Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2023 r.

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P., Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Asesor sądowy M. P.

Protokolant: p.o. stażysty P. D.

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2023 r.

na rozprawie

w sprawie z powództwa (...) Bank spółki akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko T. M.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34112,93 zł (trzydzieści cztery tysiące sto dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24.06.2022 r. do dnia zapłaty,

II.  W pozostałym zakresie oddala powództwo,

III.  Należność zasądzoną w punkcie 1 wyroku rozkłada na 43 (czterdzieści trzy) raty miesięczne, w tym czterdzieści dwie pierwsze w kwocie po 800 zł (osiemset złotych) każda, a czterdziestą trzecią w kwocie 512,93 złotych (pięćset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), płatne do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca następnego po tym, w którym wyrok się uprawomocnił wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

IV.  Uznaje, że powód uległ tylko co do nieznacznej części i zasądza od pozwanego na rzecz powoda 4898 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku.

Asesor sądowy M. P.

UZASADNIENIE

Pozwem z 26.07.2022 r. (data stempla pocztowego) powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego T. M., żądając zasądzenia na jego rzecz od pozwanego 34.170,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu w tym kosztów elektronicznego postępowania upominawczego oraz kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że 28.07.2016 r. T. M. zawarł z (...) Bank S.A. z siedzibą w W. umowę kredytu nr (...), na podstawie której kredytobiorca zobowiązał się m.in. do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. W związku z brakiem terminowego regulowania wpłat przez pozwanego, skierowano do T. M. ostateczne wezwanie do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy. Ze względu na niedotrzymanie warunków umowy i nieuregulowanie zaległości powód wypowiedział umowę kredytu. Podjęte wobec T. M. próby uregulowania przez niego wymagalnego zadłużenia okazały się bezskuteczne. W związku z tym, powód wystawił wyciąg z ksiąg banku nr (...) z 24.06.2022 r., z którego wynika, że niespłacony kapitał wynosi – 32.794,75 zł, odsetki umowne – 549,13 zł, odsetki umowne za opóźnienie – 826,59 zł, opłaty umowne – 0 zł, tj. łącznie 34.170,47 zł.

24.06.2022 r. powód, przed wywiedzeniem ww. pozwu, wystąpił z tym roszczeniem z pozwem o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Postanowieniem z 12.07.2022 r. w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 866949/22, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i postępowanie umorzył, obciążając powoda kosztami procesu związanymi z jego dotychczasowym udziałem w sprawie.

Pozwany udzielił odpowiedzi na pozew po wyznaczonym terminie, wobec czego, zarządzeniem z 7.12.2022 r., na podstawie art. 205 1 § 2 k.p.c., zarządzono zwrot pisma.

Na rozprawie 10.02.2023 r. pozwany nie kwestionował powództwa, nie kwestionował swojej odpowiedzialności za zobowiązanie. Wskazał jedynie, że chciałby spłacić zadłużenie w ratach, gdyż nie jest w stanie uiścić go w jednorazowej kwocie.

STAN FAKTYCZNY:

28.07.2016 r. T. M. zawarł z Bankiem (...) S.A. z siedzibą w G. umowę kredytu gotówkowego przeznaczonego częściowo na spłatę innych kredytów nr (...). Na podstawie umowy, Bank udzielił T. M. na okres od 29.07.2016 r. do 29.07.2023 r. kredytu w łącznej wysokości 104.945,44 zł, gdzie 87.894 zł stanowiła suma udzielona na spłatę innych kredytów/pożyczek oraz na cele konsumpcyjne kredytobiorcy, a 17.051,44 zł stanowiła suma udzielona na opłacenie prowizji od udzielonego kredytu. W ramach umowy, kredytobiorca zobowiązał się do terminowej spłaty kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy.

Dowód: okoliczność bezsporna , a ponadto kopia umowy kredytu nr (...) z 28.07.2016 r. k. 12-15

04.11.2016 r. doszło do podziału Banku (...) (bank dzielony). Bankiem przejmującym był (...) Bank S.A. z siedzibą w W. (bank przejmujący). W ramach podziału, dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., część działalności Banku (...) S.A. tj. działalność wydzielana, została przeniesiona na bank przejmujący (...) Bank S.A., podczas gdy pozostała część działalności Banku (...) S.A. tj. działalność hipoteczna, pozostała w Banku (...) S.A. W wyniku podziału, zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h., bank przejmujący przejął w dniu podziału całość praw i obowiązków Banku (...) S.A. związanych z działalnością wydzieloną. W związku z tym, bezpośrednio po dniu podziału, Bank (...) S.A. prowadził działalność ograniczoną do działalności hipotecznej, a działalność wydzielona stała się częścią działalności banku przejmującego. Szczegółowy opis składników majątku, umów, zezwoleń, koncesji i ulg banku dzielonego przypadających bankowi przejmującemu stanowił załącznik 1 do planu podziału.

Zgodnie z załącznikiem 1 do planu podziału, bankowi przejmującemu przypadały wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania banku dzielonego z wyjątkiem praw i obowiązków oraz wierzytelności i zobowiązań związanych z działalnością hipoteczną, w szczególności opisanych w ppkt b, tj. kredytów zabezpieczonych poprzez ustanowienie hipoteki/hipotek na nieruchomości/nieruchomościach zawartych przez (...) z osobami fizycznymi w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub działalnością rolniczą (poza Kasą Mieszkaniową), które to prawa i obowiązki, wierzytelności i zobowiązania pozostały w (...). Na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, w wyniku podziału bank przejmujący wstąpił w prawa i obowiązki (...) w sprawach, sporach i postępowaniach, których stroną jest (...).

Dowód: kopia wyciągu z planu podziału Banku (...) S.A. k. 23, kopia odpisu wyciągu z załącznika 1 do planu podziału Banku (...) S.A. k. 24

Wobec opóźnienia w spłacie kredytu przez T. M., (...) Bank S.A., pismem z 11.03.2022 r. skierował do niego ostateczne wezwanie do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy, wzywając go, aby w terminie 14 dni roboczych, dokonał zapłaty zaległości, która na dzień sporządzenia pisma wynosiła 5.501,01 zł i powstała 10.12.2021 r. Jednocześnie Bank poinformował kredytobiorcę o możliwości złożenia w tym terminie wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Pismo zostało odebrane przez adresata 17.03.2022 r.

Dowód: okoliczność bezsporna , a ponadto kopia ostatecznego wezwania do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy z 11.03.2022 r. k. 16, wydruk ze strony internetowej śledzenia przesyłek Poczty Polskiej k. 17

Ze względu na niedotrzymanie warunków umowy i nieuregulowanie zaległości, (...) Bank S.A. pismem z 27.04.2022 r. powiadomił T. M. o wypowiedzeniu umowy, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia pisma. Jednocześnie Bank wezwał kredytobiorcę do pilnej spłaty zaległości, która na 27.04.2022r. wynosiła 7073,88 zł.

Pismo doręczono 02.05.2022 r.

Dowód: okoliczność bezsporna , a ponadto kopia wypowiedzenia umowy o kredyt nr (...) z 27.04.2022 r. k. 20-21, kopia zwrotnego potwierdzenia odbioru k. 22

Po rozwiązaniu umowy, (...) Bank S.A. skierował do T. M., pismem z 07.06.2022 r., przedsądowe wezwanie do zapłaty, wzywając go do zapłaty wymagalnego zadłużenia z tytułu umowy kredytu nr (...) z 28.07.2016 r., które na 06.06.2022 r. wynosiło 33.817,04 zł, w terminie 7 dni od otrzymania pisma.

Pismo doręczono 13.06.2022 r.

Dowód: okoliczność bezsporna , a ponadto kopia przedsądowego wezwania do zapłaty z 07.06.2022 r. k. 18, wydruk ze strony internetowej śledzenia przesyłek Poczty Polskiej k. 19

Wobec braku spłaty wymagalnego zadłużenia przez T. M., (...) Bank S.A. wystawił wyciąg z ksiąg banku nr (...) z 24.06.2022 r. Wyciąg zawierał wysokość i strukturę zaległości, kwoty wymagalnego kapitału, odsetek umownych, odsetek umownych za opóźnienie oraz opłaty.

Z wyciągu wynikało, że niespłacony kapitał wynosi – 32.794,75 zł, odsetki umowne – 549,13 zł, odsetki umowne za opóźnienie – 826,59 zł, opłaty umowne – 0 zł, tj. łącznie 34.170,47zł.

Odsetki umowne za opóźnienie w kwocie 826,59 zł, Bank naliczył w następujący sposób za okres:

od 2017-03-29 do 2017-04-03 od kwoty (...).85 zł, przy oproc. 14% w kwocie 2.59 zł,

od 2017-05-29 do 2017-06-10 od kwoty 1123,59 zł, przy oproc. 14% w kwocie 5,6 zł,

od 2017-06-29 do 2017-07-08 od kwoty 1117,06 zł, przy oproc. 14% w kwocie 4,28 zł,

od 2017-07-29 do 2017-08-08 od kwoty 1130,87 zł, przy oproc. 14% w kwocie 4,77 zł,

od 2017-08-29 do 2017-08-29 od kwoty 1124,61 zł, przy oproc. 14% w kwocie 0,43 zł,

od 2017-12-29 do 2018-01-08 od kwoty 1149,27 zł, przy oproc. 14% w kwocie 4,85 zł,

od 2018-03-29 do 2018-04-09 od kwoty 1169,58 zł, przy oproc. 14% w kwocie 5,38 zł,

od 2018-04-29 do 2018-05-08 od kwoty 1155,39 zł, przy oproc. 14% w kwocie 4,43 zł,

od 2018-09-10 do 2018-10-09 od kwoty 1170,68 zł, przy oproc. 14% w kwocie 13,47 zł,

od 2018-10-10 do 2018-10-22 od kwoty 2353,62 zł, przy oproc. 14% w kwocie 11,74 zł,

od 2019-03-10 do 2019-04-07 od kwoty 1217,55 zł, przy oproc. 14% w kwocie 13,54 zł,

od 2019-04-10 do 2019-05-08 od kwoty 1198,62 zł, przy oproc. 14% w kwocie 13,33 zł,

od 2019-05-10 do 2019-06-05 od kwoty 1210,05 zł, przy oproc. 14% w kwocie 12,53 zł,

od 2019-06-10 do 2019-07-08 od kwoty 1206,71 zł, przy oproc. 14% w kwocie 13,42 zł,

od 2019-07-10 do 2019-08-08 od kwoty 1217,91 zł, przy oproc. 14% w kwocie 14,01 zł,

od 2019-08-10 do 2019-09-08 od kwoty 1214,85 zł, przy oproc. 14% w kwocie 13,98 zł,

od 2019-09-10 do 2019-10-09 od kwoty 1218,93 zł, przy oproc. 14% w kwocie 14,03 zł,

od 2019-10-10 do 2019-11-07 od kwoty 1229,78 zł, przy oproc. 14% w kwocie 13,68 zł,

od 2019-11-10 do 2019-12-08 od kwoty 1227,16 zł, przy oproc. 14% w kwocie 13,65 zł,

od 2019-12-10 do 2020-01-09 od kwoty 1237,76 zł, przy oproc. 14% w kwocie 14,71 zł,

od 2020-01-10 do 2020-02-09 od kwoty 2473,19 zł, przy oproc. 14% w kwocie 29,33 zł,

od 2020-02-10 do 2020-03-08 od kwoty 2475,01 zł, przy oproc. 14% w kwocie 26,51 zł,

od 2020-03-09 do 2020-03-09 od kwoty 1239,58 zł, przy oproc. 14% w kwocie 0,47 zł,

od 2020-03-10 do 2020-03-17 od kwoty (...),5 zł, przy oproc. 14% w kwocie 7,64 zł,

od 2020-03-18 do 2020-08-04 od kwoty (...),5 zł, przy oproc. 13% w kwocie 19,5 zł,

od 2020-04-09 do 2020-04-09 od kwoty (...),5 zł, przy oproc. 12% w kwocie 0,82 zł,

od 2020-04-10 do 2020-05-09 od kwoty 2503,88 zł, przy oproc. 12% w kwocie 24,63 zł,

od 2020-05-10 do 2020-05-10 od kwoty 3761,85 zł, przy oproc. 12% w kwocie 1,23 zł,

od 2020-05-11 do 2020-05-28 od kwoty 2480,12 zł, przy oproc. 12% w kwocie 14,64 zł,

od 2020-05-29 do 2020-06-09 od kwoty 2480,12 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 9,11 zł,

od 2020-06-10 do 2020-07-08 od kwoty 2440,96 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 21,66 zł,

od 2020-07-09 do 2020-07-09 od kwoty 1167,01 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 0,36 zł,

od 2021-01-10 do 2021-01-10 od kwoty 1286,28 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 0,39 zł,

od 2021-02-10 do 2021-02-14 od kwoty 1290,59 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 1,98 zł,

od 2021-05-10 do 2021-06-07 od kwoty 1298,35 zł, przy oproc. 11.2% w kwocie 11,55 zł,

od 2021-06-10 do 2021-07-09 od kwoty 1298,13 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 11,95 zł,

od 2021-07-10 do 2021-07-11 od kwoty 2604,92 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 1,6 zł,

od 2021-07-12 do 2021-08-08 od kwoty 1306,79 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 11,23 zł,

od 2021-08-10 do 2021-09-08 od kwoty 1306,88 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 12,03 zł,

od 2021-09-10 do 2021-10-06 od kwoty 1311,28 zł, przy oproc. 11,2% w kwocie 10,86 zł,

od 2021-10-07 do 2021-10-09 od kwoty 1311,28 zł, przy oproc. 12% w kwocie 1,29 zł,

od 2021-10-10 do 2021-10-10 od kwoty 2630,82 zł, przy oproc. 12% w kwocie 0,86 zł,

od 2021-10-11 do 2021-11-03 od kwoty 1319,54 zł, przy oproc. 12% w kwocie 10,41 zł,

od 2021-11-04 do 2021-11-09 od kwoty 1319,54 zł, przy oproc. 13,5% w kwocie 2,93 zł,

od 2021-11-10 do 2021-12-07 od kwoty 2639,65 zł, przy oproc. 13,5% w kwocie 27,34 zł,

od 2021-12-08 do 2021-12-08 od kwoty 2054,09 zł, przy oproc. 13,5% w kwocie 0,76 zł,

od 2021-12-09 do 2021-12-09 od kwoty 1320,11 zł, przy oproc. 14,5% w kwocie 0,52 zł,

od 2022-01-05 do 2022-01-06 od kwoty 2648,23 zł, przy oproc. 15,5% w kwocie 2,25 zł,

od 2022-01-07 do 2022-01-09 od kwoty 1328,12 zł, przy oproc. 15,5% w kwocie 1,69 zł,

od 2022-01-10 do 2022-02-08 od kwoty 2657,12 zł, przy oproc. 15,5% w kwocie 33,85 zł,

od 2022-02-09 do 2022-02-09 od kwoty 2657,12 zł, przy oproc. 16,5% w kwocie 1,2 zł,

od 2022-02-10 do 2022-02-10 od kwoty 3990,59 zł, przy oproc. 16,5% w kwocie 1,8 zł,

od 2022-02-11 do 2022-03-08 od kwoty 3712,67 zł, przy oproc. 16,5% w kwocie 43,64 zł,

od 2022-03-09 do 2022-03-09 od kwoty 3712,67 zł, przy oproc. 18% w kwocie 1,83 zł,

od 2022-03-10 do 2022-04-06 od kwoty 5060,06 zł, przy oproc. 18% w kwocie 69,87 zł,

od 2022-04-07 do 2022-04-09 od kwoty 5060,06 zł, przy oproc. 20% w kwocie 8,32 zł,

od 2022-04-10 do 2022-05-05 od kwoty 6402,53 zł, przy oproc. 20% w kwocie 91,21 zł,

od 2022-05-06 do 2022-05-09 od kwoty 6402,53 zł, przy oproc. 21,5% w kwocie 15,09 zł,

od 2022-05-10 do 2022-06-05 od kwoty 7752,37 zł, przy oproc. 21,5% w kwocie 123,29 zł,

od 2022-06-06 do 2022-06-08 od kwoty 32794,75 zł, przy oproc. 21,5% w kwocie 57,95 zł,

od 2022-06-09 do 2022-06-23 od kwoty 32794,75 zł, przy oproc. 23% w kwocie 309,98 zł,

Dowód: okoliczność bezsporna , a ponadto wyciąć z ksiąg banku nr (...) z 24.06.2022 r. – k. 6

T. M. zaprzestał dokonywania spłat kredyty z uwagi na obniżenie dotychczas uzyskiwanych dochód. Ponadto jego rodzice zachorowali i miał trudną sytuację finansową. Mieszka w domu jednorodzinnym z rodzicami. Do czasu kiedy jego rodzice pracowali wspierali go w pokrywaniu kosztów utrzymania. Obecnie są na emeryturze i do ich wydatków doszły dodatkowo koszty leków i opieki. Pozwany na utrzymaniu ma córkę w wieku 4,5 roku. Ma również syna w wieku 19 lat, który mieszka z nim, ale sam się utrzymuje. Pozwany mieszka także z konkubiną, która uzyskuje minimalne wynagrodzenie i w niewielkim zakresie pokrywa bieżące wydatki rodziny.

Do 6 lutego 2023 r. pozwany zarabiał ok. 4200-4300 zł netto. T. M. prowadzi działalność gospodarczą - świadczy usługi taksówkarskie, ale z uwagi na działalność innych podmiotów takich jak uber czy bolt, jego dochody zmniejszyły się. Dochody z tej działalności pokrywają wydatki, tylko czasami są niewystarczające.

Na podstawie umowy o pracę z 12.12.2022 r. T. M. został zatrudniony w (...) sp. z o.o. na stanowisku technika utrzymania ruchu w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres próbny od 06.02.2023 r. do 05.05.2023 r., a w przypadku pozytywnego ukończenia okresu próbnego, z możliwością przedłużenia na dalszy okres, za wynagrodzeniem 41,50 zł na godzinę.

Stałe wydatki, jakie ponosi pozwany, to opłaty związane z utrzymaniem samochodu uzyskanym przed pandemią w ramach leasingu - ok. 1400 zł, wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek, paliwo) – ok. 1500-1600 zł, opłaty związane z utrzymaniem domu - 600-800 zł (co drugi miesiąc), koszt zakupu węgla zimą - 3000 zł.

Dowód: kopia umowy o pracę k. 67-73, zeznania T. M. k. 63-64

OCENA DOWODÓW:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych powyżej dowodów z dokumentów, w tym kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego reprezentującego powoda i wydruków oraz zeznań pozwanego.

Dokumenty znajdujące się aktach przedmiotowej sprawy Sąd uznał za przydatne dla ustalenia stanu faktycznego. Prawdziwość ani autentyczność dokumentów, jak też okoliczność złożenia oświadczeń o treści w nich wskazanej nie została w toku procesu zaprzeczona przez żadną ze stron. Sąd nie znalazł podstaw, aby zakwestionować dokumenty z urzędu.

Z kolei zeznania pozwanego T. M. Sąd uznał za w pełni wiarygodne. Pozwany nie kwestionował swojej odpowiedzialności za zobowiązanie wynikające z zaciągniętego kredytu. Wskazał jedynie, że chciałby spłacić zadłużenie w ratach, gdyż nie jest w stanie uiścić długu w jednorazowej kwocie i opisał w tym zakresie swoją sytuację finansową.

OCENA PRAWNA:

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy pozostawały bezsporne. Pozwany nie kwestionował ciążącego na nim zobowiązania, ponadto nie kwestionował legitymacji procesowej powoda do wystąpienia z żądaniem zapłaty.

Samo roszczenie powoda znajdowało oparcie w treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2022 r. poz. 246 t.j.). Zgodnie z powołanym przepisem, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Ponadto zgodnie z treścią art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 t.j.), przepisy ustawy stosuje się do umów kredytu i pożyczki pieniężnej, zawieranych przez bank zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie.

Zgodnie zaś z treścią art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Z definicji kredytu można wysnuć wniosek, iż umowa ma charakter dwustronnie zobowiązujący, gdyż kredytodawca zobowiązany jest do udzielenia kredytu, a później uprawniony jest do otrzymania spłaty, natomiast kredytobiorca ma uprawnienie do otrzymania przedmiotu kredytu i obowiązany jest do późniejszej spłaty.

W niniejszej sprawie, zarówno fakt zawarcia umowy kredytu, jak też wypłacenia pozwanemu środków tytułem udzielonego kredytu, nie był przez pozwanego kwestionowany. Nie zaprzeczył on również, że w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy po jego stronie nie doszło do wywiązania się z jej warunków, co stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę. W toku procesu pozwany nie tylko nie podważył zasadności samej wierzytelności, lecz również nie zakwestionował wysokości kwot wskazanych i dochodzonych przez powoda. Ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że jego obecna sytuacja majątkowa uniemożliwia mu uiszczenie dochodzonej sumy w jednej części, co jednak z punktu widzenia ciążącego na nim zobowiązania pozostawało irrelewantne. W przedmiotowej sytuacji, Sąd Rejonowy już choćby z uwagi na treść art. 229 k.p.c. obowiązany był przyjąć, że powód wykazał, iż przysługuje mu względem pozwanego dochodzone pozwem roszczenie.

Sąd przyjął tym samym, iż do spłacenia z tytułu zawartej z bankiem umowy kredytowej pozostała jeszcze kwota kapitału – 32.794,75 zł i odsetki umowne – 549,13 zł.

Odnośnie natomiast roszczenia powoda obejmującego odsetki umowne za opóźnienie w kwocie 826,59 zł, Sąd uznał, że żądanie to jest częściowo nieuzasadnione, albowiem część odsetek uległa przedawnieniu.

W obecnym stanie prawnym przedawnienie roszczenia badane jest przez Sąd z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r, poz. 1104) roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Nadto cytowana ustawa wprowadziła do kodeksu cywilnego art. 117 § 2 1 k.c., zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W ocenie Sądu pozwany zawierając umowę kredytu niewątpliwie był konsumentem, dlatego też ww. przepisy mają zastosowanie w niniejszej sprawie.

Wskazać zatem należy, że roszczenie o odsetki za opóźnienie (art. 481 § 1 k.c.) należą do kategorii świadczeń okresowych. Zgodnie z kolei z art. 118 k.c., w brzmieniu nadanym ww. ustawa z 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Przed nowelizacją przepis ten stanowił natomiast, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

W tym miejscu przypomnieć wypada, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy z 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W przedmiotowej sprawie w dacie wejścia w życie wskazanej nowelizacji, tj. 9 lipca 2018r., odsetki umowne za opóźnienie nie były jeszcze przedawnione. Oznacza to, że do obliczenia terminu przedawnienia tego roszczenia znajdzie zastosowanie art. 118 k.c. w nowym brzmieniu.

Skoro zatem pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym został wniesiony 24.06.2022 r., co skutkowało przerwaniem terminu przedawnienia, to roszczenie w zakresie odsetek za opóźnienie za okres od 29.03.2017 r. do 22.10.2018 r. uległo już przedawnieniu. Co do kwot żądanych odsetek za opóźnienie za ten okres, Sąd uznał tym samym roszczenie powoda za nieuzasadnione.

Z uwagi na powyższe, Sąd nie uwzględnił roszczenia powoda co do kwoty 57,54 zł, stanowiącej sumę kwot odsetek za opóźnienie w zapłacie rat wymagalnych w okresie od 29.03.2017 r. do 22.10.2018 r. i w tym zakresie powództwo oddalił jako niezasadne, o czym orzekł w pkt II wyroku.

W pozostałym zakresie, zgodnie z wyżej wymienionymi podstawami materialnymi, żądanie powoda Sąd uznał za uzasadnione, tj. w zakresie kwoty kapitału – 32.794,75 zł, odsetek umownych – 549,13 zł i odsetek umownych za opóźnienie liczonych za okres od 10.03.2019 r. do 23.06.2022 r., o czym rozstrzygnął w pkt I wyroku.

Odsetki od wskazanej łącznie należności Sąd zasądził zgodnie z treścią art. 481 § 1 i 2 k.c., zgodnie z żądaniem powoda. W niniejszej sprawie pozwany miał świadomość tego, że ze względu na niedotrzymanie warunków umowy i nieuregulowanie zaległości, (...) Bank S.A. pismem z 27.04.2022 r. wypowiedział jemu umowę, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia pisma. Pismo to, czemu pozwany nie zaprzeczył, doręczono mu 02.05.2022 r. Ponadto pismem z 07.06.2022 r. powód wezwał T. M. do zapłaty wymagalnego zadłużenia z tytułu umowy kredytu nr (...) z 28.07.2016 r. Z załączonych przez powoda dokumentów wynika, że przesyłka ta została skutecznie doręczona pozwanemu 13.06.2022 r., czego również pozwany w toku postępowania nie kwestionował. W świetle powyższego, żądanie powoda o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od 24.06.2022 r. tj. od dnia wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, do dnia zapłaty, należało uznać za uzasadnione.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie ww. przepisów, orzeczono jak pkt I wyroku.

Pozwany wniósł o rozłożenie należności na raty, albowiem nie jest w stanie uiścić dochodzonego pozwem roszczenia jednorazowo w całości.

Wskazać zatem należy, że zgodnie z art. 320 k.c., w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. Podkreślić także trzeba, że rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 k.p.c. jest celowe wyłącznie wtedy, gdy istnieją podstawy do uznania, że dłużnik będzie w stanie spełnić swoje zmodyfikowane w ten sposób zobowiązanie (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 lipca 2019 r., I ACa 964/18, LEX nr 2753898).

Sąd uznał, zważając na sytuację pozwanego przedstawioną przez niego na rozprawie, iż w niniejszej sprawie należy uwzględnić jego wniosek. W ocenie Sądu, z przedstawionych przez pozwanego źródeł zarobkowania i przy uwzględnieniu jego sytuacji rodzinnej, uzasadnione jest twierdzenie, iż pozwany będzie w stanie i wykona zobowiązanie w terminach ustalonych wyrokiem.

Sąd zasądzoną należność rozłożył na 43 raty miesięczne, w tym dwie pierwsze po 800 zł każda, a czterdziestą trzecią w kwocie 512,93 zł, płatne do 15 dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca następnego po tym, w którym wyrok się uprawomocnił wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, o czym orzekł na podstawie ww. przepisu w pkt III wyroku.

KOSZTY PROCESU:

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 1 k.p.c. i art. 98 § 1, 1 1, 3 i 4 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w pkt IV wyroku.

Powód przegrał niniejszą sprawę tylko co do nieznacznej części (0,17 %) swojego żądania, dlatego Sąd postanowił nałożyć na pozwanego obowiązek zwrotu wszystkich kosztów. Na koszty po stronie powoda złożyła się natomiast opłata od pozwu 1281 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3600 zł ustalone na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265) oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej uiszczonej od udzielonego pełnomocnictwa – razem 4898 zł i taką też kwotę Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda.

Od kosztów procesu powodowi należą się również odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od daty uprawomocnienia się wyroku.

Asesor sądowy M. P.