Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 66/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2023 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Załęska

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2023 roku w Sieradzu

odwołania M. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 8.12.2021 r. Nr (...)

w sprawie M. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z udziałem zainteresowanego T. W.

o składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1.  Zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że M. N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...), jako płatnik składek nie jest zobowiązany do opłacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu umów zawartych z T. W., za okresy wskazane w zaskarżonej decyzji.

2.  Zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na rzecz M. N. 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV U 66/22

UZASADNIENIE

Decyzją z 8.12.2021r. (Nr (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021r., poz. 423 ze zm.) w zw. z art. 9 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 13.07.2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 7) stwierdził, że dla płatnika składek M. N., kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi: 01.2017 – 56,12zł., 03.2017 – 58,91zł., 04.2017 – 53,95zł., 06.2017 – 56,93zł., 09.2017 – 70,21zł., 10.2017 – 77,21zł., 12.2017 – 76,45zł., 01.2018 – 67,92zł., 05.2018 – 83,66zł., 07.2018 – 69,25zł., 08.2018 – 78,79zł., 12.2018 – 112,54zł., 01.2019 – 88,41zł., 02.2019 – 91,56zł., 04.2019 – 95,62zł., 06.2019 – 94,36zł., 07.2019 – 91,92zł., 10.2019 – 102,43zł., 12.2019 – 127,59zł.

Nie podzielając powyższej decyzji pełnomocnik płatnika złożył odwołanie, wnosząc m.in. o zmianę decyzji i stwierdzenie, że M. N. jako płatnik nie był zobowiązany do naliczania i rozliczania składek na FGŚP od kwot przychodu wypłat dokonanych z tytułu zawartych z T. W. umów w miesiącach wskazanych w zaskarżonej decyzji, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Wnosił także o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie z odwołania M. N. od decyzji ZUS z 8.12.2021r. (Nr (...)), mocą której ZUS stwierdził, że T. W. z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów o świadczenie usług u płatnika składek M. N., podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, w okresach wskazanych w decyzji.

W odpowiedzi na odwołanie pełnomocnik organu rentowego wnosił o oddalenie odwołania, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych oraz przyłączył się do wniosku o zawieszenie postępowania.

Prawomocnym postanowieniem z 10.02.2022r., na podstawie art. 177§1 pkt 1 kpc, zawieszono postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie z odwołania od decyzji ZUS z 8.12.2021r. (Nr (...)).

Postanowieniem z 20.02.2023r., na podstawie art. 180§1 pkt 4 kpc, podjęto zawieszone postępowanie.

Sąd Okręgowy ustalił:

Decyzją z 8.12.2021r. (Nr (...)), Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł., na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, w zw. z art. 38 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit a, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 1 i ust. 3, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 1, 2, 4, 11, art. 91 ust. 5 ustawy z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021r., poz. 423 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.), art. 750 k.c. stwierdził, że T. W. z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów o świadczenie usług u płatnika składek M. N., podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresach od: 2.01.2017 – 31.01.2017, 22.02.2017 – 14.04.2017, 1.06.2017 – 30.06.2017, 26.07.2017 – 30.09.52017, 9.10.2017 – 31.10.2017, 20.11.2017 – 31.12.2017, 16.01.2018 – 31.01.2018, 26.04.2018 – 31.05.2018, 20.06.2018 – 31.08.2018, 2.11.2018 – 31.12.2018, 2.01.2019 – 28.02.2019, 14.03.2019 – 31.07.2019, 1.09.2019 – 31.12.2019, jako osoba wykonująca umowę o świadczenie usług u płatnika składek M. N.. Jednocześnie ZUS ustalił podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne.

Nie podzielając powyższej decyzji pełnomocnik płatnika złożył odwołanie.

Prawomocnym wyrokiem z 23.03.2022r., w sprawie IV U 64/22, Sąd Okręgowy w Sieradzu zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że T. W. na podstawie zawartych umów z płatnikiem składek M. N. (...). P.H.U. (...), w okresach wskazanych w zaskarżonej decyzji, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu i orzekł o kosztach zastępstwa procesowego (akta IV U 64/22).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym prawomocnego wyroku, który zapadł w sprawie IV U 64/22.

Sąd Okręgowy zważył:

W niniejszej sprawie przedmiotem sporu była ocena, czy M. N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...), jako płatnik składek jest zobowiązany do opłacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu umów zawartych z T. W..

W niniejszej sprawie kluczowym dla rozstrzygnięcia, jest wynik prawomocnie zakończonej sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym, która toczyła się przez tutejszym Sądem w sprawie IV U 64/22. W sprawie prawomocnie przesądzono, że zawierane przez płatnika składek umowy z T. W., były umowami o dzieło, a to oznacza, że odwołujący się płatnik nie ma obowiązku opłacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu zawieranych umów z zainteresowanym.

Z tych względów, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14§2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że M. N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...), jako płatnik składek nie jest zobowiązany do opłacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu umów zawartych z T. W., za okresy wskazane w zaskarżonej decyzji.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265 t.j. ze zm.).