Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2391/22

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 4 października 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że T. Ł. jako pracownik u płatnika składek (...) Sp. z o.o. nie podlega: obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od dnia 5 maja 2015 roku.

(decyzja – k. 43-46 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Odwołanie od w/w decyzji wniósł T. Ł. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

(odwołanie – k. 3-9)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie przytaczając argumentację jak w zaskarżonej decyzji.

(odpowiedź na odwołanie – k. 135-137)

Zarządzeniem z dnia 20 grudnia 2022 roku tutejszy sąd wezwał zainteresowanego płatnika składek między innymi do zapewnienia na rozprawie prawidłowej reprezentacji (art. 210 ksh).

(zarządzenie – k. 141, wezwanie – k. 144-145)

Na rozprawie w dniu 14 lutego 2023 roku, sąd wobec niestawienia się reprezentanta zainteresowanego płatnika, zwrócił uwagę na konieczność ustalenia właściwej reprezentacji (...) Sp. z o.o. stąd, też pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o udzielnie 7- dniowego terminu na przedstawienie stosownej w tym zakresie uchwały.

(rozprawa z dnia 14 lutego 2023 roku e-protokół (...):03:29 – 00:14:14 – płyta CD – k. 160)

W związku z niewykonaniem w dalszym ciągu w/w zobowiązania sądu, postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 17 marca 2023 roku tutejszy sąd zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w związku z brakiem właściwej reprezentacji zainteresowanego płatnika składek (...) Sp. z o.o. (art. 210 ksh).

(postanowienie wydana na rozprawie w dniu 17 marca 2023 roku e-protokół (...):05:25 – 00:06:10 – płyta CD – k. 170, postanowienie – k. 171)

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2023 roku tutejszy sąd w pkt 1 umorzył postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c., w pkt 2 zasądził od T. Ł. na rzecz ZUS I Odział w Ł. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(postanowienie – k. 173)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208 1 lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Regulacja zawarta w art. 182 k.p.c. zawiera katalog przyczyn zawieszenia postępowania, które uzasadniają jego obligatoryjne umorzenie, o ile wniosek o podjęcie postępowania w sprawie nie zostanie zgłoszony w stosownym terminie, od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.

W niniejszej sprawie wskazaną podstawą umorzenia zawieszonego postępowania był brak terminowego zgłoszenia wniosku o podjęcie postępowania (art. 182 § 1 pkt. 1 k.p.c.) - Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Z powyższego wynika, że przesłankami umorzenia postępowania są bierność stron i upływ czasu. Brak jakiejkolwiek aktywności strony i jej zainteresowania losem zawieszonego postępowania uzasadnia umorzenie go na podstawie art. 180 § 1 k.p.c. (zob. postanowienie SN z 28.11.2014 r., I CSK 733/13, LEX nr 1565752).

Na stronie spoczywa obowiązek aktywności procesowej i jej ryzykiem jest obarczone niepodejmowanie czynności procesowych mogących uchronić ją od niekorzystnych dla niej skutków (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.03.1998 r., II CKN 656/97).

Wobec tego, że postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. wydano w dniu 17 marca 2023 roku, a do dnia wydania niniejszego postanowienia do akt sprawy nie wpłynął wniosek o jego podjęcie, postępowanie należało umorzyć.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c., postanowiono jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Konsekwencją powyższego było także orzeczenie w przedmiocie kosztów.

W realiach niniejszej sprawy, wobec braku wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania do dnia 17 czerwca 2023 roku, nie sposób było uznać, aby to wnioskodawca był stroną wygrywającą w niniejszej sprawie. Przeciwnie, niedochowanie terminu do skutecznego złożenia wniosku o podjęcie postepowania nakazywało uznanie go za przegrywającego spór.

Stąd też, w pkt 2 sentencji postanowienia Sąd zasądził od T. Ł. na rzecz ZUS I Oddział w Ł. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.265).