Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 116/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2022 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Bronk-Marwicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2022 r. w G.

sprawy z powództwa Gminy M. G.

przeciwko S. K.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powódka Gmina M. G. wnios 3a pozew przeciwko J. K. i S. K. o zap 3atê solidarnie kwoty 5.158,98 z 3 wraz z odsetkami ustawowymi za opóŸnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zap 3aty.

W uzasadnieniu pozwu powódka podnios 3a, ¿e pozwani s 1 u¿ytkownikami lokalu mieszkalnego (...)¿onego w G. przy ul. (...), do którego nie posiadaj 1 tytu 3u prawnego, albowiem umowa najmu (...) z dniem 2 grudnia 2013r. Z uwagi na fakt posiadania zaleg 3oœci w op 3atach, powód jako w 3aœciciel lokalu nie zawar 3 z pozwanymi kolejnej umowy najmu. Jako podstawê powództwa powódka wskaza 3a przepisy art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (...)œæ pozwanych z tytu 3u odszkodowania za bezumowne korzystanie oraz op 3at niezale¿nych od w 3aœciciela wynosi 4.491,08 z 3, zaœ suma odsetek naliczonych do dnia 31 paŸdziernika 2016r. wynosi 667,90 z 3. (...)œæ obejmuje okres od 3 grudnia 2013r. do 31 paŸdziernika 2016r. Pomimo wezwañ do zap 3aty, pozwani nie uregulowali zaleg 3oœci.

(pozew, k. 2-4)

W dniu 26 kwietnia 2017r. w sprawie o sygnaturze akt I Nc 700/17 Referendarz (...) Rejonowego w G. wyda 3 nakaz zap 3aty w postêpowaniu upominawczym.

(nakaz zap 3aty, k. 43)

Pozwany S. K. wniós 3 sprzeciw od ww. nakazu zap 3aty, zaskar¿aj 1c go w ca 3oœci i wnosz 1c o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany podniós 3, ¿e nigdy nie zawiera 3 z powodem umowy najmu, a na do 31czonej do pozwu umowie widnieje tylko podpis J. K.. Pozwany wskaza 3, ¿e nie mia 3 wiedzy o zawarciu tej umowy, nie wie z jakich powodów j 1 zawar 3a, skoro wraz z ma 3oletnimi dzieæmi mia 3a zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Pozwany podniós 3, ¿e pozwana nigdy nie zamieszkiwa 3a w spornym lokalu mieszkalnym przy ul. (...), o czym œwiadczy m.in. treœæ pisma (...) z dnia 11 stycznia 2021r. Pozwany tak¿e nigdy nie zamieszkiwa 3 w tym lokalu, a skoro potrzeby mieszkaniowe rodziny by 3y zaspokojone, to wobec niego nie mo¿na stosowaæ art. 30 § 1 kro i art. 6881 kc. Nadto, wskaza 3, ¿e skoro powód dochodzi nale¿noœci za okres bezumowny, a pozwani nie zamieszkiwali w tym lokalu, to roszczenie powoda jest pozbawione podstawy faktycznej.

(sprzeciw od nakazu zap 3aty, k. 58-60v)

(...) stan faktyczny:

W pierwszej dekadzie XXI wieku pozwany S. K. wraz z ¿ (...) K. zamieszkiwa 3 w lokalu mieszkalnym nr (...) przy ul. (...) w G.. Od oko 3o 2007 roku pozwany wyje¿d¿a 3 do pracy do Norwegii, a do kraju wraca 3 3-4 razy do roku na oko 3o dwa tygodnie. Pozwany przesy 3a 3 ¿onie pieni 1dze na utrzymanie. Mimo tego pozwana nie uiszcza 3a op 3at za mieszkanie.

(dowód: przes 3uchanie pozwanego S. K., p 3yta CD k. 169, zeznania œwiadka K. B.œ, p 3yta CD k. 151, zeznania œ (...) K., p 3yta CD k. 151)

W 2010 roku (...) w G. wnios 3a do (...) Rejonowego w G. pozew o eksmisjê pozwanych z lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w G.. W trakcie postêpowania eksmisyjnego wszelka korespondencja kierowana do pozwanego by 3a podejmowana przez J. K.. Wyrokiem zaocznym z dnia 22 listopada 2010r. (...) o eksmisji pozwanych i ustali 3 im prawo do lokalu socjalnego.

(dowód: zpo, k. 16, 31, 39, koperta, k. 33)

Po wydaniu wyroku eksmisyjnego, w trakcie nieobecnoœci pozwanego w kraju, J. K. przeprowadzi 3a siê wraz z dzieæmi do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...), natomiast póŸniej wyprowadzi 3a siê do wynajêtego domu przy ul. (...) w R.. ¯ona nigdy nie informowa 3a pozwanego o zawarciu umowy najmu lokalu socjalnego ani nie przekazywa 3a mu ¿adnej korespondencji. Podczas pobytu pozwanego za granic 1 z (...) K. zamieszkiwa 3 konkubent A. K. (biologiczny ojciec jednego z dzieci pozwanych), który opuszcza 3 mieszkanie, gdy pozwany wraca 3 do Polski. W 2019r. pozwany z 3o¿y 3 pozew rozwodowy. Wyrok w sprawie rozwi 1zania ma 3¿eñstwa bez orzekania o winie zosta 3 wydany w dniu 19 paŸdziernika 2021 roku.

(dowód: przes 3uchanie pozwanego S. K., p 3yta CD k. 169, zeznania œwiadka K. B.œ, p 3yta CD k. 151, zeznania œ (...) K., p 3yta CD k. 151)

Od 2013 roku pozwany zamieszkiwa 3 w O. przy ul. (...). W okresie 2013-2021 stale pracowa 3 na terenie Królestwa Norwegii.

(dowód: umowa o pracê wraz z t 3umaczeniem, k. 64-65, certyfikat rezydencji wraz z t 3umaczeniem, k. 66-67, potwierdzenie zatrudnienia wraz z t 3umaczeniem, k. 68-69)

Rzeczy osobiste pozwanego znajdowa 3y siê w Norwegii.

(dowód: przes 3uchanie pozwanego S. K., p 3yta CD k. 169)

W dniu 3 grudnia 2012 roku J. K. zawar 3a z (...) Miasta G. umowê najmu lokalu socjalnego po 3o¿onego w G. przy ul. (...) na okres jednego roku. Zgodnie z oœwiadczeniem najemcy w lokalu mieli zamieszkiwaæ tak¿e m 1¿ najemczyni S. K. i ma 3oletnie dzieci O. K., D. K. i W. K..

(dowód: umowa najmu z dnia 3 grudnia 2012r., k. 89, oœwiadczenie najemcy, k. 10)

Pismem z dnia 16 maja 2014r. powódka wezwa 3a J. K. do wydania bezumownie zajmowanego lokalu socjalnego w terminie 30 dni od otrzymania wezwania pod rygorem skierowania sprawy na drogê s 1dow 1.

(dowód: pismo z dnia 16 maja 2014r., k. 11)

Za okres od 3 grudnia 2013r. do 31 paŸdziernika 2016r. powódka naliczy 3a odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w kwocie 4.491,08 z 3, a tak¿e odsetki ustawowe za opóŸnienie na dzieñ 31 paŸdziernika 2016r. w kwocie 667,90 z 3.

(dowód: wyliczenie nale¿noœci, k. 17-19, zawiadomienia o wysokoœci op 3at, k. 12-16)

Powódka wielokrotnie wzywa 3a najemcê do zap 3aty, lecz zawiadomienia wysy 3ane na adres spornego lokalu nie by 3y podejmowane.

(dowód: wezwania do zap 3aty wraz z zpo, k. 20-36)

Od chwili zawarcia umowy najmu nikt nie zamieszkiwa 3 w spornym lokalu.

(dowód: pismo (...) Budynków i Lokali (...) z dnia 11 stycznia 2022r., k. 63)

W dniu 20 grudnia 2018r. Komornik s 1dowy przy (...) Rejonowym w G. I. M. w toku postêpowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnatur 1 Km 566/18 wprowadzi 3a powoda w posiadanie lokalu.

(dowód: protokó 3 z dnia 20 grudnia 2018r., k. 117)

(...)¿y 3, co nastêpuje:

P.¿szy stan faktyczny (...) na podstawie dowodów z dokumentów, dowodu z zeznañ œwiadków K. B.œ i (...) K. oraz dowodu z przes 3uchania pozwanego.

(...) zgromadzony w niniejszej sprawie materia 3 dowodowy (...) nie dopatrzy 3 siê ¿adnych podstaw do kwestionowania wiarygodnoœci i mocy dowodowej dokumentów powo 3anych w ustaleniach stanu faktycznego. (...) bowiem na wzglêdzie, i¿ autentycznoœæ wymienionych dokumentów nie by 3a kwestionowana, (...) z urzêdu w tym zakresie nie dostrzeg 3 ¿adnych œladów podrobienia, przerobienia czy œladów inne manipulacji. W zwi 1zku z powy¿szym w ramach swobodnej oceny dowodów (...), ¿e ww. dokumenty przedstawiaj 1 faktyczn 1 treœæ stosunku prawnego zawartego przez powódkê oraz J. K., a tak¿e okolicznoœci zwi 1zane z wykonywaniem umowy najmu.

(...) nie znalaz 3 równie¿ podstaw, aby odmówiæ przyznania wiary zeznaniom przes 3uchanych w niniejszej sprawie œwiadków K. B.œ i (...) K.. Zdaniem (...) œwiadkowie zeznawali szczerze, zgodnie ze swoj 1 najlepsz 1 wiedz 1, a ich zeznania w zakresie dotycz 1cym miejsca zamieszkania pozwanych w spornym okresie korelowa 3y z zeznaniami pozwanego.

Za wiarygodne nale¿a 3o tak¿e uznaæ zeznania pozwanego S. K.. W ocenie (...) zeznania te nie budzi 3y w 1tpliwoœci w œwietle zasad logicznego rozumowania i zasad doœwiadczenia ¿yciowego, a w czêœci znalaz 3y równie¿ potwierdzenie w innych dowodach, które (...) za niew 1tpliwie wiarygodne. Przede wszystkim nie budz 1 w w 1tpliwoœci zeznania pozwanego co do faktu niezamieszkiwania przez niego w spornym lokalu socjalnym przy ul. (...) w G.. W tym zakresie zeznania S. K. koreluj 1 z treœci 1 z 3o¿onych dokumentów w postaci umowy o pracê, potwierdzenia zatrudnienia, a tak¿e certyfikatu rezydencji. Ponadto, równie¿ z zeznañ przes 3uchanych œwiadków wynika, ¿e pozwany pracowa 3 i mieszka 3 za granic 1, a do Polski przyje¿d¿a 3 tylko kilka razy w roku na kilkanaœcie dni. W œwietle zgromadzonego materia 3u dowodowego nale¿a 3o daæ równie¿ wiarê zeznaniom pozwanego co do braku jego wiedzy o zawarciu przez ¿onê umowy najmu lokalu socjalnego, a tak¿e co do okolicznoœci zmian miejsca zamieszkania przez jego rodzinê. Pozwany zezna 3 m.in., ¿e o wyroku eksmisyjnym w sprawie I C 1125/10 dowiedzia 3 siê ju¿ po rozstaniu z ¿on 1. Jest to wysoce prawdopodobne, gdy¿ w sprawie I C 1125/10 wszelka korespondencja kierowana do pozwanego by 3a podejmowana przez jego ówczesn 1 ma 3¿onkê. Nadto, jak wynika z zeznañ œwiadków, by 3a ma 3¿onka pozwanego prowadzi 3a podwójne ¿ycie, pozostaj 1c w zwi 1zku ma 3¿eñskim z pozwanym jednoczeœnie mieszka 3a z innym mê¿czyzn 1, co zataja 3a przed pozwanym. Z tego mo¿na wywodziæ, ¿e relacje ma 3¿eñskie pozwanych nie by 3y szczere, co tylko uprawdopodabnia, ¿e J. K. mog 3a ukrywaæ przed pozwanym tak¿e wiele innych spraw zwi 1zanych z funkcjonowaniem rodziny.

P. prawn 1 powództwa stanowi 3 przepis art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 611). W myœl art. 18 ust. 1 osoby zajmuj 1ce lokal bez tytu 3u prawnego s 1 obowi 1zane do dnia opró¿nienia lokalu co miesi 1c uiszczaæ odszkodowanie. Z kolei, wedle ust. 2 odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokoœci czynszu, jaki w 3aœciciel móg 3by otrzymaæ z tytu 3u najmu lokalu. Je¿eli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, w 3aœciciel mo¿e ¿ 1daæ od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupe 3niaj 1cego. W œwietle powo 3anych powy¿ej przepisów nie budzi w 1tpliwoœci, ¿e obowi 1zek uiszczania odszkodowania jest skorelowany z zajmowaniem lokalu przez osobê nieposiadaj 1c 1 do niego tytu 3u prawnego. Jak wskazuje siê w doktrynie tylko osoby zajmuj 1ce lokal bez tytu 3u prawnego s 1 obowi 1zane do dnia opró¿nienia lokalu co miesi 1c uiszczaæ odszkodowanie. (...) lokatora wi 1¿e z w 3aœcicielem lokalu, z mocy komentowanego przepisu, nienazwany stosunek prawny; w 3aœciciel, do czasu opró¿nienia lokalu przez by 3ego lokatora jest obowi 1zany znosiæ stan zajmowania jego lokalu przez osobê nieposiadaj 1c 1 ju¿ tytu 3u do jego u¿ywania, zaœ by 3y lokator jest zobowi 1zany uiszczaæ przez ten czas wynagrodzenie za korzystanie z lokalu bez tytu 3u prawnego (odszkodowanie) (por. A. D.,

Komentarz do ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [w:] Prawo mieszkaniowe. Komentarz. Wyd. 5, W. 2015).

W przedmiotowej sprawie pozwany wykaza 3 w sposób nie budz 1cy ¿adnych w 1tpliwoœci, ¿e w okresie objêtym ¿ 1daniem pozwu tj. 3 grudnia 2013r. do 31 paŸdziernika 2016r. nie zamieszkiwa 3 w przedmiotowym lokalu przy ul. (...) w G. ani te¿ w ¿aden inny sposób nie korzysta 3 z tego lokalu. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materia 3u dowodowego mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e w spornym okresie pozwany mieszka 3 i pracowa 3 w Norwegii. Jak wynika z zeznañ pozwanego rok po narodzinach córki wyjecha 3 do pracy do Norwegii i od tej pory do Polski przyje¿d¿a 3 3-4 razy do roku na oko 3o dwa tygodnie. W chwili wyjazdu do pracy pozwany wraz z ¿on 1 i córk 1 zamieszkiwa 3 w lokalu mieszkalnym nr (...) przy ul. (...) w G.. Zdaniem (...) w toku niniejszego postêpowania pozwany zdo 3a 3 udowodniæ, ¿e nie mia 3 wiedzy ani o wyroku dotycz 1cym eksmisji z ww. lokalu, przyznaniu uprawnienia do lokalu socjalnego, ani te¿ o zawarciu przez by 31 ju¿ ma 3¿onkê umowy najmu lokalu socjalnego. Z. bowiem nale¿y uwagê, ¿e wszelka korespondencja kierowana do pozwanego w sprawie eksmisyjnej by 3a odbierana przez J. K., co (...) na podstawie dowodu z dokumentów w postaci zwrotnych potwierdzeñ odbioru w sprawie I C 1125/10. Dodatkowo, nale¿a 3o mieæ na wzglêdzie, ¿e relacje ma 3¿eñskie pozwanych by 3y doœæ skomplikowane. W czasie bowiem, gdy pozwany pracowa 3 na utrzymanie rodziny za granic 1, jego ma 3¿onka zamieszka 3a z innym mê¿czyzn 1. P.¿szy fakt by 3 ukrywany przed pozwanym. Gdy bowiem S. K. przyje¿d¿a 3 do Polski, ów mê¿czyzna opuszcza 3 lokal. Z powy¿szego wynika, ¿e ma 3¿eñstwo pozwanych nie by 3o oparte na zasadach wzajemnego zaufania i szczeroœci. J.œnie, jak wynika 3o z zeznañ œwiadka K. B.œ by 3a ma 3¿onka pozwanego by 3a osob 1 doœæ skryt 1, ukrywa 3a przed otoczeniem np. fakt wynajmu domu przy ul. (...) w R. (twierdzi 3a, ¿e ten dom kupi 3a). W œwietle powy¿szego nale¿a 3o daæ wiarê zeznaniom pozwanego, i¿ J. K. mog 3a zataiæ przed nim tak¿e fakt eksmisji z zajmowanego lokalu. Zatajenie tego faktu przed pozwanym wpisuje siê w szerszy obraz ma 3¿eñstwa pozwanych, jaki wy 3ania siê z zeznañ S. K.. Pozwany wskazywa 3, i¿ regularnie przesy 3a 3 ówczesnej ¿onie pieni 1dze na bie¿ 1ce utrzymanie, co uznaæ nale¿y za wiarygodne zwa¿ywszy na zarobkowy cel wyjazdu (a tak¿e za 31czone potwierdzenia przelewów bankowych), a ta nie dokonywa 3a op 3at za mieszkanie, o czym nie informowa 3a go. Nadto, kilkukrotnie prosi 3a pozwanego o przes 3anie wiêkszych sum pieniê¿nych pod wymyœlonymi pretekstami (np. na leczenie glejaka), a gdy pozwany za¿ 1da 3 dowodów urz 1dza 3a mu awanturê. P.¿sze œwiadczy o tym, ¿e by 3a ma 3¿onka nie by 3a osob 1 szczer 1 i dla w 3asnych korzyœci manipulowa 3a pozwanym.

W œwietle powy¿szego nale¿a 3o uznaæ, ¿e pozwany nie mia 3 wiedzy o zawarciu umowy najmu lokalu socjalnego, ani nie wyra¿a 3 zgody na zawarcie takiej umowy. N.¿a 3o przy tym mieæ na wzglêdzie, ¿e umowa najmu lokalu socjalnego zosta 3a zawarta jedynie przez J. K.. W takim stanie rzeczy o odpowiedzialnoœci pozwanego mo¿na by mówiæ, gdyby zamieszkiwa 3 faktycznie w tym lokalu, b 1dŸ gdyby zawarta przez jego ówczesn 1 ma 3¿onkê czynnoœæ prawna stanowi 3a czynnoœæ o jakiej mowa w art. 30 § 1 kro. Zgodnie z tym przepisem oboje ma 3¿onkowie s 1 odpowiedzialni solidarnie za zobowi 1zania zaci 1gniête przez jednego z nich w sprawach wynikaj 1cych z zaspokajania zwyk 3ych potrzeb rodziny. Jak natomiast wskazuje siê w orzecznictwie przez zobowi 1zanie zaci 1gniête w sprawach wynikaj 1cych z zaspokojenia zwyk 3ych potrzeb rodziny (art. 30 par. 1 kro) nale¿y rozumieæ tylko te zobowi 1zania, które odnosz 1 siê do normalnych codziennych potrzeb rodziny, wymagaj 1cych bezwzglêdnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez ma 3¿onków specjalnych decyzji (por. wyrok SN z dnia 22 wrzeœnia 1966r., I CR 544/66, L.). " (...) potrzeby" najczêœciej obejmuj 1 "zapewnienie wy¿ywienia, mieszkania, œrodków na wychowanie dzieci itp." (por. wyrok SN z 5 sierpnia 2005 r., II CK 9/05, L.; wyrok SA w £odzi z 10 wrzeœnia 2015 r., I ACa 329/15, L.). W rozpatrywanym przypadku niew 1tpliwie rodzina pozwanego mia 3a zaspokojone potrzeby mieszkaniowe niezale¿nie od zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W œwietle zebranego materia 3u dowodowego nie budzi w 1tpliwoœci, ¿e po wydaniu wyroku eksmisyjnego pozwana zawar 3a umowê najmu, której przedmiotem by 3 najpierw lokal mieszkalny nr (...) przy ul. (...), a nastêpnie dom przy ul. (...) w R.. W tym czasie rzecz jasna pozwany zamieszkiwa 3 w Norwegii. W zwi 1zku z tym nie sposób uznaæ, aby dokonana przez J. K. samodzielnie czynnoœæ prawna mieœci 3a siê w katalogu „zwyk 3ych potrzeb”. Skoro zatem zobowi 1zanie nie zosta 3o zaci 1gniête przez J. K. w sprawie wynikaj 1cej z zaspokajania zwyk 3ych potrzeb rodziny, to pozwany jako ma 3¿onek nie ponosi odpowiedzialnoœci za to zobowi 1zanie. Ponadto, jak wskazano powy¿ej, w œwietle przepisu art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przes 3ank 1 do domagania siê zap 3aty odszkodowania jest faktyczne zajmowanie lokalu. Bez w 1tpienia pozwany nigdy nie zajmowa 3 przedmiotowego lokalu, nie znajdowa 3y siê w nim jego rzeczy osobiste, nie mia 3 kluczy do tego mieszkania.

(...)¿sze na wzglêdzie, na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego a contrario, powództwo podlega 3o oddaleniu.

O kosztach procesu (...) na podstawie art. 98 k.p.c. i zgodnie z zasad 1 odpowiedzialnoœci za wynik sprawy zas 1dzi 3 od przegrywaj 1cego niniejszy spór powoda na rzecz pozwanego kwotê 1.817 z 3, na co sk 3ada 3y siê: op 3ata za czynnoœci fachowego pe 3nomocnika powoda bêd 1cego radc 1 prawnym w stawce minimalnej (1.800 z 3) obliczona od wskazanej wartoœci przedmiotu sporu, a tak¿e op 3ata skarbowa od pe 3nomocnictwa (17 z 3).