Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 60/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Piasecka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej: Dariusza Piotrowskiego

po rozpoznaniu w dniach: 05.04.2023 r., 23.05.2023 r., 23.06.2023 r. sprawy:

P. C. (C.)

s. M. i L. z domu M.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w okresie od nieustalonego miesiąca 2012 roku do dnia 26 października 2022 roku w K. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną J. C. oraz małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w ten sposób, że wszczynał awantury podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi i obraźliwymi, poniżał ich, groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, uderzał skórzanym pasem treningowym po ciele, popychał, bił rękoma, wyganiał z domu oraz niszczył przedmioty użytku domowego,
a ponadto w dniu 23 października 2022 roku, szarpiąc i uderzając ręką M. C. spowodował u niego obrażenia ciała w postaci zasinienia prawego barku o wymiarach
3 x 3 cm, czym spowodował u niego naruszenie czynności narządu ciała trwający nie dłużej niż 7 dni

tj. o przestępstwo określone w art.207§1 kk w zb. z art.157§2 kk w zw. z art.157§4 kk w zw. z art.11§2 kk

I.  uznając oskarżonego P. C. w ramach zarzucanego czynu za winnego tego, że w okresie od nieustalonego miesiąca 2012 roku do dnia 26 października 2022 roku w K. znęcał się psychicznie nad żoną J. C. oraz małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w ten sposób, że wszczynał awantury, podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi i obraźliwymi, krytykował i poniżał, straszył użyciem siły fizycznej zmuszając do posłuszeństwa, groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, niszczył należące do nich przedmioty osobiste, wyganiał z domu oraz znęcał się fizycznie nad małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w ten sposób, że szarpał ich, popychał, uderzał paskiem, bił rękoma, a ponadto w dniu 23 października 2022 roku, szarpiąc i uderzając ręką M. C. spowodował u niego obrażenia ciała w postaci zasinienia prawego barku, czym spowodował u niego naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni, tj. popełnienia przestępstwa z art. 207§1 kk w zb. z art.157§2 kk w zw. z art.11§2 kk, na podstawie art. 66§1 kk i art. 67§1 kk postępowanie karne warunkowo umarza na okres próby 2 (dwóch) lat,

II.  na podstawie art.67§2 kk oddaje P. C. w okresie próby pod dozór kuratora,

III.  na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 72§1 pkt 6b kk zobowiązuje P. C. do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

IV.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. K. kwotę (...) (jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć) złotych tytułem wynagrodzenia za reprezentowanie małoletnich pokrzywdzonych H. C. i M. C. w postępowaniu karnym, w tym kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 353,28 (trzysta pięćdziesiąt trzy 28/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

V.  na podstawie art.627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w kwocie 170 (sto siedemdziesiąt) złotych, w tym opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 60/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

P. C.

w okresie od nieustalonego miesiąca 2012 roku do dnia 26 października 2022 roku w K. znęcał się psychicznie nad żoną J. C. oraz małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w ten sposób, że wszczynał awantury, podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi i obraźliwymi, krytykował i poniżał, straszył użyciem siły fizycznej zmuszając do posłuszeństwa, groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, niszczył należące do nich przedmioty osobiste, wyganiał z domu oraz znęcał się fizycznie nad małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w ten sposób, że szarpał ich, popychał, uderzał paskiem, bił rękoma, a ponadto w dniu 23 października 2022 roku, szarpiąc i uderzając ręką M. C. spowodował u niego obrażenia ciała w postaci zasinienia prawego barku, czym spowodował u niego naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni,

tj. czyn z art. 207§1 kk w zb. z art.157§2 kk w zw. z art.11§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  pozostawanie J. C. i P. C. w związku małżeńskim i wspólne wychowywanie małoletnich dzieci H. (lat 15) i M. C. (lat 13),

2.  znęcanie się psychiczne (wszczynanie awantur, wyzywanie słowami wulgarnymi i obraźliwymi krytykowanie, poniżanie, straszenie użyciem siły fizycznej zmuszając do posłuszeństwa, grożenie pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, niszczenie należących do pokrzywdzonych przedmiotów osobistych, wyganianie z domu) przez oskarżonego nad żoną J. C. oraz nad małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w okresie od nieustalonego miesiąca 2012 roku do dnia 26 października 2022 roku w K.,

3.  znęcanie się fizycznie (szarpanie, popychanie, uderzanie paskiem, bicie rękoma) przez oskarżonego nad małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. od nieustalonego miesiąca 2012 roku do dnia 26 października 2022 roku w K.,

4.  szarpanie i uderzenie ręką M. C. przez oskarżonego w dniu 23 października 2022 roku i spowodowanie u niego obrażenia ciała w postaci zasinienia prawego barku, naruszającego czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni.

wyjaśniania oskarżonego w części, w jakiej przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu

zeznania pokrzywdzonej J. C.

zeznania pokrzywdzonej H. C.

zeznania świadka M. B.

zeznania świadka M. K.

zeznania świadka E. T.

zeznania świadka Ł. S.

zeznania świadka M. S.

zeznania świadka G. G.

zeznania świadka E. B.

dokumentacja z procedurą niebieskiej karty

protokół oględzin płyty CD-R z nagraniem rozmowy i zdjęciami obrażeń.

184v-185, 54-55, 94-95, 137-138

25-29, 102-104, 185v-187v

86-88

40-41v, 212-212v

212v-213, 19-21

213v-214, 63v-64v

108-110, 214- 215v

215v

247-247v

211v, 5

8-17

42-46

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P. C.

w okresie od nieustalonego miesiąca 2012 roku do dnia 26 października 2022 roku w K. znęcał się psychicznie nad żoną J. C. oraz małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w ten sposób, że wszczynał awantury, podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi i obraźliwymi, krytykował i poniżał, straszył użyciem siły fizycznej zmuszając do posłuszeństwa, groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, niszczył należące do nich przedmioty osobiste, wyganiał z domu oraz znęcał się fizycznie nad małoletnimi dziećmi H. C. i M. C. w ten sposób, że szarpał ich, popychał, uderzał paskiem, bił rękoma, a ponadto w dniu 23 października 2022 roku, szarpiąc i uderzając ręką M. C. spowodował u niego obrażenia ciała w postaci zasinienia prawego barku, czym spowodował u niego naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni,

tj. czyn z art. 207§1 kk w zb. z art.157§2 kk w zw. z art.11§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

1.  nieznęcanie się psychiczne przez oskarżonego nad rodziną – żoną i małoletnimi dziećmi,

2.  sporadyczne używanie siły fizycznej wobec dzieci lub groźby jej użycia jedynie w celu ich dyscyplinowania

wyjaśnienia oskarżonego

184v-185, 54-55, 94-95, 137-138

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.-1.1.4

zeznania pokrzywdzonych J. C.

H. C.

Sąd przyjął za wiarygodną podstawę ustaleń faktycznych. Ich relacje są spójne, logiczne, zgodne i konsekwentne.

1.1.1.-1.1.4

wyjaśniania oskarżonego w części, w jakiej przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu

Oskarżony nie zaprzeczył, że czasami niszczył rzeczy należące do dzieci np. zniszczył telefon syna, gdy ten nie chciał go odblokować, krzyczał, straszył ich użyciem paska w przypadku nieposłuszeństwa, a także, że kilka razy uderzył syna i córkę, ale swoje zachowanie tłumaczył chęcią jak najlepszego wychowania dzieci.

1.1.2-1.1.4

zeznania świadków: M. B.

M. K.

G. G.

E. B.

Sąd dał im wiarę, są to osoby obce, postronne, nie zainteresowne rozstrzygnięciem w sprawie. Potwierdzały okoliczności przekazane im przez pokrzywdzonych. Ich relacje znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji z procedury niebieskiej karty.

1.1.2-1.1.4

zeznania świadków E. T.

Ł. S.

M. S.

Sąd nie znalazł podstaw do podważenie zeznań wskazanych świadków.

E. T. wiedzę o zachowaniu oskarżonego posiada z relacji pokrzywdzonej, z którą się przyjaźniła. Zeznała, że pokrzywdzona podkreślała, że oskarżony był dobrym ojcem, dobrze wychowywał dzieci, ale zdarzały się sytuacje, że nie potrafił zapanować nad emocjami, kiedy dzieci się nie słuchały. Wtedy używał przemocy, krzyczał. Zeznała również, że oskarżony nie bił żony, raz dostała przypadkiem, gdy zamachnął się na córkę lub syna. Naocznym świadkiem takich zachowań nigdy nie była. Potwierdziła, że widziała jedynie treść sms-ów, w których oskarżony w sposób wulgarny zwracał do pokrzywdzonej.

Ł. S. zeznał, że w ubiegłym roku pokrzywdzona zaczęła narzekać na zachowanie oskarżonego, zwierzała się, że oskarżony krzyczy na dzieci, jest agresywny, bije dzieci paskiem. Świadek zeznał, że gdy był w domu pokrzywdzonej, nigdy nie zauważył nic niepokojącego. Zeznał, że oskarżony przyznał przed nim, że kilka razy uderzył dzieci pasem. Z dziećmi pokrzywdzonej i oskarżonego nie rozmawiał na temat sytuacji w domu.

M. S. zeznał, że był raz świadkiem sytuacji w domu oskarżonego i pokrzywdzonej, w której oskarżony zdenerwował się, krzyczał, być może używał słów wulgarnych. Poza tym pokrzywdzona mówiła mu, że oskarżony bywa agresywny, wybucha.

1.1.2-1.1.4

dokumentacja z procedurą niebieskiej karty

protokół oględzin płyty CD-R z nagraniem rozmowy i zdjęciami obrażeń.

Sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodnie z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodów

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1-1.2.2

wyjaśnienia oskarżonego

w części, w jakiej oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, bowiem są sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym, przede wszystkim z zeznaniami pokrzywdzonych.

Świadek G. C.

Nic nie wniosły do sprawy.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem oskarżony wyczerpał dyspozycję art. 207§1 kk w zb. z art.157§2 kk w zw. z art.11§2 kk

W orzecznictwie, a w szczególności w uchwale pełnego składu Izby Karnej z dnia 9 czerwca 1976 r. w sprawie VI KZP 13/75 Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wykluczyć znęcania się z tzw. zamiarem ewentualnym. Ma to miejsce wtedy, gdy sprawca dążąc bezpośrednio do innego celu, jednocześnie godzi się na wyrządzenie pokrzywdzonemu dotkliwych przykrości i cierpień. Tak jest chociażby przy nadmiernym, szkodliwym dla zdrowia fizycznego i psychicznego, karceniu dzieci, stosowanym w celach wychowawczych. O popełnieniu przestępstwa znęcania się można bowiem mówić nie tylko wtedy, gdy sprawca znęca się ze złośliwości lub sadyzmu, ale również wówczas, gdy wywołuje on cierpienie ofiary kierując się źle pojętymi względami wychowawczymi.

Rodzice nie mają prawa stosować przemocy wobec dzieci w przypadku problemów wychowawczych. Muszą rozumieć, gdzie leży granica pomiędzy dyscyplinowaniem a przemocą. Krzyczenie na dziecko ponad miarę, tak, że powoduje to urazy psychiczne, strach i stres to znęcania się psychiczne. Przemoc psychiczna, emocjonalna wobec dzieci może przyjmować również inne destrukcyjne formy, jak poniżanie, odrzucanie, lekceważenie ich podstawowych praw. Natomiast rękoczyny, uderzanie pasem to znęcanie się fizyczne.

Sąd wyeliminował jedynie z opisu czynu ustalenie, że oskarżony znęcał się fizycznie nad żoną J. C., bowiem ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby oskarżony wobec żony stosował przemoc fizyczna poza jednym zdarzeniem, kiedy do uderzania pokrzywdzonej doszło przypadkowo w sytuacji, gdy stanęła w obronie syna.

Pozostałe zmiany w opisie czynu mają charakter czysto redakcyjny.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

I

P. C.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Ustawowy typ czynu zabronionego jest wzorcem zgeneralizowanym. Nie uwzględnia różnorodnych cech poszczególnych zachowań realizujących znamiona tego wzorca. Te cechy mogą mieć wpływ na ocenę winy i społecznej szkodliwości czynu, która jest stopniowalna.

Ustalenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zarzucanego jest nieodzowne w toku każdego postępowania karnego. Natężenie społecznej szkodliwości konkretnego zachowania się stanowi zawsze wypadkową (pochodną) czynników wskazanych w art. 115§2 kk, a mianowicie rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

W okolicznościach niniejszej sprawy koniecznym staje się uwzględnienie wcześniejszej postawy oskarżonego, faktu jego bezdyskusyjnie ogromnego zaangażowania w wychowanie dzieci. Powyższe wynika z zeznań zarówno pokrzywdzonych, jak i świadków - wspólnych znajomych oskarżonego i pokrzywdzonej J. C.. Oskarżony spędzał z dziećmi wolny czas, wszystkiego uczył, zajmował się domem oraz fakt, że obecnie z powodzeniem sprawuje właściwie wyłączną opiekę nad synem.

W ocenie Sądu sytuacja motywacyjna oskarżonego – chęć jak najlepszego wychowania dzieci oraz związane z tym frustracje, obciążanie wieloma obowiązkami domowymi, a dodatkowo odpowiedzialna, obciążająca psychicznie praca zawodowa utrudniała podjęcie właściwej decyzji.

Należy mieć przy tym na uwadze również zachowanie i postawę pokrzywdzonej, która ciężar dyscyplinowania dzieci przerzucała niemal w całości na oskarżonego, a jednocześnie nie potrafiła się przeciwstawić jego metodom wychowawczym.

W ocenie Sądu przy uwzględnieniu powyższych okoliczności przyjąć należy, iż wina i stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu nie są znaczne.

W tym stanie rzeczy oraz mając na uwadze dotychczasowy nienaganny sposób życia oskarżonego, fakt, że nie był dotychczas karany (dane o karalności k. 244), cieszy się dobrą opinią, Sąd na podstawie art.66§1 i 2 kk i art.67§1 kk postępowanie karne wobec oskarżonego warunkowo umarzył na okres próby 2 lat, przyjmując, iż jego postawa (oskarżony w toku postępowania wyrażał skruchę i żal), właściwości i warunki osobiste uzasadniają przypuszczenie, że pomimo takiego rozstrzygnięcia będzie ona przestrzegał porządku prawnego.

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. C.

II

III

I

I

Na podstawie art.67§2 kk Sąd oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora, aby kontrolować jego zachowanie i odpowiednio szybko zareagować w przypadku, gdy okres próby nie będzie przebiegał pomyślnie.

Na podstawie art.67§3 kk w zw. z art.72§1 pkt 6b kk Sąd zobowiązał oskarżonego do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – mając przede wszystkim na uwadze funkcję prewencyjną zastosowanego i wychowawczą zastosowanego środka probacyjnego

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. K. wynagrodzenia za reprezentowanie małoletnich pokrzywdzonych z urzędu, zgodne z § 11ust 1 pkt 1, ust 2 pkt 3 i §17 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

V

Zgodnie z zasada określoną w art. 627 kpk zasądzenie od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłatę w kwocie 100 zł, której wysokość ustalono na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

6.  1Podpis