Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 117/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Bogdan Wałachowski

Protokolant – p.o. sekr. sąd. Anna Gawarecka-Olbryś

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2023 roku sprawy

P. F.

urodz. (...) w G.

syna M. i Z. z d. F.

oskarżonego o to, że:

I. W dniu 11 stycznia 2023 r. na ul. (...) w R. niezwłocznie nie zatrzymał samochodu osobowego marki A. (...) o nr rej. (...) do kontroli drogowej, a następnie kontynuował jazdę tym pojazdem poruszając się po drodze publicznej, pomimo wydania polecenia do zatrzymania w/w pojazdu przez umundurowanych funkcjonariuszy Policji Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w G., przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wysyłanych z oznakowanego radiowozu marki O. (...) o nr rej. (...) i jednocześnie nie stosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Giżycku II Wydział Karny Wyrokiem w sprawie II K 389/21 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. A,B,C,D,E,T na okres od dnia 06 stycznia 2022 roku do dnia 05 stycznia 2024 roku, znajdując się w stanie pod wpływem substancji psychotropowej znajdującej się w grupie II-P stanowiącej załącznik NR 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku w postaci amfetaminy w stężeniu 112,11 ng/ml we krwi oraz pod wpływem substancji psychotropowej w postaci – tetrahydrokannabinolu delta 9 THC w stężeniu 5,5, ng/ml we krwi

tj. o czyn z art. 178 b kk w zb. z art. 244 kk w zb. z art. 178a§1 kk w zw. z art. 11§2 kk

II. W dniu 11 stycznia 2023 r. na ul. (...) w R. działając wbrew przepisom Ustawy „o przeciwdziałaniu narkomanii” posiadał przy sobie susz roślinny o łącznej wadze 3,05 grama netto, stanowiący ziele konopi innych niż włókniste, ujęte w wykazie środków odurzających z grupy I-N i IV-N oraz substancję koloru białego o łącznej wadze 0,48 grama netto, która w swym składzie zawierała substancję psychotropową w postaci amfetaminy, ujętej w wykazie środków odurzających z grupy II-P stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

1.  Oskarżonego P. F. uznaje za winnego popełnienia obu czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i za to:

- za czyn z pkt I na podstawie art. 178 b kk w zb. z art. 244 kk w zb. z art. 178a§1 kk w zw. z art. 11§2 kk skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 244 kk w zw. z art. 11§3 kk, art. 42§2 kk, art. 43a§2 kk, na karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (cztery) lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

- za czyn z pkt II na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 2 (dwa) miesiące pozbawienia wolności

2.  Na podstawie art. 85§1 kk, art. 86§1 kk łączy kary orzeczone w pkt 1 powyższego wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną 9 (dziewięć) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Na podstawie art. 63§1kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 11.01.2023 r. g. 17:25 do dnia 12.01.2023 r. g. 17:30

4.  Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczonych jako dowody rzeczowe szczegółowo wymienionych w wykazie dowodów rzeczowych na k. 148.

5.  Na podstawie art. 70 ust. 4a ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 1.000,00 (tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

6.  Zwalnia oskarżonego od opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami postępowania w kwocie 2.319,44 (dwa tysiące trzysta dziewiętnaście 44/100) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 117/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P.-K. F. ((...))

I.  W dniu 11 stycznia 2023 roku na ul. (...) w R. niezwłocznie nie zatrzymał samochodu osobowego marki A. (...) o nr rej. (...) do kontroli drogowej, a następnie kontynuował jazdę tym pojazdem poruszając się po drodze publicznej, pomimo wydania polecenia do zatrzymania w/w pojazdu przez umundurowanych funkcjonariuszy Policji Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w G., przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wysyłanych z oznakowanego radiowozu marki O. (...) o nr rej. (...), Jednocześnie nie stosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Giżycku II Wydział Karny Wyrokiem w sprawie II K 389/21 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat A, B, C, D, E, T na okres od dnia 06 stycznia 2022 roku do dnia 05 stycznia 2024, znajdując się w stanie pod wpływem substancji psychotropowej znajdującej się w grupie II-P stanowiącej załącznik NR 1 do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku w postaci amfetaminy w stężeniu 112,11 ng/ml oraz pod wpływem substancji psychotropowej w postaci – tetrahydrokannabinolu delta 9 THC w stężeniu 5,5 ng/ml we krwi

tj. art. 178 b kk w zb. z art. 244 kk w zb. z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

W dniu 11 stycznia 2023 roku na ul. (...) w R. działając wbrew przepisom Ustawy „o przeciwdziałaniu narkomanii” posiadał przy sobie susz roślinny o łącznej wadze 3,05 grama netto, stanowiący ziele konopi innych niż włókniste, ujęte w wykazie środków odurzających grupy I-N i IV-N oraz substancje koloru białego o łącznej wadze 0,48 grama netto, która w swym kładzie zawierała substancję psychotropową w postaci amfetaminy, ujętej w wykazie środków odurzających z grupy II-P stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku

tj. o czyn. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.  Niezatrzymanie pojazdu przez oskarżonego pomimo wydania przez umundurowanych funkcjonariuszy poruszających się oznakowanym radiowozem polecenia do zatrzymania poprzez użycie sygnałów dźwiękowych i świetlnych

1.2 Nie zastosowanie się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów przez oskarżonego mechanicznych kat A, B, C, D, E, T

1.3 Znajdowanie się pod wpływem substancji psychotropowej przez oskarżonego w postaci amfetaminy oraz pod wpływem substancji w postaci tetrahydrokannabinolu

2.1. Posiadanie substancji zabronionych przez przepisy ustawy „o przeciwdziałaniu narkomanii” przez oskarżonego

Wyj. oskarżonego

Zeznania świadków

Wyrok SR w Giżycku 389/21

Opinia z zakresu badań toksykologicznych

Wyj. Oskarżonego

Opinia z zakresu badań fizykochemicznych

Protokół oględzin rzeczy z dnia 12.01.2023r.

34-37

141-142

24-25

27-28

90, 92

96-102

34-37

110-113

16-17

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

-----

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

------------------------------------

----

----

Ocena Dowodów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

2

Wyj. osk. P.-K. F.

Protokół przeszukania

Oskarżonego

wyniki kryminalistyczne

wcześniejsze wyroki

zeznania świadków (2)

Wyjaśnienia w których oskarżony konsekwentnie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów nie budzą żadnych wątpliwości, bo są obszerne, szczegółowe, pewne, obiektywne. Znajdują potwierdzenie w , opinii toksykologicznej, opinii fizykochemicznej, oraz protokołach przeszukania i badań krwi, a także w zeznaniach obu przesłuchanych w sprawie świadków.

Dowody te nie budzą żadnych wątpliwości, tym bardziej, że nie były kwestionowany przez oskarżonego na żadnym etapie

Dowody te nie budzą żadnych wątpliwości, tym bardziej, że nie były kwestionowane przez oskarżonego na żadnym etapie

Nie budzą wątpliwości, pokrywają się z wyjaśnieniami oskarżonego

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

P.-K. F.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Punkt 1 rozstrzygnięcia z wyroku - oskarżony prowadząc w stanie pod działaniem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz substancji psychotropowej w postaci – tetrahydrokannabinolu delta 9 THC o stężeniu we krwi 112,11 ng/ml oraz 5,5 ng/ml pojazd- A. (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej- wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 178a §1kk . Dodatkowo prowadzenie pojazdu przez oskarżonego wbrew zakazowi sądowemu oraz nie zatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo nakazu i używaniu przez funkcjonariuszy sygnałów świetlnych i dźwiękowych stanowi dodatkowo czyny z art. 244 kk, 178b kk

W świetle sprawozdania z badań przyjąć należy ,że stężenie 112,11 ng/ml oraz 5,5 ng/ml przekracza znacznie wartość od której przyjmuje się stan pod wpływem środka odurzającego

Pkt 2.

Posiadanie przez oskarżonego wbrew prawu substancji psychotropowych w ilości 3,05 oraz 0,48 grama netto wyczerpało dyspozycję art. 62ust 1,62 b ust1 ustawy z 29.07.2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw .z art. 11§2kk

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

- - -

- - -

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

- - -

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

- - -

- - -

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

- - -

1.5.  Umorzenie postępowania

- - -

- - -

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

- - -

1.6.  Uniewinnienie

- - -

- - -

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

- - -

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P.-K. F.

1a

1

- wysoki stopień społecznej szkodliwości obu czynów wyrażający się w naruszeniu istotnego dobra prawnego – poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza ,że prowadził pojazd na po drodze miejskiej

- wysoki stopień zawinienia oskarżonego wyrażający się popełnieniem czynów zabronionych w warunkach umyślności z zamiarem bezpośrednim;

- znaczny stan pod wpływem środków odurzających,

-wcześniejsze skazania - wyroki sądowe (Wyrok SR w Giżycku II K 611/21, 389/21 KK, 280/21 KK, 250/22 KK), w tej sytuacji sąd uznał ,ze tylko kara łączna -bezwzględna pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i spełnia warunki prewencji

-obligatoryjność orzeczenia w oskarżonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych- w niskich granicach- 4 lat oraz orzeczenia przepadku dowodów rzeczowych

-za zasadne sąd uznał ponadto orzeczenie świadczenia społecznego na wskazany w ustawie cel

1

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Z uwagi na sytuację osobistą i majątkową oskarżonego -w myśl art. 624§1kpk zwolniono go w części od kosztów sądowych

1Podpis