Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział III Karny w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Karolina Siwierska

Sędziowie: sędzia Daniel Jurkiewicz

Ławnicy: Barbara Grzechowiak, Przemysław Nitschke, Małgorzata Tomaszewska

Protokolant: sekretarz sądowy Anita Sobczak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu Jowity Maciaszek

po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawach w dniach 12. 04. 2023r., 22. 05. 2023r.

sprawy:

Ł. D. PESEL (...), s. J. i G. z domu S., ur. (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 27 czerwca 2022 roku w miejscowości Ł. gmina S. w domu przy ul. (...) działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego brata M. D. zarzucił mu na szyję biały przewód od tyłu i dociągnął do siebie, następnie owinął kolejną pętlę na szyi pokrzywdzonego zaciskając ją, jednakże zamiaru swojego nie osiągnął albowiem M. D. wyrwał się z ucisku i uciekł na ulicę,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk

II.  w dniu 27 czerwca 2022 roku w Ł. wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środek odurzający w postaci marihuany o masie 4 gram netto,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

III.  w dniu 01 maja 2022r. w Ł. ul. (...) (gm. S.) wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał substancję psychotropową z grupy II-P w postaci amfetaminy w ilości 82,39 grama brutto,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

1.  oskarżonego Ł. D. uznaje za winnego tego, że w dniu 27 czerwca 2022 roku w Ł., działając z zamiarem ewentualnym, usiłował pozbawić życia swojego brata M. D., w ten sposób, że dusił go kablem, który zaciskał ze znaczną siłą na jego szyi, jednakże zamiaru swojego nie osiągnął albowiem pokrzywdzony wyrwał się z ucisku i uciekł – tj. przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i za przestępstwo to na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk wymierza mu karę 12 (dwunastu) lat pozbawienia wolności,

2.  oskarżonego Ł. D. uznaje za winnego popełnienia czynów opisanych wyżej w pkt. II i III przyjmując, że stanowiły ciąg dwóch przestępstw z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za przestępstwa te na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu jedną karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 12 (dwunastu) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 27 czerwca 2022 roku godz. 10. 10 i nadal,

5.  na podstawia § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 i § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3. 10. 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. (1) kwotę 1.254,60 zł z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

6.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów sądowych, a na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23. 06. 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia go z opłaty sądowej.

sędzia Karolina Siwierska sędzia Daniel Jurkiewicz

Barbara Grzechowiak Przemysław Nitschke Małgorzata Tomaszewska

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 115/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

Ł. D.

Czyny przypisane oskarżonemu w pkt. 1 i 2 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony Ł. D. i jego brat pokrzywdzony M. D. mieszkali wspólnie w domu przy ul. (...) w Ł.. W dniu 27 czerwca 2022 r. około godziny 8.00 rano oskarżony będąc pod wpływem nieustalonej substancji psychoaktywnej, bez powodu zaczął dusić pokrzywdzonego kablem ładowarki telefonicznej, który owinął dwukrotnie wokół jego szyi, a następnie zaczął go zaciskać ze znaczną siłą. Pokrzywdzonemu udało się wyrwać i uciec na ulicę. Był w samej bieliźnie, boso, słaniał się na nogach i głośno dyszał. Podeszła do niego D. S., którą zaniepokoił jego wygląd i zachowanie. Zapytała czy potrzebuje pomocy i zaproponowała, że odprowadzi go do domu. Pokrzywdzony odpowiedział, że nie wróci do domu. Miał problemy z oddychaniem i mówieniem. Miał zakrwawione usta i dwa równolegle ułożone linijne ślady na szyi. Powiedział D. S., że jego brat Ł. zażywa amfetaminę, że bez powodu zaatakował go i zaczął dusić owijając mu na szyi jakiś kabel. Na miejsce zdarzenia przyjechało pogotowie i policja wezwane przez D. S..

W dniu zdarzenia pokrzywdzony został poddany oględzinom przez biegłego medyka sądowego, który stwierdził u niego m.in. w obu workach spojówkowych i białkówkach gałek ocznych liczne wybroczyny barwy ciemnoczerwonej oraz na szyi dwa linijne sińce barwy jasnofioletowej o wymiarach około 13 cm na 1 cm oraz 11 cm na 1 cm. Obrażenia te spowodowały naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres nie dłuższy niż 7 dni. Obrażenia te wskazują, że ucisk na narządy szyi nastąpił za znaczną siłą.

Oskarżony został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej, ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznali uzależnienie od amfetaminy i marihuany. W czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał zniesioną poczytalność, jednak w warunkach o jakich mowa w art. 31 § 3 kk.

Ł. D. jest uzależniony od narkotyków. W wyniku przeszukań w miejscu jego zatrzymania w dniach 1 maja 2022 r. i 27 czerwca 2022 r. policjanci ujawnili narkotyki- odpowiednio 82,39 gramy amfetaminy i 4 gramy marihuany, co potwierdziły opnie chemiczne tych substancji.

Oskarżony Ł. D. ma 33 lata, jest bezdzietnym kawalerem. Z zawodu jest technikiem mechanizacji rolnictwa. Przed zatrzymaniem utrzymywał się z prac dorywczych. W miejscu zamieszkania miał negatywną opinię. Z uwagi na jego agresywne zachowanie były tam przeprowadzane interwencje policyjne.

Oskarżony był już wcześniej karany sądownie – za przestępstwo z art. 178a § 1 kk zw. z art. 177 § 1 kk oraz za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadków:

D. S.

M. S. (2)

M. B.

Częściowo S. K.

M. H.

Opinie biegłego medyka sądowego

Opinie biegłych psychiatrów i psycholog

Wywiad środowiskowy

Karta karna

k. 66-67, 76, 115-116 477-478, 549-551

k. 38, 481-482

k. 362-363,482-483

k. 368-369, 483

k. 52-53, 479-480

k. 546

k. 42-45, 545

k. 338-355, 547-549

k. 319

k. 359-360

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

Ł. D.

Czyn przypisany oskarżonemu w pkt. 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony nie dusił swojego brata M. D. z zamiarem pozbawienia go życia, a obrażenia jakich doznał pokrzywdzony zostały spowodowane przez niego samego.

Wyjaśnienia Ł. D.

k. 66-67, 76, 115-116

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadków

Opinie biegłych

Pozostałe dokumenty

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego jedynie w takiej części, w jakiej znalazły potwierdzenie w zeznaniach świadków, opiniach biegłych i zebranych dokumentach, a także zasadach logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego. W tym zakresie wraz z innymi dowodami stanowiły spójną i logiczną całość.

Sąd dał wiarę zeznaniom wszystkich świadków, albowiem były szczegółowe, konsekwentne, a także zgodne z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego. Zeznania te wzajemnie się uzupełniały tworząc spójną całość. Drobne rozbieżności w relacjach poszczególnych świadków zdaniem Sądu były skutkiem procesu zapominania, a nie próbą wprowadzenia w błąd organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Świadkowie byli osobami obcymi dla oskarżonego i nie mieli powodów, aby bezpodstawnie go obciążać i narażać się tym samym na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.

Za wiarygodne Sąd uznał wszystkie opinie biegłych, albowiem były jasne, pełne i nie zawierały wewnętrznych sprzeczności. Poza tym wiedza, doświadczenie zawodowe i bezstronność biegłych nie budziły żadnych wątpliwości. Należy dodać, że biegli z dziedziny medycyny sadowej i psychiatrii zostali przesłuchani na rozprawie i w sposób logiczny wyjaśnili wszystkie wątpliwości związane z wydanymi przez nich opiniami pisemnymi.

Wszystkie zebrane w sprawie dokumenty stanowiły wiarygodny materiał dowodowy, albowiem ich treść i autentyczność nie budziły żadnych zastrzeżeń. Strony ich nie kwestionowały, do czego i Sąd nie miał podstaw.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1. 

Wyjaśnienia oskarżonego

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego złożonym na rozprawach, z których wynikało, że pokrzywdzony sam spowodował swoje obrażenia. Wyjaśnienia te były chaotyczne, wewnętrznie sprzeczne, nielogiczne i niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego. Ponadto były też sprzeczne z wiarygodnymi zeznaniami D. S..

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznał, że w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego sprawstwo i wina Ł. D. w zakresie przypisanych mu czynów nie budzą wątpliwości.

W pkt. 1 wyroku Sąd uznał oskarżonego za winnego przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk, czyli usiłowania zabójstwa. W ocenie Sądu oskarżony zaciskając ze znaczną siłą, podwójną pętlę z kabla na szyi swojego brata przewidywał, że może go zabić i godził się na to. Jest wiedzą powszechną, że silne uciskanie na narządy szyi może doprowadzić do uduszenia. Oskarżony niewątpliwie również był tego świadomy. Podejmując takie działanie usiłował zatem dokonać zabójstwa swojego brata z zamiarem ewentualnym, jednak zamiaru swojego nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego. O sile ucisku oskarżonego świadczą obrażenia jakich doznał pokrzywdzony, które zdaniem biegłego medyka sądowego wskazują na znaczną siłę działania.

W pkt. 2 wyroku Sąd uznał oskarżonego Ł. D. za winnego dwóch przestępstw z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli posiadania środka odurzającego w postaci marihuany i substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Stanowiły one własność oskarżonego, który regularnie zażywał narkotyki i był od nich uzależniony.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. D.

1.

2.

3.

1.

2.

1. i 2.

Sąd uznając winę oskarżonego w zakresie czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk za udowodnioną wymierzył mu karę 12 lat pozbawienia wolności. W ocenie Sądu jest to kara surowa, jednak sprawiedliwa i uwzględniająca wszystkie okoliczności sprawy. Ustalając jej wymiar Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 k.k. Przepis ten stanowi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sąd przy ustalaniu wysokości kary dla oskarżonego uwzględnił również całokształt okoliczności łagodzących i obciążających.

Czyn, którego dopuścił się oskarżony cechuje najwyższy stopień społecznej szkodliwości. Oskarżony usiłował zabić swojego brata, a zatem jedną z najbliższych mu osób. Na potępienie zasługuje również motywacja oskarżonego, a właściwie jej brak, gdyż oskarżony zaatakował pokrzywdzonego bez powodu. Okolicznością obciążającą jest również fakt, że oskarżony był pod wpływem narkotyków. Poza tym nie wyraził żalu, ani skruchy. W ocenie Sądu jest osobą w znacznym stopniu zdemoralizowaną, o czym świadczy również jego wcześniejsza karalność sądowa, negatywna opinia środowiskowa i dotychczasowy sposób życia.

Jako okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego Sąd potraktował fakt, że przypisanego czynu dopuścił się z zamiarem ewentualnym oraz że przestępstwo zostało dokonane w formie usiłowania i pokrzywdzony nie odniósł żadnych trwałych obrażeń ciała.

Za ciąg dwóch przestępstw z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Sąd wymierzył oskarżonemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze tej kary Sąd uwzględnił ilość i rodzaj narkotyków, które posiadał oskarżony oraz fakt, że oskarżony w przeszłości był już karany za takie samo przestępstwo.

Wymierzając oskarżonemu karę łączną, Sąd zastosował zasadę częściowej absorpcji, albowiem z jednej strony czyny, za które został skazany oskarżony były skierowane przeciwko różnym dobrom chronionym prawem, a z drugiej strony były popełnione w zbliżonym czasie.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. (1) koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu zgodnie z przepisami powołanymi w pkt. wyroku.

Sąd zwolnił oskarżonego z obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów postępowania sądowego i nie obciążył go opłatą sądową, albowiem oskarżony nie posiada żadnego majątku, a z racji pozbawienia wolności ma bardzo ograniczone możliwości zarobkowe. Okoliczności te wskazują na to, że egzekucja należności Skarbu Państwa byłaby niemożliwa lub znacznie utrudniona.

1Podpis

Sędzia Karolina Siwierska Sędzia Daniel Jurkiewicz