Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Kp 423/23

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Pizoń

Protokolant: Marta Tutro

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2023 roku

zażalenia pełnomocnika (...) Bank (...) S.A. z/s w W. na postanowienie Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 20 kwietnia 2023r. sygn. 3037-1.Ds 27.2023 w przedmiocie nałożenia obowiązku udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową

na podstawie art. 35 § 1 kpk w zw. z art. 302 § 1 kpk

p o s t a n o w i ł :

uznać się niewłaściwym do rozpoznania zażalenia pełnomocnika (...) Bank (...) S.A. z/s w W. na postanowienie Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 20 kwietnia 2023r. sygn. (...)w przedmiocie nałożenia obowiązku udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową i sprawę przekazać do rozpoznania Prokuratorowi Regionalnemu w R..

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu nadzoruje śledztwo o sygn. (...)w sprawie dokonanego w bliżej nieustalonym miejscu, za pośrednictwem sieci Internet, w okresie od 28 lipca 2022 roku do 05 listopada 2022 roku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, wpływania bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych, poprzez zmanipulowanie P. S. do zainstalowania programu do zdalnego dostępu o nazwie (...), a następnie uzyskanie przez nieupoważnioną osobę dostępu do jego rachunku bankowego o nr (...) i wykorzystanie jego danych osobowych oraz rachunku bankowego do wykonywania operacji bankowych na w/w. rachunku w łącznej kwocie nie mniejszej niż (...)w postaci przelewów na inne rachunki bankowe i wprowadzenie w ten sposób nowych zapisów danych informatycznych, tj. o czyn z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2023r. sygn. (...) Prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 93 § 3 kpk i art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. B tiret 4 i art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 180 § 1 kpk postanowił:

1)  Nałożyć na (...) Bank (...) S.A — Centrala, (...)-(...) W., ul. (...), NIP (...) obowiązek udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową w postaci informacji z systemu (...) dotyczącej zbiorczej informacji o której mowa w art. 92ba ust.l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe dot. posiadanych rachunków bankowych (w tym (...)) oraz kont maklerskich w okresie od 1 stycznia 2022 roku do chwili udzielenia odpowiedzi prowadzonych na rzecz: P. U., s. W. i J. z d. M., zam. (...)-(...) T., ul. (...), PESEL (...);

2)  Zwolnić w tym zakresie z zachowania tajemnicy bankowej osobę uprawnioną z (...) Bank (...) S.A - Centrala, (...)-(...) W., ul. (...), NIP: (...).

3)  Zakreślić termin do przedłożenia żądanych informacji do dnia 5 maja 2023r.

Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem pełnomocnik (...) Bank (...) S.A. z/s w W., zarzucając:

-

wydanie zaskarżonego postanowienia z obrazą przepisów prawa materialnego, w tym art. 104 ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, poprzez wskazanie zakresu i podstawy żądania w związku z udzieleniem upoważnienia bankowi jako dysponentowi tajemnicy bankowej w okolicznościach, gdy wraz z postanowieniem nie przekazano upoważnienia, które spełniałoby wymogi powołanego artykułu,

-

wydanie zaskarżonego postanowienia z obrazą przepisów prawa materialnego, wobec jego niewłaściwego zastosowania, w szczególności art. 105 ust. l pkt 2 litera b tiret czwarte ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, poprzez niewskazanie rachunków bankowych czy umów, których weryfikacja dokonana przez bank byłaby dopuszczalna jako potwierdzająca wiedzę posiadaną przez Prokuratora w postępowaniu przygotowawczym,

-

wydanie zaskarżonego postanowienia z obrazą przepisów prawa materialnego, wobec jego niewłaściwego zastosowania, tj. art. 93ba ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe poprzez uznanie, że prokurator jest uprawniony do pozyskania informacji na mocy tego przepisu w okolicznościach gdy ta norma zobowiązuje bank do udzielenia informacji wyłącznie na żądanie posiadacza rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną,

-

wydanie zaskarżonego postanowienia z obrazą przepisów prawa materialnego, tj. art. 106b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe poprzez jego niezastosowanie, w okolicznościach gdy nie wyczerpano dyspozycji art. 105 ust. 1 pkt 2 litera b tiret czwarte, a który to przepis umożliwia ujawnienie tajemnicy bankowej za zgodą sądu okręgowego z innych powodów niż z art. 105.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd zważył, co następuje:

W świetle art. 35 § 1 kpk Sąd zobligowany jest by z urzędu, w każdym czasie, badać swoją właściwość, a w razie uznania się niewłaściwym ma obowiązek przekazać sprawę do organu właściwego.

W realiach przedmiotowej sprawy Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu nie jest organem właściwym do rozpoznania zażalenia pełnomocnika (...) Bank (...) S.A. z/s w W. na postanowienie Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 20 kwietnia 2023r. sygn. (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową.

W konfiguracji występującej w niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości sam fakt posiadania przez (...) Bank (...) S.A. z/s w W. uprawnienia do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu, mimo iż przedmiotowy bank w analizowanym układzie procesowym nie występuje w roli strony. Takie przyjęcie jest zgodne z treścią art. 302 § 1 kpk.

Kwestie związane z ustaleniem organu właściwego do rozpoznania przedmiotowego zażalenia zostały natomiast szczegółowo rozstrzygnięte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2016r. sygn. I KZP 21/15 (OSNKW 2016/5/28, Lex nr 2007815). W uchwale tej Sąd Najwyższy wskazał, że na postanowienie prokuratora, zawierające żądanie udzielenia przez bank - na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz.U. z 2015 r., poz. 128 ze zm. - informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 tej ustawy, bankowi przysługuje zażalenie, o ile kwestionuje nałożenie obowiązków wykraczających poza zakres, który prokurator na wskazanej wyżej podstawie prawnej miał prawo na bank nałożyć - art. 302 § 1 kpk. Właściwy do rozpoznania zażalenia jest prokurator bezpośrednio przełożony - art. 302 § 3 kpk.

W relacji art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b prawa bankowego do przepisów rozdziału 21 i 25 kpk ewentualnej podstawy prawnej legitymującej bank do wniesienia zażalenia na postanowienie prokuratora żądające od banku udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową - przy uwzględnieniu tego, iż uprawnienia do wniesienia środka odwoławczego w związku z tym żądaniem nie zawiera prawo bankowe - można zatem upatrywać jedynie w przepisie art. 302 § 1 kpk. Gdyby zaś prokurator swe żądanie wobec banku zawarł nie w postanowieniu lub zarządzeniu, ale po prostu w piśmie skierowanym do banku (której to praktyki nie można wykluczyć, ale której nie należałoby aprobować, gdyż organy procesowe powinny swoje uprawnienia władcze wyrażać w formie orzeczeń lub zarządzeń) - w przepisie art. 302 § 2 kpk.

Zgodnie z art. 302 § 3 kpk zażalenie na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, o których mowa odpowiednio w § 1 i 2, rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony.

Uwzględniając powyższe wywody Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu stwierdził, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie jest sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania niniejszej sprawy. Organem właściwym do rozpoznania zażalenia pełnomocnika (...) Bank (...) S.A. z/s w W. jest natomiast Prokurator (...) w R. – czyli prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem, który wydał zaskarżone postanowienie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia doręczyć:

- Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu,

- (...) S.A. z/s w W. z pouczeniem o prawomocności,

- pełnomocnikowi (...) S.A. z/s w W. – r.pr. M. G..

Sędzia: