Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 182/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. P.

Występek z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk polegający na tym, że w okresie od 05 października 2021 roku do 10 lipca 2022 roku oraz od 27 sierpnia 2022 roku do 11 stycznia 2023 r. oraz od 28 stycznia 2023 r. do 24 lutego 2023 r. w miejscowości B., województwa (...) uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki W. P. (1) w kwocie po 300,00 (trzysta) złotych miesięcznie, określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 12 kwietnia 2012 roku, sygnatura akt III RC283/11, podwyższonego wyrokiem zaocznym Sadu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 15 maja 2019 roku, sygnatura akt III RC43/19 do kwoty po 500,00 (pięćset) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 11.02.2019 r, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk S. S. jako przedstawicielki ustawowej małoletniej pokrzywdzonej, w wyniku czego łączna wysokość powstała w skutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, jednocześnie narażając na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pokrzywdzonej, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony M. P. pozostawał w związku konkubenckim z S. S., z którą ma córkę W. P. (1), urodzoną w dniu (...).

zeznania S. S.

13 - 15

odpis aktu urodzenia

19

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie III RC 283/11 Sąd Rejonowy w Bełchatowie zasądził od oskarżonego na rzecz małoletniej W. P. (1) alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie. Wyrokiem zaocznym z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie III RC 43/19 wysokość alimentów została podwyższona do kwoty po 500 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca do rąk S. S. - przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

kopia wyroku III RC 283/11

24, 87

kopia wyroku III RC 43/19

8, 23

Oskarżony M. P. od początku nie wywiązywał się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Egzekucja komornicza zasądzonych alimentów okazała się bezskuteczna. Na dzień 19 kwietnia 2022 roku łączna zaległość z tytułu bezskutecznej egzekucji komorniczej wynosiła 67.653,17 PLN. Z kolei na dzień 17.08.2022 r. zaległość ta wynosiła 71.794,21 PLN, a na dzień 13.03.2023 r. - 79.328,20 PLN

zeznania świadka

S. S.

13 - 15

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

7

pismo Kmp 47/12 z załącznikami

20 - 22, 86 v., 110 - 115

Decyzją z dnia 19.11.2021 roku nr (...)w B. przyznał W. P. (1) świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 500 złotych miesięcznie na okres do 30 września 2022 roku.

Z kolei decyzją z dnia 28.11.2022 r. nr (...) świadczenie to zostało przyznane na kolejny termin określony do dnia 30 września 2023 roku.

Łączne zadłużenie oskarżonego M. P. na rzecz Funduszu Alimentacyjnego na dzień 09 marca 2022 roku wynosiło 41.828,40 PLN, zaś na dzień 31 stycznia 2023 roku - 46.828,40 PLN

decyzja SR.421.5.176.2021

2

zestawienie zadłużenia

3 - 5, 89 - 91

decyzja SR.421.4.179.2022

65

S. S. po rozstaniu z oskarżonym wyszła za mąż. Obecnie wychowuje czwórkę dzieci (W. P. (1) oraz troje dzieci z obecnego małżeństwa). Najstarsza córka S. S. zamieszkuje z jej matką, która jest dla niej rodziną zastępczą. S. S. nie pracuje zawodowo, podejmuje prace dorywcze. Utrzymuje siebie i rodzinę ze świadczeń alimentacyjnych, zasiłku rodzinnego i wychowawczego, zasiłku pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego.

W. P. (1) ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Pozostaje pod opieką lekarską z powodu zaburzeń (...). Oskarżony nie utrzymuje kontaktu osobistego z córką, Utrzymuje jedynie kontakt telefoniczny. Nie odwiedza jej, nie pomaga finansowo. jednorazowo przesłał z okazji świąt kwotę 100 złotych.

zeznania S. S.

14 - 15

Oskarżony M. P. w okresie od 2012 roku nie korzystał ze świadczeń pomocy społecznej z (...) w B.. S. S. korzystała z tych świadczeń regularnie od 2012 roku. W okresie objętym zarzutem otrzymywała zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz dopłatę do posiłków w szkole dla dzieci.

zaświadczenie (...) w B.

6, 92

M. P. w okresie od 01.01.2020 roku nie figurował w ewidencji osób bezrobotnych (...) w B..

zaświadczenie (...) B.

18

Oskarżony M. P. był uprzednio wielokrotnie karany, w tym także za czyny z art. 209 § 1 kk i art. 209 § 1a kk. Między innymi wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie II K 1016/19 za czyn z art. 209 § 1a kk skazany został na karę 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Z kolei wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie II K 373/20 również za czyn z art. 209 § 1a kk skazany został na karę 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Oba te skazania objęte zostały wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie II K 652/20, gdzie wymierzono M. P. karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Karę tę oskarżony odbywał m.in. w okresie od 22 lipca 2020 roku do 16 września 2021 roku.

dane o karalności

36 - 38

odpisy wyroków

43, 44, 45

Oskarżony cierpi na zespół (...) W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

opinia (...)

123 - 125

M. P. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż nie płacił alimentów, gdyż do 2019 roku zatajano przed nim, że jest biologicznym ojcem W. P. (1). On sam jest przekonany, iż nie jest jej ojcem. Od 2019 roku nawiązał z W. kontakt i obecnie rozmawia z nią dość często telefonicznie. Odwiedzał ją w szpitalu (...) w Ł., gdzie przebywała po próbie samobójczej. Oskarżony traktuje W. jak córkę, bo jest z natury dobrym człowiekiem, mimo że jest przekonany, iż nie jest jej biologicznym ojcem. S. S. wykorzystała sytuację, gdyż jest on uległy i trochę nieporadny. Oskarżony nie jest w stanie spłacić zaległości z tytułu zasądzonych alimentów.

wyjaśnienia M. P.

63 - 64, 98 - 99

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

kopia wyroku III RC 43/19

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

kopia wyroku III RC 283/11

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

decyzja SR.421.5.176.2021

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

decyzja SR.421.4.179.2022

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

odpis aktu urodzenia

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

pismo Kmp 47/12 z załącznikami

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

zestawienie zadłużenia

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

zaświadczenie (...) w B.

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

zaświadczenie (...) B.

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

dane o karalności

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez organ do tego uprawniony.

odpisy wyroków

Dokumenty niekwestionowane w toku postępowania, sporządzone przez organ do tego uprawniony. Wskazują jednoznacznie, iż oskarżony odbywał w przeszłości karę pozbawienia wolności orzeczoną za tożsame przestępstwo umyślne.

opinia sądowo - psychiatryczna

Pełna, rzetelna, fachowa i obiektywna. Sporządzono zgodnie z wiedzą fachową opiniujących i w zgodzie z regułami określonymi przez przepisy procedury karnej. Niekwestionowana przez strony w toku postępowania.

zeznania świadka S. S.

Zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej pokrzywdzonej Sąd uznał za wiarygodne. Są one spójne i logiczne, a nadto znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie rzeczowym materiale dowodowym w postaci decyzji, zaświadczeń, zestawień oraz dokumentacji komorniczej.

wyjaśnienia M. P.

Wyjaśnienia oskarżonego Sąd również uznał za wiarygodne. M. P. nie kwestionował swojego sprawstwa. Przyznał również, iż nie utrzymywał kontaktów z córką, jednakże od pewnego czasu nawiązał z nią kontakt telefoniczny. Okoliczność tę potwierdziła S. S.. Dla rozstrzygnięcia w sprawie nie ma znaczenia, iż oskarżony jest przekonany, że W. P. (2) nie jest jego córką. Pomijając już fakt, iż jest on wpisany do aktu urodzenia jako ojciec dziecka (a ponieważ pochodzi ono z wniosku formalnego, dla takiego wpisania wymagane było zgodnie z przepisami prawa rodzinnego uznanie dziecka przez oskarżonego), to wskazać należy, iż moc obowiązującą mają dwa orzeczenia sądu rodzinnego, które potwierdzają ciążący na nim obowiązek alimentacyjny. Wbrew werbalizowanemu zarzutowi, iż nie jest on ojcem W. P. (1), oskarżony nie podjął jakichkolwiek kroków prawnych celem zaprzeczenia ojcostwa. Co więcej nie podjął również żadnych kroków prawnych celem zaskarżenia orzeczeń nakładających na niego obowiązek zapłaty alimentów. Taka postawa pozwala na przyjęcie, iż stanowisko oskarżonego jest jedynie próbą usprawiedliwienia swojej ignorancji i bezczynności w zakresie zarzuconego mu czynu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wypełnił znamiona art. 209 § 1a kk. W szczególności, jako rodzic był zobowiązany do wychowania oraz utrzymywania swojej córki, zaś w orzeczeniach Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt III RC 293/11 i III RC 43/19 ustalono wysokość miesięcznego zobowiązania oskarżonego na córkę. W przypisanym okresie M. P. nie spełniał swojego obowiązku i powstałe z tego tytułu zaległości przekraczają sumę 3 świadczeń okresowych. Oskarżony miał realne możliwości zadośćuczynienia obowiązkowi alimentacji. Był bowiem zdrowy, mógł podjąć zatrudnienie. W efekcie natomiast zaniechania realizacji ciążących na nim obowiązków, naraził swoją córkę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, albowiem S. S. zmuszona została do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, zaś sam oskarżony radził sobie na tyle dobrze, iż tego nie potrzebował.

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym M. P. mógł zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły żadne okoliczności, które wyłączałyby jego winę. Ponadto, przypisany oskarżonemu czyn był bezprawny, a stopień jego społecznej szkodliwości był wyższy niż znikomy.

Dodatkowo oskarżony działał w ramach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 kk, bowiem odbył karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt II K 652/20, która obejmowała m.in. karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 373/20 Sądu Rejonowego w Bełchatowie za umyślne przestępstwo podobne tj. za czyn z art. 209 § 1 kk, zaś przypisanego mu zachowania dopuścił się przed upływem 5 lat od końca odbywania wskazanej powyżej kary. Tym samym uzasadniona stała się kwalifikacja jego zachowania z art. 64 § 1 kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P.

1

1

Sąd wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności.

Zdaniem Sądu wymierzona kara odpowiada stopniowi winy i społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu oraz pozwala na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do niego, a także czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Oskarżony był już uprzednio karany w tym za czyn z art. 209 § 1 kk i odbywał karę pozbawienia wolności, co uniemożliwia orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wielokrotna uprzednia karalność oskarżonego w ocenie Sądu wyłącza również zastosowanie w realiach przedmiotowej sprawy kar o charakterze wolnościowym - grzywny i kary ograniczenia wolności.

Na korzyść Sąd poczytał mu przyznanie się do winy.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P.

2

1

W oparciu o dyspozycję art. 63 § 1 kk Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie od dnia 25 lutego 2023 roku (gpdz. 11.20) do dnia 27 lutego 2023 r. (godz. 11.00).

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie na rachunek Skarbu Państwa. M. P. posiada duże zadłużenie alimentacyjne, ponadto aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie. Jego sytuacja majątkowa oraz możliwości zarobkowe obecnie powodują, iż uiszczenie kosztów sądowych byłby dla niego zbyt uciążliwe.

7.  Podpis