodne z prawdą uznano wyjaśnienia R. N., że mężczyźni o tym rozmawiali, to odmienna relacja świadka pochodząca z postępowania sądowego musiała być niezgodna z prawdą.

Jest ona też nielogiczna w odniesieniu do motywacji, jaką miałby się kierować Ł. B. pomawiając oskarżonego o dostarczenie mu narkotyku. Świadek podał, że chciał w ten sposób zbliżyć się do D. L.. Jednocześnie jednak zeznał, że próby nawiązania bliższych kontaktów nie podjął, że dość szybko przestał żywić jakiekolwiek silniejsze uczucia do tej kobiety. Musi to budzić nieufność, co do wiarygodności tych deklaracji, skoro początkowo pragnienie pogłębienia znajomości miało by być na tyle mocne, by spowodować zupełnie bezzasadne pomówienie znajomego, a następnie całkowicie miałoby ustać bez wyraźnej przyczyny. Nigdy też nie zostało wyrażone, co zgodnie podają D. L. i Ł. B..

Przeciwko wiarygodności późniejszych zeznań Ł. B. przemawiają też wyniki oględzin telefonu oskarżonego ( k. 21-22 ) w połączeniu z jego wyjaśnieniami ( k. 24-27 ). Wynika z tych dowodów, że świadek wysłał do R. N. 2 VI 2021 roku wiadomości "za 5 minut podjadę zrób po kresce" i "będziesz miał za 50 euro ja dzisiaj zjeżdżam", a 17 VI 2021 roku "jak byś miał temat to za stówkę". Odpowiadają one opisom kontaktów obu mężczyzn podawanym początkowo przez Ł. B., a także wyjaśnieniom oskarżonego o tym, że znajomy prosił o uzyskanie narkotyku.

Za niewiarygodne uznano twierdzenia R. N., że nie sprzedał A. K. marihuany. Oskarżony przyznał, że mógł mu przekazać taki środek, jednak nieodpłatnie. Odmiennie tę sytuację opisał A. K., uczynił to konsekwentnie. Nie miał przy tym powodu, by przedstawiać ją w taki sposób sprzecznie z prawdą - dla jego sytuacji nie ma znaczenia, czy uzyskał narkotyk w zamian za pieniądze, czy za darmo. Sam oskarżony nie potrafił wskazać, dlaczego świadek miałby nieprawdziwie zeznawać na jego niekorzyść. Dodatkowo trzeba odwołać się ponownie do wyników oględzin telefonu R. N. oraz jego wyjaśnień. W aparacie znaleziono zapisaną wiadomość o treści "O której będziesz? Czekam, weź za 100." A. K. przyznał, że to on był jej autorem. Nie jest na tyle jednoznaczna, by samodzielnie świadczyć o dokonaniu transakcji, którą opisał świadek. Jednak wzmacnia przekonanie o jego prawdomówności - jest w niej mowa najprawdopodobniej o dostarczeniu czegoś za cenę 100 złotych. Tak nabycie marihuany zrelacjonował A. K.. Z tych powodów jego zeznania uznano za wiarygodne, częściowo odmawiając wiary wyjaśnieniom oskarżonego.

Za wiarygodne uznano zeznania J. B., D. L. i A. M.. Kobiety nie miały pełnego wglądu w zdarzenia opisane w zarzutach aktu oskarżenia. Dlatego matka Ł. B. mogła nie być świadoma terminu i charakteru kontaktów syna z oskarżonym, obecna partnerka R. N. opiera się w większości na jego relacjach o przeszłych zdarzeniach, a D. L. podaje jedynie część zajść odnoszących się do jej byłego konkubenta.

Jako wiarygodne oceniono zeznania M. L., M. R. i A. G.. Podali oni okoliczności odnoszące się do korzystania z telefonu przez A. K. oraz zatrzymania oskarżonego zgodnie z pozostałymi dowodami. Brak było powodów do podważania ich wiarygodności. Podobnie oceniono zeznania Ł. K. co do okoliczności i czasu utraty dowodu osobistego.

Przy ustalaniu, czym były rośliny i ich części znalezione w pobliżu domu oskarżonego 5 sierpnia 2021 roku oraz, jaki mogły przynieść plon, sięgnięto do opinii biegłego. Jest ona jasna, pełna i wewnętrznie spójna. Jej ustaleń nie kwestionowano podczas procesu.

Za podstawę ustaleń przyjęto też dowody z dokumentów - protokołów przeszukania, oględzin i ważenia, informacji dotyczących karalności oskarżonego, a także do dowodów osobistych znalezionych podczas przeszukania. Pochodziły one od uprawnionych podmiotów, sporządzono je w odpowiedniej formie. Ich rzetelność nie była poddawana w wątpliwość. Na podstawie danych o karalności i informacji o wykonaniu przez oskarżonego należało przyjąć, że R. N. nie był dotąd karany za przestępstwa - w 2017 roku wykonał karę grzywny orzeczoną w sprawie II K 1603/15 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w 2020 roku minął okres próby związany ze skazaniem go w sprawie II K 900/16 tego samego Sądu - wykonał dotąd wymierzoną tam karę grzywny, przepadek i nawiązkę. Oba skazania uległy więc już łącznie zatarciu.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

punkt I, III, IV i VI

R. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Punkt I - na podstawie dostępnych dowodów przyjęto, że oskarżony przez miesiąc do 5 sierpnia 2021 roku uprawiał w pobliżu domu w (...) krzaków konopi innych, niż włókniste. Zasianie i pielęgnowanie takich roślin jest niezgodne z prawem. Gdyby osiągnęły pełen rozwój, mogłyby dostarczyć 616 gramów środka odurzającego. Jest to znaczna ilość, wystarcza bowiem do co najmniej kilkuset jednorazowych odurzeń. Dlatego czyn oskarżonego uznano za występek z art. 63 ust. 3 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Punkt III - w oparciu o dostępne dowody sąd uznał, że oskarżony dwa razy podzielił się posiadaną marihuaną z S. Ł.. W obu przypadkach dał mu do zażycia pół grama tego środka. Stanowiło to udzielenie substancji, która jest odurzająca. Oskarżony od początku zakładał, że może dzielić się narkotykiem ze znajomym przy okazji spotkań. Miał więc z góry powzięty zamiar podejmowania takich działań. Oba zachowania dzielił odstęp kilku miesięcy. Stanowiły więc elementy jednego czynu z art. 58 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. Biorąc pod uwagę to, że obecnie art. 57b k.k. nakazuje obostrzenie kary w przypadku zastosowania art. 12 § 1 k.k., sięgnięto po przepis art. 12 k.k. w brzmieniu z czasu działania oskarżonego, jako niosący ze sobą łagodniejsze skutki, stosując regułę z art. 4 § 1 k.k.

Punkt IV - sąd ustalił, że dwa razy - 5 i 26 czerwca 2021 roku - oskarżony sprzedał Ł. B. metamfetaminę w porcjach po pół grama za 100 złotych każdą. Stanowiło tu udzielenie tej substancji. Sprawca chciał i osiągnął z tego korzyść majątkową. Metamfetamina jest substancją psychotropową. Biorąc pod uwagę niewielką ilość przekazywanego środka - wystarcza ona na najwyżej kilka jednorazowych odurzeni - nawet uwzględniając jej sporą siłę odurzania i uzależniania, czyny oskarżonego uznano za wypadki mniejszej wagi. Stanowiły one zatem występki z art. 59 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Jako, że dzieliło je kilka dni, popełnione zostały w ten sam sposób, to uznano, że stanowiły elementy ciągu przestępstw.

Punkt VII - sąd ustalił też, że 10 lipca 2021 roku oskarżony zbył A. K. porcję marihuany za 100 złotych. Marihuana jest substancją odurzającą, jej sprzedaż stanowi udzielenie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Niewielka ilość środka - biorąc pod uwagę cenę nie mogła ona przekraczać kilku porcji - oraz jego nieduża moc odurzania i uzależniania przekonują, że czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi, a więc występek z art. 59 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

3.5. Uniewinnienie

punkt IX

R. N.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Uznając, że to nie oskarżony uzyskał i pozostawił w domu w S. dwa dowody osobiste, o których mowa była w punktach 6 i 7 części wstępnej wyroku i że nie były one tam później przechowywane za jego wiedzą, trzeba było przyjąć, że nie popełnił on żadnego z opisanych tam czynów. Musiało to skutkować jego uniewinnieniem w tym zakresie, zgodnie z art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. N.

punkty I i II

punkt 1

Okolicznością obciążającą była ilość narkotyku, jaką można byłoby wytworzyć z roślin uprawianych przez oskarżonego.

Okolicznościami łagodzącymi są:

- stan rozwoju roślin nie pozwalający na uzyskanie z nich jeszcze przez pewien czas substancji odurzającej,

- niewielka moc odurzania i uzależniania marihuany - substancji, którą chciał wytworzyć sprawca,

- niemożliwa do zakwestionowana deklarowana przez oskarżonego chęć wytworzenia substancji na własne potrzeby, a więc bez szkody dla innych osób,

- postawa R. N. w czasie postępowania, gdy przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, wyjaśnił okoliczności jego dokonania i opisał swoją motywację. Świadczy to o rozumieniu przez sprawcę, że naruszył prawo za co musi ponieść konsekwencje,

- dotychczasowa niekaralność sprawcy, która sprawia, że nie jest konieczne wymierzanie mu najsurowszej możliwie kary, że nawet łagodny środek oddziaływania będzie mógł zmienić jego przyszłe zachowanie.

Z tych powodów sąd wymierzył R. N. za uprawianie 28 roślin konopi karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z 29 VII 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, orzeczono przepadek ziela konopi, zatrzymanego podczas czynności przez funkcjonariuszy policji.

punkt III

punkt 2

Okolicznością obciążającą jest dwukrotność bezprawnego zachowania R. N..

Okoliczności łagodzące:

- niewielka moc odurzania i uzależniania substancji, której udzielał oskarżony, jak również niewielkie dawki udzielanego środka,

- świadome zażywanie tego środka przez S. Ł., który nie potrzebował do tego zachęty lub namowy ze strony sprawcy,

- omówione już wyżej - postawa oskarżonego podczas procesu i jego dotychczasowa niekaralność.

Z tych powodów za udzielenie dwukrotnie S. Ł. marihuany wymierzono oskarżonemu karę miesiąca pozbawienia wolności.

punkty IV-VI

punkty 3 i 4

Okoliczności obciążające:

- dwukrotność naruszenia prawa przez oskarżonego,

- wysoka moc odurzania i uzależniania przekazywanej przez niego substancji.

Okoliczności łagodzące:

- niewielka wartość osiągniętej przez oskarżonego korzyści, a także niewielkie ilości narkotyku przekazywanego nabywcy,

- dotychczasowy tryb życia sprawcy.

Uznając wagę obu czynów za przeciętną, oskarżonemu wymierzono za nie, przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k., karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz, mając na uwadze majątkową motywację działania R. N., na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 80 stawek dziennych grzywny. Oskarżony uzyskuje niewielki dochód z prac dorywczych, nie posiada znacznego majątku. Dlatego wysokość jednej stawki dziennej ustalono na 10 złotych.

Na podstawie art. 45 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., orzeczono wobec oskarżonego przepadek równowartości osiągniętej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 200 złotych.

Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeczono przepadek dwóch telefonów komórkowych - oskarżony używał ich do popełnienia przypisanych mu przestępstw.

punkt VII i VIII

punkt 5

Okolicznościami łagodzącymi były:

- niewielka moc odurzania i uzależniania narkotyku sprzedanego A. K.,

- mała ilość tej substancji i niska wartość uzyskanej przez sprawcę korzyści majątkowej,

- dotychczasowa niekaralność R. N. za przestępstwa.

Z tych powodów oskarżonemu wymierzono za omawiany czyn karę miesiąca pozbawienia wolności.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

R. N.

punkty X-XIII

Z uwagi na podobieństwo przedmiotowe czynów oskarżonego oraz ich dużą zbieżność czasową, karę łączną orzeczono z zastosowaniem zasady asperacji, bliższej absorpcji, niż kumulacji, w wysokości roku pozbawienia wolności.

Dotychczasowa niekaralność oskarżonego, połączona z jego postawą podczas procesu, gdy przyznał się do części z zarzucanych czynów oraz obecnym trybem życia - prowadzi działalność gospodarczą, uczestniczy w wychowaniu i utrzymaniu dziecka, pozwalają na przekonanie, że nawet sama groźba wykonania orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności będzie dla niego wystarczającym obciążeniem, by poprawił swoje postępowanie. Dlatego uznając, że z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że nie będzie on w przyszłości rażąco naruszał zasad porządku prawnego, warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności. Okres próby, w związku z wielokrotnością naruszania przez niego prawa i majątkową motywacją niektórych z jego czynów, wyznaczono na najdłuższy możliwy czas - 3 lata.

Oskarżony musi być dokładnie kontrolowany w okresie próby, aby nie powrócił do naruszania prawa. Dlatego oddano go w tym czasie pod dozór kuratora. Zobowiązano go też do powstrzymania się od używania środków odurzających i wykonywania stałej pracy zarobkowej w okresie próby. Ma to odwieść go od zachowań sprzecznych z zasadami i skłonić do pozostania przy akceptowanym społecznie i prawnie trybie życia. Powinno też pomóc mu w walce z uzależnieniem od narkotyków.

punkt XIV

Na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonych wobec oskarżonego kar zaliczono jego tymczasowe aresztowanie w sprawie - od 5 sierpnia 2021 roku godzina 12:00 do 14 września 2021 roku godzina 12:00 na poczet grzywny, zaś od 14 września 2021 roku godzina 12:00 do 14 października 2021 roku godzina 15:00 na poczet łącznej kary pozbawienia wolności.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt XV

Z uwagi na opisaną sytuację majątkową oskarżonego, który ma na utrzymaniu dziecko, sąd uznał, że nie będzie on w stanie uiścić kosztów sądowych. Dlatego, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono go od ich zapłaty w zakresie, w którym by go obciążały przyjmując, że wydatki postępowania w części uniewinniającej, zgodnie z art. 630 k.p.k., ponosi Skarb Państwa.

1.Podpis