Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKz 548/23

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sądu Apelacyjnego Gwidon Jaworski

Protokolant: Agnieszka Bargieł

przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach Marty Irzyńskiej

w sprawie M. W. (W.)

podejrzanego o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. i inne.

po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez obrońcę podejrzanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 3 kwietnia 2023 r., sygn. akt IV Kp 289/23

w przedmiocie odmowy wydania listu żelaznego

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

postanawia

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2023 r., sygn. akt IV Kp 289/23, Sąd Okręgowy w Gliwicach na podstawie art. 281 § 1 k.p.k. i art. 282 § 1 k.p.k. nie uwzględnił wniosku obrońcy podejrzanego M. W. i odmówił wydania podejrzanemu listu żelaznego.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył obrońca podejrzanego, zarzucając orzeczeniu obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia tj. art. 7 k.p.k. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę materiału dowodowego poprzez przyjęcie, że dotychczasowe zachowanie podejrzanego nie daje gwarancji dobrowolności, podczas gdy podejrzany złożył oświadczenie w którym przedstawił, iż stawi na każde wezwanie sądu i prokuratora w oznaczonym terminie oraz złoży wyjaśnienia, a ponadto realizuje on skrupulatnie na terenie Królestwa Hiszpanii obowiązki wynikające z orzeczonych środków zapobiegawczych w tamtejszym postępowaniu. W efekcie czego sąd I instancji dokonał błędnych ustaleń faktycznych w zakresie ustalenia pozytywnych przesłanek do zastosowania względem podejrzanego listu żelaznego. Tak formułując zarzut, obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez wydanie listu żelaznego M. W..

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie obrońcy nie zasługuje na uwzględnienie.

W toku kontroli odwoławczej Sąd Apelacyjny doszedł do wniosku, że kontestowane orzeczenie, jest trafne i nie występują żadne powody, dla których aktualnie miałoby dojść do wydania podejrzanemu M. W. listu żelaznego, a i skarżący nie wykazał przekonujących okoliczności za tym przemawiających. Podejrzany stoi pod zarzutem popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 k.k., art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz art. 299 § 1 i 5 k.k. w z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Wobec podejrzanego postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 7 marca 2023 roku zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec nieujęcia podejrzanego, który przebywa na terytorium Królestwa Hiszpanii, wniosek z dnia 8 marca 2023 roku prokurator wystąpił o wydanie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania. Przebywając na terytorium Królestwa Hiszpanii wobec podejrzanego są stosowane środku zapobiegawcze w innym postępowaniu w postaci między innymi zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

W judykaturze przyjmuje się, że list żelazny jest procesowym środkiem przymusu spełniającym cele podobne jak środki zapobiegawcze, gdyż z jednej strony gwarantuje udział podejrzanego (oskarżonego) w toczącym się postępowaniu, a z drugiej strony wchodzi niejako w miejsce tymczasowego aresztowania, przy czym jego wydanie może być uzależnione od złożenia poręczenia majątkowego. W praktyce spełnia więc funkcje zapobiegawcze, zbliżone skutkami do tymczasowego aresztowania (uchwała SN z 12.08.1996 r., I KZP 14/96, OSNKW 1996/11–12/78). Umieszczenie przepisów regulujących instytucję listu żelaznego w Dziale VI Kodeksu postępowania karnego, poświęconym środkom przymusu, pozwala na stwierdzenie, że instytucja ta stanowi alternatywę dla innych przewidzianych w tym dziale środków, w tym środków zapobiegawczych. To z kolei rodzi konieczność rozważenia czy wydanie listu żelaznego (połączonego ewentualnie z poręczeniem majątkowym) będzie wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Całokształt dotychczasowego zachowania podejrzanego M. W. nie przekonuje do wywiedzenia wniosku, że list żelazny będzie wystarczający dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Do odmiennej oceny nie prowadzi argumentacja skarżącego przedstawiona w żaleniu, która zasadniczo sprowadza się jedynie do tego, że podejrzany chce mieć zagwarantowaną możliwość odpowiadania z wolnej stopy i pozostawania na wolności oraz podkreślania, że dotychczas stosowane wolnościowe środki zapobiegawcze były wykonywane w sposób nie zakłócony. Obrońca przy tym zupełnie nie dostrzega, że wobec podejrzanego są obecnie stosowane inne środki zapobiegawcze między innymi zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Trudno zatem sobie wyobrazić, aby podejrzany miał w takiej sytuacji swobodę w przyjeździe do kraju w sytuacji, w której nie może obecnie opuścić terytorium Królestwa Hiszpanii. Deklarowane przy tym przez obrońcę możliwości wystąpienia o zgodę na opuszczenie kraju lub złożenie wniosku o zmianę czy uchylenie dotychczas stosowanego środka zapobiegawczego są mało realne i żaden sposób nie wpływają na zmianę stanowiska sądu.

Podsumowując, należy stwierdzić, że opisane okoliczności, w tym charakter sprawy oraz dotychczasowa postawa podejrzanego przejawiająca się brakiem prawnej możliwości opuszczenia kraju dotychczasowego pobytu, nie przemawiają za tym, aby w interesie wymiaru sprawiedliwości leżało wydanie M. W. listu żelaznego. Skoro, zdaniem Sądu Apelacyjnego, brak materialnych podstaw do wydania listu żelaznego, zaskarżona decyzja odmawiająca jego wydania musiała zostać uznana za trafną.

W tym stanie rzeczy, w braku bezwzględnych przyczyn odwoławczych, utrzymano zaskarżone postanowienie w mocy.

ZARZĄDZENIE

-odpis postanowienia doręczyć podejrzanemu, jego obrońcy ,

-zwrócić akta sprawy.

Katowice, dnia 30 maja 2023 r.