Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 173/22

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sądu Okręgowego Tomasz Pawlik

Sądu Okręgowego Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2023 r.

sprawy ze skargi R. M.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej, pod sygn. akt I C 1332/21

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik

Sygn. akt III S 173/22

UZASADNIENIE

R. M. domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej pod sygn. akt I C 1332/21.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy z 17 06 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r., poz. 75) skargę o stwierdzenie, przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie, w której ona dotyczy.

Jej celem jest przeciwdziałanie trwającej przewlekłości, a jej funkcją przede wszystkim wymuszenie nadania sprawie odpowiedniego, sprawnego biegu procesowego i nie może zostać zrealizowany, kiedy postępowanie w sprawie, której dotyczy skarga, zostało już prawomocnie zakończone..

Dlatego wniesienie skargi powinno nastąpić w toku postępowania, po zaistnieniu stanu, który w ocenie skarżącego uzasadnia podniesione w niej zarzuty, nie później jednak niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Z tej przyczyny skarga wniesiona po zakończeniu postępowania jest niedopuszczalna i jako taka podlega ona odrzuceniu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2017 roku, (...) 10/17, Lex nr 2331698).

Z akt sprawy zarejestrowanej Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej pod sygn.. akt I C 1332/21 wynika, że postępowanie to zostało zakończone zarządzeniem o zwrocie pozwu z dnia 25 05 2022r., które uprawomocniło się z dniem 15 06 2022r.

Z tych względów postępowanie w tej sprawie zostało prawomocnie zakończone jeszcze przed wniesieniem skargi, a to stosownie do regulacji art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 8 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy obligowało Sąd do jej odrzucenia.

Niezależnie od tego zgodnie z regulacją z art. 6 ust. 2 powyższej ustawy skarga powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie,

której skarga dotyczy oraz co należy podkreślić, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie i w przypadku nie dochowania tych wymogów sąd właściwy

do jej rozpoznania odrzuca skargę bez wzywania do uzupełnienia jej braków (art. 9 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z utrwalonym poglądem judykatury wskazane wymagania są nie-usuwalne, a ich niespełnienie pociąga za sobą odrzucenie skargi bez wzywania

do ich uzupełnienia (por. postanowienia Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2007 r.,

sygn. akt III SPP 16/07, OSNP z 2008/9-10/153 oraz z 28 listopada 2017 r., (...) 47/17. Lex 2435636).

Rozpoznawana skarga tych wymagań nie spełnia, co dodatkowo przemawiało

za jej odrzuceniem.

Reasumując z podanych względów odrzucono skargę, stosując wskazane powyżej regulacje prawne.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik